Skip to content

19. Gietersplaats

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Gietersplaats is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein, gelegen in de noordoosthoek van Almere Stad Oost tegen de Hogering en de Hoge Vaart aan. Via de Karperweg en Kaviaarweg is het terrein ontsloten naar de Hogering. Tussen het terrein en de Hogering ligt een groenstrook van circa 90 meter breed.

De aard van de bedrijvigheid op Gietersplaats is erg divers. De belangrijkste bedrijfstak, met een aandeel van 14%, is “Groothandel en handelingsbemiddeling”, zoals Delta Communications Nederland BV. Er is één bedrijf dat relatief opvallend veel werknemers heeft, namelijk KSS & Noord Dienstverlening, een bedrijf in de facilitaire dienstverlening met 67 werknemers.

Er zijn vier bedrijfsverzamelgebouwen aanwezig. Aan de kant van de woonwijk komen vijf bedrijfswoningen voor, aan de kant van de Hogering één en in het midden nog twee. Er komen volgens het LISA-bestand vier detailhandelsvestigingen voor (niet zijnde in auto’s e.d.). Tijdens de veldschouw op 10 juni 2014 bleken er echter geen detailhandelsvestigingen te zitten. Ook komen er volgens het LISA-bestand vier  “eet- en drinkgelegenheden” voor op dit terrein. Feitelijk zijn dat geen eetgelegenheden, maar cateringbedrijven. Er zit één kinderdagverblijf op dit terrein en een kerkgenootschap.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Gietersplaats is als matig tot redelijk te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2003-2013
200320082013groei 2003-2013
aantal werkzame personen totaal411266197-52%
w.v. voltijds299138179
w.v. deeltijds11212818
aantal vestigingen576143-25%
  • Werkgelegenheid:dit terrein heeft tussen 2003 en 2013 een zeer sterke afname van het aantal arbeidsplaatsen te zien gegeven. Ook het aantal vestigingen is in die periode aanzienlijk gedaald. De gemiddelde bedrijfsomvang is gedaald van 7 naar 5 in deze periode. In 2013, ten opzichte van 2003, zijn er 25 bedrijven opgericht, zijn er 7 gevestigd, zijn er 27 opgeheven en zijn er 19 vertrokken. 
  • Profiel: Gietersplaats is een binnenstedelijk bedrijventerrein met een sterk gemengd karakter. De belangrijkste bedrijfstak is “Groothandel  en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)” met 14%.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan. 
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 6 juni 2014) circa 1.000 m² b.v.o. bedrijfs-/kantoorruimte aangeboden. Dit is ongeveer 3% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee een relatief laag leegstandspercentage (leegstand kan hoger c.q. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt).
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Gietersplaats liggen tussen de €70 - €80 m² per jaar. Kantoor wordt getaxeerd tegen €90 - €100 m² en opslagruimte €40 - €50 per m² (bron: Afdeling Belastingen, gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext.
  • Ruimtegebruik: er zijn geen uitgeefbare kavels meer beschikbaar.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein, gesitueerd aan de rand van een woonwijk, Waterwijk, en aan de Hogering. Enerzijds komt op dit terrein weinig  leegstand voor, anderzijds is  het aantal arbeidsplaatsen en bedrijven  aanzienlijk gedaald in de afgelopen 10 jaar. Toch lijkt over het geheel genomen dit terrein economisch redelijk te functioneren. Het terrein vervult een functie voor met name kleinschalige mkb-bedrijvigheid en ten behoeve van dienstverlening. In tegenstelling tot andere binnenstedelijke bedrijventerreinen komt hier relatief weinig maatschappelijke dienstverlening voor.
Diagram economische vitaliteit Gietersplaats
Wat vindt u van onze website?