Skip to content

7. Gooisekant en Gooise Poort

Terreingrens

Default:KB_BedMask

Bedrijventerreinen

Default:KB_BedrijvenTerrein

Gooisekant en Gooise Poort zijn hier samengenomen tot één gebied. De terreinen zijn gelegen in stadsdeel Almere Stad West langs de A6. Gooisekant kan gekarakteriseerd worden als een gemengd bedrijventerrein met een deel hoogwaardig (waar 100% kantoren toegestaan is) en Gooise Poort als een hoogwaardig bedrijvenpark. Op dit terrein is ook gelegen de zgn. “zoekruimte voor zones met binnenstedelijke karakter”.

Een van de meest opvallende kenmerken van het terrein is de hoogspanningsleiding van Tennet die over de hele lengte midden door het terrein gaat. Qua autobereikbaarheid is het terrein direct ontsloten vanaf de A6 (afrit 3). Qua bereikbaarheid OV loopt er een buslijn langs het terrein met verbindingen naar Almere CS, Amsterdam Amstel, Naarden Bussum en Schiphol.

Het bedrijventerrein Gooisekant/Gooise Poort is het eerste grote (boven)regionale bedrijventerrein van Almere gezien vanuit de richting Amsterdam, een zichtlocatie langs de A6. De plannen tot verbreding van deze A6 zullen nieuwe kansen bieden voor dit bedrijventerrein. Ook de ontwikkelingen in Poort zullen de relatieve positie van dit terrein wijzigen.

Op het gehele terrein komen 18 detailhandelsvestigingen voor (zie ook Bedrijven aanvulling), waarvan 4 vestigingen kunnen tot PDV gerekend worden. Op het gehele bedrijventerrein Gooisepoort/Gooisekant is overigens geen PDV en GDV toegestaan. Op dit terrein komen geen bedrijfswoningen voor. Er zijn parkeerproblemen op dit terrein (zie kaart verkeersinfrastructuur).

Gooisekant ten westen Havendreef en Gooise Poort 1ste fase

 • Positionering: een relatief hoogwaardig terrein met een hoge kantoorhoudendheid
 • Doelgroepen: groothandels- en lichte productiebedrijven tot en met milieucategorie 3
 • Type vestigers: enkele elektronica- en ICT-bedrijven met Nederlands hoofdkantoor of productiefaciliteit
 • Enkele vestigers: IBM, ASM Europe, Arizona Chemical, Roche Diagnotics
 • Kantoorhoudendheid: tot maximaal 100 %

Gooise Poort 1ste fase ten zuiden van de Tennetzone heeft een 100% kantoorbestemming, als enige deel op Gooisekant. De hele strook langs de A6 heeft een etalagefunctie voor Almere. De floor space index (fsi) is hier bepaald op maximaal 1 om daarmee het extensievere ruimtegebruik aan te geven en om aan te geven dat het hier een aanvullende kantoorlocatie op die in het stadscentrum betreft. Bedrijfswoningen zijn wel toegestaan, maar niet aanwezig.

Opvallend is hier de “grote vlek” tussen enerzijds de Versterkerstraat en Antennestraat en anderzijds de Luidsprekerstraat en Tunerstraat: hier staan twee grote panden met relatief veel parkeerruimte op maaiveld. Hier bevindt zich o.a. ASM en Pioneer. Het Big Data Value Center Almere is sinds 2013 gevestigd op de vierde verdieping van het IBM-kantoorpand. Hier gaat alles gebeuren op het gebied van het innovatief gebruik maken van grote hoeveelheden data. Nabij de Videostraat zit het media- en theaterproductiebedrijf Studio Cé van Paul de Leeuw; dit veroorzaakt periodiek parkeeroverlast. Dit type creatieve bedrijvigheid, een interessante bedrijfstak, zal naar verwachting steeds meer een plek zoeken op bedrijventerreinen. In dit deelgebied bevindt zich ook een lunchroom.

