Skip to content

23. Stichtsekant

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Dit regionale bedrijventerrein is een nieuw bedrijventerrein dat volop in uitgifte is. Het ligt aan de rand van Almere zeer direct aan de A27 en de Waterlandseweg, nabij de Stichtse Brug. Het terrein is via de Nederstichtselaan goed ontsloten op de Waterlandseweg. Aan de zuidkant grenst het terrein aan het Gooimeer en de Gooidijk. De Waterlandseweg verbindt Stichtsekant met het centrum van Almere; deze weg wordt in 2016 verbreed tot vier rijstroken, zo is de planning.

Het terrein heeft in zijn volle omvang 124 ha uitgeefbaar. Het terrein wordt gefaseerd ontwikkeld. Momenteel is hiervan fase 1A (logistiek, 26 ha) en fase 1B (modern gemengd - industrieel 13 ha) in uitgifte. 

Dit terrein is ontwikkeld als logistiek terrein en verder als gemengd terrein, primair met het oog op overloop van bedrijven uit de Gooi- en Vechtstreek en de regio Utrecht. 

Het is een duurzaam opgezet terrein met een hoog ambitieniveau in stedenbouwkundig opzicht en uitstraling van panden. Naast De Vaart is Stichtsekant het enige terrein in Almere waar tot en met een milieucategorie 4.2 mogelijk is, zowel op de bestemming Logistiek als Gemengd. Het terrein is inwaarts gezoneerd, hetgeen betekent dat aan der randen lichtere bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan dan naar binnen toe.

Detailhandel, bedrijfswoningen en zelfstandige kantoren zijn hier niet toegestaan. De kantoorvloeroppervlak mag op de bestemming Logistiek niet meer bedragen dan 50% van het totale bedrijfsvloeroppervlak. Indien een perceel groter is dan 1 ha geldt een percentage van 30%. Op de bestemming Gemengd geldt een maximaal kantoorvloeroppervlak van 50%.

Actualiteit

In 2012 is voor Stichtsekant de “Ontwikkelingsstrategie en het verkavelingsplan op hoofdlijnen” vastgesteld dat de grondslag vormt voor het momenteel te herziene bestemmingsplan. Dit heeft als doel het landschappelijk inpassen van 23 behoudenswaardige archeologische vindplaatsen als openbaar gebied in de vervolgfasen 2, 3 en 4 en om meer tegemoet te komen aan marktconforme inrichting van het gebied. De verschillende werkmilieus worden daarmee stedenbouwkundig ingebed in landschappelijke zones, waarbij duurzaamheid nog steeds een leidend beginsel blijft, de zogenoemde “Stichtsekant Principles” (deze zijn afgeleid van de Almere Principles, zie schema hieronder). Bedrijven die zich willen vestigen worden zo veel mogelijk verleid om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Aan de hand van een zgn. “spelregelkaart” wordt een handvat geboden om bedrijfsvestigingen door te geleiden  naar een passende plek op het terrein qua bestemming, ligging, uitstraling en stedenbouwkundige uitgangspunten. Er wordt gestreefd naar zogenoemde ‘adaptieve planvorming’, waarbij een kader wordt gegeven en een programmatische bandbreedte. Zo ontstaat een meer organische ontwikkeling van het gebied. Vestigingen langs de Waterlandseweg en langs de A27 (zichtlocaties) zullen moeten voldoen aan hogere kwaliteitseisen.  Het uitgeefbaar oppervlak van Stichtsekant is in totaal bijna 124 ha, waarvan circa 47 ha logistiek, gemengd industrieel circa 70 ha en een Business Facility Point met tankstation maximaal 6 ha. 

