College stelt bestemmingsplan Floriade vast

27 juni 2017

Met het vaststellen van het bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater-Floriade zet gemeente Almere een volgende stap naar de realisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling in 2022 en de wijk die daarna op het Floriade-terrein komt. De ambities voor de Floriade Stadswijk zijn onverminderd hoog. Het gaat een groene, autoluwe, voedsel en energie producerende stadswijk worden waar landschap, circulariteit en innovatie centraal staan. Ambities die aansluiten bij het thema van de Floriade Almere 2022: Growing Green Cities.

Zienswijzen leiden tot aanpassingen

Het bestemmingsplan vormt het juridisch kader voor diverse ontwikkelingen en bebouwing aan de zuidoever van het Weerwater. Begin dit jaar lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Daarop zijn 24 zienswijzen binnengekomen. Deze hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp. De aanpassingen waren ook al meegenomen In de gebiedsvisie die de gemeente op 17 mei jongstleden aan inwoners presenteerde. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Het maximum aantal waterwoningen bedraagt 60 in plaats van 100. Het maximum aantal woningen voor Floriade Stadswijk blijft 600. Er is met dit bestemmingsplan geen uitbreiding mogelijk tot 700, zoals oorspronkelijk wel in het ontwerp stond.
 • De bouwmogelijkheden binnen het Floriadeterrein zijn aangepast aan de contourenkaart van de Gebiedsvisie Floriade Stadswijk. Per zone zijn aparte maximum bouwhoogten van gebouwen vastgesteld. De algemene regel uit het ontwerp ‘in maximaal 5% van het gebied kan tot een maximumhoogte van 60 meter worden gebouwd’ is vervallen.
 • Er komt geen bebouwing in het oerbos en de maximum bouwhoogte van gebouwen op het Weerwatereiland is voor expo en voor stadswijk beperkt tot 12 meter boven N.A.P., zodat zij niet boven de toppen van de bomen op het Weerwatereiland uit komen.
 • Aan de zuidwestkant van het terrein is op aangewezen plekken bebouwing mogelijk tot een hoogte van 56 meter boven N.A.P.
 • Floriade Brug. Voor de verbindingsbrug tussen Lumièrepark en Weerwatereiland is een minimale onderdoorvaarthoogte van 4 meter opgenomen. Het moet een markante brug worden.
 • Camping. De bestemming Floriade Kampeerterrein op het Weerwatereiland is verwijderd. Zoals bekend wordt momenteel met de eigenaren van de camping gesproken over een mogelijke verplaatsing naar het Schateiland bij de Noorderplassen.
 • Lumièrepark  Het natuurbos in het Lumièrepark heeft de bestemmingen Bos en Bos – bouwen gekregen in plaats van Groen en Groen – bouwen. 

Een aantal zienswijzen is niet overgenomen. Onder andere:

 • Het verzoek om helemaal geen bebouwing toe te staan op het Weerwatereiland/Vogeleiland
 • Lumièrepark geen onderdeel laten uitmaken van het plangebied van het bestemmingsplan
 • Het verzoek om te zoeken naar een andere locatie voor de Floriade
 • Het verzoek om af te zien van de realisatie van de Floriade 

Het bestemmingsplan wordt op 6 juli voor het eerst met de gemeenteraad besproken.

Wat vindt u van onze website?