Regels rondom uitkering

Wijzigingen en vakantie doorgeven

Heeft u een bijstandsuitkering?

Dan is het belangrijk dat u op tijd wijzigingen in uw situatie doorgeeft.

Wijzigingen doorgeven (link naar meer informatie en formulier)

Gaat u op vakantie en heeft u een bijstandsuitkering? Geef uw vakantie op tijd door!

 Vakantie melden (link naar meer informatie en formulier)

Werk vinden en behouden

Zoek actief naar werk

Een uitkering is tijdelijk. U doet er zelf alles aan om snel weer werk te vinden. U heeft hier verschillende mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld aan zo veel mogelijk mensen vertellen dat u een baan zoekt, inschrijven bij uitzendbureaus, vacatures zoeken in de krant of op internet en sollicitatiebrieven schrijven.

Werk mee aan ondersteuning die de gemeente biedt.

Werk mee

Hulp bij het vinden van een baan mag u niet weigeren. U werkt dus mee aan bijvoorbeeld een opleiding of een re-integratietraject.

Als de gemeente Almere wil onderzoeken of u in staat bent om te werken of om een opleiding te volgen, dan werkt u hieraan mee.

Verleng uw inschrijving op werk.nl

Zorg ervoor dat u zolang u een uitkering heeft ingeschreven staat als werkzoekende op werk.nl en dat u uw inschrijving op tijd verlengt.

Tegenprestatie

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente dat u iets terugdoet daarvoor. Dit noemen we een tegenprestatie. Sinds 1 januari 2015 is een tegenprestatie verplicht. Meer informatie

Werken met een beperking en loonkostensubsidie

De regering wil dat iedereen meedoet, ook mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan iets bijdragen aan de stad.

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat is de banenafspraak. Ook is er extra begeleiding of aanpassing van de werkplek mogelijk.

Heeft u een arbeidsbeperking, zoals een handicap, waardoor u niet het minimumloon kan verdienen? U komt in aanmerking voor een baan in kader van de banenafspraak als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen.  dan wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor de banenafspraak, en hiervoor een indicatie krijgt.

Voor mensen met een arbeidsbeperking komen er extra banen beschikbaar (dat heet de banenafspraak). Ook is er extra begeleiding of aanpassing van de werkplek mogelijk. Als u een uitkering heeft, kunt u dit bespreken met uw klantmanager.

Loonkostensubsidie

Om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, heeft de gemeente de mogelijkheid om loonkostensubsidie te verstrekken. Het gaat om mensen die door een arbeidsbeperking per uur niet volledig productief zijn. De loonkostensubsidie compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit. Bij loonkostensubsidie ontvangt de werknemer een volledig loon. Dit werkt ook door in zijn of haar rechtspositie zoals bij de pensioenopbouw. Werkgevers worden met loonkostensubsidie door de gemeente gecompenseerd voor de verminderde productiviteit. Voor werkgevers is het instrument minder bewerkelijk dan bijvoorbeeld loondispensatie, omdat ze geen aparte loonadministratie hoeven op te zetten. Ook voor gemeenten is het vaststellen en verstrekken van de subsidie gemakkelijker en minder bureaucratisch. Er hoeft geen aanvullende uitkering te worden berekend en verstrekt.

U vindt hier de nadere regels en de Participatieverordening van de gemeente Almere voor meer informatie.

Participatieverordening

Nadere regels forfaitaire loonkostensubsidie

Het beheersen van de Nederlandse taal

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met het beheersen van de Nederlandse taal vergroten uw kansen op werk, en uw andere mogelijkheden. Met de Wet taaleis komt er daarom een inspanningsverplichting om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden.

De Wet taaleis

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met het beheersen van de Nederlandse taal vergroten uw kansen op werk, en uw andere mogelijkheden. Met de Wet taaleis komt er daarom een inspanningsverplichting om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden.

Het gaat dus om een inspanningsverplichting. Dat betekent dat u de verplichting heeft om u best te doen om de taal te leren beheersen.

Welk niveau?

Het gaat om taalniveau 1F. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, en nog niet taalniveau 1F heeft, zult u zich moeten inspannen om dit taalniveau te behalen.

Heeft u 8 jaar Nederlands onderwijs gehad? Dan hoeft u geen taaltoets te doen.

Heeft u een diploma inburgering? Dan beheerst u dit niveau. 

