Vluchtelingen en asielzoekers in Almere

De Nederlandse samenleving staat op dit moment voor een opgave om vluchtelingen op te vangen. Aan alle gemeenten in Nederland is gevraagd om daarbij te helpen. Almere doet wat nodig is en laat het asielzoekerscentrum (azc) in sportpark Fanny Blankers-Koen uitbreiden. Het Almeerse college van burgemeester en wethouders heeft op 2 december 2014 al besloten dat het azc met 600 opvangplaatsen kan worden uitgebreid naar 1.400 plaatsen in totaal.

Omdat de permanente uitbreiding nog enige tijd op zich laat wachten (planning 2017), werkt de gemeente mee aan de realisatie van vijf tijdelijke paviljoens naast het azc met 480 plekken. In januari start de gemeente met het bouwrijp maken.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers in Almere. Of over wat u kunt doen om te helpen. Hieronder zijn veel antwoorden te vinden. Op de website van de Rijksoverheid is veel informatie te vinden over het landelijke beleid rond de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. 

Staat uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in.

If you can read this, you have to activate javascript for your browser. This extension was brought to you by TYPO3-Macher, die TYPO3-Agentur.
AlgemeenOver asielzoekersContact
Wat is het verschil tussen een vluchteling, een asielzoeker en een statushouder?

Een vluchteling is iemand die op de vlucht is geslagen (vaak voor oorlog en geweld) en die bescherming zoekt in een ander land. Bij binnenkomst vraagt een vluchteling asiel aan. In afwachting van  positieve beslissing van de IND spreken we over asielzoekers. Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus en worden dan ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd.

Zie ook deze informatie.

Waarom komen er asielzoekers naar Almere?

In heel de wereld  is een zeer forse toename van het aantal vluchtelingen uit vooral Syrië, Eritrea, Iran, Irak, Somalië en Afghanistan te zien. Een deel van deze vluchtelingen vraagt asiel aan in Nederland. In Nederland vragen mensen met diverse nationaliteiten asiel aan. In 2014 en 2015 kwam het merendeel uit Syrië en Eritrea. 

Waar in Almere verblijven asielzoekers nu?

Het asielzoekerscentrum (azc) in Almere is sinds het jaar 2000 in gebruik en is gevestigd bij sportpark Fanny Blankers-Koen. De locatie biedt momenteel ruimte aan maximaal 800 asielzoekers. Het gaat hierbij om een permanente voorziening waarin asielzoekers in- en uitstromen.

Biedt Almere noodopvang voor asielzoekers?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt sinds de derde week van mei 2016 tijdelijke noodopvang (voor ongeveer een jaar) met een capaciteit voor 480 asielzoekers in paviljoens bij het huidige asielzoekerscentrum. 

Hebben mensen uit de noodopvang voldoende kleding en/ of schoenen?

Het is goed mogelijk dat vluchtelingen een tekort hebben aan voldoende passende kleding en schoenen. Daarom hebben het Leger des Heils, het Rode Kruis en het VoedselLoket Almere de taak op zich genomen om te zorgen voor voldoende kleding. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zorgt er samen met deze samenwerkingspartners voor dat de uitgifte van kleding en schoenen goed gestroomlijnd en georganiseerd wordt.

Waar is het tijdelijke uitgiftepunt voor kleding en schoenen?

Zorggroep Almere heeft kosteloos haar gezondheidscentrum ‘De Bouwmeester’ voor ongeveer 4 tot 6 weken ter beschikking gesteld als locatie voor het uitgiftepunt. 

Waarom deze locatie De Bouwmeester?

Dit Gezondheidscentrum staat al geruime tijd leeg, is op loopafstand van het azc en van de noodopvang en ligt in de Bouwmeesterbuurt (M.J. Grandpré Molièrestraat). De locatie biedt de ruimte die er nodig is en ook de nodige privacy voor bijvoorbeeld omkleed ruimtes.

Hoe gaat het in z’n werk?

Het COA inventariseert bij binnenkomst in de noodopvang wat de vluchtelingen aan kleding en/ of schoenen nodig hebben. Er wordt per persoon een formulier gemaakt met de dag en het tijdstip, waarop de asielzoeker zijn of haar spullen kan ophalen. Ook wordt er een plattegrond uitgereikt waar precies op staat hoe van het azc naar het uitgiftepunt te komen, zodat de vluchteling te voet het uitgiftepunt kan bereiken. Dit gebeurt op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in kleine groepjes van 10 tot 12 personen. Het gaat om maximaal 50 personen per dag. 

Wie werken er bij dit uitgiftepunt?

De locatie zal bemand zijn met vrijwilligers en stagiaires van het Leger des Heils. Zij zijn te herkennen aan hun kleding van het Leger des Heils.

