Subsidies

U kunt subsidie aanvragen op het gebied van:

 • Sport
 • Cultuur
 • Sociaal Domein (zie ook de Almere Krachtwijzer)
 • Onderwijs
 • Peuterwerk/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
 • Jeugd en vrije tijd
 • Veiligheid
 • Zonnepanelen voor particuliere woningeigenaren
 • Energieverduurzaming

Meer informatie over het aanvragen vindt u onder Subsidie aanvragen. De gemeente verstrekt subsidies onder bepaalde voorwaarden.

Openbaar subsidieregister

Het subsidieregister is een openbaar register van aanvragen die de gemeente heeft ontvangen. In dit register staat welk besluit is genomen en hoeveel subsidie is verstrekt. Wij actualiseren het overzicht maandelijks.  

U vindt in het openbaar subsidieregister de volgende informatie:

 • Jaar: het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.
 • Aanvrager: de organisatie of persoon die een subsidie heeft aangevraagd.
 • Projectomschrijving: de activiteit(en) waarvoor de subsidie is gevraagd.
 • Omschrijving status: welke beslissing is genomen.
 • Bedrag verleende subsidie: het bedrag dat op basis van de aanvraag is verleend. Dit bedrag wordt definitief wanneer de subsidieontvanger verantwoording heeft afgelegd over de besteding van de subsidie.
 • Bedrag vastgestelde subsidie: het bedrag dat definitief is vastgesteld. 

Publiek verantwoorden

We vragen meer en meer aan subsidieaanvragers – de Almeerse organisaties en instellingen – te vertellen wat ze hebben gedaan met de verkregen subsidies en wat de effecten ervan waren. Het verantwoording afleggen over het eigen functioneren of presteren wordt horizontaal verantwoorden genoemd.

Daarnaast willen we weten of de besteding van de middelen juist heeft plaatsgevonden. Daarvoor hebben we cijfers en getallen nodig. Dit heet verticale verantwoording.

Intentieovereenkomst publiek verantwoorden

Op 14 mei 2013 committeerden al 18 Almeerse instellingen zich aan de nieuwe werkwijze waarin verantwoording van de subsidie minder gericht is cijfers, maar juist op behaalde maatschappelijke effecten. Christelijke hogeschool Windesheim en Humanitas ondertekenden op 26 mei 2014 eveneens de Intentieovereenkomst Publiek Verantwoorden tijdens de derde Kwaliteitskring.

In deze overeenkomst staat dat:
- de Almeerse organisaties periodiek horizontale verantwoording afleggen aan hun stakeholders;
- de gemeente ervoor zorgt dat de verticale verantwoording uiteindelijk niet meer omvat dan de minimaal benodigde informatie om de financiële rechtmatigheid aan te kunnen tonen;
- in onderling overleg jaarlijks voor elke organisatie wordt bepaald en vastgelegd wat het ideale tijdspad is om hier naar toe te groeien. Hierbij is mede aandacht voor een stapsgewijze afbouw van de inhoudelijke verticale verantwoording;
- horizontale verantwoording de verticale verantwoording nooit volledig zal vervangen;
- de afzonderlijke afdelingen van de gemeente Almere, anders dan de afdeling die direct verantwoordelijk is voor het besluit tot subsidieverlening, vaak zelf ook onderdeel zijn van de realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten en vanuit die uitvoerende rol actief zullen deelnemen aan het horizontale verantwoordingsproces.
Vervolgens wordt in gezamenlijk overleg jaarlijks een verantwoordingsthema benoemd.

Er worden periodiek verantwoordingstafels georganiseerd met als doel van elkaar te leren. Organisaties en instellingen leggen verantwoording af over de behaalde successen, de succesfactoren, de niet-gerealiseerde doeleinden en maatschappelijke effecten en de relevante leer- en verbeterkansen. Bij dit alles gaan we uit van onderling vertrouwen. Verder bespreken we jaarlijks hoe de we de verantwoording verder kunnen versterken vormgeven.

Betrokkenheid raad

Inmiddels raken steeds meer instellingen bedreven in de nieuwe manier van verantwoorden en is ook de gemeenteraad betrokken bij de werkwijze. In maart 2014 heeft de raad besloten dat zij ieder jaar een maatschappelijk thema of beoogd effect voor publiek verantwoorden benoemt, op advies van een verkennersgroep uit de raad. Gesubsidieerde instellingen, die een bijdrage leveren aan dat thema of effect, leggen in een openbare raadsvergadering aan een raadsforum verantwoording af over de resultaten die ze hebben bereikt in en voor de stad. De verkennersgroep zal, naast het adviseren aan de raad over het thema of effect ook deelnemen aan bijeenkomsten: de kwaliteitskring,  die gesubsidieerde instellingen twee keer per jaar organiseren. 