Taaltoets

Als niet voldoende blijkt dat u het niveau 1F heeft, dan kan er een taaltoets worden aangevraagd. Die bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, mondelinge taalbeheersing, gespreksvaardigheid en luistervaardigheid. Als blijkt dat u niet op alle punten niveau 1F heeft, dan geldt vanaf dan de inspanningsverplichting voor u. Dit zal dan met u besproken worden. Wanneer u geen inspanning levert om de taal voldoende te beheersen, dan kan uw uitkering verlaagd worden.

Wanneer treedt de wet in werking?

De Wet taaleis treedt op 1 januari 2016 in werking. Voor uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de wet meteen vanaf ingang van hun uitkering in.

Voor uitkeringsgerechtigden die al eerder dan 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen, geldt overgangsrecht. Dat betekent dat voor hun de wet pas ingaat vanaf 1 juli 2016.

Moet u nu iets doen?

Als u vanaf 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aanvraagt, dan wordt bij de aanvraag de taaleis besproken. 

Als u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering ontving, dan hoeft u nu nog niets te doen. De wet gaat voor u pas in vanaf 1 juli 2016. 

Natuurlijk is het altijd goed om uw kennis van het Nederlands te verbeteren. Ook als wij dat (nog) niet van u vragen. Vraag familie, vrienden of uw buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.

De kostendelersnorm

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen, vanaf 2015 een lagere uitkering. Deze nieuwe regel heet de ‘kostendelersnorm’. Als deze nieuwe regel betekent dat uw uitkering omlaag gaat, krijgt u van ons een brief. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de kostendelersnorm en de gevolgen voor uw uitkering vindt u hieronder. In dit filmpje wordt de kostendelersnorm voor u uitgelegd.

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Algemene vragenVeelgestelde vragen kostendelersnormWijzigingen in mijn situatie
Waarom worden er bedragen ingehouden op mijn uitkering?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom wij bedragen inhouden op uw uitkering.

  • Doorbetaling: U kunt ons machtigen om vaste lasten rechtstreeks te betalen aan andere organisaties. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Deze bedragen houden wij in op uw uitkering. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’ en we doen dit alleen als u ons schriftelijk toestemming geeft hiervoor.
  • Geldlening: Soms verstrekken wij bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Het bedrag moet dan dus worden terugbetaald. In dat geval houden wij maximaal drie jaar lang iedere maand een bedrag in op uw uitkering, als aflossing van onze lening.
  • Beslaglegging: Het kan zijn dat er door een gerechtsdeurwaarder loonbeslag is gelegd op uw inkomen. Wij zijn dan verplicht het opgegeven bedrag in te houden op uw uitkering en aan de gerechtsdeurwaarder te betalen. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u contact opnemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.
  • Premie zorgverzekering: Als u meer dan 6 maanden achterstand heeft bij het betalen van uw zorgverzekeringspremie kan Zorginstituut Nederland de premie opeisen van uw uitkering. Wij zijn dan verplicht de maandpremie rechtstreeks over te maken naar Zorginstituut Nederland.
Wat houdt de vakantietoeslag in?

Elke maand wordt er 5% van uw uitkering opgespaard. Dit is het vakantiegeld of de vakantietoeslag. Eens per jaar wordt dit uitbetaald. Dat is elk jaar in juni.

Kunnen betalingen aan anderen worden gedaan vanuit mijn uitkering?

Ja, u kunt ons machtigen bedragen van uw uitkering aan andere instanties over te maken. Bijvoorbeeld uw huur aan de woningbouwvereniging of uw energienota aan het energiebedrijf. Wij noemen dit ‘doorbetalingen’.

Als u dit wilt, kunt u hiervoor het formulier  ‘machtiging doorbetaling’ gebruiken. U kunt dit formulier ophalen bij de balie Sociale Zaken. De balie Sociale Zaken is elke werkdag geopend van 8.30 tot 17.00.

Ik zoek een woning. Wie kan mij helpen?

Wanneer u een woning zoekt dient u zich u zich inschrijven bij Woningnet op www.woningnetalmere.nl . De gemeente verhuurt of verkoopt geen woningen.

Als u voor urgentie in aanmerking denkt te komen kunt u zich inschrijven bij het Vierde Huis op http://www.hetvierdehuis.nl/Paginas/Almere%20algemeen

Kan ik een afspraak verzetten of afzeggen

Wanneer blijkt dat u bijvoorbeeld door ziekte niet op uw afspraak kunt komen, kunt u uw afspraak 24 uur tot uiterlijk van tevoren verzetten of afzeggen. Wanneer u zonder bericht niet op een afspraak komt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Kan ik een afspraak maken met mijn klantmanager?

