Skip to content

Subsidievoorwaarden

Op alle subsidieaanvragen bij de gemeente Almere is de Algemene subsidieverordening Almere 2011 van toepassing. In deze verordening staat aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Overige verordeningen

Voor stimuleringsleningen uit het Energiefonds Almere geldt een aparte verordening:

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een aantal subsidieonderdelen een maximaal budget vast. Dit noemen we ook wel het subsidieplafond. De gemeente kan uw subsidieaanvraag alleen goedkeuren als het maximum nog niet is bereikt. Voor dit jaar gelden de subsidieplafonds 2019.

Steekproefsgewijze controle

We voeren op subsidieaanvragen van 10.000 euro tot 50.000 euro steekproefsgewijze controles uit. Dit doen we aselect. Dit houdt in dat we van alle subsidieaanvragen 2018 willekeurig een aantal kiezen en die controleren. We voeren de controle uit op subsidies van 10.000 euro tot 20.000 euro die al verleend zijn in het subsidiejaar 2018.
Als u in de steekproef zit, nemen we contact met u op en vragen we u informatie bij ons in te dienen over de uitvoering van de activiteiten. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier steekproefcontrole subsidies.

Gevolg van niet meewerken aan deze steekproef

Wilt u niet meewerken aan deze steekproef? Dan kunnen we besluiten de subsidieverlening in te trekken en de verstrekte subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Reden steekproefsgewijze controle

Met de steekproefsgewijze controle willen we nagaan:

 • of de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden;
 • of het toegekende subsidiebedrag geheel is besteed aan de gesubsidieerde activiteiten;
 • of de subsidieontvanger zich aan alle andere subsidieverplichtingen heeft gehouden.

Maatschappelijke effecten

Activiteiten die de gemeente subsidieert, moeten concrete en meetbare resultaten opleveren. Deze moeten bijdragen aan de tien maatschappelijke effecten die de gemeente heeft vastgesteld. Bij uw subsidieaanvraag kiest u aan wel effect uw activiteit (het meest) bijdraagt. De effecten zijn:

 1. De ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
 2. Kinderen groeien gezond en veilig op
 3. Iedereen doet naar eigen kunnen mee
 4. Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
 5. Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
 6. Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
 7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
 8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling en zorg
 9. Er is minder overlast door bepaalde doelgroepen
 10. Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam

We vragen verder meer en meer aan subsidieaanvragers om te vertellen wat ze hebben gedaan met subsidies en wat de effecten ervan waren. Het verantwoording afleggen over het eigen functioneren of presteren noemen we ook wel publiek verantwoorden.

Wat vindt u van onze website?