Skip to content

Verkiezingen

Verkiezingen 2019

2019 is een bijzonder verkiezingsjaar: er zijn drie verkiezingen: Op woensdag 20  maart zijn de gecombineerde Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen en op donderdag 23 mei de verkiezing van het Europees Parlement. Bij de laatstgenoemde verkiezing mogen ook Nederlandse kiezers in het buitenland hun stem uitbrengen.

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Als inwoner van gemeente Almere stemt u op 20 maart voor de leden van de Provinciale Staten van Flevoland. Ook stemt u voor het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland.

Hiervoor ontvangt u uiterlijk 6 maart de stempas(sen) op uw woonadres. Met deze stempas(sen) kunt u in elk stembureau binnen de gemeente stemmen. 

Stembureaus

De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Uitzonderingen zijn:

 • Station Almere Centrum |  6.00 - 20.00 uur
 • Station Almere Muziekwijk | 6.00 - 21.00 uur
 • Flevoziekenhuis | 7.30 - 20.00 uur
 • ROC Flevoland Almere Buiten | 7.30 - 20.00 uur

Stempas kwijt of niet ontvangen

U kunt alleen stemmen met uw eigen stempas. Bent u uw stempas kwijt of heeft u deze 4 maart niet ontvangen terwijl u wel op 4 februari 2019 in de gemeente Almere staat ingeschreven? Dan kunt u vanaf 4 maart 2019 een vervangende stempas aanvragen. Meer informatie hierover volgt snel.

Naar boven

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Wilt u op 20 maart in een andere gemeente binnen de provincie Flevoland/Waterschap Zuiderzeeland zelf uw stem uitbrengen? Vraag dan een kiezerspas aan. Dit kan zowel voor de verkiezing van de leden van de Provinciale Staten van Flevoland als voor de verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. 

De grenzen van de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland lopen nagenoeg gelijk. Daarom kunt u voor beide verkiezingen met een kiezerspas stemmen in de gehele provincie Flevoland.

U kunt alleen een kiezerspas aanvragen als u op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) bent ingeschreven in de gemeente Almere. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen. Een kiezerspas wordt eenmalig verstrekt. U kunt geen kiezerspas aanvragen als u al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht heeft gedaan.

Kiezerspas digitaal aanvragen

U kunt met uw DigiD digitaal een kiezerspas aanvragen voordat u een stempas heeft ontvangen. Dit kan tot en met vrijdag 15 maart 2019, 17.00 uur

Kiezerspas mondeling aanvragen

U kunt de kiezerspas vanaf 6 maart 2019 persoonlijk aanvragen bij de Balie Burgerzaken op het stadhuis. Nadere informatie volgt snel.

Naar boven

Iemand machtigen om voor u te stemmen (Stemmen bij volmacht)

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 20 maart uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen, oftewel iemand machtigen. U geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer. Deze persoon moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten aannemen.

Iemand machtigen kan op twee manieren:

Via de stempas (onderhandse volmacht)

 • U kunt stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Als u een kiezerspas heeft aangevraagd en u kunt toch niet zelf naar het stembureau, dan kunt u de kiezerspas ook omzetten in een onderhandse volmacht. Dit gaat op dezelfde manier als bij de stempas. 

Schriftelijke volmacht

U kunt ook een schriftelijke volmacht aanvragen. Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een apart volmachtbewijs thuis gestuurd. Een schriftelijke volmacht is geschikt: 

 • Als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente binnen de provincie Flevoland/Waterschap Zuiderzeeland woont
 • Als u uw machtiging wilt regelen voordat uw stempas hebt (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat)
 • Als u geen identiteitsbewijs hebt waarmee u kunt stemmen

Vul één of beide onderstaande formulieren in

De gemeente Almere moet uw aanvraag uiterlijk vrijdag 15 maart 2019 om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 15 maart kunt u iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas of kiezerspas.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@almere.nl of per post naar: Gemeente Almere | Team Verkiezingen | Postbus 200 | 1300 AE Almere. Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt uiterlijk 18 maart het volmachtbewijs naar de persoon die voor u stemt gestuurd.

Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij/zij hoeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien.

Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken. U kunt dus niet meer zelf stemmen.

Stemmen gelijktijdig uitbrengen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. En in hetzelfde stembureau voor dezelfde verkiezingen. Het mag dus niet op twee verschillende momenten. 