Kan er ook kleding bij het uitgiftepunt gebracht worden?

Nee, hier is bewust een andere locatie voor gekozen om de zaken niet door elkaar te laten lopen. 

Waar kan ik kleding en/ of schoenen brengen?

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er voornamelijk behoefte is aan kleding in kleinere maten. Vluchtelingen zijn doorgaans niet zo lang als Nederlanders. Kleding kan afgegeven worden op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur bij Korps Almere op het Klankbord, Pianoweg 117 in Almere. 

Biedt Almere crisisopvang?

Nee, Almere verzorgt op dit moment geen crisisopvang. Hier is ook geen verzoek voor gedaan.

Gaat het aantal asielzoekers in Almere toenemen?

Ja. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) breidt de permanente capaciteit van het asielzoekerscentrum uit met 600 plekken. Op dit moment is er plek voor 800 asielzoekers. Door de uitbreiding kunnen er in de toekomst maximaal 1.400 asielzoekers terecht bij het sportpark Fanny Blankers-Koen.

Waarom uitbreiding op deze locatie en niet ergens anders in de stad?

Met de uitbreiding van het huidige asielzoekerscentrum (azc) laat Almere het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) praktisch doen wat nodig is. Door het huidige azc uit te breiden, kunnen bestaande functies, zoals de kantoorgebouwen en het Taalcentrum, efficiënter gebruikt worden. 

Hoe lang gaat het duren voordat de eerste extra bewoners in de noodopvang komen?

Zodra de vergunningsprocedures doorlopen zijn, kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) beginnen met het plaatsen van paviljoens voor noodopvang. Dit vindt in januari plaats,  

Kost de opvang van asielzoekers de gemeente geld?

Voor de opvang van asielzoekers gaat er geld van de Rijksoverheid naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente. Aan de aanwezigheid van een asielzoekerscentrum in een gemeente is een stelsel van financiële vergoedingen verbonden, bijvoorbeeld voor onderwijs. Deze vergoedingen zijn bedoeld als tegemoetkoming in de extra kosten. De gemeente ontvangt als dekking van de kosten voor bijvoorbeeld het inschrijven van asielzoekers in de Basisregistratie Personen jaarlijks een bijdrage per asielzoeker.

Wie waarborgt onze veiligheid en die van de asielzoekers?

De veiligheid en leefbaarheid, zowel binnen als buiten het asielzoekerscentrum (azc) Almere heeft prioriteit. Daarom zijn er nauwe contacten tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de politie en de gemeente. Het COA is primair verantwoordelijk voor de veiligheid in het azc Almere. Asielzoekers die hier verblijven, hebben zich te houden aan de in Nederland geldende omgangsvormen en regels. Daarnaast krijgen zij van het COA direct na aankomst in het azc huisregels uitgereikt en toegelicht. Ernstige misdragingen kunnen voor een asielzoeker zwaarwegende gevolgen hebben voor zijn/haar asielaanvraag.

Er zijn in 2015 in totaal 56 incidenten gerapporteerd, waarvan er 24 over vermissing goederen gaan.  Daarnaast was er 12 keer sprake van een vermogensmisdrijf. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het overgrote deel van de 56 incidenten geen misdrijf betreft.  

Cijfers

Incidenten met aangifte 2015

Aantal

Vermissing Goederen Algemeen

24

Overige (Eenvoudige) Diefstal

3

Diefstal In/Uit Andere Gebouwen (Geen Braak)

2

Diefstal In/Uit Woning (Geen Braak)

2

Bedreiging

1

Gekwalificeerde diefstal In/Uit Andere Gebouwen

1

Overige Misdrijven Tegen de Persoonlijke Vrijheid

1

Verduistering (Evt. In Dienstbetrekking)

1

Zakkenrollerij/Tassenrollerij

1

Eindtotaal

36

 Van de 56 geregistreerde incidenten, betreft het in 36 gevallen ook een aangifte.

Welke partijen houden zich in Almere bezig met de zorg voor asielzoekers en de begeleiding van statushouders?

Onder andere: VMCA, gemeente, Vluchtelingenwerk, GezondheidsCentrum Asielzoekers (GC A), woningcorporaties, kerken en moskeeën, Leger des Heils, het Rode Kruis, het Taalcentrum en Inspiratie Inc.

Komt er huisvesting alleenstaande minderjarige statushouders

Jeugdhulporganisatie Vitree gaat verspreid over Almere in kleinschalige woonvormen huisvesting en begeleiding bieden aan ongeveer 37 alleenstaande minderjarige statushouders. Het zijn dus geen asielzoekers en ze hebben dezelfde rechten en plichten als jongeren die in Nederland zijn geboren. Vitree gebruikt daar haar bestaande jeugdzorgpanden voor, waarin verschillende woonvormen, met verschillende soorten begeleiding mogelijk zijn. Alle jongeren hebben tot hun 18e een voogd  van het Nidos (jeugdbescherming voor vluchtelingen). 

