Skip to content

18. Felsersplaats

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Felsersplaats is een middelgroot binnenstedelijk bedrijventerrein, gelegen in Almere Stad West ten zuiden van de spoorlijn, aan de Hollandsedreef en tegenover een ander binnenstedelijk bedrijventerrein; De Binderij. Via de Hollandsedreef komt men op de Hogering.

Het terrein oogt als een zeer verzorgd, goed ruimtelijk ingericht en van een hoog kwaliteitsniveau. Opvallend zijn de brede groenstroken met boombeplanting langs de Hollandsedreef. Als een minpunt op dit terrein zouden de doorkijkjes c.q. doorgangen kunnen worden aangemerkt. De doorgangen aan de achterzijde van de bebouwing zijn enigszins verwaarloosd. Er is hier achterstallig groenonderhoud, waardoor de sociale veiligheid onder druk komt te staan. Verder wordt er langs de noordoostrand relatief veel op de openbare weg geparkeerd.

In het oostelijk deel bevinden zich 35 woonwerkwoningen. Deze woonwerkwoningen kunnen gebruikt worden als een volledig werkpand of met maximaal 50% woongedeelte. Opvallend hierbij was een opmerking van een eigenaar (15 mei 2014 tijdens de schouw) dat  deze woonwerkwoningen te klein zijn voor een gevestigde ondernemer en te groot/te duur voor een startende ondernemer. Daarnaast werd er door de gehoorde ondernemer en tevens bewoner van een dergelijk pand, een pleidooi gehouden om de woonwerkwoningen in stand te houden. Juist het wonen op een terrein als deze wordt als positief ervaren en bevordert het algehele leef- en werkklimaat (o.a. sociale controle).  Ook komt er nog één bedrijfswoning voor op dit terrein.

Langs de Hollandsedreef zijn vooral kantoorpanden, soms met bedrijfsruimte erbij, te vinden. In het midden van het terrein bevinden zich twee grote bedrijvenverzamelpanden en een bedrijvenbox voor opslag van goederen voor onder andere particulieren. In de zuidoosthoek bevindt zich ook nog een bedrijfsverzamelpand.

De aard van de bedrijvigheid op Felsersplaats is grotendeels consumentverzorgend/persoonlijke dienstverlening. Er zijn twee opvallend grote werkgevers: 1. DW Facility Group dat hier haar hoofdkantoor heeft met 177 werknemers (facilitaire dienstverlening/schoonmaak), en 2. Call2day, een callcenter met 40 werknemers.

Opvallend is ook een zwemschool en  het Nautiluscollege, een school voor Speciaal Onderwijs gericht op jongeren met een onderwijsbehoefte in het autistisch spectrum. Ook komt er een relatief grote KPN telefooncentrale voor.

Er komen vier detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s e.d.) voor volgens de Lisa statistiek. Feitelijk slechts één: een perifere detailhandelsvestiging in keukens en badkamers.

Er komen vijf kinderdagverblijven voor.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Felsersplaats is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal411894596+45%
w.v. voltijds411475484
w.v. deeltijds140419112
aantal vestigingen86117114+33%
  • Werkgelegenheid: dit terrein heeft tussen met 2003 en 2008 een zeer sterke groei van het aantal arbeidsplaatsen te zien gegeven. Vanaf 2008, het jaar waarin de economische crisis begon, is het aantal arbeidsplaatsen weer  gedaald. Echter, vergeleken met 2003 bleef er sprake van groei. Wat het aantal vestigingen betreft is er ook een sterke groei geweest vergeleken met 2003. Opvallend is dat, in tegenstelling tot het aantal werknemers, het aantal vestigingen vrijwel niet is afgenomen vanaf 2008. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 5 personen, vrijwel even groot als in 2003. Er is een aardige dynamiek op dit terrein: in 2013, ten opzichte van 2003, zijn er 50 bedrijven opgericht, zijn er 30 gevestigd, zijn er 33 opgeheven en zijn er 19 vertrokken.
  • Profiel: Felsersplaats is een binnenstedelijk bedrijventerrein met een gemengd karakter, vooral in de consumentverzorgende sfeer. De belangrijkste bedrijfstak is “Groothandel  en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)” met 14%, gevolgd door “Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw” met 10%. “Gezondheidszorg” en “Onderwijs” met elk 6% volgen daarop.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan. Op Musicalstraat 21 zou een vuurwerkmogelijkheid bestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 15 mei 2014) circa 2.000 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden. Dit is ongeveer 3,7% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee een relatief laag leegstandspercentage (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt).
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Felsersplaats liggen tussen de €70 - €80 m² per jaar. Kantoor wordt getaxeerd tegen €90 - €100 m² en opslagruimte €40 - €50 per m² (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext.
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring.
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een middelgroot binnenstedelijk bedrijventerrein, gesitueerd aan de rand van een woonwijk, Muziekwijk, en aan de Hollandsedreef. Het terrein functioneert goed, heeft een prima uitstraling en vervult een functie voor met name kleinschalige mkb-bedrijvigheid en ten behoeve van (maatschappelijke) dienstverlening.
Diagram economische vitaliteit Felsersplaats
Wat vindt u van onze website?