In 2016 vindt een evaluatie plaats van het publiek verantwoorden.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
Subsidies algemeen
Zijn er subsidies voor lokale radio en televisie omroepen?

Lokale omroepen kunnen subsidie aanvragen bij de gemeente. De gemeente bepaalt welke activiteiten worden gesubsidieerd en ook op welke manier de subsidie wordt gegeven.

Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen bij het subsidiebureau?

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, jeugd, maatschappelijke ondersteuning, zorg, welzijn, onderwijs en VVE. Het kunnen jaarlijkse of eenmalige activiteiten zijn. De activiteiten moeten

 • gericht zijn op de gemeente Almere en haar inwoners;
 • voldoen aan de voorwaarden van de Algemene Subsidieverordening Almere 2011 en indien van toepassing de nadere regels;
 • passen binnen het gemeentelijk beleid
 • passen binnen het subsidieplafond (maximum aan financiële middelen).

Weet u niet zeker of u uw activiteit aan de bovenstaande criteria voldoet, neem dan contact op met het subsidiebureau via 14 036 of info@almere.nl.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing bij het aanvragen van subsidie?

Subsidieaanvragen vallen onder de Algemene Subsidieverordening Almere, 2011. Voor een aantal beleidsvelden (zoals sport en cultuur) gelden nog specifieke voorwaarden die opgenomen zijn in zg. ‘nadere regels’. Meer informatie bij Subsidievoorwaarden.

Hoe vraag ik subsidie aan?

U kunt subsidie aanvragen via een algemeen subsidieaanvraagformulier. U kunt zelf het subsidiejaar invullen.  Het ingevulde formulier voorziet u van originele handtekeningen en de noodzakelijke bijlagen. Welke bijlagen dat zijn leest u in het aanvraagformulier.

Het formulier kunt u sturen naar de gemeente Almere, t.a.v. het Subsidiebureau DMO.

Wanneer hoor ik iets over mijn subsidieaanvraag?

Elke subsidieaanvrager ontvangt na het indienen van zijn aanvraag een ontvangstbevestiging met een kenmerk. Met dit kenmerk kunt u informeren bij het Subsidiebureau via 14036 of info@almere.nl.

Beslistermijn

Jaarlijkse subsidie: Als de aanvraag compleet en op tijd is ontvangen, dan ontvangt u vòòr 1 januari van het subsidiejaar een besluit. Als de activiteiten gerelateerd zijn aan een schooljaar dan ontvangt u vòòr 1 juli van het schooljaar een besluit.

Eenmalige subsidie: Als de aanvraag compleet en op tijd is ontvangen dan ontvangt u binnen 8 weken een besluit. Is de aanvraag te vroeg verzonden, dan blijft de aanvraag liggen totdat de termijn van 26 weken gaat gelden die voor de datum van de activiteit ligt. Pas dan start de 8 weken
beslistermijn.

Wanneer kan ik een subsidie aanvragen?

De indieningstermijn is afhankelijk van het soort subsidie. Er zijn twee soorten subsidies en zijn afhankelijk van de duur van de activiteit.

Jaarlijkse subsidie

Dit is een subsidie die voor een jaar wordt verstrekt, danwel wordt verstrekt ten behoeve van activiteiten die (nagenoeg) een geheel jaar plaatsvinden. De indieningstermijn ligt vóór 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Voor aanvragen 2013 betekent dit uiterlijk 30 september 2012. Als de activiteiten een schooljaar betreft dan moeten wij de aanvraag voor 1 april ontvangen.

Eenmalige subsidie

Dit is een subsidie voor een activiteit die kortlopend is. Ook al vraagt u elk jaar een subsidie aan voor een kortlopende activiteit, dan spreken wij nog steeds over een eenmalige subsidie. Eenmalige subsidies kunnen het hele jaar worden aangevraagd zolang het beschikbare budget niet is overschreden. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie ligt tussen 26 weken en niet later dan 8 weken vòòr aanvang van de activiteit in.

Aanvragen die te laat zijn ontvangen kunnen wij NIET in behandeling nemen, tenzij er argumenten zijn van zeer gewichtige omstandigheden.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?