Ja, u kunt een afspraak maken met uw klantmanager als dat nodig is. Hiervoor kunt u bellen met 14 036.

Ik weet niet wie mijn klantmanager is. Wie kan ik bellen voor vragen?

Wanneer u belt met 14036 hoort u van de betreffende medewerker wie uw klantmanager is. U wordt dan doorverbonden met deze klantmanager of een directe collega.

Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%
Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

Ik heb een baan en wil mijn uitkering opzeggen. Hoe doe ik dat?

U kunt uw uitkering opzeggen door het invullen en opsturen van het mutatieformulier.

Hoe geef ik inkomsten door?

Inkomsten geeft u door aan Werk en Inkomen via een inkomstenformulier. Dit formulier stuurt u met een kopie van uw loonstrook iedere maand naar ons op. Wij verrekenen de inkomsten met uw uitkering.

Daarbij houden we rekening met een mogelijke inkomensvrijlating. Dat betekent dat wij een deel van uw inkomen niet van de uitkering aftrekken. De eerste zes maanden dat u werkt hebt u recht op een inkomensvrijlating van 25% (maximaal € 200 per maand in 2017). De vrijlating geldt eenmaal per uitkeringsperiode.

Ik heb parttime werk gevonden. Wat moet ik doen?

Gefeliciteerd!

Als uw loon lager is dan wat u aan uitkering ontvangt, dan vullen wij uw loon aan tot de bijstandsnorm. U geeft iedere maand uw inkomsten met een inkomstenformulier aan ons door en wij verrekenen die met uw uitkering.

Het is dus belangrijk dat u zo snel mogelijk aan ons doorgeeft dat u parttime werk heeft gevonden. U kunt het doorgeven via een mutatieformulier met een kopie van uw arbeidsovereenkomst.

Waarom wil de gemeente dat ik alimentatie aanvraag?

De uitkering is een laatste vangnet. Alleen als u op geen enkele andere manier in uw levensonderhoud kunt voorzien heeft u recht op een uitkering. Alimentatie is ook een vorm van levensonderhoud voor u of uw voor uw kinderen. Als u dus recht op alimentatie heeft, willen wij dat u dat aanvraagt. Wij houden het dan in op de uitkering die u van ons ontvangt.

Of u recht heeft op alimentatie hangt af van verschillende factoren. De rechter beslist daarover. Ook de hoogte van het bedrag wordt door de rechter bepaald. De plicht tot het betalen van alimentatie kan zowel aan mannen als vrouwen worden opgelegd. Bepalend is wie de kostwinnaar is geweest binnen een gezin.

 

Veelgestelde vragen bij werken met een arbeidsbeperking

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Algemene vragen werk en participatieWerken als zelfstandigeWerken met een arbeidsbeperking
Ik wil thuiswerken. Mag dat?

Ja. U kunt thuis werken zolang er sprake is van legaal werk waarvan u de inkomsten kunt aantonen. Mocht het gaan om onbetaald thuiswerk, bespreekt u dit dan eerst met uw klantmanager.

Kan de gemeente een opleiding vergoeden?

Nee, de gemeente betaalt geen opleidingen. Het doel is dat u zo snel mogelijk weer betaald werk vind. Daar helpen wij bij. De enige uitzondering is als een opleiding aantoonbaar tot betaald werk leidt. Bijvoorbeeld als u een baangarantie van een werkgever kunt overleggen. Of als u al ergens werkt en met een cursus of certificaat uw positie kunt verbeteren. U kunt dat bespreken met uw klantmanager.

Bent u jonger dan 30 jaar oud, dan kunt u zich inschrijven voor een opleiding waar u studiefinanciering voor ontvangt. Ontvangt u studiefinanciering, dan wordt de uitkering beeindigd.

Kan ik met een uitkering een opleiding volgen?

Nee, als u een bijstandsuitkering ontvangt mag u geen opleiding volgen. U bent verplicht u in te spannen om zo snel mogelijk uit de uitkering te komen. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk.  Als u een opleiding volgt bent u niet beschikbaar voor werk.

Uitzonderingen kunnen deeltijdopleidingen of avondopleidingen zijn. Wilt u een dergelijke opleiding volgen, bespreek dat dan eerst met uw klantmanager. Uw klantmanager moet daarvoor toestemming geven. Tijdens de opleiding moet u blijven solliciteren.

