Skip to content

27. De Vaart 4

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Dit nieuwe zware bedrijventerrein is gelegen in het noordwesten van stadsdeel Almere Buiten en is mede bedoeld als opvolgmilieu voor De Vaart I, II, III. Het is een grootschalig industrieel bedrijventerrein. Van de huidige planvoorraad van 82 ha is reeds 10,6 ha uitgegeven, ruim 21 ha is direct uitgeefbaar (fase 1), de resterende 50,4 ha netto is inactieve grond en mogelijk beschikbaar over 10/15 jaar (fase 2). Het terrein is geschikt voor bedrijven in de milieucategorieën 2 tot en met 5. Dit terrein  vormt daarmee een van de weinige terreinen in de omgeving waar een dergelijke hoge milieucategorie is toegestaan (ook in Lelystad en Zeewolde zijn mogelijkheden voor deze categorie bedrijven). 

Bedrijven kunnen hier maximaal 30% van hun omvang gebruiken ten behoeve van kantooractiviteiten met een maximum van 2.000 m² bruto vloeroppervlak. Aan de buitenkant van het terrein mag tot 12 meter hoog worden gebouwd, meer naar binnen tot 24 meter. De minimale kavelafname is 2.000 m². 

Om de ecologische verbindingszone (de “Oostvaarderszone” tussen de Oostvaardersdijk en het bedrijventerrein) te waarborgen is op dit terrein een indeling in milieuzones van toepassing. Met deze milieuzonering (4 verschillende milieuzones) worden bestaande milieukwaliteiten van de omgeving (de ecologische verbindingszone Oostvaardersplassen-Wilgenbos) niet in gevaar  gebracht en is tevens rekening gehouden met de aanwezigheid van de Penitentiaire Inrichting Almere (PIA). Het betreft hier een zogenaamd naar binnen gezoneerd bedrijventerrein. Concreet betekent dit dat de kavels met lichte milieucategorieën aan de buitenkant van het gebied zijn gesitueerd en kavels met de zwaardere milieucategorieën meer naar het midden van het gebied liggen. In het inactieve deel bevindt zich een archeologische vindplaats. 

Het terrein van de PIA is ruim 3,6 ha groot en dat van De Vijfhoek Recycling Almere is circa 7 ha groot. Op beide bedrijven gezamenlijk werken er in 2014 circa 260 personen. 

Groene Kadeweg

Dit is een specifiek bedrijventerrein binnen het bestemmingsplan “De Vaart IV”, bestemd voor “uit te werken gebied voor recreatie”. Het is gelegen tussen de bedrijventerreinen De Vaart IV en De Vaart II (tegen de Gordingweg aan). De Groene Kadeweg, groot ruim 14 ha netto, wordt gekenmerkt door een groen parkachtig karakter te midden van bedrijfsmatige activiteiten en vormt daardoor een groene buffer tussen deze intensief gebruikte terreinen. Ruimtelijk-functioneel gezien heeft het gebied een dubbele functie. Naast de groene, scheidende functie heeft het gebied ook een belangrijke functie voor het vestigen van (recreatieve) voorzieningen en bedrijven.

Voor het gebied geldt een bouwverbod, aangezien het een uitwerkingsplan betreft met uitwerkingsplicht. Dat betekent dat voor vestigings-/bouwaanvragen teneinde een omgevingsvergunning te kunnen verlenen, een afwijkingsprocedure doorlopen dient te worden met een ruimtelijke onderbouwing (Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De toegelaten bedrijven, zoals in de uitwerkingsrichtlijnen omschreven is, bieden mogelijkheden voor grootschalige ruimte-extensieve recreatieve bedrijvigheid die een grote terreinbehoefte en/of lage arbeidsbezetting hebben. Gedacht kan worden aan voorzieningen ten behoeve van sport, spel, educatie en training en of sportbeoefening met dieren, die vanwege mogelijke milieu-effecten niet in de nabijheid van woongebieden dienen te worden gesitueerd. Daarnaast biedt het terrein beperkt ruimte voor hobbymatige activiteiten die minder van bebouwing afhankelijk is. Het bebouwingspercentage varieert van 5 tot maximaal 25%. De voorzieningen die binnen deze bestemming zijn toegestaan zijn aan te merken als bedrijven in de categorieën 2 tot en met 4.2.

In dit deelgebied zijn twee archeologische vindplaatsen gevonden.

Voor een klein deel van het terrein is er reeds een uitgewerkt bestemmingsplan (1992; op dat deel zijn twee dienstwoningen per bedrijf mogelijk, een bouwhoogte van 8 meter, een bebouwingspercentage van 50 en bedrijven tot en met milieucategorie 4).

Er zijn nu gevestigd een Dierenasiel Almere (dierenverblijven, een bedrijfsruimte en een bedrijfswoning), een Kliniek Dierenthuis (Stichting Dieren Thuis) en Hondencentrum Almere (dagopvang, pension, gehoorzaamheidscursussen en een bedrijfswoning). Eerste uitgifte hier was in 2005. In 2013 waren er nog 4 bedrijven gevestigd met totaal 19 werkzame personen. Een caravanbedrijf is er inmiddels vertrokken.

Op de Groenekadeweg bevinden zich 2 bedrijfswoningen.

Analyse economische vitaliteit

Ruimtegebruik: Op De Vaart IV is er direct ruim 21 ha uitgeefbare grond beschikbaar. Op het deelterrein Groene Kadeweg is nog circa 10,5 ha grond direct uitgeefbaar.

Profiel en positionering bedrijventerrein: De Vaart IV is een van de weinige bedrijventerreinen in de regio waar bedrijven in de milieucategorieën 4 en 5 zich nog kunnen vestigen. Het bedrijventerrein is uitstekend geschikt voor bedrijven die elders niet meer kunnen uitbreiden in verband met beperkingen in (milieu)ruimte.

Deelterrein Groene Kadeweg kan voorzien in grootschalige extensieve (recreatieve) voorzieningen. Het is bedoeld voor voorzieningen ten behoeve van sport, spel, educatie en training en voor voorzieningen voor verblijf en of sportbeoefening met dieren.

In het kort

  • Locatietype: industrieterrein en extensief recreatief terrein
  • Naam ondernemersvereniging: VBA kring De Vaart
  • Parkmanagement: nee
  • Jaar van uitgifte terrein: 1ste jaar: 1996
  • Oppervlakte terrein: De Vaart IV is ruim 82 ha netto planvoorraad;    Groene Kadeweg is 14 ha netto planvoorraad
  • Aantal werkzame personen: 279 (voltijds en deeltijds, 2014)
  • Aantal bedrijfsvestigingen: 6 (2014)
  • Bedrijventerrein gecertificeerd in het kader van KVO-B: ja
  • Voor meer informatie over Keurmerk Veilig Ondernemen: klik hier
Wat vindt u van onze website?