Almeerse kennis ondersteunt Libanese gemeenten met afval scheiden

11 mei 2017
Eerste papierbaal uit de papierpers

Eerste papierbaal uit de papierpers

Op vrijdag 5 mei is in Manara, Libanon een afvalscheidingsloods geopend die met ondersteuning van Nederlandse kennis en ervaring tot stand is gekomen. Hiermee is officieel een start gemaakt met gescheiden afvalinzameling in de Bekaa-vallei. In het kader van het ‘Local Government Resilience Programme’ (LOGOREP) van VNG International stellen de gemeenten Almere en Den Haag kennis en expertise beschikbaar, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Doel van het programma is om een bijdrage te leveren aan het overeind houden en verbeteren van de cruciale gemeentelijke basisdienstverlening en daarmee aan de kwaliteit van leven en het behoud van draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in deze kwetsbare regio’s. Zo levert de gemeente Almere samen met de gemeente Den Haag een bijdrage aan het oplossen van de afvalproblematiek door het opruimen van een afvalberg, het bouwen van een afvalscheidingsloods en het invoeren van gescheiden afvalinzameling.

Miljoenen Syriërs zijn op de vlucht geslagen voor het conflict in hun land. Noodgedwongen bouwen ze elders een nieuw leven op, zij het in de wachtstand. De meesten zoeken een veilig heenkomen binnen de landsgrenzen, maar velen ook daarbuiten. Van die laatsten belandt de meerderheid in omringende landen. Bijvoorbeeld in Libanon. Libanon biedt opvang aan ruim 1 miljoen Syrische vluchtelingen. De vluchtelingen worden opgevangen in en om steden en dorpen. Dat legt een enorme druk op de gemeentelijke basisdienstverlening, zoals de energievoorziening, riolering, waterhuishouding en afvalverwerking.

Almeerse kennis en ervaring

Almere wil in 2020 een stad zonder afval zijn en heeft veel ervaring met afvalscheiding. Die Almeerse kennis en ervaring sluit goed aan op het verzoek van de Libanese gemeenten om ondersteuning bij afvalscheiding. In het project worden Nederlandse ambtenaren aan lokale ambtenaren gekoppeld, zodat de Libanese ambtenaren ook na het project de juiste kennis en ervaring hebben opgedaan om de afvalscheiding zelfstandig te organiseren. Naast de Libanese gemeenten zijn verschillende VN-organisaties, zoals UN Habitat en UNDP, onderdeel van de samenwerking.

Afvalproblematiek

Door het opruimen van de afvalberg en het invoeren van gescheiden afvalinzameling in Manara wordt ziekte voorkomen, stank gereduceerd, en worden grondstoffen hergebruikt. Daarmee knapt de omgeving op en levert afval geld op. Zo’n 80% van het afval is geschikt voor recycling. Samen met de lokale overheid is gekeken wat er nodig is om afval gescheiden in te zamelen, zoals afvalbakken, een campagne en transport. 

Sinds kort worden er vier afvalstromen gescheiden ingezameld. Hiervoor is een afvalscheidingsloods geopend waarin papier en plastic droog opgeslagen worden. Daar wordt het afval gesorteerd, in balen geperst en getransporteerd naar de fabriek. Naast deze loods is er ruimte om op een natuurlijke manier compost te maken van het bioafval. De compost wordt gebruikt om de landbouwgrond, een van de economische aders van de Bekaa-vallei, met organisch materiaal te verrijken. Zo blijft er nog maar 20% restafval over. Het project heeft gezorgd voor een technische training en heeft vijftig vrijwilligers opgeleid voor een campagne om de 5.000 bewoners te laten zien hoe ze hun afval kunnen scheiden. Daarmee heeft de bevolking geleerd dat afval scheiden iets oplevert. 

Met deze samenwerking tussen Nederlandse en Libanese ambtenaren wil het project ook aan andere gemeenten laten zien dat er haalbare oplossingen zijn voor het afvalbeheer waar meerdere voordelen aan vast zitten. Daarom worden de lessen uit bovenstaand project in de komende periode breder gedeeld met andere Libanese gemeenten. 

Wat vindt u van onze website?