Bent u jonger dan 30 jaar? Dan kunt u mogelijk een opleiding volgen met studiefinanciering.

Ik maak reiskosten om een traject te volgen. Krijg ik die vergoed?

Ja, wij betalen de reiskosten als:

  • u een traject volgt dat wij met u hebben afgesproken, en; 
  • als u vanaf uw woning meer dan 3 kilometer moet reizen naar uw traject.

Let hierbij op het volgende:

  • Is de afstand minder dan 3 kilometer dan vergoeden wij geen reiskosten.
  • Is de afstand meer dan 3 kilometer dan vergoeden wij een Maxx Meerreizen-kaart.
  • Reiskosten worden vergoed tot maximaal twee maanden terug.
  • Duurt uw traject langer dan 50 dagen dan kunnen wij een fiets vergoeden.

Aanvragen

U kunt de kosten aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt het formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik kan niet werken. Waarom word ik uitgenodigd voor een gesprek over werk en re-integratie?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Het kan zijn dat wij u daarom hebben ontheven van uw arbeidsplicht. Dat leggen wij vast in uw dossier.

Toch vinden wij het belangrijk om op de hoogte te blijven van uw situatie.  Bijvoorbeeld om te zien of u de hulp krijgt die u nodig heeft en of u gebruik maakt van de voorzieningen die u verder kunnen helpen. Daarom nodigen wij u uit.

Daarnaast is een ontheffing van de arbeidsplicht altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Mijn aandoening is chronisch. Kan ik blijvend worden ontheven van de arbeidsverplichting?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn.

Ons uitgangspunt is dat iedereen meedoet. Wij willen graag dat u doet wat voor u mogelijk is. Dit kan vrijwilligerswerk zijn, dagbesteding, een re-integratietraject, mantelzorg of nog iets anders. Uw klantmanager maakt hierover een individuele afspraak met u.

Ik verricht mantelzorg. Wordt ik dan ontheven van de arbeidsverplichting?

U bent mantelzorger als u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit uw omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Als mantelzorger is het mogelijk vrijstelling te krijgen van de sollicitatieplicht. Voorwaarde is dat u 10 uur per week of meer mantelzorg verleent voor een periode van minstens 3 maanden. De ontheffing geldt voor de duur dat de mantelzorg noodzakelijk is. De ontheffing kunt u aanvragen met het ‘Aanvraagformulier beschikking mantelzorg’.  Vraag hiernaar bij de balie Sociaal Domein of via 14036.

Ik heb een VOG nodig voor mijn traject of vrijwilligerswerk. Krijg ik de kosten vergoed?

Werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Soms betalen ze u de kosten hiervan. Als dat niet zo is, kunt u bij ons een vergoeding aanvragen met het formulier Aanvraag Werkdeel. U kunt dit formulier afhalen bij de balie Sociaal Domein of aanvragen via 14 036.

Ik wil vrijwilligerswerk doen, mag dat?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt dient u zich in te spannen zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Dat betekent dat u solliciteert en beschikbaar bent voor werk. Toch kan het nuttig of prettig zijn om ondertussen vrijwilligerswerk te doen. U kunt dit bespreken met uw klantmanager. Uw klantmanager kan u toestemming geven.

Als vastgesteld is dat u (tijdelijk) niet in staat bent om betaald werk te verrichten, kan vrijwilligerswerk een goede manier zijn om toch actief te blijven. Ook dit bespreekt u met uw klantmanager.

Ik heb een uitkering van het UWV omdat ik ziek ben en krijg een aanvulling van de gemeente. Met wie maak ik afspraken over re-integratie?

Wat bij het UWV bekend is over uw situatie, is niet bekend bij de gemeente. Dit heeft te maken met de privacywetgeving. De gemeente en UWV zijn twee aparte instanties.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, hoe klein ook, geldt voor u de arbeidsplicht die hoort bij de bijstandsuitkering.

Wij nodigen u daarom uit voor een gesprek over uw mogelijkheden tot werk of participatie. Afspraken die wij met u daarover maken staan los van het UWV.

 

Wat is een belastbaarheidsonderzoek?

