Aanvulling kosten kinderopvang

Voor wie?

Gaat uw kind naar de kinderopvang? Ouders die werken, een traject of een opleiding volgen, kunnen een een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang krijgen. Dat is de kinderopvangtoeslag. U kunt deze toeslag aanvragen bij de Belastingdienst op toeslagen.nl.

Aanvulling van de gemeente
Heeft u een uitkering van de gemeente Almere en volgt u een traject naar werk of inburgering, dan kunt u een aanvulling op de kinderopvangtoeslag aanvragen. Die aanvulling vult de kinderopvangtoeslag aan tot 100% van de kosten van kinderopvang.

Komt u in aanmerking?
De volgende ouders komen voor de tegemoetkoming van de gemeente in
aanmerking:

 • U ontvangt een WWB-, ANW-, IOAW- of IOAZ-uitkering en volgt een reintegratietraject en/of een inburgeringstraject.
 • U bent tienermoeder, ontvangt een WWB-uitkering en volgt een
  opleiding.
 • U heeft inkomen uit arbeid, aangevuld met een WWB-uitkering.

Hoogte van de aanvulling

Schuld bij Belastingdienst/Toeslagen
Wanneer u een schuld hebt bij de Belastingdienst/Toeslagen en u heeft niets
geregeld voor de aflossing van die schuld, dan wordt uw kinderopvangtoeslag
verrekend met de openstaande schuld. De belastingdienst doet dat totdat uw schuld is afgelost. Om dit te voorkomen moet u zo snel mogelijk een regeling treffen met de Belastingdienst. U kunt hiervoor contact opnemen met 0800 -0543. Zolang u de afgesproken regeling nakomt, wordt de nieuwe kinderopvangtoeslag aan u overgemaakt. U vind hierover meer informatie op toeslagen.nl

Uurtarief
De prijs van de kinderopvang bepaalt mede hoe hoog de tegemoetkoming is. De prijs wordt uitgedrukt in een uurtarief. De gemeente draagt bij tot een bepaald uurtarief. Is het tarief dat u betaalt hoger, dan moet u het verschil zelf betalen. In 2014 is het uurtarief dat maximaal wordt vergoed €6,70 voor een kinderdagverblijf, €6,25 voor buitenschoolse opvang en €5,37 voor gastouderopvang.

Hoogte van de aanvulling
Huishoudens met een minimuminkomen moeten in principe 9,3 % van de
kosten van het eerste kind zelf betalen. Van het tweede kind is dat 6,7%. Komt u daarvoor in aanmerking, dan kan de gemeente deze kosten vergoeden.

Soort opvang

U moet zelf een overeenkomst met een kinderdagverblijf of gastouderbureau
afsluiten. Dit moet formele kinderopvang zijn als u in aanmerking wilt komen voor een aanvulling in de kosten. Of uw kinderdagverblijf of het gastouderbureau tot de officiële kindercentra behoort, kunt u controleren met het overzicht van alle geregistreerde kindercentra in Almere. Een actueel overzicht vindt u op de website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Volgt u een inburgeringscursus, dan moet de cursusaanbieder het Keurmerk Inburgeren hebben om voor Kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. Zie hiervoor de website: www.blikopwerk.nl.

Informele opvang
Informele kinderopvang, zoals opvang door buren, vrienden en kennissen, valt
niet onder de Wet kinderopvang. In principe wordt deze vorm van opvang niet
vergoed. Daarom raden wij u aan vooral gebruik te maken van formele opvang.

Tussenschoolse opvang
Ook tussenschoolse opvang (lunchpauze) valt niet onder de Wet kinderopvang. Als deze vorm van opvang noodzakelijk is om een reintegratietraject te volgen, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen
bij uw klantmanager van Sociale Zaken.

Aanvragen

U kunt de aanvulling in de kosten van kinderopvang aanvragen met het aanvraagformulier:

U kunt dit formulier ook opvragen bij Sociale Zaken via 14 036 of bij de balie. Het ingevulde formulier levert u in bij de balie Sociale Zaken of opsturen naar:

Gemeente Almere
T.a.v. Kinderopvang
Antwoordnummer 600
1300 VB Almere

De aanvraag geldt voor maximaal een kalenderjaar. U moet dus ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Vraag de aanvulling op tijd aan. U kunt hem namelijk niet achteraf aanvragen.

Bijlagen bij aanvraag
Bij de aanvraag moet u een offerte of overeenkomst van het kinderdagverblijf of gastouderbureau meesturen. De offerte of overeenkomst moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • naam van het kind,
 • geboortedatum van het kind,
 • naam, adres en registratienummer van het geregistreerde kinderdagverblijf of gastouderbureau, zie www.landelijkregisterkinderopvang.nl
 • soort kinderopvang,
 • begin en einddatum van de opvang,
 • schatting van het aantal opvanguren per maand (max. 230 uur),
 • gemiddelde kosten per uur.

Daarnaast vraagt de gemeente soms een bewijsstuk dat inzicht geeft in uw persoonlijke situatie. Dit staat aangegeven op het aanvraagformulier.

Beslissing
De gemeente bekijkt of u recht heeft op de aanvulling. U krijgt hierover binnen acht weken schriftelijk bericht via een beschikking.

Betaling
De gemeente maakt de aanvulling in maandelijkse termijnen aan u over. U hoeft niet iedere maand een nota op te sturen. U moet aan het eind van het jaar of wanneer de kinderopvang eindigt, wel een kopie van de eindafrekening opsturen naar Sociale Zaken.

Wijziging van omstandigheden
In de loop van het jaar kunnen er wijzigingen zijn in uw persoonlijke omstandigheden of reintegratietraject. Deze wijzigingen moet u binnen vijf werkdagen aan Sociale Zaken en aan de Belastingdienst doorgeven.

Meer informatie
Meer informatie over kinderopvang kunt u opvragen bij Postbus 51. Op toeslagen.nl van de Belastingdienst vindt u meer informatie over kinderopvangtoeslag. Meer informatie kunt u krijgen bij de balie van Sociale Zaken. U vindt de balie Sociale Zaken in het stadhuis. De openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Wetgeving
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wat vindt u van onze website?