Archeologie

Geschiedenis van Almere

Opgraving in Overgooi Almere

Almere is een jonge stad, maar in de grond vinden we regelmatig sporen uit de Steentijd. We doen onderzoek naar mogelijk archeologisch interessante vondsten. Dat is niet alleen leerzaam, maar ook wettelijk verplicht. Bureau Archeologie kan u verder helpen als u hierover meer wilt weten.

Scheepswrakken

Monument bij scheepswrak

Voordat Flevoland werd ingepolderd, golfde hier de Zuiderzee. Daarom liggen er ook op Almeers grondgebied nog heel veel scheepswrakken in de bodem. Die bewaren we het best waar ze nu liggen; vochtig en diep in de grond. Sommige vindplaatsen zijn nu zichtbaar voor iedereen.

Vliegtuigwrakken

Lancaster bommenwerper

De wrakken van vliegtuigen die we in het water rond en de bodem onder Almere vinden, stammen vooral uit de Tweede Wereldoorlog. Nog steeds halen we (delen van) toestellen naar boven, die we soms in verband kunnen brengen met nog levende personen.

Europees jaar van het Cultureel Erfgoed

Almere doet op volle kracht mee aan het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed! Elke tweede zaterdag van de maand wordt er een gratis activiteit georganiseerd dat aansluit op het maandelijkse thema. Klik voor het programma op de volgende link. Blijf op de hoogte van de activiteiten door onze website en Facebook in de gaten te houden!

Activiteiten Erfgoedhuis Almere

Oude voetsporen op het Floriadeterrein
Ym de Roos, vrijwilliger bij de Floriade en gids op de Weerwater eilanden, vertelt tijdens het maandelijkse Erfgoedcafé de twee eilanden in het Weerwater; het Vogeleiland (of Weerwatereiland) en Utopia.

Beide eilanden maken onderdeel uit van de toekomstige Floriade en van de daarna te bouwen stadswijk. Van beide eilanden zal een deel in de pure vorm blijven voortbestaan. Daar is de historie van het gebied aan de bodem af te lezen. Het bijzondere is dat dit een combinatie is van oernatuur (de zeeklei) en van door mensen gemaakt landschap (de polder). Sommige delen zijn aldoor met rust gelaten, op een ander deel zijn dieren uitgezet, geasfalteerde wegen aangelegd en een toren gebouwd. Ook kwamen er spontaan dieren aanzwemmen en aanvliegen en soms hebben mensen er (huis)dieren losgelaten.

Alles heeft zijn invloed gehad op de ontwikkeling van de flora en fauna en dat gaat nog steeds door. De beide eilanden zijn een prachtig voorbeeld van het thema “Gemaakt landschap”. Omdat veel intact blijft, kunnen ook toekomstige generaties er van blijven genieten.

Locatie: Erfgoedhuis Almere, Baltimoreplein 112, Almere-Buiten
Dag: Donderdag 26 april 2018
Tijd:
16:30 uur inloop
17:00 uur welkomstwoord
17:05 lezing door Ym de Roos
17:40 uur borrel
18:15 uur einde

Openingstijden Erfgoedhuis Almere
Dinsdag, woensdag en donderdag van 13:00 - 16:00.

Lespakketten
Daarnaast bieden wij ook gratis lespakketten aan voor het primair en voortgezet onderwijs. Meer informatie hierover vindt u via deze link

Erfgoedhuis Almere

Erfgoedhuis Almere, voorheen Het Archeologiehuis, in Almere Buiten toont het hele jaar een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Almere.

Openingstijden

dinsdag, woensdag en donderdag 13.00 – 16.00 uur

  • zaterdag en zondag op aanvraag geopend
  • voor groepen en scholen op aanvraag geopend

Erfgoedhuis Almere is rolstoelvriendelijk.

Voor een afspraak in Erfgoedhuis Almere:

Telefoon: 14036 (u kunt alleen deze 5 cijfers intoetsen)
E-mail  archeologie@almere.nl 

Erfgoedhuis Almere
Baltimoreplein 112
1334 KA Almere Buiten

Routebeschrijving 

Auto

Vanaf de A6: 

  • Volg afslag 6 Almere Buiten West, rij verder op de s104, Tussenring.
  • Aan het eind links afslaan en de rotonde oprijden. Eerste afslag nemen.
  • Bij verkeerslichten rechts afslaan naar Buitenhoutse dreef.
  • Op Buitenhoutse dreef de rotonde oprijden en tweede afslag nemen.
  • Bij tweede rotonde op de Buitenhoutse dreef de tweede afslag nemen.
  • Bij de derde rotonde op de Buitenhoutse dreef, de tweede afslag nemen richting Koppeldreef. Op de Koppeldreef onder het spoor door en dan rechtsaf, de Kalenderweg op, na de eerste kruising rechtsafslaan de Straat van Florida op. Daar zijn twee parkeergarages te vinden. 

