Regels rondom uitkering

+

Werk vinden en behouden

Zoek actief naar werk

Een uitkering is tijdelijk. U doet er zelf alles aan om snel weer werk te vinden. U heeft hier verschillende mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld aan zo veel mogelijk mensen vertellen dat u een baan zoekt, inschrijven bij uitzendbureaus, vacatures zoeken in de krant of op internet en sollicitatiebrieven schrijven.

Werk mee aan ondersteuning die de gemeente biedt.

Werk mee

Hulp bij het vinden van een baan mag u niet weigeren. U werkt dus mee aan bijvoorbeeld een opleiding of een re-integratietraject.

Als de gemeente Almere wil onderzoeken of u in staat bent om te werken of om een opleiding te volgen, dan werkt u hieraan mee.

Verleng uw inschrijving op werk.nl

Zorg ervoor dat u zolang u een uitkering heeft ingeschreven staat als werkzoekende op werk.nl en dat u uw inschrijving op tijd verlengt.

Tegenprestatie

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, vraagt de gemeente dat u iets terugdoet daarvoor. Dit noemen we een tegenprestatie. Sinds 1 januari 2015 is een tegenprestatie verplicht. Meer informatie

+

Werken met een beperking

De regering wil dat iedereen meedoet, ook mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen kan iets, iedereen heeft een talent, en iedereen kan daarmee iets bijdragen aan de stad.

Heeft u een arbeidsbeperking, zoals een handicap, waardoor u niet het minimumloon kan verdienen? Als de gemeente verwacht dat dit het geval is bij u, dan vraagt de gemeente een deskundige om uw mogelijkheden te bekijken.

Voor mensen met een arbeidsbeperking komen er extra banen beschikbaar (dat heet de banenafspraak).

Ook is er extra begeleiding of aanpassing van de werkplek mogelijk. Als u een uitkering heeft, kunt u dit bespreken met uw klantmanager.

Als u geen inkomen heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

+

Het beheersen van de Nederlandse taal

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met het beheersen van de Nederlandse taal vergroten uw kansen op werk, en uw andere mogelijkheden. Met de Wet taaleis komt er daarom een inspanningsverplichting om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden.

De Wet taaleis

De regering vindt het belangrijk dat een bijstandsgerechtigde zo snel als mogelijk weer een eigen inkomen verdient. Met het beheersen van de Nederlandse taal vergroten uw kansen op werk, en uw andere mogelijkheden. Met de Wet taaleis komt er daarom een inspanningsverplichting om de taal te beheersen voor bijstandsgerechtigden.

Het gaat dus om een inspanningsverplichting. Dat betekent dat u de verplichting heeft om u best te doen om de taal te leren beheersen.

Welk niveau?

Het gaat om taalniveau 1F. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, en nog niet taalniveau 1F heeft, zult u zich moeten inspannen om dit taalniveau te behalen.

Heeft u 8 jaar Nederlands onderwijs gehad? Dan hoeft u geen taaltoets te doen.

Heeft u een diploma inburgering? Dan beheerst u dit niveau. 

Taaltoets

Als niet voldoende blijkt dat u het niveau 1F heeft, dan kan er een taaltoets worden aangevraagd. Die bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, mondelinge taalbeheersing, gespreksvaardigheid en luistervaardigheid. Als blijkt dat u niet op alle punten niveau 1F heeft, dan geldt vanaf dan de inspanningsverplichting voor u. Dit zal dan met u besproken worden. Wanneer u geen inspanning levert om de taal voldoende te beheersen, dan kan uw uitkering verlaagd worden.

Wanneer treedt de wet in werking?

De Wet taaleis treedt op 1 januari 2016 in werking. Voor uitkeringsgerechtigden die vanaf 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen gaat de wet meteen vanaf ingang van hun uitkering in.

Voor uitkeringsgerechtigden die al eerder dan 1 januari 2016 een bijstandsuitkering ontvangen, geldt overgangsrecht. Dat betekent dat voor hun de wet pas ingaat vanaf 1 juli 2016.

Moet u nu iets doen?

Als u vanaf 1 januari 2016 een bijstandsuitkering aanvraagt, dan wordt bij de aanvraag de taaleis besproken. 

Als u voor 1 januari 2016 al een bijstandsuitkering ontving, dan hoeft u nu nog niets te doen. De wet gaat voor u pas in vanaf 1 juli 2016. 

Natuurlijk is het altijd goed om uw kennis van het Nederlands te verbeteren. Ook als wij dat (nog) niet van u vragen. Vraag familie, vrienden of uw buren om hulp of neem contact op met de VMCA of de Schoor voor taalondersteuning.

