Skip to content

24. Het Atelier

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Het Atelier is één van de kleinere bedrijventerreinen, gelegen in Almere Stad Oost. Het terrein is direct via de Hagevoortdreef aangesloten op de Tussenring en daarmee op de A6. Het terrein zelf is door de Edvard Munchweg en de Carel Willinklaan ontsloten.

Op dit bedrijventerrein zijn allerlei vormen van dienstverlening en sociaal maatschappelijke voorzieningen mogelijk, een terrein erg divers van samenstelling, waaronder ook sport (De Mix Fitness Almere B.V.), installatie (Hollander Techniek) en groothandel.

Gezondheidszorg is met 24% van het aantal vestigingen veruit de grootse bedrijfstak. De grootse werkgever is hier Roebia Zorg Almere B.V. met 120 personen. 

Er komt een groot verzamelgebouw voor. Daarnaast komen er nog twee andere verzamelpanden voor waaronder het gebouw “Corneille” dat onder een opvallende architectuur gerealiseerd is. Er komen twee kinderdagverblijven voor en één bedrijfswoning. Een bedrijfswoning is mogelijk door middel van een vrijstellingsbevoegdheid.

Er is geen detailhandel op dit terrein aangetroffen tijdens de schouw op 6 oktober 2014. Aan de noordwestkant van het terrein is een moskee en het instructiezwembad Aquayara gevestigd.

Er is nog 1,1 ha grond uitgeefbaar, waarbij opgemerkt wordt dat de oppervlakte van een afzonderlijk bouwperceel maximaal 1.800 m² mag bedragen.

Op te merken is nog dat direct tegen het bedrijventerrein aan, aan de westkant, de woonwijk Tussen de Vaarten gelegen is met de Carel Willinklaan. Aan deze weg, tegenover het bedrijventerrein, zijn in woonwerkeenheden nog 23 bedrijfjes gevestigd met 28 werkzame personen.

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van bedrijventerrein Het Atelier is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2005-2013*
200520082013groei 2008-2013
aantal werkzame personen totaal294354452%
w.v. voltijds29326377
w.v. deeltijds010968
aantal vestigingen1455829%


* Omdat de uitgifte pas begonnen is in 2004, is de groei genomen vanaf 2008.  

  • Werkgelegenheid: dit relatief jonge bedrijventerrein heeft in het begin van de uitgifte een snelle groei te zien gegeven in aantal arbeidsplaatsen en in aantal vestigingen. De groei in het aantal werknemers is de laatste jaren erg afgevlakt. Als indicatie voor de dynamiek kan gesteld worden dat in 2013, ten opzichte van 2005, er 25 bedrijven zijn opgericht, er 26 zijn gevestigd, er geen enkele is opgeheven of vertrokken. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2013 acht personen.
  • Profiel: Het Atelier is een klein binnenstedelijk bedrijventerrein met een sterk gemengd karakter, met name aanwezig zijn zorggerelateerde en maatschappelijke bedrijvigheid en adviesbureaus. Het terrein heeft een kantoorachtige representatieve uitstraling en geeft een verzorgd en goed functionerend beeld.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: op het bedrijventerrein is een maximale milieucategorie 2 toegestaan.
  • Vastgoed: op basis van Funda en Real Next werd er in 2014 (peildatum: 22 oktober 2014) 5.040 m² b.v.o. aan vastgoed aangeboden Dit is ongeveer 17% van het totaal aantal m² b.v.o. (leegstand kan hoger cq. lager zijn omdat er panden niet via Funda of Real next kunnen worden aangeboden, ook  kunnen panden nog niet leegstaan maar wel vast worden aangeboden omdat men weet dat de huurder vertrekt). 
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Het Atelier liggen tussen de  €70 - €80 per m² per jaar; voor kantoren tussen de €120 - €125 (bron: Afdeling Belastingen gemeente Almere; voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item ook doorgelinkt worden naar met name Funda en Realnext). 
  • Ruimtegebruik: er is nog 1,1 ha uitgeefbaar. Het terrein biedt nog vestigingsmogelijkheden voor kleinschalige bedrijven.
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: VBA bedrijfskring Veluwsekant/Sallandsekant/Het Atelier.
  • Positionering bedrijventerrein: dit is een klein bedrijventerrein, gesitueerd op een goede zichtlocatie nabij een hoofdontsluitingsas van Almere, te weten de Tussenring. Deze werklocatie heeft daarmee een goede uitgangspositie om binnen de context van de ligging aan deze uitvalsweg, het aanpalende grotere bedrijventerrein Sallandsekant en de woonwijk Tussen de Vaarten, een werkplek te blijven vervullen voor met name kleinschalige mkb-bedrijvigheid.
Diagram economische vitaliteit Het Atelier
Wat vindt u van onze website?