In de binnenstedelijke zoekzone (zie kaart) tussen de Antennestraat en de Televisieweg/Literatuurwijk bevinden zich zo’n 12 bedrijvenverzamelgebouwen. In deze strook is sprake van menging van functies.

Deelgebied ten oosten van de Havendreef

Dit deelterrein biedt een zeer gemengde keur aan bedrijfstypen, zowel maatschappelijke voorzieningen, recreatieve bedrijvigheid, als reguliere bedrijvigheid en kantoren. Het maakt deels een enigszins verouderde indruk en kent hier en daar enige buitenopslag. Er bevindt zich hier een tankstation met LPG vulpunt en enkele opslag-, groothandels- en distributiebedrijven. Tevens vinden we op dit deelterrein een bedrijfsverzamelgebouw met zo’n 20 eenheden. Vooraan de Radioweg is aan beide zijden een kantoorpand gevestigd, Almere Staete en een verzamelkantoorpand met o.a. een accountantsbedrijf; zij vormen een hoogwaardige entree tot het terrein.

Gooise Poort 2de fase (de Boog)

 • positionering: in de markt gezet als kantoren/bedrijven park met parkachtige inrichting en voorzieningen voor de gebruikers
 • doelgroepen: bedrijven met uitgebreide showroomfunctie, tot en met milieucategorie 3
 • type vestigers: handelsbedrijven
 • kantoorhoudendheid: ten hoogste 50% met een maximum van 2.000 m²
 • het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 50% en de maximale bouwhoogte 15 meter

Gooise Poort 2de fase is een representatief terrein met kantorenuitstraling, aantrekkelijke stedenbouwkundige opzet en opvallende architectuur van de gebouwen. Opvallend in dit deelplan is de halfronde Transistorstraat waar alle bedrijven aan gelegen zijn.

Dit terrein is volledig uitgegeven, maar nog niet alle percelen zijn bebouwd. Ontwikkelaars wachten hier nog op huurders voordat met de bouw gestart wordt. In het verleden hebben verschillende eigenaren verzocht om de kantoorhoudendheid hier op te rekken naar 100%. Dit is tot op heden niet gehonoreerd, maar deze discussie is nog wel actueel.

Aan de Audioweg is een Esso tankstation gevestigd met LPG. Het Quality Business Centre (La Place) is een breed opgezet bedrijvendienstencentrum met restaurant, kinderopvang, vergaderfaciliteiten, betaalautomaat en telewerkplekken. Om de fileproblematiek te omzeilen kunnen pendelaars die in Amsterdam werken hier flexwerkplekken gebruiken.

Op het deel Gooise Poort zijn geen transportbedrijven, grootschalige distributiebedrijven, garagebedrijven en industriële productiebedrijven toegestaan. Deze bevinden zich hier ook niet, behalve het TNT Post Distributiecentrum.

Buiten dit bedrijventerrein vallende, maar vanuit “kwaliteitsanalyse” van belang zijnde om hier toch mee te nemen, is de aanpalende hoek ten noorden van de Audioweg, gelegen tegen de Hogering: hier bevindt zich een Bastionhotel, een kinderdag- annex kinderspeelverblijf en een (Japans) restaurant.

Uitgeefbare kavels

Op Gooisekant is nog een kavel beschikbaar aan de entree vanaf de Havendreef, Televisieweg/Antennestraat, nabij Flevopoort: grootte circa 3.000 m².

Aan het eind van de Radioweg schuin tegenover Imtech/de parkeerplaats voor de school, ligt een perceel bos dat potentieel uitgeefbaar gemaakt zou kunnen worden (circa 7.200 m² groot).