Wat is de leeftijd alleenstaande minderjarige statushouders

De woonvormen van Vitree richten zich op kinderen/ jongeren tussen de 14 en 18 jaar die een lange en ingrijpende reis hebben gemaakt op zoek naar perspectief voor hun verdere leven. De kinderen hebben huis en haard verlaten en zijn hier zonder ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Medewerkers van Vitree gaan hen begeleiden naar zelfstandigheid. Deze kinderen moeten een normaal, alledaags leven in Nederland gaan leiden. Dat betekent zo gewoon mogelijk wonen, naar school gaan, sporten, werken, plezier hebben, talenten ontwikkelen, enzovoort. Het gaat er om dat de kinderen en jongeren hier niet alleen verblijven, maar juist mee gaan doen in onze maatschappij. 

Hoe is het asielzoekerscentrum ingedeeld?

Het bestaande asielzoekerscentrum (azc) in sportpark Fanny Blankers-Koen heeft 800 opvangplaatsen. Het bestaat uit honderd vierkamerwoningen, enkele kantoorgebouwen, recreatieruimtes, een sportterrein en parkeerplaatsen op eigen terrein. In het azc zijn computerfaciliteiten voor de bewoners. Ook is er een huiswerkruimte voor kinderen.

Krijgen asielzoekers onderwijs en zorg?

Het GezondheidsCentrum Asielzoekers (GC A) maakt afspraken met zorgaanbieders over de gezondheidszorg voor de bewoners van het asielzoekerscentrum (azc). Er is een aantal keer per week een spreekuur van een huisarts, praktijkverpleegkundige, GGD en jeugdgezondheidszorg op het azc. Vlakbij het azc ligt het Taalcentrum, waar leerplichtige kinderen primair onderwijs krijgen tot ze de Nederlandse taal machtig genoeg zijn om uit te stromen naar regulier onderwijs.

Hoe ziet de dagbesteding van een asielzoekers eruit?

Bewoners voorzien zelf in hun dagelijkse levensonderhoud. Koken, wassen, boodschappen doen, naar school, bezoek aan advocaat en IND, enzovoort. Ook worden zij betrokken bij de dagelijkse gang van zaken op het asielzoekerscentrum (azc) zoals schoonmaak en onderhoud. Afhankelijk van de fase van de procedure waarin een bewoner zich bevindt, volgt hij/zij programma’s en begeleidingsgesprekken. De programma’s zijn op het individu afgestemd en zijn trainingen gericht op hun toekomst of voorbereiding op inburgering. Bewoners kunnen in een azc ook gebruikmaken van het open leercentrum. Dit is een ruimte met computers waar bewoners in hun eigen tempo en op hun eigen niveau kunnen werken en oefenen met leermiddelen en gebruik kunnen maken van internet. Tijdens de openingstijden is er begeleiding van medebewoners en Nederlandse vrijwilligers.

Waar gaan de kinderen naar school?

Het verzorgen van onderwijs aan leerplichtige kinderen is een taak van de gemeente. Ook de handhaving van de Leerplichtwet is een taak van de gemeente. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar gaan naar school in het Taalcentrum, dat dicht bij het opvangcentrum ligt. Binnen het Taalcentrum wordt het gehele curriculum aangeboden zoals op elke reguliere basisschool mag worden verwacht: taal, lezen, rekenen, schrijven, creatieve vakken, wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs. Bij alle vakken ligt het accent op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid, zowel passief als actief. Zodra kinderen het Nederlands voldoende beheersen, kunnen ze uitstromen naar regulier onderwijs in de gemeente.

Wat wordt er voor kinderen gedaan?

Kinderen zijn voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een doelgroep die specifieke aandacht verdient. Een specifiek op kinderen gericht traject wordt op alle locaties uitgevoerd: Kind in de Opvang. Het project richt zich op speel- en leerfaciliteiten en veiligheid. Op iedere opvanglocatie zijn verschillende vrijwilligersorganisaties aanwezig om activiteiten te organiseren voor bewoners en met name voor kinderen. Het COA heeft samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld Stichting De Vrolijkheid en de Guusje Nederhorst Foundation.  

Wat krijgen de mensen aan financiële middelen?

De toelage die mensen ontvangen, bestaat uit een bedrag voor eten en een bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven. Een gezin met twee kinderen onder de 18 jaar ontvangt 162 euro per week. Deze bijdrage betaalt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 

Wat is het profiel van de asielzoekers die in het asielzoekerscentrum Almere komen wonen?

