Vacature bomencommissie

Vacatures leden Bomencommissie

De gemeente Almere is op zoek naar leden voor de Bomencommissie. De Bomencommissie is een onafhankelijke commissie die het college van burgemeester en wethouders adviseert bij een verschil van inzicht over behoud of verwijdering van bomen in de openbare ruimte. De Bomencommissie heeft zowel oog voor het belang van bomen in hun betekenis voor de groene stad als oog voor het belang van de inwoners. 

Bomen in de groene stad

Almere heeft in 2017 het Bomenkader vastgesteld: een nieuw bomenbeleid. Bomen vormen het groene karakter van Almere en worden daarom erg gewaardeerd. Aan de andere kant zorgen ze ook wel eens voor overlast. Met het Bomenkader werkt de gemeente Almere in verbinding aan de groene stad en betrekken we bewoners bij de keuzes. We gaan vooraf het gesprek aan en combineren de wensen van de bewoners met ons vakmanschap om er zo veel mogelijk samen uit te komen. Mocht er desondanks toch nog sprake zijn van een afwijkende visie of een geschil, dan kan onafhankelijke deskundigheid vanuit de Bomencommissie behulpzaam zijn. Met de extra mogelijkheid om ten overstaan van een bomencommissie zienswijzen toe te lichten, voelen Almeerders zich gehoord en serieus genomen. Een objectieve afweging, een uitleg of een aangedragen alternatief als oplossing, draagt bij aan een geaccepteerd resultaat. 

Samenstelling Bomencommissie

De Bomencommissie in oprichting bestaat uit 3 leden. Voor de Bomencommissie worden twee leden gezocht die voor de binding met de identiteit van de stad, woonachtig zijn in Almere. Eén daarvan is deskundig op het terrein van stadsbomen. Het andere lid heeft affiniteit met bewonersbelangen en aantoonbare ervaring met inspraak en participatie.

Het derde lid is als adviseur bomen professioneel actief en buiten Almere woonachtig. Deze persoon wordt op een andere wijze dan met behulp van deze procedure geworven.

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris voor de secretariële taken. 

Reglement Bomencommissie

De commissie opereert volgens het Reglement Bomencommissie. Het reglement is bedoeld om de kwaliteit en onafhankelijkheid te waarborgen. Hierin is onder meer vastgelegd dat er sprake is van een roulerend voorzitterschap en verschoning mocht een lid belanghebbende zijn in een casus. Een lid dient voor maximaal twee aaneengesloten termijnen van 4 jaar. Voor de inhoud van het reglement wordt verwezen naar het Reglement Bomencommissie.

Vacatures

Voor de Bomencommissie zoeken wij: 

 • één lid met deskundigheid op het gebied van stadsbomen,
 • één lid met ervaring in inspraak en participatie,
 • één reservelid met deskundigheid op het gebied van stadsbomen,
 • één reservelid met ervaring in inspraak en participatie. 

Van de commissieleden verwachten wij: 

 • woonachtig te zijn in Almere,
 • een onafhankelijke opstelling,
 • op de hoogte te zijn van de betekenis en de actuele ontwikkelingen op het gebied van bomen en groen in de stad in het algemeen,
 • aandacht te hebben voor de groene identiteit en kennis van Almere,
 • een constructieve en oplossingsgerichte houding te hebben,
 • over inhoudelijke, mondelinge en schriftelijke overtuigingskracht te beschikken,
 • over de vaardigheden te beschikken om als commissie tot een gemeenschappelijk advies te komen,
 • tactvol te zijn naar zowel aanvragers, publiek, media als politiek. 

Reservelid:

Het reservelid vervangt het vaste lid bij afwezigheid of wanneer sprake is van verschoning omdat het lid bijvoorbeeld zelf belanghebbende is.

Vergadercyclus

De Bomencommissie komt bijeen op de momenten dat hiertoe aanleiding voor is. Er is nog geen ervaring opgedaan maar de verwachting is dat zij tussen de 12 tot 18 keer per jaar vergaderen, afhankelijk van het aanbod aan adviesaanvragen. De meeste bijeenkomsten zullen in de avond plaatsvinden omdat dit tijdstip meestal de geschikte gelegenheid is om bewoners te horen.  

Benoeming

Een commissielid wordt voor een periode van vier jaar door het college benoemd. Deze periode kan met nog eens vier jaar worden verlengd. 

Vergoeding

Op de vergoeding van commissieleden is de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden, gemeente Almere, van toepassing. Deze bedraagt €125,57 per vergadering. 

Informeren of solliciteren?

Voor meer informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met Wouter Baack per mail: wbaack@almere.nl.

Uw brief, inclusief cv, kunt u onder vermelding van ‘vacature bomencommissie’ uiterlijk 31 december mailen naar Wouter Baack: wbaack@almere.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats omstreeks de datum van 22 januari 2018.  

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wat vindt u van onze website?