Analyse economische vitaliteit

De economische vitaliteit van het bedrijventerrein is goed op basis van de volgende indicatoren:

 • Aantal banen en vestigingen: ontwikkeling ervan in 2001-2006-2011
200120062011groei 2001-2011
aantal werkzame personen totaal578577646917+19,6%
w.v. voltijds547375626674
w.v. deeltijds312202243
aantal vestigingen264347430+62,8%
 • Werkgelegenheid: opvallend is de sterke groei geweest van het aantal arbeidsplaatsen in de periode 2001-2006, waarna er weer sprake is van een aanzienlijke afname. Per saldo is er wel een aanzienlijke groei geweest over de 10 jaar. Verhoudingsgewijs is er vooral een sterke groei geweest in aantal vestigingen over de gehele periode. Qua dynamiek in deze periode kan het volgende worden vastgesteld: er zijn in deze periode 209 bedrijven opgericht, 119 gevestigd, 114 opgeheven en 49 vertrokken, hiermede vertoont dit terrein een sterke dynamiek in komen en gaan van vestigingen. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 2011 16 personen (in 2001 was deze nog 22). Daarmee is deze aanzienlijk geslonken.
 • Profiel: een modern gemengd bedrijventerrein. Gelet op de vele kantoorvestigingen en het representatieve karakter, voldoet dit terrein voor een groot deel aan dit profiel. De meeste bedrijven vallen in de categorie Groothandel & Handels-bemiddeling, niet in auto’s e.d. (22,7%), vervolgens Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie (9,3%), Holdings (geen financiële), interne concerndiensten (7,4%), Detailhandel, niet in auto’s e.d. (4,8%), Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvies (4,4%).
 • Milieucategorie bedrijvigheid: op dit bedrijventerrein komen slechts 7 bedrijven voor in milieucategorie 3 en één in milieucategorie 4 (tankstation Q8 aan de Omroepweg). De rest zit in een lagere milieucategorie.
 • Vastgoed/leegstand: op basis van Funda en Real Next werd er (peildatum: 31 januari 2013) circa 38.000 m² b.v.o. kantoorruimte en 43.000 m² bedrijfsruimte aangeboden. Dit is tezamen ongeveer 15% van het totaal aantal m² b.v.o. op dit terrein. Dit ligt ruim boven een gezond leegstandspercentage van 5%.
 • Marktwaarde: de huurprijzen van bedrijfsruimte op Gooisekant/Gooise Poort  lagen in 2012 gemiddeld tussen de €40 en €60 per m² per jaar (bron: DTZ, januari 2013). Voor kantoorruimte lagen deze tussen de €75 en €130 per m²/p/jr. (voor actuele huur- of koopgegevens per pand kan voor dit item  doorgelinkt worden naar met name Funda of Real Next).
 • Ruimtegebruik: er is nog een kavel uitgeefbaar door de gemeente aan de Televisieweg/Antennestraat: circa 3.000 m². Daarnaast zou aan het eind van de Radioweg nog grond, circa 7.200 m², uitgeefbaar gemaakt kunnen worden.
 • Organisatiegraad bedrijfsleven: op dit bedrijventerrein bestaan twee ondernemersverenigingen: een van de VBA, VBA Kring Gooisekant, en   Ondernemersvereniging Gooisekant. Er is op dit terrein een werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (voor de link, zie inleidende tekst).
 • Positionering bedrijventerrein: dit terrein is een bovenregionale werklocatie met verschillende toonaangevende stuwende bedrijven met landelijke uitstraling, direct gelegen aan de strategische verkeersader A6. De kantorenzone vergroot de aantrekkingskracht. Op termijn, bij verbreding van de A6, zal deze positie kunnen worden versterkt. Dit kantorengebied wordt voor 83% als courant bestempeld medio 2012. De huidige leegstand wordt als  niet structureel gezien. Het is als kantorenlocatie het enige snelwegmilieu in Almere en heeft daarmee een eigen onderscheidend vermogen. Immers, Zakencentrum bij Almere Centraal Station is in ontwikkeling, naast het toekomstige Zakenpoort in Poort, als regionale kantorenlocatie. Door “Het Nieuwe Werken” kan wel de concurrentie met thuiswerken en flexwerken groter worden en dat treft met name dit type kantoorlocaties. 
Diagram Gooisekant en Gooise Poort
Wat vindt u van onze website?