Stichtsekant Principles
Stichtsekant Principles
Verkavelingsplan op hoofdlijnen in nieuwe situatie
Verkavelingsplan op hoofdlijnen in nieuwe situatie

De bedrijven die reeds gevestigd zijn behoren vrijwel allen tot de branche grootschalige logistieke dienstverleners/distributiebedrijven. Eén van de grotere bedrijven is Antalis B.V., met Antalis Packaging B.V. tezamen 163 werkzame personen, een groothandelsbedrijf en distribiteur in papier en verpakkingsmaterialen.

Begin 2014 heeft het bedrijf A-Ware Food Group zich op Stichtsekant gevestigd in het voormalige pand van BBL (Black Box Logistics) langs de Waterlandseweg. A-ware heeft inmiddels ook het naastliggende pand in gebruik genomen van voorheen Europe Tools B.V. A-Ware is een dienstverlener in het rijpen, versnijden, verpakken, opslaan en transporteren van kaas en andere foodproducten. Ook wordt op hun terrein een  hoofdkantoor gerealiseerd. A-ware heeft circa 540 man in dienst.

Het bedrijf Geodis Logistics is een logistieke dienstverlener, zij doet in een multi-channel distributie systemen, centrale opslag, picking, verpakken en value-added services. Zij verzorgen de distributie van Prenatal.

In het voormalige pand van Graficiënt B.V. komt een groothandelsbedrijf in de modebranche.

Volvo Truck Center Almere is een bedrijf dat doet in handel en reparatie van vrachtwagens.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Stichtsekant is, voor zover uitgegeven, als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2008-2013*
20082013groei 2008-2013
aantal werkzame personen totaal318002.480%
w.v. voltijds31797
w.v. deeltijds03
aantal vestigingen28300%


* Het groeipercentage is hier logischerwijs gezien erg hoog vanwege de pas recent gestarte uitgifte. Volgens de Lisagegevens bevinden zich hier per 1 april 2013 (meest recente cijfers) 10 bedrijfsvestigingen met totaal 315 werkzame personen. Inmiddels zijn er van die 10 bedrijven drie failliet en is er een nieuw gevestigd. Per saldo daarmee 8 bedrijven en 800 werknemers (315 - 55 + 540). Een en ander is ‘handmatig’ verwerkt in deze tabel (op één adres zaten twee bedrijfsvestigingen die bij elkaar hoorden en failliet zijn: Europe Tools B.V. en Europe Automation B.V.).

  • Werkgelegenheid: aangezien het een recent in uitgifte genomen bedrijventerrein is, is de groei erg spectaculair te noemen. Gemiddelde bedrijfsomvang is 100 werkzame personen.
  • Profiel: het terrein wordt functioneel feitelijk gekenmerkt door twee profielen: logistiek/distributie en modern gemengd, waartoe hier ook lichte industrie wordt gerekend, deze is lichter van aard dan op bedrijventerrein De Vaart.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: maximaal milieucategorie 4.2.
  • Vastgoed: momenteel is er geen leegstand op Stichtsekant. Het vastgoed dat leeg heeft gestaan, is relatief weer snel ingevuld.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Stichtsekant liggen tussen de €50 - €60 m² per jaar. Kantoorruimte wordt getaxeerd tegen €85 - €100 m² per jaar (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere). Voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext.
  • Ruimtegebruik: 15 ha is reeds uitgeven in fase 1A en 1B. Totale voorraad is nog 109,5 ha waarvan 35,1 ha uit te geven. Hiervan is 24,8 ha per direct uitgeefbaar ten behoeve van 12,5 ha logistiek in fase 1A en 12,3 ha gemengd in fase 1B.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat nog geen eigen bedrijfskring. 
  • Positionering bedrijventerrein: het bedrijventerrein is zeer strategisch gelegen aan een van de twee toegangspoorten tot Almere (geredeneerd vanuit het zuiden), nl. direct nabij de Stichtse Brug/A27. Het is een representatief regionaal bedrijventerrein dat fungeert als een entreegebied van Almere. 
Diagram economische vitaliteit Stichtsekant
Wat vindt u van onze website?