Skip to content

1. De Vaart 1-3

Terreingrens

Default:KB_BedMask

De Vaart 1- 3 is het grootste bedrijventerrein van Almere, zowel in oppervlakte als in aantal arbeidsplaatsen: 20% van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen bevindt zich hier. De Vaart 1- 3 is te kwalificeren als een kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie. De kwaliteit van de bebouwing is gemiddeld tot goed. De hoofdinfrastructuur voor glasvezel is aanwezig langs de Grote Vaartweg.

De Vaart 1- 3 is te verdelen in drie deelgebieden met ieder haar eigen kwaliteiten.

De Vaart 1 kenmerkt zich met name door de opvallende aanwezigheid van een Rioolwaterzuiveringsbedrijf en een milieuperron; deze beide vestigingen hebben een specifieke (nuts)functie en een groot ruimtebeslag. Ondanks de ligging aan de insteekhaven (en de Lage Vaart) is er geen havengerelateerde bedrijvigheid op de Vaart. Met name aan de Grote Vaartweg is ruimte voor aanvullende bebouwing. Hier ligt ook het Brugplein waar een dienstencentrum (business facility point) gevestigd zou kunnen worden. Ook ten noorden van de Vlotbrugweg zijn er mogelijkheden tot verruiming van percelen (additionele gronduitgifte aan aanpalende bedrijven).

De Vaart 2 lijkt zich het meest doorontwikkeld te hebben naar een modern gemengd bedrijventerrein. Rond de Remmingweg zijn veel kleinschalige bedrijven (waaronder autoreparatiebedrijven) aan de onderkant van de markt. De relatief grote aantallen (ook geheel nieuwe, kwalitatief goede) bedrijfsverzamelpanden in combinatie met het Mac3park (in de GVV bestempeld als zone met een broedplaatsfunctie) geeft dit deelgebied een 'lichter' aanzien. Aan de oostgrens van dit deelgebied zijn grote bedrijfshallen met bijbehorende kantoren van goede kwaliteit. Ook bevindt zich op dit terrein een vetsmelterij in de hoge milieucategorie.

Een onderdeel van dit deelterrein De Vaart 2 is de Gordingweg: een cluster van kleinschalige (vnl. autogerelateerde) bedrijvigheid. Momenteel loopt er een traject van revitalisering door ondernemers en gemeente. Een deel van dit deelterrein kan heruitgegeven worden voor met name autogerelateerde bedrijvigheid. Ook bestaat hier de mogelijkheid om via aanvullende gronduitgifte de entree tot dit deelgebied beter te markeren.

Het gedeelte van het terrein grenzend aan de Lage Vaart is met name in gebruik voor buitenopslag van de betreffende terreinen. Hoewel het oorspronkelijk geplande industrieterrein De Vaart deels is doorontwikkeld tot een gemengd bedrijventerrein met kleine en grote bedrijven, die grotendeels tot een milieucategorie lager dan 3.2. behoren, wordt het terrein toch gezien als het ‘echte’ industrieterrein van Almere (slechts 4% van de bedrijven heeft milieucategorie 4).

Het noordelijk van De Vaart 1 - 3 gelegen nieuwe industrieterrein De Vaart 4 is een opvolgmilieu voor dit terrein. Tussen De Vaart 2 en De Vaart 4 ligt nog het Groene Kadegebied, een terrein voor extensieve ruimtevergende recreatieve functies.

Op De Vaart 1 - 3 komen vier bedrijfswoningen voor en elf detailhandelsvestigingen (geen autohandel).

economische groei
2000 2005 2010 groei 2000-2010
aantal banen 5089 5138 5905 +16%
w.v. voltijds 4959 5003 5497
w.v. deeltijds 130 135 408
aantal vestigingen 232 262 324 +39%
  • Werkgelegenheid: in de periode 2000-2010 was er een forse groei van de werkgelegenheid en aantal bedrijven. Ook was er een behoorlijke dynamiek van bedrijvigheid tussen 2000 en 2010: 148 bedrijven opgericht, 42 gevestigd, 88 bedrijven opgeheven en 25 bedrijven vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang qua aantal werknemers per vestiging is enigszins afgenomen.
  • Profiel: De Vaart 1 - 3 is qua samenstelling van de bedrijvigheid vrijwel hetzelfde gebleven de afgelopen jaren, met Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.) als grootste werkgever in 2010 (24% van de vestigingen valt in deze categorie), 6% is gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw en 6% in handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen, aanhangers. De rest is zeer divers. Dit terrein is het belangrijkste (zware) industrieterrein van Almere. Anderzijds is met name op De Vaart 2 sprake van veel bedrijvigheid in de lagere milieucategorieën (verzamelgebouwen met name), zodat ook gesproken zou kunnen worden van een (deels) gemengd bedrijventerrein. Hiermee aangevende dat het profiel uit het staafdiagram een + 1 heeft.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: 4% is in milieucategorie 4, 56% in milieucategorie 1-3 en 40% valt buiten de milieucategorieën.
  • Vastgoed: per mei 2011 staat circa 61.000 m² b.v.o. aan bedrijfsruimte leeg. Dat is 27% van het totale aanbod aan bedrijfsruimte in Almere medio 2011.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op De Vaart varieert: 35-45 euro per m²; de huurprijzen zijn enigszins gedaald de afgelopen periode.
  • Ruimtegebruik: het terrein is nagenoeg volledig uitgegeven. Er zijn 3 percelen uitgeefbaar, los van de strook bij de Gordingweg. Daarnaast zijn er nog diverse stroken grond die nog uitgegeven kunnen worden (additionele gronduitgiftemogelijkheid). Ook zijn er een aantal kavels die wel uitgegeven zijn, maar niet in gebruik zijn genomen: de particulier braakliggende kavels.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: KVOB-certificaat, in 2011 is de VBA bedrijfskring De Vaart opgericht.
  • Positionering bedrijventerrein: dit bedrijventerrein is het grootste in oppervlak in Almere en (naast het nieuwe De Vaart 4) het enige gelabelde industrieterrein. In Flevoland/Metropoolregio Amsterdam is het ook een van de weinige grotere industrieterreinen met relatief veel stuwende bedrijvigheid. De Vaart ligt enerzijds wel enigzins perifeer vanaf de A6, maar tezamen met de ontwikkeling van de Vaart 4 als een nieuw zwaar (gezoneerd) bedrijventerrein, biedt dit clustermogelijkheden voor relatief zwaardere milieucategorieën (mede ook vanwege het feit dat dergelijke terreinen weinig voorhanden zijn in de regio).
economische viraliteit, staafdiagram
Wat vindt u van onze website?