Trein

Station Almere Buiten. Ga richting Doemere. Het is het eerste gebouw aan uw linkerhand. Naast de Nieuwe Bibliotheek.

Meer weten over de geschiedenis van Almere? Kijk ook op de website van Stadsarchief Almere.

Archeologie en Almere

Almere en archeologie? Ja! Ook in de bodem onder deze jonge stad is veel te beleven. We hebben opgravingen, monumentenzorg, scheeps- en vliegtuigwrakken en archeologische activiteiten voor jong en oud.

Archeologen hebben op zo’n zestig locaties sporen gevonden van prehistorische bewoning. Voor het merendeel afkomstig uit de Steentijd, onder meer van jagers en verzamelaars langs de rivier de Eem, zo’n 9.000 jaar voor Christus.
Daarnaast vinden we in de drooggelegde zeebodem veel scheepswrakken, van de late Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Ruim 25 onderzochte scheepswrakken herinneren aan de tijd dat dit gebied nog Zuiderzee was.

Alleen door precies de plek te registreren waar voorwerpen gevonden worden, kunnen archeologen er wetenschappelijk achterkomen wat het is, uit welke tijd en waar het voor diende.

Heeft u een archeologische vondst gedaan? Dan kunt u die melden bij het Archismeldpunt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Gebruik hiervoor het Vondstmeldingsformulier.

Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed:  www.cultureelerfgoed.nl

Op een historische luchtfoto kunt u zien hoe het was: http://historische-luchtfoto.flevoland.nl/

Naar boven

Archeologie, vergunning en onderzoek

Archeologiebeleid

Om de omgang met archeologische waarden in de bodem te reguleren heeft de gemeente Almere in 2016 de Nota Archeologische Monumentenzorg vastgesteld, inclusief de Archeologieverordening Almere 2016 en de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA). Hierin staat aangegeven in welke gebieden in de gemeente archeologische resten verwacht en/of aanwezig zijn.

Archeologisch vooronderzoek

Gaat u bouwen of andere grondwerkzaamheden uitvoeren in een gebied waarvoor volgens het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) een archeologische waarde geldt? Dan moet u mogelijk archeologisch vooronderzoek uitvoeren. Op de plankaart van het bestemmingsplan of op de ABA ziet u of voor uw plangebied een archeologische waarde staat vermeld.

Stroomschema omgevingsvergunning in het kader van archeologie

Aanvragen omgevingsvergunning

Om te bepalen of u voor uw omgevingsvergunning een archeologisch vooronderzoek moet laten doen, moet u eerst het bestemmingsplan raadplegen. Als het bestemmingsplan bepalingen over archeologie bevat, dan zijn de bijbehorende bestemmingsplanregels van toepassing. Archeologie valt onder de omgevingsvergunning.

Als het bestemmingsplan geen bepalingen bevat over archeologie, dan zijn de archeologieverordening en de ABA van toepassing. U heeft dan een aparte archeologievergunning nodig.

Een omgevingsvergunning of archeologievergunning vraagt u aan via afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH). De gemeente kan u in het kader van archeologie nog vragen om aanvullende informatie, zoals een onderzoeksrapport waaruit blijkt op welke wijze u rekening heeft gehouden met (mogelijk) aanwezige archeologische waarden.

Aanvraagformulier archeologievergunning

Archeologisch onderzoek

Wanneer u een archeologisch vooronderzoek laat uitvoeren, kunt u daarvoor een standaard Programma van Eisen (PvE) downloaden. Zie stap 1 in het ‘stroomschema omgevingsvergunning in het kader van archeologie’. Dit standaard PvE gaat over de onderzoeksstrategie en –methode en de archeologisch inhoudelijke eisen, bijvoorbeeld hoeveel grondboringen gedaan moeten worden, met welke soort boor en hoe de resultaten van het onderzoek moeten worden beschreven. Hieronder kunt u het PvE voor de booronderzoeken en de aanlevereisen voor de bijbehorende rapportages downloaden.

