Skip to content

15. Bouwmeesterbuurt

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

De Bouwmeesterbuurt is één van de kleinste bedrijventerreinen, gelegen in Almere Buiten. Deze relatief jonge werklocatie ligt in de hoek van de Buitenring en Polderdreef, tegenover bedrijventerrein Poldervlak. Het vervult vooral een rol als plek waar dienstverlenende bedrijvigheid zich gevestigd heeft. 

Het terrein is eigenlijk één rechthoekig veld van (bedrijfs)panden, waarvan een zijde bestaat uit acht zelfstandige bedrijfspanden, een zijde met zes aaneengeschakelde werkeenheden, een zijde met drie grotere woon-werkeenheden en de zijde aan de kant van de woonwijk, die bestaat uit veertien kleinere aaneengeschakelde woon-werkeenheden. De panden aan de Polderdreefzijde, waaronder enkele architectonisch interessante kantoorpanden, hebben allen een zeer goede uitstraling. Het gehele complex maakt een zeer verzorgde indruk.

Er komen twee detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s e.d.) voor volgens het LISA. Tijdens de schouw op 5 maart 2014 blijkt er één detailhandelsvestiging voor te komen. Er komen vier kinderdagverblijven voor (i.t.t. de statistiek van LISA die spreekt van twee vestigingen).

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan 2008-2013
200320082013groei 2008-2013
aantal werkzame personen totaal379167+111%
w.v. voltijds166155
w.v. deeltijds21312
aantal vestigingen23148+55%
  • Werkgelegenheid: dit terrein heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei te zien gegeven in aantal arbeidsplaatsen en in aantal vestigingen. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2003, er 23 bedrijven zijn opgericht, er 24 zijn gevestigd, er 1 is opgeheven en er geen enkele is vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 4 personen, vrijwel even groot als in 2003, namelijk 3. 
  • Profiel: de Bouwmeesterbuurt is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een sterk gemengd karakter, hoofdzakelijk zelfstandige kantoren en vormen van kleinschalige persoonlijke en zakelijke dienstverlening. Het terreintje biedt een verzorgde en goed functionerende indruk. De drie belangrijkste bedrijfstakken zijn “Groothandel en handelsbemiddeling”, “Rechtskundige dienstverlening” en “Maatschappelijke dienstverlening”, elk met 8%.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 4 maart 2014) circa 750 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden. Dit is slechts ongeveer 4% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee een gezond leegstandspercentage te noemen (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt..
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte in de Bouwmeesterbuurt lagen in 2013 tussen €60 - €90 per m² per jaar; voor kantoren was dit tussen de €100 - €120. (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext). 
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd op een goede zichtlocatie op de kruising van de Buitenring en Polderdreef. Deze werklocatie heeft daarmee een goede uitgangspositie om binnen de context van de ligging aan deze beide uitvalswegen en woonwijk een werkplek te blijven vervullen voor met name kleinschalige mkb-bedrijvigheid. 
Diagram economische vitaliteit Bouwmeesterbuurt
Wat vindt u van onze website?