Skip to content

13. Ambachtsmark

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Ambachtsmark is één van de twee kleine bedrijventerreinen in stadsdeel Haven, naast De Steiger. Het is een binnenstedelijke werklocatie gelegen aan de Oosterdreef en ingeklemd tegen de noordelijk gelegen woonwijk De Marken.

Het bedrijventerrein oogt erg compact. Nadat enkele jaren terug de bossages tussen het terrein en de Oosterdreef zijn verwijderd, is de zichtsituatie er zeer op vooruit gegaan. Deze grotere naar buiten gerichte uitstraling komt tevens de veiligheid ten goede. Dit bedrijventerrein is een licht verouderd bedrijventerrein met enkele kleinschalige bedrijven en kantoren. Op enkele plekken heeft vernieuwing plaats gevonden. De bedrijfsgebouwen zijn over het algemeen eenvoudig van architectuur, bestaand uit “platte dozen” van 1 bouwlaag.

Aan de overkant van de Markenlaan en gesitueerd op een groot perceel ligt verreweg de belangrijkste vestiging, NCCW, met 233 werkzame personen. Het bedrijf is gespecialiseerd in ICT dienstverlening voornamelijk ten behoeve van woningbouwcorporaties. Het heeft hier tevens een datacenter.

Tweede belangrijke vestiging is een Albert Heijn, Markenlaan 3, een supermarkt van 1.200 m² w.v.o., in 2012 verplaatst vanaf de Vrijmark. Hier werkt men voornamelijk in deeltijd (116 werknemers). Voorheen stond op deze plek het kantoorverzamelpand “Markenpoort”, een businesscenter. Deze beide grote bedrijven nemen samen zo’n 85% van de werkgelegenheid voor hun rekening. Verder werken er op dit terrein vrijwel geen deeltijders. Dit komt met name door de aanwezige kleinschalige bedrijvigheid.

Op de plek van de al jaren leegstaande Cinevideostudio, een bedrijvenverzamelpand, is nu woonzorgpand van Triade in aanbouw. Deze vestiging, Ambachtsmark 3 tegen de Oosterdreef aan, betreft een bouwblok van 36 wooneenheden met bijbehorend kantoor in de onderste bouwlaag en een ruimte voor dagbesteding van de bewoners, ook op de begane grond. De bestemming kantoordoeleinden is hier gewijzigd in een woonfunctie. Ook hier vond dus sloop-nieuwbouw plaats. Voor het aanpalende grote bedrijfspand aan de noordkant, ook Ambachtsmark 3, bestaan ook plannen om te slopen en er woningen voor terug te zetten binnen diezelfde nieuwe woonfunctie.

De omkleuring naar een AH en een woonzorgpand zijn aanleiding om deze beide percelen als een op zichzelf staand gebied te beschouwen, formeel maakt dit deel dan ook geen deel meer uit van het bedrijventerrein Ambachtsmark. De herstructurering sluit qua bebouwing op deze plek goed aan bij de omringende woonstedelijke structuur. De hoogte van het nieuwe woongebouw wordt hoger dan het oude bedrijfspand. De rest van het bedrijventerrein Ambachtsmark is veel kleinschaliger en heeft een andere ruimtelijke opzet.

De sloop van de beide eerder genoemde verzamelpanden verklaart mede de terugloop in het aantal bedrijfjes en werknemers in de afgelopen 10 jaar. De panden in het westelijk deelgebied zijn veelal aan elkaar geschakeld, waarbij er ook sprake is van een soort verzamelpand.

Op het terrein komen twee kinderdagverblijven voor en drie inpandige bedrijfswoningen. Detailhandel, anders dan de supermarkt, komt hier niet voor. Volgens de Lisa statistiek komen er twee horecagelegenheden voor. Tijdens de schouw (3 februari 2014) blijken dit een cateringbedrijf en het Voedselloket te betreffen.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Ambachtsmark is als enigszins matig te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2008-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal640509444-31%
w.v. voltijds625488326
w.v. deeltijds1521119
aantal vestigingen535922-58%
  • Werkgelegenheid: dit terrein heeft een aanzienlijke verschuiving te zien gegeven in de werkgelegenheid en bedrijvenvestigingen en wel in negatieve zin. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2003, er 7 bedrijven zijn opgericht, er 5 zijn gevestigd, er 28 zijn opgeheven en er 16 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 20 personen (in 2003 was deze 12). Door de relatief vele verdwenen kleine bedrijfjes in de inmiddels twee afgebroken verzamelpanden geeft dat een enigszins vertekend beeld. Bovendien nemen de twee grootste bedrijven verreweg de meeste werknemers hier voor hun rekening, waarvan een, een supermarkt, feitelijk niet meer tot dit bedrijventerrein behoort.
  • Profiel: Ambachtsmark is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een sterk gemengd karakter. Een deel van het terrein maakt door de functieverandering (de supermarkt, het nieuwe woonzorgcomplex en de nog te bouwen woningen eraan grenzend), geen deel meer uit van het bedrijventerrein.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 5 februari 2014) circa 475 m² b.v.o. bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 1,4% van het totaal aantal m² b.v.o. (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt..
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Ambachtsmark lagen in 2013 tussen de €40 en €70 per m² per jaar. Voor kantoren is de bandbreedte €70 tot €90 per m² per jaar (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext). 
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer. 
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen  bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, ingeklemd tussen woonwijk De Marken en de Oosterdreef, met lokaal verzorgende werkgelegenheid. Een deel van het terrein heeft een transformatie door gemaakt (een supermarktvestiging  en woonzorgwoningen). 
Diagram economische vitaliteit Ambachtsmark
Wat vindt u van onze website?