Programma van Eisen (PvE)
Aanlevereisen aanvraag omgevingsvergunning
BAM-module MS-access database
Aanlevereisen inrichtingsplan

Reikwijdte van het standaard Programma van Eisen (PvE)

De in het standaard PvE beschreven onderzoekstrategie is uitsluitend relevant in de context waarin a priori wordt uitgegaan van de inpassing van een behoudenswaardige vindplaats in een niet te bebouwen of ontoegankelijk te maken oppervlak van de kavel. Alleen dan is sprake van een voor de gemeente afdoende (echter in de zin van de KNA 4.0 onvolledige) waardestelling. Voor alle andere gevallen voldoet deze waardestelling niet en zal aanvullend onderzoek moeten leiden tot een volledige KNA-conforme waardestelling.

Indien u meer flexibiliteit wenst met betrekking tot de wijze realisatie van behoud, dan is de in het standaard PvE voorgeschreven onderzoeksmethodiek per definitie ontoereikend.

U moet in dat geval ruimtelijk onderbouwen dat de volledige inpassing van een vindplaats zonder bebouwing of ontoegankelijk maken niet slaagt, en dat het bouwen op of ontoegankelijk maken van een (deel van een) behoudenswaardige vindplaats of buffer onvermijdelijk is. U bent in dat geval verplicht tot een reguliere onderzoekstrategie die leidt tot een volledige KNA-conforme waardestelling. Zie stap 2 in het “stroomschema omgevingsvergunning in het kader van archeologie” en bijlage 4 van de KNA 4.0 “Waarderen van vindplaatsen” (www.sikb.nl).

Kosten en uitvoering

U betaalt en regelt de uitvoering van het archeologische onderzoek zelf. U kunt zich daarbij laten adviseren door een deskundig archeologisch adviesbureau. Alleen onderzoeksbureaus die gecertificeerd zijn mogen archeologische veldonderzoeken uitvoeren. Een lijst van gecertificeerde bureaus kunt u vinden op www.sikb.nl. Bedrijven moeten zich bij de uitvoering van archeologische onderzoeken houden aan landelijke richtlijnen, die zijn vastgelegd in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA).

Meldingsplicht

Hebt u geen vergunning nodig, maar komt u tijdens de werkzaamheden toch archeologische vondsten tegen? Dan bent u volgens de Erfgoedwet verplicht deze te melden bij de gemeente Almere (archeologie@almere.nl). Ook moet u de vondsten 6 maanden ter beschikking houden voor onderzoek.

Visie en toolbox inrichting steentijdvindplaatsen

In samenwerking met DaF-architecten en de gemeentelijke afdeling Stedenbouw & Verkeer heeft Bureau Archeologie en Monumentenzorg een inspiratiedocument voor het inrichten van steentijdvindplaatsen ontwikkeld. De toolbox kan gebruikt worden ter inspiratie voor inrichting, visualisatie en gebruik van steentijdvindplaatsen. Bekijk het document hier.

Contact

Voor meer informatie of het maken van een afspraak met de gemeentelijke archeologen kunt u bellen met de afdeling ROM via het algemene telefoonnummer: 14 036. 

   

Archeologie op school

Er zijn speciale lespakketten die docenten kunnen gebruiken voor lessen op school. De lespakketten gaan over archeologie, omgevingsonderwijs, geschiedenis en aardrijkskunde.

Basisonderwijs

Via het Eksternest van de Stichting Stad en Natuur zijn leskisten over scheepsarcheologie te leen voor leerlingen van groep 7/8. Voor groep 5/6 is er een speciale les over Leven in de Steentijd met activiteiten op het Eksternest.
Meer informatie vindt u op de website www.stadennatuur.nl.

Voortgezet onderwijs

Ook voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn er leskisten en lesmateriaal. U kunt de lessen afnemen via de educatieve dienst van de Nieuwe Bibliotheek Almere: www.denieuwebibliotheek.nl.

Maatwerk op aanvraag

Heeft u een archeologieproject in gedachten of zoekt u een les op locatie voor uw klas met specifieke leerdoelen of leerkenmerken? Wij maken in overleg met u graag een programma op maat. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Archeologie en Monumentenzorg via 14 036.

Naar boven

Scheepswrakken

De scheepswrakken zijn van de laatste 500 jaar, toen Almere Zuiderzee was.
Soms zijn de overblijfselen nog te combineren met historische details over de schipper, de bemanning of zijn familie. Er voeren en vergingen vrachtschepen, vissersboten, modderschouwen en handelsschepen op de Zuiderzee. De IJsselmeerpolders vormen een uniek scheepskerkhof in West-Europa. Want nergens anders is zo'n grote concentratie scheepswrakken uit zo'n lang tijdsbestek in zo’n goede conditie op het land te bestuderen.

Opgeruimd staat netjes?

