Skip to content

Europese Energie-Efficiency Directive (EED)

Europese Energie-Efficiency Directive (EED)

Doelstelling van deze richtlijn is een lager Europees energieverbruik in 2020. U leest hieronder meer over de inhoud van deze Richtlijn, de doelen en de doelgroep. Ook vindt u informatie over wettelijke verplichtingen, verantwoordelijkheden en uitvoering.

Wat is er aan de hand?

In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Directive (EED) vastgesteld. Deze richtlijn verplicht alle lidstaten om maatregelen in te voeren die bedrijven en instellingen stimuleren om energie te besparen. Op 10 juli 2015 is deze Richtlijn vertaald naar nationale wetgeving in de Ministeriële regeling ‘tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 richtlijn energie-efficiëntie’. De regeling valt onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) en is via deze link te raadplegen.

Wat is het doel van de regeling?

Het doel van de Richtlijn is het verminderen van het energieverbruik met 20% in de periode 2014-2020. Daarvoor beschikt de regeling over twee instrumenten:

  • 1. De energie-audit
  • 2. De kostenbatenanalyse bij grote energetische investeringen.

Wat is een energie-audit?

Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik in een bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbruik van gebouwen, maar ook het verbruik van industriële en/of commerciële processen. Een audit bevat ook een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om energie te besparen en een lijst met maatregelen die je daarvoor kunt nemen.

Voor wie is deze regeling?

De regeling is verplicht voor grote bedrijven met meer dan 250 personeelsleden of bedrijven met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen EUR en een balans van meer dan 43 miljoen EUR. In Nederland voldoen ongeveer 3000 tot 6000 bedrijven aan deze voorwaarden.

  • Vrijstelling

Het kan zijn dat een ondernemer deelneemt aan een instrument/convenant waarbij reeds energie-audits worden uitvoert. In dat geval kan een (deel)vrijstelling verkrijgen worden voor de EED energie-audit.

  • Een volledige vrijstelling van de energie-audit geldt voor ondernemingen die:

    • Deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS (MEE). Voor nadere informatie over deze convenanten zie de website RVO.
    • Beschikken over een energiemanagementsysteem ISO 50001 of ISO14001 aangevuld met module 14051.

Daarnaast kan het bevoegd gezag voor bepaalde ondernemingen nog geheel of gedeeltelijke vrijstellingen verlenen.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen?

Het uitvoeren een energie-audit. Iedere vier jaar een verplichte actualisatie. Binnen vier weken, na uitvoering van de audit, moet het rapport worden aangeboden aan het bevoegd gezag. Bevoegd gezag stuurt de audits (en de resultaten van de kostenbatenanalyses) vóór 1 februari van het volgende kalenderjaar door naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). RVO monitort de voortgang en rapporteert hierover aan de verantwoordelijke ministeries.

Wie is het bevoegd gezag?

De Ministeriële regeling valt onder de Wabo-Wm. Daaruit volgt dat het college van Burgemeester en wethouders en/ of het college van Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling.

Wie draagt zorg voor de uitvoering

Het betreft hier een nieuwe taak. De uitvoering van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (EED) is opgedragen aan de uitvoeringsorganisatie Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

Wat vindt u van onze website?