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

 • Zijn of haar eigen stempas(sen)
 • Zijn of haar identiteitsbewijs
 • De volmacht
 • Bij een onderhandse volmacht: een identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. Bij een schriftelijke aangevraagde volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Voorwaarden

 • Als gemachtigde mag u maximaal twee volmachten aannemen per verkiezing
 • U moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de Provinciale Staten-/Waterschapsverkiezing
 • U moet gelijktijdig voor uzelf en voor de andere persoon stemmen

Naar boven

Wanneer mag u stemmen? Kiesgerechtigheid

Provinciale Staten van Flevoland 

 • U bent op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van de provincie Flevoland
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit
 • U bent op 20 maart 2019 (dag van de stemming) 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Waterschap Zuiderzeeland

 • U bent op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van Waterschap Zuiderzeeland
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent op 20 maart 2019 (dag van de stemming) 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Naar boven

Stemmen vanuit het buitenland

 • Als u op 20 maart 2019 in het buitenland verblijft, maar u staat nog wel ingeschreven in Almere, kunt u alleen stemmen voor de Provinciale Staten- en/of Waterschapsverkiezingen door iemand anders te machtigen.
 • Woont u in het buitenland en bent u niet meer in Nederland ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP), dan heeft u geen stemrecht voor de verkiezingen.

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Naar boven

Nodig bij het stemmen: stempas en identiteitsbewijs

Om te kunnen stemmen, neemt u het volgende mee naar het stembureau

 • Uw stempas(sen)
 • Uw identiteitsbewijs

Identiteitsbewijs

Bij het stemmen moet u zich identificeren met een identiteitsbewijs. Identiteitsbewijzen zijn: een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.

U kunt zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Ook geldig zijn een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Document mag verlopen zijn

U mag een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken dat op 20 maart 2019 (de dag van de stemming) maximaal vijf jaar verlopen is. U mag voor het stemmen dus een identiteitsbewijs gebruiken waarop staat 'geldig tot 21 maart 2014' of elke latere datum.

Geen document?

Bent u uw identiteitsbewijs kwijt of is het gestolen? U kunt dan toch stemmen als u een door de gemeente opgestelde verklaring van vermissing of een door de politie opgesteld proces-verbaal van vermissing of diefstal meeneemt. Neem ook een ander document mee waarop uw naam en pasfoto staat.

Wilt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dat kan bij afdeling Burgerzaken. Maar hiervoor een afspraak. Heeft u geen identiteitsbewijs en wilt of kunt u er geen aanvragen, dan kunt u een schriftelijke verzoek indienen om bij volmacht te stemmen voor Provinciale Staten en Waterschappen.

Kijk voor meer informatie op de website van de kiesraad voor Provinciale Staten en Waterschappen.

Naar boven

Ondersteuningsverklaring inleveren

U kunt uw ondersteuningsverklaring voor de politieke partij die u steunt, inleveren bij de afdeling Burgerzaken op p het stadhuis van de gemeente Almere, Stadhuisplein 1.

Let op, zet uw handtekening pas bij de balie!

Openingstijden

 • Provinciale Staten en Waterschap            21 januari tot en met 4 februari 2019
 • Europees parlement                               26 maart tot en met 9 april 2019

Tijden zijn op werkdagen van 09:00 tot 16.00 uur. Op de donderdagen 24 en 31 januari en 28 maart en 4 april 2019 ook extra open van 18:00 tot 20:00 uur. U hoeft geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij een van onze gastheer/gastvrouw in de centrale hal van het stadhuis

Meenemen

 • De ondersteuningsverklaring die u van de partij hebt gekregen, ingevuld maar nog niet ondertekend een geldig identiteitsbewijs

U plaatst uw handtekening in het bijzijn van de medewerker van Burgerzaken. De medewerker controleert of u kiesgerechtigd bent, ondertekent het formulier voor akkoord, maakt een kopie en geeft het origineel aan u terug. Het origineel geeft u aan de contactpersoon van de partij die u ondersteunt.

Let wel, ingevulde ondersteuningsverklaringen met uw persoonsgegevens zijn openbaar.

Achtergrondinformatie

Partijen die nu geen zetel in Provinciale Staten van Flevoland of het algemeen bestuur van een waterschap hebben, moeten bij hun kandidatenlijst zogeheten 'ondersteuningsverklaringen' inleveren. Iedereen die kiesgerechtigd is, mag een ondersteuningsverklaring ondertekenen. Met de ondertekening geeft u aan dat de betreffende partij mag meedoen aan de verkiezingen. U mag per verkiezing één verklaring inleveren. Dat betekent een voor de Provinciale Statenverkiezingen en een voor de Waterschapsverkiezingen. Dit mag ook voor verschillende partijen zijn.

Meer informatie over de ondersteuningsverklaring vindt u op de website van de kiesraad.

Verkiezingen Europees Parlement

Stemmen in Almere door niet-Nederlandse kiezers

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de Europese Parlementsverkiezingen. Als u in Almere woont en de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie, dan kunt u in de gemeente Almere stemmen voor leden van het Europees Parlement.