Het bewaren van scheepswrakken was niet altijd vanzelfsprekend. Veel wrakken in Flevoland zijn direct na de inpoldering opgegraven. Slechts een kwart van het bekende aantal schepen is in de bodem bewaard gebleven. Alle andere (ruim 300) zijn, al dan niet na onderzoek, geruimd. Pas sinds de jaren 80 is het beleid meer gericht op behoud van archeologische waarden. In plaats van volledig opgraven is ervoor gekozen de scheepswrakken ter plaatse te behouden - voor eventueel toekomstig onderzoek.

Een heuvel in het landschap

Een scheepswrak dat op het droge ligt, vergaat snel. Een wrak blijft het beste bewaard door het ter plaatse nat te houden, bijvoorbeeld door het onder de grondwaterspiegel ‘in te kuilen’. Aan de buitenkant is daarna hooguit een kleine heuvel te zien, vlak langs een weg of fietspad. Sommige vindplaatsen zijn gemarkeerd met een kunstwerk.
U kunt overigens ook een scheepswrak bovengronds bekijken: bij het Nieuw Land Erfgoedcentrum in Lelystad staat een opgegraven scheepswrak van een ventjager uit circa 1710 tentoongesteld.

Kerkhof

Een aantal wrakken verhuisde naar het scheepswrakkerkhof (buitendepot) nabij de Nijkerkerbrug in Zeewolde, omdat ze niet op de vindplaats konden worden geconserveerd. Op dit ‘kerkhof’ is de waterstand hoog genoeg en blijft het hout van de wrakken nat, zodat er geen zuurstof bij kan komen en rotting van het hout zoveel mogelijk wordt vertraagd. Hier ligt de inmiddels beroemde kogge uit Almere Stad, samen met zes andere waardevolle wrakken.

Naar boven

Vliegtuigwrakken

Uit de laatste helft van de vorige eeuw stammen de vliegtuigwrakken die we hier vinden. Allemaal militaire vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) en de Koude Oorlog (1943-1992). Voornamelijk van geallieerde zijde, maar er zijn ook een paar Duitse vliegtuigwrakken bij. Bureau Archeologie en Monumentenzorg brengt de wrakken in kaart en is lid van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Zij ondersteunt de Werkgroep ‘Ongeland’. 

Berging

Alle vliegtuigwrakken binnen de dijken zijn geruimd door de Bergingsdienst van Defensie. Binnen de grenzen van de gemeente Almere lagen er vijf. In sommige gevallen zijn alleen delen geruimd. De buitendijks gelegen vliegtuigwrakken liggen waarschijnlijk nog op de plek waar ze zijn neergestort. Vermoedelijk liggen er nog zeker vijf vliegtuigwrakken in het Almeerse deel van het Gooi- en IJmeer. Soms zijn de tastbare overblijfselen te combineren met historische details over de piloot, de bemanning of hun familie.

Archeologische interesse

Lange tijd was er vanuit de archeologie geen interesse in vliegtuigwrakken, omdat zij ‘jonger’ waren dan 50 jaar. Objecten moeten minimaal zo oud zijn, anders zijn ze geen monument volgens de Monumentenwet 1988.
Dat veranderde na de oprichting van het Platform Bodemonderzoek van de Tweede Wereldoorlog in 2009. Nu worden ook archeologen ingezet bij bergingen van vliegtuigwrakken omdat de conditie van wrakdelen snel verslechterd. Bovendien zijn soms nog bemanningsleden en/of ooggetuigen in leven. 

Besluit ruimtelijke ordening

Archeologisch onderzoek aan wraklocaties is opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) per 1 januari 2012. Vanaf dat moment moet in bestemmingsplannen een paragraaf opgenomen waarin staat hoe met cultuurhistorisch waardevolle zaken is en/of wordt omgegaan. Meer daarover vindt u in de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie: http://www.noaa.nl/ 

‘Ongeland’

‘Ongeland’ is een project van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) en gaat over bemanningsleden van vliegtuigen die niet zijn thuisgekomen. In mei 2011 werden door de Stichting 4 mei Herdenking voor het eerst bordjes geplaatst op plekken waar vliegtuigen zijn neergestort in de polder. Met ‘Ongeland’ willen we ook de jeugd betrekken bij dit stukje geschiedenis.

• Typen Vliegtuigen
• Vindplaatsen vliegtuigwrakken
• Vliegtuigwrakken ontdekken

Naar boven

Steentijd in de polder

Aan het eind van de laatste ijstijd is Almere een kaal en koud toendralandschap, zoals Lapland in het noorden van Zweden nu. Het licht glooiende terrein is bedekt met mossen en lage struikjes waar grote kudden rendieren grazen.

