Uitkering aanvragen

Heeft u niet voldoende inkomen? Een bijstandsuitkering kan dan een tijdelijke oplossing zijn. Op werk.nl kunt u een verzoek doen om een bijstandsuitkering bij de gemeente Almere. U moet zich dan eerst inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Ook dit doet u op werk.nl. Op deze pagina staat alles wat u verder moet weten over het aanvragen van een uitkering.

Stap 1: Heeft u recht op een uitkering van het UWV?

 • Zit u bijna of sinds kort zonder werk? 
 • Bent u ziek? 
 • Heeft u een arbeidsbeperking waardoor u niet kunt werken? 
 • Bent u zwanger? 

In sommige van deze gevallen heeft u recht op een uitkering van het UWV. Bijvoorbeeld een ww-uitkering, een uitkering vanuit de ziektewet of een andere uitkering. Op de website van UWV kunt u controleren of u recht heeft op deze uitkeringen.

Direct naar UWV

Heeft u geen recht op een uitkering van het UWV? Ga dan door naar stap 2. Misschien heeft u recht op een bijstandsuitkering (of IOAW-uitkering) van de gemeente.  

Stap 2: Heeft u recht op een uitkering van de gemeente?

Heeft u geen recht op een uitkering van UWV? En geen ander (voldoende) inkomen?

Mogelijk heeft u dan recht op een bijstandsuitkering. U kunt in Almere een bijstandsuitkering aanvragen als u:

 • in Almere woont, 
 • Nederlander of EU-onderdaan bent of een geldig verblijfsdocument hebt, 
 • tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd bent, 
 • niet genoeg inkomen hebt om van te leven, 
 • geen andere uitkering kunt krijgen, 
 • geen of een bescheiden vermogen (spaargeld / waardevolle bezittingen) hebt.

Verblijft u in een instelling in Almere dan kunt u een uitkering aanvragen voor zak- en kleedgeld.

Spaargeld / waardevolle bezittingen (vermogen)

Met vermogen bedoelen wij hier: spaargeld, luxe artikelen zoals een boot en auto, en andere waardevolle bezittingen. Bij een auto telt de dagwaarde tot €1.365. Is uw auto meer waard dan €1.365 wordt die hogere waarde bij uw vermogen opgeteld.

Uw vermogen mag niet meer bedragen dan:

Gehuwd/ samenwonend

€ 11.880  (totaal van u en uw partner samen)

Alleenstaande ouder

€ 11.880 (totaal van u en uw kind(eren) samen) 

Alleenstaande

€   5.940 

Geldt bovenstaande voor u? Ga dan door naar stap 3.

Stap 3: Bijstandsuitkering aanvragen

1. Werk.nl:

U schrijft zich eerst in als werkzoekende bij het UWV WERKbedrijf. Dat doet u via de website werk.nl. Op werk.nl doet u daarna ook uw verzoek om een bijstandsuitkering. U vult daarvoor een digitale vragenlijst in en beantwoordt daarbij alle vragen. U heeft nu uw verzoek om een bijstandsuitkering ingediend. Binnen zeven dagen krijgt u bericht van de gemeente over de vervolgstappen.

Heeft u uw e-mailadres opgegeven bij uw aanvraag? Dan krijgt u van ons bericht op dit e-mailadres. Controleert u dan ook uw e-mailbox met spammail. Heeft u na zeven dagen geen e-mail of brief ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036.

Ga naar werk.nl

 • N.B. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u een zoektijd van 4 weken waarbinnen u werk moet zoeken en moet onderzoeken of u terug kunt naar school. U moet wel alvast naar werk.nl om de vragenlijst in te vullen. Maar pas na 4 weken kunt u de aanvraag doorsturen. Dit doet u door na 4 weken in te loggen op werk.nl en de aanvraag digitaal door te sturen.

 • N.B. Verblijft u in een instelling in Almere? U kunt een uitkering aanvragen voor zak- en kleedgeld. U kunt dit ook aanvragen via werk.nl.