Mogelijk bent u (tijdelijk) niet in staat bent om (voltijd) te werken. Dit kunt u bespreken met uw klantmanager. De klantmanager kan er voor kiezen om uw belastbaarheid te laten onderzoeken. In zo’n onderzoek, uitgevoerd door AREA, wordt onafhankelijk vastgesteld wat wij wel en niet van u mogen verwachten. Onder andere hoeveel uren u zou kunnen werken en welke werkzaamheden u zou kunnen doen. Ook is het mogelijk dat AREA vaststelt dat u helemaal niets kunt doen. Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van het belastbaarheidsonderzoek. Wat kan ik doen?

Het rapport van het belastbaarheidsonderzoek wordt door de klantmanager met u besproken. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over uw verdere re-integratie. Hierover ontvangt u een brief. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u tegen deze brief in bezwaar gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.

Mijn ontheffing is verlopen. Wat moet ik doen?

Een ontheffing van de arbeidsplicht is altijd tijdelijk. In principe voor 1 jaar, in uitzonderlijke gevallen voor 2 jaar. Daarna willen wij opnieuw beoordelen welke mogelijkheden u heeft om te werken of te re-integreren.  Uw situatie kan inmiddels veranderd zijn. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek hierover.

Als u in een schuldsanering zit, kan het zijn dat uw bewindsvoerder vraagt om een bewijs van uw ontheffing van de arbeidsplicht.  Neem in dit geval contact op met uw klantmanager.

Het aflopen van uw ontheffing heeft geen invloed op de voortgang en hoogte van uw uitkering.

 

Ik wil als zelfstandige werken of starten als zelfstandige, en ik heb een bijstandsuitkering. Kan dat?

Voor zelfstandigen met onvoldoende eigen inkomsten is er een andere inkomensvoorziening: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Dit is een uitkering voor zelfstandigen.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u niet werken als zelfstandige. U kunt dan Bbz aanvragen.

Starten als zelfstandige

Heeft u een goed bedrijfsidee en een bijstandsuitkering? Dan kunnen we een ‘voorbereidingsperiode’ met u afspreken waarin u als beginnende zelfstandige een bedrijf opzet. Uw bijstandsuitkering loopt dan door en u wordt begeleid door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). 

De voorbereidingsperiode duurt maximaal 12 maanden en eindigt met het aanvragen van de uitkering Bbz. Een Bbz-uitkering is bedoeld voor zelfstandigen.

Om in aanmerking te komen voor de voorbereidingsperiode moet u toestemming krijgen van uw klantmanager. De klantmanager zal beoordelen of het werken als zelfstandige voor u de snelste manier is om inkomen te verkrijgen.

Hoe kan ik mij melden bij de gemeente als ik een indicatie banenafspraak heb gekregen?

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Kan de gemeente mij helpen bij het vinden van werk?

Heeft u een indicatie voor de banenafspraak ontvangen van het UWV? Dan nodigt de gemeente u uit voor een gesprek. Wij bespreken dan wat u tot nu toe heeft gedaan, zoals werk en scholing. Voor ons is ook belangrijk om te weten van welk soort werk u gelukkig wordt.

Vervolgens maken wij afspraken over wat wij voor u kunnen doen. En of we u kunnen begeleiden richting een juiste werkplek of dat we samen een andere keuze maken. 

Een aanpassing van de werkplek of extra begeleiding op de werkplek is mogelijk. Ook dat kunnen we bespreken.

Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon. 

Ik heb een arbeidsbeperking. Kan ik geholpen worden bij het vinden van werk?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak. U komt in aanmerking voor zo'n baan als u bent opgenomen in het doelgroepenregister van het UWV. U kunt via het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aanvragen om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor dat doelgroepenregister. Als dat zo is, krijgt u de indicatie banenafspraak. Kijk voor meer informatie op www.uwv.nl

Heeft u een indicatie ontvangen van het UWV? En heeft u hierover een brief gekregen? Dan hebben wij dit bericht ook gekregen van het UWV. Wij gaan u dan uitnodigen. Heeft u hierover vragen, dan kunt u een mail sturen naar jobcoach@almere.nl

Wat zijn garantiebanen / banen in kader van de banenafspraak?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Flyer Voorkom een Boete!

Meld wijzigingen in uw situatie op tijd

Flyer Avoid a fine!

Report any changes in your situation to ‘Werk en Inkomen’.

Flyer 'boete voorkomen' in Tigrinya

ካብ መቕጻዕቲ ንምድሓን! ኣብ ኩነታት ዝህሉ ለ ውጥታት ወይ

Wat vindt u van onze website?