+

De kostendelersnorm

Mensen die samen in één woning wonen, kunnen de huur, kosten voor verwarming van de woning en andere kosten delen. Daarom krijgen bijstandsontvangers van 21 jaar of ouder die in één huis wonen met andere volwassenen, vanaf 2015 een lagere uitkering. Deze nieuwe regel heet de ‘kostendelersnorm’. Als deze nieuwe regel betekent dat uw uitkering omlaag gaat, krijgt u van ons een brief. 

Veelgestelde vragen en antwoorden over de kostendelersnorm en de gevolgen voor uw uitkering vindt u hieronder. In dit filmpje wordt de kostendelersnorm voor u uitgelegd.

+

Veelgestelde vragen kostendelersnorm

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen kostendelersnorm
Wie krijgen een lagere uitkering?

Bijstandsontvangers die een woning delen met andere volwassenen krijgen te maken met de kostendelersnorm. Dat kunnen ouders zijn die in één huis wonen met hun volwassen dochter en zoon. Het kan ook zijn dat er een (groot)ouder bij inwoont. Of andere familieleden, kennissen of vrienden.

Wie tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

• Jongeren tot 21 jaar
• Kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning
• Studenten die een opleiding volgen die recht kan geven op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
• Studenten die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgen (BBL-studenten)
• Meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos),
• Verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

Mijn ouders ontvangen een uitkering (bijvoorbeeld AOW). Tellen die ook mee voor de kostendelersnorm?

Ja, ook uw ouders met een uitkering tellen mee voor de kostendelersnorm. De wet gaat ervan uit dat de kosten van het levensonderhoud met hen gedeeld kan worden.

Hoe zit het met jongeren tot 21 jaar?

Jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. Voor hem of haar verandert er niets. 

Mijn kind verdient niet veel met een bijbaantje. Hij kan niet bijdragen in de kosten van het levensonderhoud. Hoe moet ik nu rondkomen?

Is uw kind 21 jaar of ouder, en woont hij bij u in huis, dan gaat de wetgever ervan uit dat u de kosten van het levensonderhoud met hem kan delen. Als uw kind niet genoeg verdient, en niet meer betaald werk kan vinden, kan hij eventueel een bijstandsuitkering aanvragen.

Hoe werkt de kostendelersnorm? Hoe hoog is mijn bijstandsuitkering als ik kostendelers heb?

Hoe meer volwassen personen in één woning, hoe lager de uitkering. Het maakt daarbij niet uit hoeveel inkomen de medebewoners hebben.

In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden (ongeveer 1360 euro).

Hoogte bijstandsuitkering bij kostendelers:

Aantal kostendelers in een woningBijstandsnorm per persoonTotale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen
Een volwassene (alleenstaande)70,00% (ongeveer 955 euro)70%
Twee kostendelers50,00% (ongeveer 680 euro)100%
Drie kostendelers43,33% (ongeveer 590 euro)130%
Vier kostendelers40,00% (ongeveer 545 euro)160%
Vijf kostendelers38,00 (ongeveer 520 euro)190%
Wanneer gaat de kostendelersnorm in?

• Ontving u vóór 1 januari 2015 al een bijstandsuitkering en is uw uitkering sindsdien niet herzien? Als u met één of meer personen in hetzelfde huis woont, dan gaat de kostendelersnorm voor u in per 1 juli 2015. U ontvangt hierover een brief van de gemeente.

• Is uw bijstandsuitkering na 1 januari 2015 opgestart of herzien, en deelt u uw woning met meerdere personen, dan is uw uitkering al aangepast aan de kostendelersnorm.

• Komt er vóór 1 juli 2015 of na 1 juli 2015 een kostendeler in uw huis wonen, dan gaat de kostendelersnorm in vanaf het moment dat deze bij u in komt wonen. Het is daarom belangrijk dat u veranderingen in uw woonsituatie direct doorgeeft. Anders is er een kans dat u later geld terug moet betalen en een boete krijgt.

Hoe kan ik rondkomen met een lagere uitkering?

Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente Almere heeft een aantal regelingen die u kunnen helpen.

De Wijkteams kunnen ook samen met u naar oplossingen zoeken.

+

Welke situatie is op u van toepassing?

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Welke situatie is op u van toepassing?
Kunt u betaald aan het werk?

Er wordt nog steeds van u verwacht dat u actief zoekt naar regulier en betaald werk. De regels over solliciteren worden aangescherpt. U bent bijvoorbeeld verplicht u in te schrijven bij uitzendbureaus en om u representatief te kleden bij een sollicitatiegesprek. Als het u niet lukt om werk te vinden, kan de gemeente u helpen met een traject. Als u niet meewerkt en niet voldoende doet om betaald werk te vinden, heeft dat gevolgen voor uw uitkering.

