Skip to content

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

Een Wobverzoek indienen

De gemeente verschaft zelf al actief op allerlei manieren informatie over haar beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de website, persberichten en bekendmakingen. Wilt u meer of andere informatie van de gemeente dan er openbaar is gemaakt? Dan kunt u een verzoek om informatie indienen. Dat verzoek wordt beoordeeld aan de hand van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Voorwaarden

Het moet in uw verzoek gaan om informatie: 

  • die ziet op het beleid (daaronder begrepen de voorbereiding- en uitvoering van dat beleid) van de gemeente;
  • waar de gemeente over beschikt;
  • die voldoende concreet is;
  • ergens (in een document of op een gegevensdrager) is vastgelegd. 

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben.

Hoe regel ik het?

Kijk eerst of de gewenste informatie al via openbare gemeentelijke bronnen bekend is gemaakt. Zie de links bij het kopje Meer informatie.

Kunt u de gewenste informatie niet vinden, of wilt u meer of andere informatie dan kunt u een Wob-verzoek indienen. Dit kan digitaal via onderstaand formulier, schriftelijk of mondeling. Een Wob-verzoek kan niet per e-mail of fax worden ingediend. Let op: voor het indienen via een e-formulier moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD/e-Herkenning). U kunt het e-formulier niet gebruiken als u gebruik maakt van een gemachtigde.

U geeft in uw verzoek aan:

  • uw naam en adres 
  • over welk onderwerp u informatie wilt hebben;
  • welke documenten u wilt bekijken of ontvangen; en
  • op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen.

Inloggen met DigiD:

Wobverzoek

Inloggen met e-Herkenning:

Wobverzoek

Werkwijze

De gemeente kan uw verzoek door middel van een besluit toekennen of (gedeeltelijk) afwijzen. In de wet staan de gronden voor afwijzing en die zal de gemeente ook moeten noemen.

Toewijzing kan onder meer gebeuren door het verschaffen van kopieën van documenten of gegevensdragers, inzage in de documenten, een uittreksel of een inhoudelijke samenvatting.

Termijn

De gemeente moet binnen vier weken op uw verzoek beslissen. Deze termijn kan – gemotiveerd – nog eens met vier weken worden verlengd. Als dat gebeurt wordt dat schriftelijk en gemotiveerd aan u medegedeeld.

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw Wob-verzoek kunt u binnen zes weken schriftelijk of via een e-formulier bezwaarschrift indienen bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Almere.

 

Wat vindt u van onze website?