Skip to content

Gemeentelijk beleid

Deze pagina en getoonde overzichten zijn nog in bewerking.

Deze pagina geeft informatie over het beleidskader van de gemeente Almere en geeft toegang tot overzichten van vastgestelde beleidsdocumenten. De overzichten geven directe links naar de documenten. Onderliggende college- en raadsvoorstellen en besluiten zijn te raadplegen via het Raads Informatie Systeem.

Beleidskader

Het Coalitieakkoord en de Programmabegroting vormen samen de algemene basis van het huidige beleid van de gemeente Almere.

Ook de Almere Principles vormen een algemene onderlegger.

Voor de verdere uitwerking is het beleid onderverdeeld in rubrieken. Deze staan hiernaast of hieronder. De rubrieken komen overeen met de programma's/hoofdstukken van de Programmabegroting en hangen voor een deel samen met de portefeuilleverdeling

Onder de rubrieken worden de betreffende beleidsdocumenten genoemd. Tezamen vormen de documenten het geldende beleid. Ze geven richting aan de uitwerking en uitvoering van de begroting.

De documenten zijn onderverdeeld in beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Bestemmingsplannen vormen een bijzondere categorie en kunnen via deze link worden gevonden.

Verordeningen en nadere regels hierop zijn ook via overheid.nl te raadplegen. Mededelingen en bekendmakingen (van bijv. besluiten van college en raad) die de gemeente wil of moet publiceren, staan in het Gemeenteblad; vaak zijn de betreffende beleidsdocumenten ook daar te raadplegen.  

Wat vindt u van onze website?