Skip to content

2. Markerkant

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Markerkant is een qua ruimtelijke indeling een specifiek bedrijventerrein: het is namelijk ingedeeld in 7 deelgebieden, die elk meer of minder een eigen karakter hebben, doorsneden door de Markerdreef en de Spoordreef (deze dreven zijn tevens barrières). Het terrein kan gezien worden als een aantrekkelijk en kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie, juiste mede door de daar spontaan gegroeide bedrijfsvestigingen op het gebied van met name detailhandel. De openbare ruimte is i.h.a. van redelijk tot goede kwaliteit door de aanwezigheid van ondermeer ruime en groene wegprofielen langs de beide hoofdontsluitingswegen. De kwaliteit van de bebouwing is over het algemeen gemiddeld tot goed. Dit terrein is een modern gemengd bedrijventerrein en tegelijk vormt het in zijn geheel een zoekzone met een binnenstedelijke karakter.

De deelgebieden Markerkant 10 en 12 zien er het meest “detailhandelachtig” uit (afgezien van de grote Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) op Markerkant in met name deelgebied 10,11,16 en deels in 13), waarbij de kwaliteit van het geheel, gebouwen en inbedding in de ruimtelijke structuur, er in deelgebied 10 er relatief aantrekkelijk uitziet als vanuit de consument geredeneerd zou worden. M.a.w., een en ander oogt als een aanloopmilieu van een winkelcentrum. Gecombineerd met de aanwezige sportscholen e.d. consumentverzorgende functies, functioneert Markerkant als een (door-) startersmilieu (pionierslocatie) voor kleinschalige bedrijfjes in de detailhandelssector en overige persoonlijke dienstverlening. De beide deelgebieden 10 en 12 zijn tevens de delen van Markerkant waarde meest verdichte bebouwing voorkomt, met name in de vorm van verzamelgebouwen.

Er is een beperkt aantal echte (grote) bedrijven aanwezig die verwacht kunnen worden op een groot gemengd bedrijventerrein: Borent, Raab Kärcher en Saint Gobain (allen op MK 10 noordwestkant) en Jtekt Koyo (op MK 13 noordelijk deel).
Makerkant is van alle bedrijventerreinen het terrein waar de meeste reuring plaatsvindt in de zin van aanwezigheid van veel verschillende activiteiten.
Autobedrijven met (= PDV) of zonder showroom zijn vnl. te vinden op MK 14 en 15, in mindere mate in 10 en 12.

Economische analyse

Doel: Inzicht in de vitaliteit van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein. 
Economische vitaliteit van het bedrijventerrein Markerkant is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2000-2005-2010.
200020052010Groei 2000-2010
Aantal werkzame personen totaal  2.1611.7362.109 - 2%
w.v. voltijds1.8141.3821.336
w.v. deeltijds347 354 773
Vestigingen242 242246+ 2 %
  • Werkgelegenheid: deze is in de periode 2000 tot 2005 fors afgenomen, waarna deze in de volgende vijf jaren weer vrijwel op het nivo van 2000 is aangekomen. Ondanks het feit dat het aantal bedrijven in 2010 vrijwel gelijk is aan dat van 2000, is er sprake van een aanzienlijke bedrijfsdynamiek. In de periode 2000 – 2010 zijn er 151 bedrijfjes opgericht, 37 gevestigd, 108 opgeheven en 76 vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang is in 2010 nagenoeg gelijk aan die in 2000.
  • Profiel: Markerkant is een modern gemengd bedrijventerrein met een grote verscheidenheid aan werkgelegenheid. Markerkant is tevens in zijn geheel een binnenstedelijke zoekzone. Ruim 21% valt in de bedrijfscategorie detailhandel, exclusief auto’s e.d. en inclusief PDV, 19% in handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen e.d., 14% in groothandel en handelsbemiddeling. Vergeleken met 2000 is de detailhandel aanzienlijk toegenomen, toen bedroeg dit percentage nog slechts 7%. Zakelijke dienstverlening in de vorm van kleinschalige zelfstandige kantoren is met name te vinden in deelgebieden 12 en 13. De aard van de bedrijvigheid is voor een groot deel consumentverzorgend, passend bij de relatieve ligging te midden van de woonwijken/stadscentrum, niet altijd passend bij de bestemming. Een trend lijkt hier te zijn de vestiging van ‘workshop-winkels’(bv. een kookworkshopwinkel).
  • Milieucategorie bedrijvigheid: 9% zit in categorie 1, 37% in 2, 2% in 3 en 2% (4 bedrijven) zit in milieucategorie 4. Dit laatste is opmerkelijk omdat Markerkant een gemengd bedrijventerrein is met maximale milieucategorie 3; 50% is niet toebedeeld (cijfers per 1 april 2009).
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er op 11/05/2012 de volgende pandoppervlakte aangeboden (“leegstand”): ruim 10.000 m² b.v.o. Dit betrof zowel kantoor- winkel- als bedrijfsruimte. Dit is qua schatting ongeveer 3,5 % van het totaal aantal m² b.v.o. (een gezond leegstandspercentage om doelmatig verhuisbewegingen mogelijk te maken ligt rond de 5% van de voorraad, frictieleegstand, daar ligt het dus op de peildatum beduidend onder!). 
  • Marktwaarde: de gemiddelde huurprijzen variëren van 50 tot 65 euro per m²/p/jaar (bron DTZ, jan. 2012).
  • Ruimtegebruik: er zijn hier geen uitgeefbare reguliere percelen meer van de gemeente.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: VBA-bedrijfskring Markerkant, Keurmerk Veilig Ondernemen- Bedrijventerreinen (KVOB-certificaat).
  • Positionering bedrijventerrein: onderscheidend vermogen/aanbod t.o.v. andere werklocaties in Almere. Dit bedrijventerrein is heel specifiek gelegen aansluitend aan de noordkant van het stadscentrum en ingeklemd tussen de woonwijken Staatsliedenwijk, Kruidenwijk en Waterwijk. In combinatie met deze relatieve ligging en het feit dat hier als enige bedrijventerrein in Almere reguliere detailhandel in kleinschalige vorm is toegestaan, naast de overige aanwezige detailhandel (!), krijgt dit terrein een geheel eigen dynamiek. 
Diagram Markerkant
Wat vindt u van onze website?