Skip to content

21. Hogekant

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

[Hogekant]

Hogekant is een middelgroot modern gemengd bedrijventerrein, gelegen in het stadsdeel Almere Poort, ten zuiden van de spoorlijn en aan de Hogering, zij het met een brede ecologische zone (groenstrook) van circa 130 meter ertussen (het is geen zichtlocatie vanaf de Hogering). Via de Neonweg in het noordoosten en de Argonweg in het zuiden is het terrein ontsloten op de hoofdinfrastructuur van Almere.

Het is het eerste bedrijventerrein in dit stadsdeel dat uitgegeven wordt, het is nog volop in de uitgiftefase. De kantoorhoudendheid op bedrijfsniveau is hier mogelijk tot 50%, dat wil zeggen dat elk bedrijf maximaal 50% van de bedrijfsruimte in gebruik mag hebben als kantoorruimte. De kavelgrootten variëren van 1.500 tot 5.000 m². Business facilities (een vorm van in de regel gebundelde kleinschalige dienstverlening op een bedrijventerrein, primair bestemd ook voor het bedienen van de werknemers en bezoekers van bedrijven op het terrein) zijn hier al dan niet geconcentreerd mogelijk tot maximaal 2.500 m² b.v.o. Horeca is ook mogelijk met maximaal 150 m² per vestiging tot een maximum van 300 m² b.v.o. totaal. Met vrijstelling zijn op delen van het terrein zelfstandige kantoren mogelijk en op het zuidelijke deel een hotel (op dit zuidelijke deel is de mogelijke bouwhoogte ook het hoogst).

Opvallend is de Neonweg die al slingerend dwars door het gehele terrein  loopt en hierdoor de kavels een wisselende en karakteristieke breedte-dieptemaatvoering biedt. De Neonweg snijdt het terrein voor een deel in een westelijk en oostelijk deelterrein. Ook de busbaan doorsnijdt het terrein, in een zuidelijk en een noordelijk deel. Langs de Argon- en Xenonweg, daar waar reeds bedrijven zijn gevestigd, vindt parkeren in de berm plaats.

Er komen drie complexen bedrijvenverzamelgebouwen voor op het terrein, waarvan er één, aan de zuidwestkant, een bijzonder stedenbouwkundig lang lint vormt met 17 eenheden. In het complex aan de Argonweg bevinden zich vier verzamelgebouwen, in dat langs de Xenonstraat vijf. Deze relatief vele bedrijvenverzamelgebouwen geven aan dat de daarin zich bevindende vele kleine bedrijven, geconcentreerd zijn op het tot nu toe uitgegeven bedrijventerrein. De verkeersruimte tussen de verzamelpanden oogt op het gehele bedrijventerrein erg krap. Naast een van de verzamelpanden staat een zendmast.

Grootste werkgever is hier een taxibedrijf (Taxi Salders met 78 personen). Tweede grote werkgever is Blycolin Textile Services B.V. met 36 werknemers.

Op dit terrein komt een recyclingperron voor Almere Poort voor.

Op Hogekant komen volgens het LISA-bestand zeven detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s en dergelijke) voor en twee eet- en drinkgelegenheden (horeca). Tijdens de schouw op 18 augustus 2014 is één detailhandelsvestiging gezien, in bloemen. Deze zaak, “Bloemen in Huis”, manifesteert zich vooral als een webwinkel en als leverancier aan bedrijven, hoewel er ook aan particulieren geleverd wordt en er workshops gegeven worden. Daarnaast is er één cateringbedrijf vastgesteld dat tevens een zitruimte ter plekke aanbiedt (horeca).

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Hogekant is, voor zover uitgegeven, als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2006-2013*
20062013groei 2006-2013
aantal werkzame personen totaal445751206%
w.v. voltijds44538
w.v. deeltijds037
aantal vestigingen14106657%


* Het groeipercentage is hier genomen over de periode 2006 – 2013; aangezien de eerste uitgifte pas in 2004 was en het een jong terrein betreft levert dat een relatief hoog groeipercentage op.

  • Werkgelegenheid: aangezien dit een vrij nieuw terrein is, is de groei in de regel percentueel altijd hoog. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 5 personen. In 2013, ten opzichte van 2006, zijn er 44 bedrijven opgericht, zijn er 58 gevestigd, zijn er 4 opgeheven en zijn er 6 vertrokken.
  • Profiel: Hogekant is een middelgroot modern gemengd bedrijventerrein dat zich ook uit in het karakter van de vestigingen. De drie belangrijkste bedrijfstakken zijn “Groothandel  en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)” met 25%, “Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw”, 13% en “Handel en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers” met 8%. De overige 55% is zeer divers verdeeld over de sectoren.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 3.2 toegestaan. Het recyclingperron aan de Argonweg is een milieucategorie 4.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 15 augustus 2014) ruim 5.100 m² b.v.o. bedrijfsruimte aangeboden. Dit is ongeveer 12% van het totaal aantal m² b.v.o. en daarmee een relatief hoog leegstandspercentage. Leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Hogekant liggen tussen de €50 - €75 m² per jaar. Kantoorruimte wordt getaxeerd tegen €80 - €100 m² per jaar (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext.
  • Ruimtegebruik: aangezien het een jong bedrijventerrein is, is er nog uitgeefbare grond: 9,3 ha.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen bedrijfskring.
  • Positionering bedrijventerrein: dit bedrijventerrein, hoewel geen zichtlocatie, is gesitueerd aan de oostrand van het nieuwe stadsdeel Poort en uitstekend bereikbaar vanaf de uitvalsweg Hogering, waardoor het een goede uitgangspositie bezit voor verdere ontwikkeling. Samen met Lagekant biedt dit terrein in Poort ruimte voor bedrijfsvestiging in de milieucategorieën tot en met 3.2. Er is hier voor bedrijfsvesting nog volop ontplooiingsruimte. Door de verbreding van de A6 en de te wijzigen ontsluitingsstructuur van Poort op de Hogering, zal de ontsluiting en bereikbaarheid van dit bedrijventerrein verbeteren.
Diagram economische vitaliteitHogekant
Wat vindt u van onze website?