Skip to content

22. Lagekant

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

[Lagekant]

Lagekant is een middelgroot modern gemengd bedrijventerrein, gelegen in het zuidoosten van stadsdeel Almere Poort, ten noorden van de Elementendreef. Lagekant is een bedrijventerrein dat voor het grootste deel nog uitgegeven moet worden. Op dit moment zijn er slechts 5 bedrijven gevestigd.

De Elementendreef vormt de ontsluiting naar de Hogering en vervolgens naar de A6. Tussen Lagekant (en de Elementendreef) en de A6 ligt een brede groenstrook (de Voortuin en een ecologische zone) van circa 370 meter. Langs de Kobalt- en de Koperstraat, ter hoogte van de reeds gevestigde bedrijven, vindt parkeren in de berm en op de openbare weg plaats.

Lagekant is na Hogekant het tweede bedrijventerrein in dit stadsdeel dat uitgegeven wordt. Van de 12,8 ha bedrijventerrein is 1,9 ha specifiek bedoeld voor maatschappelijke doeleinden en 1,4 ha voor kantoordoeleinden, waarbij uitgegaan wordt van een fsi van 1,5 (floor-space-index, een hoge fsi betekent relatief meer m² b.v.o., een hogere dichtheid derhalve).

Er zijn hier drie hoofdbestemmingen: Bedrijf, Gemengd en Kantoor (zie afbeeldingen). Bij “Bedrijven” is de kantoorhoudendheid op bedrijfsniveau mogelijk tot 50%. Dat wil zeggen dat elk bedrijf maximaal 50% van de bedrijfsruimte in gebruik mag hebben als kantoorruimte. Business facilities, een vorm van in de regel gebundelde kleinschalige dienstverlening op een bedrijventerrein, primair bestemd ook voor het bedienen van de werknemers en bezoekers van bedrijven op het terrein, zijn binnen het plangebied mogelijk tot maximaal 2.500 m² b.v.o. Hiervan is maximaal 350 m² bebouwd grondoppervlak mogelijk voor detailhandel en maximaal 625 m² voor horeca, categorie 2a. Er is een bestemmingsvlak waar volumineuze detailhandel met een vrijstelling mogelijk is, mits het een bouwmarkt betreft van hooguit 2.000 m² b.v.o. per bedrijf of een grootschalig meubelbedrijf van minimaal 1.500 m² b.v.o. per bedrijf.

Zelfstandige “Kantoren” zijn hier mogelijk met een maximum van 30.000 m² b.v.o. binnen het totale plangebied. Hierbinnen zijn ook weer business facilities mogelijk, maar de totale omvang binnen het gehele plangebied, zoals hierboven aangeven bij “Bedrijven” mag niet worden overschreden.

Binnen “Gemengd” zijn maatschappelijke voorzieningen mogelijk, zelfstandige kantoren en business facilities, waarbij de omvang van de kantoren en business facilities binnen het gehele plangebied de reeds genoemde vierkant meters zoals hierboven aangegeven niet mag overschrijden, respectievelijk 30.000 m² b.v.o en 2.500 m² b.v.o.

De kavelgroottes binnen deze hoofdbestemmingen zijn erg variabel: grofweg van 1.500 tot 15.000 m². Voor exacte voorwaarden kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket.

Een bedrijf als Lexro B.V., een groothandel dat voor winkeliers veel taken op het gebied van non-food regelt op de winkelvloer (inkoop  en presentatie), heeft hier 92 werkzame personen in dienst. Daarnaast is hier Nice To Meat B.V. met 51 werkzame personen gevestigd, een groothandel in vlees die levert aan o.a. restaurants.

Daarnaast is in augustus 2014 Jeveka gevestigd, een groothandel in bevestigingsartikelen en gereedschappen. Dit bedrijf is verhuisd van Amsterdam naar deze locatie. Het heeft 60 medewerkers in dienst. De bedrijfsruimte omvat 1.800 m² kantoor met showroom en een bedrijfshal van 5.500 m² voor opslag en productie. Jeveka kent een hoog ambitieniveau qua duurzaamheid. Zo maakt het pand gebruik van een WKO-installatie (warmte koude opslag), is het pand voorzien van drielaags glas en zijn er noorderlichtkappen met zonnecollectoren op het dak geplaatst waardoor het gebruik van daglicht optimaal wordt gecombineerd met het opwekken van elektriciteit.

In het noordoosten van het plangebied, ten noorden van de Mangaanweg, bestaan er plannen voor de vestiging van een hbo-instelling, aansluitend aan de kavel van het Groenhorstcollege in Cascadepark Oost.

Detailhandel en bedrijfswoningen komen hier niet voor.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Lagekant is, voor zover uitgegeven, als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2011-2013*
20112013groei 2011-2013
aantal werkzame personen totaal27232759%
w.v. voltijds27223
w.v. deeltijds09
aantal vestigingen25150%


* Het groeipercentage is hier logischerwijs gezien erg hoog vanwege de pas recent gestarte uitgifte. In deze cijfers zit ook Jeveka met 60 werkzame personen dat medio 2014 hier gevestigd is. Dit bedrijf is nog niet opgenomen in de Lisa-statistiek van 2013, maar hier “handmatig” in opgenomen.

  • Werkgelegenheid: aangezien dit een vrij nieuw terrein is, is de groei in de regel percentueel altijd hoog. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 46 personen (is inclusief het bedrijf Jeveka), hetgeen erg groot is.
  • Profiel: Lagekant is een middelgroot modern gemengd bedrijventerrein dat met de reeds vijf aanwezige bedrijven een relatief grootschalig karakter vertoont. Er komen nu vier bedrijven voor in de branche “Groothandel  en handelsbemiddeling (niet in auto’s e.d.)” en één in de branche “Vervaardiging van voedingsmiddelen”.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 3.2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 29 augustus 2014) geen m² b.v.o. bedrijfs- of kantoorruimte aangeboden.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Hogekant liggen tussen de €50 - €60 m² per jaar. Kantoorruimte wordt getaxeerd tegen €95 - €110 m² per jaar (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext.
  • Ruimtegebruik: aangezien het een jong bedrijventerrein is, is er nog veel uitgeefbare grond: 8,8 ha.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat nog geen eigen  bedrijfskring. Het terrein is voorlopig ingedeeld vanuit de ondernemersverenging VBA bij Gooisekant; wel komt er KVO-B (KVO-N als eerste fase) voor en parkmanagement.
  • Positionering bedrijventerrein: dit bedrijventerrein, hoewel geen zichtlocatie, is gesitueerd aan de zuidoostrand van het nieuwe stadsdeel Poort en bereikbaar vanaf de A6, de Hogering en de Elementendreef. De reeds gevestigde bedrijven bieden dit terrein een goede uitgangspositie voor doorontwikkeling. Samen met Hogekant biedt dit terrein in Poort ruimte voor bedrijfsvestiging in de milieucategorieën tot en met 3.2. Er is hier voor bedrijfsvesting nog volop ontplooiingsruimte. Met name voor bovenregionale vestiging is dit een interessante strategische locatie. Er is zowel ruimte voor kantoor, bedrijven, waaronder vormen van perifere detailhandel, en maatschappelijke doeleinden.

Diagram economische vitaliteit Lagekant
Wat vindt u van onze website?