Registratieformulier

Om in Almere te kunnen stemmen dient u geregistreerd te zijn. Hiervoor hebt u een brief ontvangen van de gemeente Almere met daarin een formulier waarmee u zich kan registreren als kiezer voor het Europees Parlement. Mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u het formulier hier downloaden. Het formulier is in het Engels, Frans en Duits. U kunt zelf de gewenste taal kiezen. Het ondertekende formulier kunt u opsturen naar: Gemeente Almere | Team Verkiezingen | Postbus 200 | 1300 AE Almere.

Nadat u deze verklaring heeft ingeleverd, blijft u (zolang u in Nederland woont) in Nederland geregistreerd als kiezer voor het Europees Parlement. Wilt u weer stemmen in uw land van herkomst? Neem dan contact op met de gemeente waar u dan woont om deze verklaring in te trekken. U moet zich vervolgens melden bij de autoriteiten van uw land van herkomst.

Stemmen in het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft

Als u wilt stemmen in het land waarvan u de EU-nationaliteit heeft, dan moet u in uw eigen land aangeven dat u wilt stemmen als kiezer in het buitenland. U mag dan niet in Nederland uw stem uitbrengen en u ontvangt geen stempas van de gemeente Almere.

Zie voor meer informatie op de website van de kiesraad.

Translation in English

As a European citizen living in the Netherlands you may choose to vote in the election of (Dutch) members of the European Parliament in the Netherlands. Therefore you received a letter and registration form from the municipality of Almere . Please read the instructions to the form well. If you need a new form, you can download it here.

If you prefer to vote in the European elections in your country of origin, you will have to contact the authorities in your country. If you have already registered in the Netherlands. Please contact us for more information. Our phone number is 14 036.

Do you wish to vote in the Netherlands and have not yet registered? Then fill in this form and send it to the municipality of Almere together with the relevant documents. Our address is Gemeente Almere | Team Verkiezingen | Postbus 200 | 1300 AE Almere.

Iemand machtigen om voor u te stemmen (Stemmen bij volmacht)

Bent u zelf niet in de gelegenheid om op 23 mei uw stem uit te brengen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen, oftewel iemand machtigen. U geeft dan een volmacht af aan een andere kiezer. Deze persoon moet uw stem gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal twee volmachten aannemen.

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke aanvraag van een volmacht krijgt de persoon die voor u stemt een apart volmachtbewijs thuisgestuurd. Een schriftelijke volmacht is geschikt 

 • Als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente woont
 • Als u uw machtiging wilt regelen voordat u uw stempas hebt (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat)
 • Als u geen identiteitsbewijs heeft waarmee u kunt stemmen

Aanvraagformulier volmacht Europees Parlement

De gemeente Almere moet uw aanvraag uiterlijk maandag 20 mei 2019 om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 20 mei kunt u iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas of kiezerspas. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar verkiezingen@almere.nl of per post naar Gemeente Almere | Team Verkiezingen | Postbus 200 | 1300 AE Almere.

Zodra het verzoek wordt ingewilligd, wordt uiterlijk 21 mei het volmachtbewijs naar de persoon die voor u stemt gestuurd. Deze persoon kan de volmachtstem alleen gelijktijdig met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij/zij hoeft hierbij geen kopie van uw identiteitsbewijs te laten zien, omdat de gemeente bij de aanvraag uw identiteit heeft kunnen vaststellen.

Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u deze niet meer intrekken en kunt u niet meer zelf stemmen.

Stemmen gelijktijdig uitbrengen

De persoon die namens u gaat stemmen, moet gelijktijdig voor u én voor zichzelf stemmen. Dit mag niet op twee verschillende momenten. U en uw gemachtigde moeten dus in hetzelfde stembureau stemmen.

De gemachtigde moet meenemen naar het stembureau:

 • Zijn of haar eigen stempas(sen)
 • Zijn of haar identiteitsbewijs
 • De volmacht
 • Bij een onderhandse volmacht een identiteitsbewijs van u. Dit mag ook een foto zijn, bijvoorbeeld op een smartphone. Bij een schriftelijke aangevraagde volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien.

Voorwaarden

Als gemachtigde mag u maximaal twee volmachten aannemen per verkiezing

 • U moet zelf ook kiesgerechtigd zijn voor de verkiezingen van het Europees Parlement
 • U moet gelijktijdig voor uzelf en voor de andere persoon stemmen

Wanneer mag u stemmen (Kiesgerechtigheid)

Wanneer mag u in Almere voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement?

