Skip to content

16. Draaiersplaats

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Draaiersplaats behoort tot één van de kleinste bedrijventerreinen, gelegen in Almere Stad West (Stedenwijk). Het ligt direct aan de Stedendreef en tussen de woonbebouwing in. Het terrein is vrijwel geheel beperkt tot één straat die in een hoefijzervorm de bedrijfspanden ontsluit: de Vlaardingenstraat. Eén bedrijfspand is geadresseerd aan de Rotterdamweg, het Shell tankstation.

Het terreintje oogt als een eenvoudig en functioneel ingericht geheel. Het gemiddelde kwaliteitsniveau van de bedrijventerreinen in Almere ligt in het algemeen hoog, Draaiersplaats oogt minder. 

Het installatiebedrijf Breman is de grootste werkgever hier. Er komen drie detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s e.d.) voor volgens de Lisa statistiek. Tijdens het veldwerk ter plekke op 31 maart 2014 blijken er feitelijk twee detailhandelsvestigingen te zitten: de fietsenzaak en de winkel behorende bij het tankstation. Daarnaast komt er nog een afhaalpizzeria voor. Bedrijfswoningen of woon-werkeenheden komen er niet voor. Tegenover de wasstraat komen in de lengterichting 16 garageboxen voor, evenals aan Vlaardingenstraat 13-15, waar zich 10 garageboxen bevinden. Op de braakliggende kavel naast Vlaardingenstraat 1 komt een sierbestratingsbedrijf.

Overigens ligt er op 100 meter afstand, een zeer klein “bedrijvenstraatje” (Delftstraat), waar drie bedrijven aan gevestigd zijn. Dit gebiedje behoort niet tot Draaiersplaats, maar ligt er wel zeer dichtbij. Hier zijn een ambachtelijke houthandel en twee autoreparatiebedrijven te vinden.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van Draaiersplaats is als matig te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal1018680-21%
w.v. voltijds806257
w.v. deeltijds212423
aantal vestigingen202318-10%
  • Werkgelegenheid: dit terrein heeft de afgelopen jaren een langzame afname van het aantal arbeidsplaatsen te zien gegeven, met een vijfde vergeleken met 10 jaar geleden. Qua dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2003, er 9 bedrijven zijn opgericht, er 1 is gevestigd, er 7 zijn opgeheven en er 5 zijn vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 4 personen, vrijwel even groot als in 2003, namelijk 5. 
  • Profiel: Draaiersplaats is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een  gemengd karakter. De twee belangrijkste bedrijfstakken zijn “Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen, aanhangers” (28%) en “Groothandel en handelsbemiddeling” (22%).
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan. Het tankstation heeft een milieucategorie 3.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 25 maart 2014) circa 850 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden. Dit is  ongeveer 6,5% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee hoger dan een gezond en courant leegstandspercentage van 5% (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt). 
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Draaiersplaats liggen tussen de €60 - €80 m² per jaar. Delen van kantoor worden getaxeerd tegen €90 - €110 m² (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext).
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd aan de Stedendreef. Toch vertoont het terreintje weinig uitstraling naar de dreef doordat het met de achterkanten van de bebouwing naar de dreef is toegekeerd; het is erg naar binnen gekeerd. Deze werklocatie vervult een functie voor met name kleinschalige mkb-bedrijvigheid, specifiek ten behoeve van autogarages. 

Diagram economische vitaliteit Draaiersplaats
Wat vindt u van onze website?