Skip to content

Asbest

Asbest

In Nederland bestaat er een geheel verbod op het gebruik van asbest. Het mag niet meer worden toegepast in producten, bedrijfsmatig op voorraad worden gehouden of worden bewerkt of verwerkt. Er is één uitzondering gemaakt in de wet: particulieren mogen 'hechtgebonden asbesttoepassingen' onder voorwaarden verwijderen.

De tweede kamer heeft in oktober 2018 ingestemd met een verbod per 31 december 2024 op de aanwezigheid van asbest aan de buitenzijde van daken (asbest grenzend aan buitenlucht). Naar verwachting zal de eerste kamer hier binnenkort eveneens mee instemmen. 

Reden van het verbod

De Rijksoverheid kiest voor het doorvoeren van een verbod om de volgende reden:

Je kunt ziek worden door het inademen van asbestvezels. Het kan jaren duren voor er gezondheidsklachten zijn. Maar het kan uiteindelijk longkanker, longvlieskanker, buikvlieskanker (mesolthelioom) of stoflongen (asbestose) veroorzaken. Daarom mag sinds 1994 geen asbest meer gebruikt worden in nieuwe producten. Asbestslachtoffers kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Asbestdaken raken na verloop van tijd beschadigd door weer en wind. Bijvoorbeeld na hagelschade. Vroeg of laat komt er een moment dat asbestvezels vrijkomen. Daarom wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden.

Informatie

Voor meer en meest actuele informatie over dit onderwerp kunt u bijvoorbeeld terecht op de volgende websites:

www.rijksoverheid.nl asbest
www.asbestversnelling.nl
www.milieucentraal.nl
www.infomil.nl

Hier vindt u algemene informatie over het toekomstig verbod, over het zelf verwijderen van asbest en over plaatsen waar u asbest kunt aantreffen.

Overige belangrijke informatie 

Twijfelt u over de toepassing van asbest in uw gebouw?

Indien u twijfelt over de toepassing van asbest in uw gebouw dan kunt u het beste een deskundige inschakelen die dit voor u controleert. Deze kunt u vinden via de website van de stichting certificatie asbest:www.ascert.nl

Zelf verwijderen of niet?

De Rijksoverheid staat onder voorwaarden toe dat asbest zelf verwijderd wordt. Zo mogen bepaalde typen asbest (bijvoorbeeld dakleien en een aantal hechtgebonden asbestsoorten) niet zelf worden verwijderd. Ook indien u asbest zelf mag verwijderen is het verstandig om hiervoor een deskundige in te schakelen, vanwege de risico's die het werken met asbest met zich meebrengt.
Meer informatie over de regels omtrent het zelf verwijderen vindt u op de informatiekanalen van de rijksoverheid zoals die hierboven zijn genoemd.

Melding maken van asbestverwijdering

Als u van plan bent asbest te (laten) verwijderen, dan moet u dit met een sloopmelding melden bij de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (OFGV) . Daarbij is van belang hoeveel, welk soort en toepassing van asbest u wilt verwijderen. In de landelijke wetgeving is bepaald dat er voor het verwijderen van asbest altijd een sloopmelding moet worden gedaan.

Als u een melding wilt maken van het slopen c.q. verwijderen van asbest dan kunt u dat regelen via www.omgevingsloket.nl. Op deze website kunt u eerst een vergunningcheck doen om te zien of u zelf iets mag verwijderen of dat dit door een gecertificeerd bedrijf moet gebeuren.

Als u voldoet aan de uitzonderingsregels mag u de werkzaamheden zelf uitvoeren (na melding). U moet wel de voorschriften van de Omgevingsdienst opvolgen. Neem bij vragen contact op met de Omgevingsdienst via telefoon 088 6333 000 of via e.mail op info@ofgv.nl.

Op www.ascert.nl kunt u controleren of een door u ingeschakeld bedrijf gecertificeerd is om asbest te mogen verwijderen. Ook kunt u hier zoeken naar een erkend asbest-inventarisatiebureau. 

Dumping melden

Als u getuige bent van het dumpen van asbest op een ondeskundige wijze, dan moet u de politie bellen via 0900-8844.

Als u wilt doorgeven dat er ergens asbest is aangetroffen dan adviseren wij u om direct contact op te nemen met de Omgevingsdienst. Hier kunt u ook asbest in de bodem, grond, wegen, paden en erven melden. Daarnaast kunt u ook een melding maken van asbest in de vorm van bouwmateriaal of gebruiksvoorwerpen (plantenbakken, etc.).
De Omgevingsdienst bepaalt hoe actie ondernomen moet worden om gevaren voor de gezondheid weg te nemen. Een aangetroffen asbestverontreiniging moet worden gesaneerd. Wie de kosten van het onderzoek en de sanering gaat betalen hangt af van de situatie. Dit zal meestal de veroorzaker zijn, maar ook de eigenaar kan hierop worden aangesproken.

Subsidie verwijderen asbestdaken

Voor het verwijderen van asbest stelt de Rijksoverheid subsidies beschikbaar.

Subsidieregeling Rijksoverheid

Wat vindt u van onze website?