Kunt u op dit moment niet betaald aan het werk?

Meedoen, dat kan door betaald werk, maar als dat nu niet lukt ook door vrijwilligerswerk of mantelzorg. Veel Almeerders doen al vrijwilligerswerk of mantelzorg. Als een betaalde baan voor u op dit moment niet mogelijk is, dan wordt gevraagd of u (tijdelijk) vrijwilligerswerk, mantelzorg of een tegenprestatie doet.

Van iedereen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de stad. Dat wordt de tegenprestatie genoemd. Als u geen traject volgt en geen vrijwilligerswerk of mantelzorg doet, dan wordt ook van u verwacht dat u een tegenprestatie levert. Een tegenprestatie is onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Het is tijdelijk en er wordt daarbij rekening gehouden met uw beperkingen en uw situatie, zoals bijvoorbeeld de zorg voor jonge kinderen. Als u volledig ontheven bent van de arbeidsverplichtingen dan hoeft u geen tegenprestatie te leveren. U krijgt een uiterlijk begin juni 2015 een aangetekende brief als er van u een tegenprestatie verwacht wordt.

Heeft u een arbeidsbeperking?

Met werkgevers is afgesproken dat zij meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Dat gaat via de zogenoemde garantiebanen. Mensen met een Wsw-indicatie die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen hiervoor met voorrang in aanmerking. Zij krijgen hierover bericht in de komende maanden.

+

Veelgestelde vragen bij werken met een arbeidsbeperking

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Veelgestelde vragen bij werken met een arbeidsbeperking
Houd ik mijn baan in de Wsw?

Ja. Als u nu (én nog op 31 december 2014) in de Wsw werkt, blijft alles hetzelfde. U heeft een indicatie. U blijft gewoon onder de Wsw vallen. En u houdt dus uw baan, in elk geval zolang uw contract loopt. Uw arbeidsvoorwaarden blijven ook hetzelfde. Ook als u bij een werkgever gedetacheerd bent. Arbeidsvoorwaarden zijn afspraken in de cao tussen werkgevers en werknemers. U houdt uw rechten en plichten. Ook als u bij UWV langs moet voor een herindicatie, blijft dat zo.

Wat verandert er dan?

Nieuwkomers krijgen te maken met de nieuwe wet. Zij kunnen per 1 januari 2015 niet meer instromen in de Wsw. De gemeente heeft andere manieren om hen aan passend werk te helpen.

Ik stond op een wachtlijst voor de Wsw. Wat betekent dat?

U kunt niet meer in de Wsw instromen. U valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Die geeft de gemeente andere manieren om u naar passend werk te begeleiden. Als u een uitkering heeft van de gemeente Almere of als u geen uitkering heeft, dan heeft u in november 2014 een gesprek gehad hierover. Heeft u een uitkering van het UWV, dan wordt u door het UWV verder geinformeerd. U kunt dan bij het UWV terecht voor meer informatie.

Hoe kan de gemeente mij aan het werk helpen?

Voor mensen met een arbeidsbeperking komen er extra banen beschikbaar. Dat zijn garantiebanen. Ook is er extra begeleiding of aanpassing van de werkplek mogelijk. Als u op de wachtlijst stond, dan heeft u voorrang op zo’n baan. Ook komen er beschermde, beschutte, werkplekken beschikbaar. Wie gaat werken krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Het salaris is minimaal het minimumloon.  

Ik heb een arbeidsbeperking. Waar kan ik terecht?

Heeft u een arbeidsbeperking, zoals een handicap, waardoor u niet het minimumloon kan verdienen? Als de gemeente verwacht dat dit het geval is bij u, dan vraagt de gemeente een deskundige om uw mogelijkheden te bekijken. Voor mensen met een arbeidsbeperking komen er extra banen beschikbaar. Ook is er extra begeleiding of aanpassing van de werkplek mogelijk. Als u geen inkomen heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

Wat zijn garantiebanen?

Werkgevers hebben afgesproken dat er tot 2026 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn 100.000 banen bij bedrijven en 25.000 banen bij de overheid. Dit heet de 'banenafspraak'. Gemeenten kunnen werkgevers ondersteunen door bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek, extra begeleiding of loonkostensubsidie. Wie werkt, krijgt maandelijks salaris en ontvangt niet langer een uitkering. Mensen op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening hebben voorrang op deze banen.

Wat vindt u van onze website?