Skip to content

6. Frezersplaats

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Frezersplaats is een binnenstedelijk bedrijventerrein gelegen in Kruidenwijk in Stadsdeel Almere West. Het terrein is direct gesitueerd aan de Hogering en is via de Grasweg goed ontsloten aan deze hoofdontsluitingsweg. Deze Grasweg is de enige directe ontsluiting van het terrein op een hoofdweg, de overige bereikbaarheid is door woonstraten via de woonwijk.

Bij binnenkomst op het terrein is er een tankstation gevestigd en een kringloopwinkel. Deze laatste vestiging is opgenomen onder de sbi categorie “Vervaardiging van overige goederen”. Er zijn verder twee detailhandelsvestigingen (niet zijnde in auto’s enz.) op dit terrein, te weten het tankstation met verkooppunt en de andere is gevestigd in een eenheid in een verzamelpand aan de Kweekgrasstraat (beide volgens het Lisabestand).

Achter de kringloopwinkel aan de Zwenkgrasstraat, is nog een kavel uitgeefbaar door de gemeente van 3.181 m². Deze zou ook nog vergroot kunnen worden richting Hogering. Ten westen van deze kavel ligt nog een perceel dat, indien omlegging van  kabels & leidingen geen onoverkomelijke kostenpost vormen, ook potentieel uitgeefbaar zou kunnen worden. Aan het einde van het doodlopende straatje aan de oostkant van de kringloopwinkel dient gewaakt te worden voor verrommeling.

Opvallend is dat op dit bedrijventerrein er geen autoreparatiebedrijven zijn, wel een bedrijf dat gericht is op handel in auto’s. De andere bedrijven zijn vooral gericht op (persoonlijke) dienstverlening. Er zijn twee kleine bedrijfsverzamelpanden. Er bevinden zich verschillende woon-werkeenheden, waarvan 20 in “het cluster” rondom de Fioringgrasstraat, 4 langs de Cypergrasweg, 1 aan de Doddegrasweg en circa 11 aan de Mannagrasstraat. Bij de woon-werkwoningen aan deze laatste straat ligt de nadruk vooral  op wonen en minder op werken. De achterkant van de panden aan de Fioringrasstraat, aan de Doddegrasweg dus, zijn in eenvoudige gevelwandplaten neergezet en vallen daarmee enigszins wat uit de toon wat bouwvorm betreft.

Het gehele terrein maakt een goed verzorgde indruk. Er is sprake van een vloeiende overgang tussen woonwijk en bedrijventerrein. Er staan volgens Funda in business en Real Next (zie de link bij kaart Aanbod) 4 kantoorpanden te huur (totaal 510 m²).

Analyse economische vitaliteit

Doel: Inzicht in de vitaliteit van de bedrijvigheid op het bedrijventerrein. De economische vitaliteit van Frezersplaats is als goed te beschouwen, mede aan de hand van de volgende indicatoren:

  • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2001-2006-2011
200120062011groei 2001-2011
aantal werkzame personen totaal300638325+8%
w.v. voltijds250337286
w.v. deeltijds5030129
aantal vestigingen707067-4%
  • Werkgelegenheid: opvallend is de sterke groei geweest van het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2001-2006, waarna er weer sprake is van een sterke afname is. Het blijkt dat hier de categorie “industrieel ontwerp en vormgeving” verantwoordelijk voor is geweest. Het betrof in 2006 3 bedrijven met gezamenlijk 216 deeltijders en slechts 4 voltijders; in 2011 was dit respectievelijk 1 bedrijf met totaal 3 personen; in 2001 bestond deze categorie niet. De gemiddelde bedrijfsomvang is in 10 jaar tijd gestegen van 4,2 naar 4,8.
  • Profiel: Frezersplaats is een binnenstedelijke bedrijventerrein met relatief veel woon-werkeenheden (36). De belangrijkste bedrijfstak is Groothandel en Handelsbemiddeling (15%), daarna Gezondheidszorg (12%) en op de derde plaats Dienstverlenende activiteiten op het gebied van ITC (7%). De rest, meer dan de helft, is zeer divers verdeeld over de sbi-categorieën.
  • Milieucategorie bedrijvigheid: voor de kleine bedrijventerreinen zijn geen gegevens beschikbaar. Er kan echter vanuit gegaan worden dat vrijwel alle bedrijfsvestigingen in ten hoogste milieucategorie 2 zitten, immers, er vinden veel bedrijfsactiviteiten plaats in een woon-werkwoning. Het tankstation valt onder milieucategorie 4.
  •  Vastgoed: op basis van Funda in Business en Real Next  werd er in 2012 (peildatum: 3 december 2012) circa 510 m² b.v.o. bedrijfs/kantoorruimte aangeboden (“leegstand”). Dit is qua schatting ongeveer 1% van het totaal aantal m² b.v.o. Een gezond leegstandspercentage om doelmatig verhuisbewegingen mogelijk te maken ligt rond de 5% van de voorraad, de zogenoemde frictieleegstand. Daar is op dit terrein dus geen sprake van.
  • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsgedeelten (van panden) op Frezersplaats liggen tussen de 30 € en 65 € per m² per jaar (bron: DTZ, medio 2012). Dit is dus alleen voor bedrijfsruimte. Als er kantoorruimte bij zit, en dat is meestal wel het geval, dan loopt de huurprijs op (voor actuele huur- of koopgegevens per pand wordt verwezen naar de link bij de kaart Aanbod).
  • Ruimtegebruik: op Frezersplaats is er één kavel uitgeefbaar van de gemeente, groot 3.181 m².
  • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaat geen  bedrijfskring vanuit de VBA. Er is ook geen KVOB rapportage voor dit terrein.
  • Positionering bedrijventerrein: het terrein is gunstig gelegen aan de belangrijke Hogering. Vanuit de brede opvatting van wijkeconomie biedt deze binnenstedelijke werklocatie goede perspectieven voor kleinschalige c.q. dienstverlenende bedrijfsactiviteiten. 
Diagram Frezerplaats
Wat vindt u van onze website?