Welstand

Welstand

Bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, moeten in de meeste gebieden van Almere voldoen aan redelijke eisen van welstand. Vergunningaanvragen worden door de welstandscommissie getoetst aan de criteria uit de welstandsnota. De openbare vergadering van de welstandscommissie worden tenminste maandelijks op de woensdag gehouden in het Stadhuis. Tijdens deze vergadering kunnen aanvragers en betrokkenen hun standpunt mondeling toelichten.

Nieuws: Nieuwe Welstandsnota Almere 2014

Welstandkaart

De gemeenteraad heeft in januari ingestemd met de Zienswijzennota Welstandsnota Almere 2014 en met de Welstandsnota Almere. Met de nieuwe welstandsnota Almere 2014 wordt Almere (grotendeels) welstandvrij.

Het stadsbeeld van Almere zoals we dat kennen is voor een belangrijk deel ontstaan aan de tekentafel en onder regie. De laatste jaren richt de gemeente zich bij de ontwikkeling van de stad meer en meer op de eindgebruikers. De overtuiging groeit dat we meer kunnen loslaten en op deze manier ruimte kunnen geven aan mensen die zelf de stad willen en kunnen maken. Dat in Almere de burgers en ondernemers zelf de stad maken, mag ook zichtbaar worden in het beeld van de woongebieden en bedrijventerreinen. Dit nieuwe welstandsbeleid speelt daar op in. Het uitgangspunt is dat Almere welstandsvrij wordt, tenzij het gaat om gebieden waar het aanzien van de stad het particuliere belang nadrukkelijk overstijgt.

Tot nu toe kregen vrijwel alle bouwwerken in Almere een welstandstoets waarin gekeken werd naar uiterlijke kenmerken en hoe het gebouw past in de omgeving. Met het nieuwe welstandsbeleid hoeft dat voor een groot deel van de stad niet meer. De gemeente toetst daarbij het bouwplan wel aan de het bouwbesluit (denk aan de constructie en de veiligheid van een pand) en het bestemmingsplan. Zo mag men bijvoorbeeld geen woning bouwen op een plek waar volgens het bestemmingsplan alleen een kantoor mag komen. Ook wordt de maximale hoogte van een bouwwerk vaak door het bestemminsplan geregeld. In de nieuwere wijken als Almere Poort en Nobelhorst gaan zogenaamde kwaliteitsteams (of supervisoren) aan het werk die de uiterlijke kwaliteit van deze stadsdelen bewaken. Zij zijn betrokken bij het hele bouwproces en letten daarbij goed op de ruimtelijke kwaliteit.

In de bijzondere delen van de stad (zoals het unieke Almeerse groenblauwe raamwerk, de grotere projecten langs de hoofdinfrastructuur, de centrum-gebieden van de stadsdelen of speciale projecten her en der in de stad; bijvoorbeeld de BouwRai-gebieden) blijft de welstandstoets gewoon geldig. Daarnaast blijft er voor de hele stad een vereenvoudigd reclamebeleid gelden. Per 18 maart 2015 is het nieuwe beleid in werking getreden. 

Agenda Welstandscommissie

Hieronder de agenda van de (extra) vergadering op 20 december 2017 om 9.30 uur:

vergadering 20 december 2017

Volgend vergaderdatum: 17 januari 2018

Meer over welstand

Wat vindt u van onze website?