2. Afspraak maken voor intakegesprek en Startdag

Tijdens het intakegesprek bespreken wij uw verzoek, uw bewijsstukken en uw mogelijkheden om te werken met u. U maakt de afspraak voor het intakegesprek zelf. Binnen een week na uw aanvraag krijgt u van ons bericht hierover. U kunt dan via deze link een afspraak maken: 

Afspraak maken innamegesprek

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan bespreken wij tijdens het intakegesprek ook het door u ingevulde activiteitenoverzicht met u. Zie daarvoor het onderdeel over Jongeren. Na het intakegesprek gaat u ook naar de startdag.

Op de Startdag staat werk voorop. U neemt deel aan verschillende workshops zoals een workshop CV maken, solliciteren en rechten en plichten tijdens de uitkering. Zijn er obstakels voor u om te werken, dan maakt u samen met een klantmanager een plan van aanpak. U kunt dan denken aan een traject om u voor te bereiden op reguliere arbeid of u te begeleiden richting de juiste zorginstanties.  

3. Bewijsstukken 

Wij hebben bewijsstukken van u nodig om uw verzoek te beoordelen. Hoe sneller u deze bewijsstukken inlevert, hoe sneller wij uw verzoek kunnen behandelen. Levert u niet alle bewijsstukken volledig en op tijd in, dan kunnen wij uw aanvraag niet verder behandelen. U kunt dan een nieuw verzoek om een uitkering indienen via werk.nl.

Welke bewijsstukken?

U vindt wat u nodig heeft in de lijst bewijsstukken.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan hebben wij ook een ingevuld activiteitenoverzicht van u nodig. Kijk bij het onderdeel Jongeren voor meer informatie.

Hoe en wanneer lever ik de bewijsstukken aan?

U kunt de bewijsstukken via onderstaande link online aanleveren.

Bewijsstukken digitaal aanleveren (DigiD)

Als u een verzoek om een uitkering doet, krijgt u van ons een brief of e-mail met de uiterste inleverdatum. Heeft u geen brief of e-mail ontvangen of heeft u deze niet meer, neem dan contact op met de gemeente via 14 036.
 
Stuur de gevraagde bewijsstukken tijdig op en houd rekening met een verwerkingstijd bij de gemeente van minimaal 1 werkdag.

Stap 4: Werk vinden

Werk voorop:

Het zoeken en vinden van werk staat voorop bij het aanvragen en ontvangen van een uitkering. Daar krijgt u hulp bij. De gemeente Almere maakt gebruik van het online programma SZeebra. Daarmee heeft u een persoonlijke, online omgeving waar u onder meer vragenlijsten in kunt vullen, vacatures kunt zoeken, uw cv kunt maken en beroepstesten kunt doen. Vóór het innamegesprek beantwoordt u op SZeebra een aantal vragen over werk en scholing. Als werk nu nog niet mogelijk is, kunnen de vragen ook gaan over zorg en participatie. Zolang u klant bent van de gemeente Almere heeft u toegang tot Szeebra. Maakt u er goed gebruik van zodat u zo snel mogelijk weer uw eigen inkomen kunt verdienen.

In de instructie SZeebra leest u hoe het programma werkt. Als u een verzoek om een uitkering doet krijgt u van ons inloggegevens voor SZeebra.

Stap 5: Antwoord binnen 8 weken en voorschot

Besluit

Heeft u alle bewijsstukken volledig en op tijd aangeleverd, bent u op het intakegesprek en op de Startdag geweest? En hebben wij geen verdere vragen meer? U krijgt dan binnen acht weken een brief thuisgestuurd, waarin staat of u wel of niet een uitkering krijgt. Deze brief heet een 'beschikking'.

Voorschot
Als u een uitkering aanvraagt kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Daarom krijgt u binnen vier weken na de aanvraag een voorschot. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente Almere hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op bijstand.

Jonger dan 27 jaar? : zoektijd van 4 weken

Wanneer je als jongere een bijstandsuitkering wilt aanvragen, dan gelden er een paar afwijkende regels. Zo word je bij het verzoek om een bijstandsuitkering een zoekperiode opgelegd van vier weken (tenzij je een WW-uitkering ontvangt en vier weken voor het einde van de uitkering al een aanvraag indient). In deze vier weken wordt er van je verwacht dat je naar werk zoekt. Ook moet je onderzoeken of je terug kan keren naar school. Je moet wel alvast een uitkering aanvragen via werk.nl. De zoekperiode van 4 weken gaat in op de datum van je aanvraag.