 • U bent op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van Almere
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • U bent op 23 mei 2019 (dag van de stemming) 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Verblijft u op 23 mei 2019 tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven in Almere? Dan kunt u stemmen op twee manieren:

1. Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht). Machtig een familielid of kennis om te stemmen namens u. Dit kan op de volgende manieren:

 • Via de stempas (onderhandse volmacht). De stempassen worden uiterlijk 9 mei 2019 bezorgd in Almere. Bent u dan in Nederland, dan kunt u stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer die in Almere woont. Dit kan tot op de dag van de stemming. Hiervoor vult u de achterkant van uw stempas in. Zowel u als de persoon die voor u stemt, zetten een handtekening. De persoon die voor u stemt (de gevolmachtigde) neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Via een schriftelijke volmacht. Bent u niet in Nederland als de stempassen bezorgd worden, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

2. Per brief stemmen vanaf uw tijdelijke buitenlandse adres. Het verzoek om per brief te stemmen, kunt u doen bij de gemeente Den Haag. Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Meer informatie vindt u op de website van de kiesraad.

Belangrijk

Staat u niet in Nederland ingeschreven, dan moet u zich eerst als kiezer laten registreren bij de gemeente Den Haag. Dit kan tot 11 april 2019. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over de verkiezingen van het Europees Parlement op onze website volgt spoedig.

Handige links

Naar boven

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Verkiezingen
Kan ik buiten Almere stemmen voor de verkiezingen van 20 maart?

Ja, dat kan. Hiervoor moet u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas mag u stemmen in het hele gebied waar de verkiezing voor geldt. Woont u in Almere en vraagt u een kiezerspas aan, dan kunt u daarmee op 20 maart stemmen voor de Provinciale Staten in de hele provincie Flevoland en stemmen voor de Waterschapsverkiezingen in alle gemeenten die onder Waterschap Zuiderzeeland vallen. 

Met uw stempas mag u alleen stemmen in Almere.

Wat is een kiezerspas?

Een kiezerspas is een pas waarmee u mag stemmen in het hele gebied waar de verkiezing voor geldt. Woont u in Almere en vraagt u een kiezerspas aan, dan kunt u daarmee stemmen voor de Provinciale Staten in de hele provincie Flevoland en stemmen voor de Waterschapsverkiezingen in alle gemeenten die onder Waterschap Zuiderzeeland vallen.

Met uw stempas mag u alleen in Almere stemmen.

Mag iemand mij helpen bij het stemmen?

Op het stembiljet geeft de kiezer aan op welke kandidaat hij zijn stem uitbrengt. Niet voor iedereen is het gemakkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Het verlenen van hulp bij het stemmen is alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Meer informatie vindt u op de website van de kiesraad.

Kan ik lid worden van een stembureau?

Op dit moment zijn er voldoende reserveleden. Zodra er weer stembureauleden nodig zijn, plaatsen wij een oproep in de lokale media.

Kan ik mijn machtiging intrekken?

Als u uw stempas heeft omgezet in een onderhandse volmacht, kunt u ook nog zelf uw stem uitbrengen. Helaas is het niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Heeft u eenmaal een schriftelijke volmacht gegeven, dan kunt u niet meer zelf stemmen.

Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen?

De voorwaarden om te mogen stemmen, verschillen per verkiezing. Hieronder ziet u per verkiezing wanneer u kiesgerechtigd bent.

Provinciale Staten van Flevoland 

 • U bent op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van de provincie Flevoland
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit
 • U bent op 20 maart 2019 (dag van de stemming) 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Waterschap Zuiderzeeland

 • U bent op 4 februari 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van Waterschap Zuiderzeeland
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander EU-land. Of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent op 20 maar 2019 (dag van de stemming) 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht

Zie voor meer informatie de website van de kiesraad.

Europees Parlement

 • U bent op 9 april 2019 (dag van de kandidaatstelling) inwoner van Almere
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • U bent op 23 mei 2019 (dag van de stemming) 18 jaar of ouder
 • U bent niet uitgesloten van het kiesrecht
Kan ik deelnemen aan het tellen van de stemmen?

Nee, alleen benoemde stembureauleden mogen de stembiljetten te tellen. U bent wel welkom om aanwezig te zijn bij het tellen van de stemmen.

Kan ik ook per brief stemmen?

Voor de verkiezingen van 20 maart 2019 kunt u niet per brief stemmen. Dit is alleen mogelijk bij landelijke en Europese Verkiezingen. Dus wel voor het Europees Parlement op 23 mei 2019.

Is het mogelijk om iemand anders voor mij te laten stemmen als ik zelf geen handtekening kan zetten?

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen, kan hij/zij toch een stem uitbrengen als op zijn identiteitsbewijs de opmerking 'niet in staat tot tekenen' staat. De kiezer kan hiervoor iemand anders machtigen. 

Wat vindt u van onze website?