Skip to content

14. Binderij

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

De Binderij is een klein bedrijventerreinen in het stadsdeel Almere Stad West. Deze werklocatie ligt in de oksel van het spoor en de Hollandsedreef, tegenover respectievelijk de bedrijventerreinen Hollandsekant en Felsersplaats. 

Het terrein vertoont een goede uitstraling en erg verzorgde indruk. Alle bedrijven zijn gesitueerd aan één rondweg. Tussen het spoor en het terrein ligt een brede reserveringsstrook van gras voor de spooraftakking naar Almere Pampus. Er staan relatief veel personenauto’s geparkeerd op de openbare weg, alleen nabij de entree tot het terrein wordt in de berm geparkeerd.

Deze werklocatie gaat aan de zuidoostkant organisch over in Literatuurwijk. Deze geleidelijke overgang wordt gevormd door een markante, relatief lange vrijwel het gehele terrein omzomende bebouwingsstructuur van een 14 stel 2 onder 1 kapwoningen aan de Literatuurwijkkant. Deze woningen hebben een functionele relatie met de evenzovele, aaneengeschakelde, werkpanden aan de kant van het bedrijventerrein (feitelijk een soort woon-werkeenheden met tuin ertussen).

De twee grootste werkgevers zijn Ultimum B.V., in een markant gebouw op nummer 67, genaamd de “Sfinx” (ICT dienstverlening), met 61 werkzame personen, en Splendid Care (maatschappelijke dienstverlening), met 54 werkzame personen gevestigd in het “Bedrijvencentrum” op nummer 65. In dit bedrijvencentrum zijn nog 3 andere bedrijven gevestigd. Opvallend op dit terrein is ook een bedrijf werkzaam in de “Grond-, water- en wegenbouw” met relatief veel buitenopslag van materieel.

Aan de zuidwestkant komt een bedrijvenverzamelpand voor met 8 eenheden. Naast de 28 genoemde twee-onder-een-kapwoningen behorende bij de bedrijfseenheden, komen er op het terrein twee bedrijfswoningen voor. Vastgesteld kan worden dat een groot deel van het terrein  uit woon-werkwoningen bestaat.

Er komen drie detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s e.d.) voor volgens het Lisa. Tijdens de schouw op 17 februari 2014 blijken er slechts twee gevestigd te zijn. Er blijkt ook een bedrijf te zijn gevestigd dat detailhandel meer als ondergeschikte nevenactiviteit lijkt uit te oefenen. Daarnaast komt een bedrijf voor dat handelt en repareert in motoren (perifere detailhandel).

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Binderij is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2008-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal403791397-1%
w.v. voltijds384472365
w.v. deeltijds1931932
aantal vestigingen628771+15%
  • Werkgelegenheid: : dit terrein heeft de afgelopen jaren enige teruggang te zien gegeven in aantal arbeidsplaatsen; tot aan de crisis in 2008 was er duidelijk sprake van een sterke groei. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2003, er 35 bedrijven zijn opgericht, er 17 zijn gevestigd, er 21 zijn opgeheven en er 22 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 6 personen, vrijwel even groot als in 2003. In 2008 bevonden zich op De Binderij drie bedrijven in de sector “Facility management, reiniging en landschapsverzorging”, waarvan één met zeer veel deeltijders in dienst, namelijk 267. Dit geeft een zeer vertekend beeld in dat jaar van de werkgelegenheid. In 2013 waren er in deze sector vier bedrijven gevestigd met in totaal slechts drie deeltijders.
  • Profiel: De Binderij is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een gemengd karakter, zowel zelfstandige kantoren als kleinschalige bedrijvigheid. Het oogt als een levendig en goed functionerende werklocatie en biedt een verzorgde indruk. De belangrijkste bedrijfstak is “Dienstverlenende activiteiten in de ICT” (13%), gevolgd door “Gezondheidszorg” met 8% en vervolgens “Groothandel en handelsbemiddeling” (7%).
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 19 februari 2014) circa 4.000 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden. Dit is ongeveer 10% van het totaal aantal m² b.v.o. (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt. 
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op De Binderij lagen in 2013 tussen €70 - €90 per m² per jaar; voor kantoren was dit tussen de €90 - €110. De huurwaarden van de eenheden behorende bij de woningen zijn wel iets lager, tussen €40 - €60 (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext). 
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer. 
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd tussen Literatuurwijk, spoor en Hollandsedreef, dat een goede uitgangspositie biedt voor kleinschalige bedrijvigheid.
Diagram economische vitaliteit Binderij
Wat vindt u van onze website?