Activiteitenoverzicht
Al deze activiteiten gericht op het zoeken naar werk en school hou je bij in het activiteitenoverzicht. Het gaat dan bijvoorbeeld om sollicitaties, gesprekken op scholen en het bezoeken van open dagen van scholen. Dit activiteitenoverzicht print je uit en vul je in. Uit het activiteitenoverzicht moet blijken dat je je uiterste best hebt gedaan om werk te vinden of om terug te gaan naar school. Het activiteitenoverzicht lever je in tijdens het innamegesprek.

Terug naar school
Als je terug kan keren naar school is dat een voorliggende voorziening. Dat betekent dat er geen recht op een uitkering bestaat. Om te beoordelen of je terug kan naar school kun je een gesprek aanvragen met een consulent van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten (RMC). Zij helpen je bij het maken van een keuze. Dit kan alleen als je jonger bent dan 23 jaar en niet beschikt over een Startkwalificatie (mbo – niveau 2, havo of vwo). Je kunt een afspraak met de RMC-consulenten maken via telefoonnummer 14 036.

Uitkering
Als blijkt dat je in deze vier weken alle mogelijke moeite hebt gedaan om werk te zoeken en uitgezocht hebt of je terug kan keren naar school, maar beide activiteiten zijn niet gelukt, dan kan een bijstandsuitkering worden toegekend (als hier volgens de bijstandsregels recht op bestaat). Je krijgt een gesprek met een klantmanager en daarna wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan krijg je samen met de  toekenningsbeschikking toegestuurd. In het Plan van Aanpak staat het plan voor jouw verdere re-integratie.

Het is belangrijk dat je je aan alle verplichtingen houdt, die de bijstandsuitkering met zich meebrengt. Doe je dit niet dan kan een korting op de uitkering volgen. In het uiterste geval, als je van plan bent om helemaal niet mee te werken, kan de uitkering zelfs geweigerd worden.

Uitkering aanvragen voor daklozen

 1. U heeft een briefadres nodig van het Leger des Heils of een particulier briefadres. Dit kunt u aanvragen bij Burgerzaken.
 2. Daarna gaat u naar het inloopspreekuur bij de Balie Sociaal Domein, van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur.
 3. Neem deze bewijsstukken mee:
  • Geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
  • afschriften van al uw betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden. Maakt u prints van internetbankieren? Zorg dan dat ook de naam van de rekeninghouder, het rekeningnummer en het saldo op de prints staan;
  • bewijs van uw inkomsten, als u inkomsten heeft;
  • de toekenning van het briefadres.

Mogelijk zijn er nog andere bewijsstukken nodig voor uw aanvraag. Die worden dan bij u opgevraagd.

Stap 6: Niet eens met het besluit van Werk en Inkomen?

U kunt in bezwaar tegen een officieel besluit van Werk en Inkomen. U kunt dit online doen of schriftelijk. Doe het in ieder geval binnen 6 weken na het besluit. Ga naar bezwaar en klachten voor meer informatie.

Heeft u uw aanvraag al ingediend via werk.nl?

En heeft u een brief van ons ontvangen over wat u nog moet doen? Dan kunt u nu een afspraak maken en bewijsstukken insturen via deze links:

Afspraak

Dit is alleen voor het maken van een afspraak voor een innamegesprek, nadat u uw aanvraag heeft ingediend via werk.nl. Zie voor meer informatie stap 3. Inloggen met DigiD.

 Bewijsstukken

Dit is voor als u een aanvraag voor een uitkering heeft ingediend en wij nog bewijsstukken van u nodig hebben. Het is een digitaal uploadformulier en u heeft DigiD nodig. Zie voor andere opties stap 3.  

Helpdesk

Voor als u hulp nodig heeft bij online aanvragen.

Wat vindt u van onze website?