9000 voor Christus

Het klimaat begint langzaam warmer te worden. Er komen hogere struiken en bosjes. Kleine stroompjes monden uit in de rivier de Eem die in westelijke richting naar zee stroomt. De oude steentijd (Paleolithicum) komt ten einde. Rondtrekkende jagersvolken bewonen het toendralandschap; zij leven voornamelijk van de rendierjacht. In kleine groepjes verblijven ze in tijdelijke kampementen.

5000 voor Christus

Het klimaat warmt verder op en de zeespiegel is aanzienlijk gestegen door de gesmolten ijsmassa. Het water van de rivieren kan nu minder makkelijk wegstromen en er ontstaan veenmoerassen. De kweldergebieden lopen alleen bij de hoogste vloedstanden onder water. Het warmere klimaat zorgt voor gevarieerder dieren- en plantenleven. Zo komen hier elanden, edelherten en oerrunderen voor en is er op de hoger gelegen delen gemengd loofbos ontstaan.

Tussen 9000 en 4800 voor Christus

In de middensteentijd (Mesolithicum) verdwijnen de rendierkudden. Dankzij het minder extreme klimaat kunnen de mensen langer op één plek blijven wonen en leven van vissen, jagen en vruchten verzamelen. Het seizoen bepaalt welke plek ze bewonen, al zijn vooral de hoger gelegen landsdelen (de dekzandruggen) geschikt.

Na 4800 voor Christus

De nieuwe steentijd (Neolithicum) begint. De mensen in 'Almere' leven van visvangst, wildjacht en het verzamelen van vruchten, zaden en noten. Voor het eerst is er ook sprake van landbouw. Dat betekent dat een deel van de mensen in grotere groepen bij elkaar kan wonen op vrijwel permanente locaties: een voorwaarde wanneer je gewassen gaat verbouwen. Deze ‘boeren’ wonen in betere huizen en houden op kleine schaal vee.

Naar boven

Almere en het water

Zo'n 10.000 jaar geleden, aan het einde van de laatste ijstijd, staat de zeespiegel vele tientallen meters lager dan nu. Grote delen van de Noordzee staan droog; je kunt van Engeland naar Denemarken of IJsland lopen. Nadat het ijs zich naar het noorden heeft teruggetrokken, blijft er zand achter. Het is een soort poolwoestijn, waarin het zand verwaait tot duinen en zandruggen: een landschap zoals de hoge Veluwe. Met talrijke beekjes en grote rivieren, zoals de rivier de Eem, die stroomt door waar nu Almere Buiten en Hout liggen.

Kreken en rivieren

Rond 3500 voor Christus, tijdens de nieuwe steentijd, dringt de zee steeds dieper het land binnen. Almere verandert in een moerasgebied met getijden. Ideaal voor vogels, vissen en klein wild, maar minder geschikt voor mensen.

Veenmoeras

Rond 1700 voor Christus neemt de invloed van de zee af. Almere is dan vooral een uitgestrekt veenmoeras met een aantal grote meren. Wonen in dit hoogveengebied is onmogelijk geworden; sporen van mensen zijn niet meer te vinden.

Grote meren

Rond 100 voor Christus is de invloed van de zee nog verder afgenomen. De meren zijn echter gegroeid. In het jaar 44 maakt de Romeinse geschiedschrijver Pomponius melding van een 'Mare Flevum' (Flevozee). Er moet zich toen dus een groot meer op deze plek hebben bevonden.

Aelmere

Rond 850 na Christus krijgt het grote meer een brede noordelijke verbinding met de zee. De herkomst van de naam van het meer, 'Aelmere', is nog altijd omstreden. In een reisbeschrijving van Bonifatius steekt deze missionaris het ‘Aelmere’ naar Friesland over. Sommige taalkundigen verklaren dit als ‘meer (mere) met paling’ (âl). Anderen beschouwen het woord ‘al’ als de Germaanse vertaling van ‘groot’: groot meer.

Zuiderzee

Rond 1350 is het grondgebied van Flevoland vrijwel geheel onder het wateroppervlak van de Zuiderzee verdwenen. Dijken beschermen een groot deel van het omringende land tegen het water, dat in open verbinding staat met de Waddenzee. Aangezien de binnenzee druk bevaren wordt en het er nogal kan spoken, vergaan hier regelmatig schepen. Ze komen terecht op de zeebodem, die later werd drooggelegd.

Naar boven

Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Wat vindt u van onze website?