Het profiel van de mensen is eigenlijk een doorsnee van de samenleving. Onder de bewoners bevinden zich timmermannen, journalisten, installateurs, artsen, kunstenaars enzovoorts. Het gaat om mensen van diverse nationaliteiten, maar de grootste groep wordt gevormd door Syriërs, Eritreeërs, Irakezen, Iraniërs, Somaliërs en Afghanen. Dit zijn de nationaliteiten van de mensen die zich op dit moment het meest melden aan de Nederlandse grens.

Hoe lang blijven asielzoekers (gemiddeld) in de opvang?

De duur van het verblijf is afhankelijk van de individuele asielprocedure. Daar is geen gemiddelde aan te geven. Nu de instroom hoger is dan normaal, duurt het langer tot de asielzoeker een besluit krijgt van de IND.

Biedt een azc de buurt ook kansen?

Het asielzoekerscentrum (azc) is een bedrijf in het klein. Als een centrum wordt geopend, wordt gekeken welke mogelijkheden aanwezig zijn om werving van nieuw personeel via de regionale arbeidsvoorziening te organiseren. Het kernteam van opvangmedewerkers bestaat uit ervaren personeel van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Voor het bouwen, onderhouden, schoonmaken van kantoorgebouwen en beveiligen van een azc bestaat centraal inkoopbeleid op basis van (Europese) aanbestedingen. De praktijk leert dat leveranciers hun medewerkers vervolgens wel lokaal of regionaal inhuren.

De asielzoekers ontvangen een financiële toelage en besteden het geld in winkels in de nabijheid van het azc. De middenstand in de buurt krijgt hiermee een aanzienlijke impuls. Men kan uitgaan van een substantieel bedrag aan extra omzet per jaar. Bewoners van het bestaande azc in Almere maken voor hun boodschappen vooral gebruik van de winkelvoorzieningen in Waterwijk en het Van Eesterenplein in de Bouwmeesterbuurt.

Naast de economische voordelen voor de omgeving biedt een azc veel ruimte aan werkzaamheden door vrijwilligers uit de buurt. Ook ontstaan er prettige contacten tussen asielzoekers en omwonenden en, leveren asielzoekers een positieve bijdrage aan het verenigingsleven.

Als mensen na hun procedure in de gemeente blijven, wat gebeurt er dan met hen?

Statushouders worden niet automatisch gehuisvest in de stad of het dorp waar een asielzoekerscentrum (azc) staat. Het ministerie van Binnenlandse Zaken legt de gemeenten in Nederland een taakstelling op voor de huisvesting van vergunninghouders. Deze taakstelling is gekoppeld aan het aantal inwoners van de verschillende gemeenten.

Mensen die te horen krijgen dat ze een verblijfsvergunning krijgen, worden voor wat betreft huisvesting door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan een regio gekoppeld. Met een training ‘Kennis van de Nederlandse maatschappij’ en aanvullende Nederlandse taallessen bereiden bewoners zich voor op de verplichte inburgering bij de gemeenten. De lessen richten zich op de kennis die vergunninghouders nodig hebben als ze bijvoorbeeld een woning huren in een gemeente en besteden aandacht aan de eigen verantwoordelijkheid, meedoen in de samenleving, wonen, gezondheidszorg, werk en inkomen.

Hoe gaat het in Almere met de huisvesting van statushouders?

Vergunninghouders worden aan een gemeente gekoppeld, waarbij wordt gekeken naar de gezinssamenstelling en de mogelijkheden in een gemeente (lokale woningmarkt). Als een asielzoeker een vergunning krijgt, of langer dan zes maanden in Nederland is, moet hij zich laten inschrijven in de BRP (Basisregistratie Personen) en wordt er een burgerservicenummer toegekend. De taakstelling voor gemeenten om  vergunninghouders te huisvesten, wordt landelijk bepaald voor elke gemeente en staat los van de aanwezigheid of grootte van een asielzoekerscentrum in een gemeente. De uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Almere heeft daarom voor de taakstelling geen gevolgen.

Ik wil iets doen voor de asielzoekers in Almere, met wie kan ik contact opnemen?

Mocht u overwegen om vrijwilligerswerk te gaan doen? Dan kunt u contact opnemen met de VMCA

Heeft u kleding of andere spullen die u graag wil doneren? Dan kunt u terecht bij het Leger des Heils

Ik wil mijn zorgen, ideeën of mening over de opvang in Almere kwijt, bij wie kan ik dan terecht?

Voor het uiten van zorgen of het delen van ideeën kunt u gebruik maken van het contactformulier van de gemeente. Voor het overbrengen van uw mening vindt u hier de contactgegevens van de Almeerse gemeenteraad.

Wat vindt u van onze website?