Skip to content

Subsidievoorwaarden

Dien uw subsidieaanvraag compleet en op tijd in. Wat dit inhoudt kunt u lezen onder Subsidie aanvragen.

Subsidieverordening

Uw subsidieaanvraag valt onder de Algemene Subsidieverordening Almere 2011 (pdf 60 kb). In deze verordening staat aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen.

Nadere regels

Voor bepaalde aanvragen gelden nadere regels. Er zijn nadere regels voor :

Naar boven

Subsidiebudget

Elk jaar stelt de gemeente voor een groot aantal subsidieonderdelen een maximaal besteedbaar budget vast. Dit heet ook wel het subsidieplafond.  We kunnen uw subsidieaanvraag alleen honoreren als het subsidieplafond nog niet is bereikt. Voor de subsidies sporten voor mensen met een beperking en voor sportevenementen is het budget inmiddels bereikt.

Soort besluit

Het bedrag dat u ontvangt aan subsidie bepaalt het soort besluit.

Tot 10.000 euro

 • Een subsidie tot 10.000 euro wordt direct vastgesteld.
 • U hoeft naderhand geen inhoudelijke en financiële verantwoording in te dienen.
 • Wij voeren steekproefsgewijze controles uit.

10.000 tot 50.000 euro

 • U ontvangt een vast bedrag voor vooraf overeengekomen activiteiten en prestaties. 
 • Achteraf stuurt u alleen een eindrapportage in over de inhoud van de subsidieactiviteiten.
 • Wij voeren steekproefsgewijs controles uit.

Meer dan 50.000 euro

 • Subsidies hoger dan € 50.000 moeten altijd inhoudelijk en financieel worden verantwoord.
 • Bij de subsidieverlening ontvangt u als aanvrager een voorschot van 95%. Dit voorschot kunt u via meerdere betaaltermijnen overgemaakt krijgen.
 • Afhankelijk van de afspraken kunnen wij naast de gevraagde eindrapportages ook tussentijds om tussenrapportages vragen.

Subsidie en maatschappelijk effect

De gemeente Almere wil gerichter sturen op het bereiken van maatschappelijke effecten. Activiteiten en organisaties die door de gemeente worden gesubsidieerd moeten concrete en meetbare resultaten opleveren, die aanwijsbaar bijdragen aan de volgende maatschappelijke effecten:

 1. Ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren zijn vergroot
 2. Kinderen groeien gezond en veilig op
 3. Iedereen doet naar eigen kunnen mee, ongeacht zijn of haar beperkingen
 4. Inwoners en het bedrijfsleven zijn meer betrokken bij de eigen leef- en woonomgeving, ter verbetering van de buurten, wijken en de stad en totstandkoming van sociale verbanden in de buurten
 5. Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten in de eigen stad
 6. Het aanbod van (vrijetijds)voorzieningen is beter afgestemd op de vraag van inwoners
 7. Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
 8. Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en noodzakelijk advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
 9. Minder overlast door bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, verslaafden
 10. Meer Almeerders zijn financieel gezond.
Wat vindt u van onze website?