Skip to content

3. Hollandsekant

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Hollandsekant is te kwalificeren als een kwalitatief goede en vitale vestigingslocatie voor voornamelijk logistieke bedrijvigheid. Het bedrijventerrein ziet er goed uit en functioneert ook goed als logistiek terrein. Er is veel activiteit door het  af- en aanrijden van vrachtwagens. Opvallend zijn de aanwezige vleesverwerkers/groothandels in levensmiddelen.

T.a.v. dit relatief kleine bedrijventerrein kan vastgesteld worden dat het in grote lijnen een eenheid vormt, zonder specifiek te onderscheiden deelgebieden. Er komt enige niet-logistieke bedrijvigheid voor, deze zijn echter niet zodanig dat het algemene logistieke beeld er door vertroebeld wordt; het profiel van het terrein draagt duidelijk een logistiek stempel, conform de GVV.

De openbare ruimte is van goede kwaliteit. De kwaliteit van de bebouwing is over het algemeen goed. De vitaliteit van de individuele bedrijvigheid is eveneens goed.

Op Hollandsekant bestaat de opgave voornamelijk uit het in voorkomende gevallen op een creatieve wijze omgaan met soms langdurig leegstaande grootschalige distributiepanden, zoals Beemsterweg 20 en Wormerweg 8. Voor dit laatste pand zijn inmiddels wel concrete initiatieven ontwikkeld voor een mogelijke herinvulling met een leisurefunctie (zoals een indoor kartbaan). De courantheid van dergelijke panden kan een “herinvullingsprobleem” worden. Anderzijds kan opgemerkt worden dat uiteindelijk toch weer voor een soortgelijk groot pand, Wormerweg 10, een gebruiker gevonden is. Dit voormalige pand van Deli XL met grote loading docks is sinds kort ingevuld door AHOLD N.V., een bezorg Albert.nl.

Dit bedrijventerrein, hoewel enigszins perifeer gelegen vanaf de A6 gezien en ondanks het feit dat er na de ontwikkeling van dit terrein nog twee logistieke bedrijventerreinen zijn ontwikkeld (Sallandsekant en Stichtsekant, maar ook op bv De Vaart komen dergelijke bedrijven voor), voorziet nog steeds in een behoefte. Het is, qua ontsluiting van vrachtverkeerbewegingen weliswaar direct gelegen aan de Hoge Ring, minder gunstig gelegen gelet op de ligging te midden van woonwijken.

Op de middellange termijn zijn er geen wezenlijke veranderingen te verwachten, behalve de mogelijke herprofilering van de meest zuidwestelijke hoek (Wormerweg 8). De niet-logistieke bedrijvigheid heeft zich kennelijk ‘geruisloos’ weten in te passen. Opvallend is nog het grote pand van ABN aan de Purmerweg 12, waar opslag en archivering van data plaatsvindt. Er zijn geen bedrijfswoningen op dit bedrijventerrein.

Aansluiting Hogering

Analyse economische vitaliteit

Doel: Inzicht in de vitaliteit van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein. 
Economische vitaliteit van een bedrijventerrein is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

 • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2000-2005-2010.
200020052010groei 2000-2010
aantal banen9001054824-8%
w.v. voltijds8751042802
w.v. deeltijds251222
aantal vestigingen223431+41%

 • Werkgelegenheid: opvallend is de sterke groei geweest van het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2000 - 2005, waarna er weer sprake is van een sterke afname is. Verhoudingsgewijs is er een sterke groei geweest in aantal vestigingen (per saldo ging het absoluut maar om 9 vestigingen in 2010 ten opzichte van 2000). Qua dynamiek in deze periode kan het volgende worden vastgesteld: er zijn in deze periode 15 bedrijven opgericht, 7 gevestigd, 6 opgeheven en 3 vertrokken.
 • Profiel: Hollandsekant is een relatief klein bedrijventerrein, zowel in oppervlakte als aantal arbeidsplaatsen en vestigingen. De samenstelling van de bedrijvigheid is vrijwel hetzelfde gebleven met groothandel & handelsbemiddeling (niet zijn de auto’s) als grootste werkgever. Hierin trad wel een gestage verschuiving op: van 68% in 2000, 32% in 2005 en 26% in 2010. Het bedrijventerrein oogt erg logistiek, toch is maar liefst 29% (9 bedrijven) van de bedrijvigheid meer of minder te typeren als een vorm van zakelijke gerelateerde dienstverlening. Dit spoort niet met het label logistiek. Het ruimtelijk-economisch beeld wijkt daarmee enigszins af van het functioneel-economisch beeld.
 • Milieucategorie bedrijvigheid: milieucategorie 1 (10%), 2 (50%) en 3 (7%); 33% zit in geen enkele milieucategorie. Tot deze laatste categorie behoren de bedrijven die niet onder de werkingssfeer van de Wet Milieubeheer vallen.
 • Vastgoed: omvang en percentage leegstand bedrijfshuisvesting (zie kaartlaag 1). Op Hollandsekant  staat o.a. volgens Funda en DTZ op 8 juni 2012 leeg:

  • Beemsterweg 20, 5.489 m² b.v.o., bedrijfshal en kantoorruimte op 8.988 m² groot terrein (vml. bedrijf Hamstra). Via www.nienaber.nl is makelaar
  • Wormerweg 8, voormalig bedrijf Uniforce, 15.696 m² groot terrein. Te huur, direct via DTZ: hoogwaardige logistieke bedrijfsruimte: 11.165 m² bebouwd (bedrijfshal met bijbehorend kantoor); in dit pad zijn wel wat activiteiten zichtbaar, maar ziet er toch in het algemeen als leegstaand uit;
  • De leegstand op Hollandsekant bedraagt daarmee circa 9%.

 • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Hollandsekant liggen voor oudere panden op € 45 tot € 50 per m², voor nieuwere panden tussen de € 50 en € 60 per m². Voor bedrijfsruimten met wat meer kantoor ligt het iets hoger (tussen de € 55 en 65). Aan de Wormerweg 4 zijn circa 240 garageboxen bebouwd; voor de garageboxen wordt circa € 100/p/m² gevraagd.
 • Ruimtegebruik: er zijn hier geen regulier uit te geven percelen meer van de gemeente (aan de overkant van de Hollandsedreef ligt aan de Josephine Bakerstraat (nabij de Hoge Ring, gebiedscode 2U1) nog wel een perceel dat uitgeefbaar is: 667 m².
 • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen ondernemerskring c.q. bedrijfskring vanuit de VBA (er wordt wel verkend naar de mogelijkheden). Er is ook geen KVOB rapportage  nog voor dit terrein.
 • Positionering bedrijventerrein: een relatief kleine logistieke werklocatie enigszins “verscholen” aan de rand van de woonwijken in Almere Stad. De relatieve positie zal gelet op de ligging, omvang en ouderdom in toenemende mate ook niet-logistieke functies gaan accommoderen. Ook in het licht van de aanwezigheid van Sallandsekant en Stichtsekant zal met name het “logistieke gewicht” van dit terrein op de langere termijn aan belang inboeten; vooralsnog echter functioneert de logistieke sector op deze locatie als zodanig goed 
Diagram Hollandsekant
Wat vindt u van onze website?