Direct naar paginainhoud
menu

Almere versterkt programmaorganisatie Floriade

Stoplichtenrapportage houdt vinger aan de pols

Het college van B&W van Almere gaat de ambtelijke programmaorganisatie voor de realisatie van de Floriade 2022 versterken. Dit is één van de belangrijkste conclusies die het college trekt uit de stoplichtenrapportage. Met dit nieuwe sturingsinstrument houdt Almere de vinger aan de pols over de ontwikkelingen op weg naar de Floriade. Over deze rapportage gaat het college in januari met de raad in gesprek. 

Almere organiseert in 2022 de Floriade. De Wereldexpo verbindt de innovaties die de tuinbouw te bieden heeft met de grote opgaven waar de groeiende steden in de wereld voor staan.  Bijzonder aan deze Floriade is dat na afloop van de wereldtuinbouwtentoonstelling een stadswijk komt waarin vorm wordt gegeven aan een duurzame wijk van de toekomst. 

Stoplichtenrapportage

In de zomer van  2016 heeft het college opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek naar de organisatie van de Floriade. Dit onderzoek werd uitgevoerd door AT Osborne. De adviezen van dit organisatieadviesbureau en een aparte risicoanalyse zijn meegenomen in de stoplichtenrapportage: een gedetailleerd beeld van voortgang, financiën en risico’s van het programma Floriade. Via deze rapportage informeert het college de raad twee maal per jaar over de voortgang van de Floriade. Bij ieder onderdeel is aangegeven of het verloopt volgens planning en binnen het budget blijft (groen). Oranje betekent dat een vertraging en/of budgetoverschrijding dreigt. In geval van rood is de vertraging en/of  budgetoverschrijding daadwerkelijk opgetreden en zijn maatregelen nodig. De stoplichtenrapportage heeft dus vooral een signaalfunctie.

Stappen tot uitbreiding organisatie

Het programma Floriade kent 5 werklijnen. Drie ervan (Making Of, A6, Centraal Almere) lopen op schema. De rapportage geeft ook aan dat de programmaregie nog onvoldoende op orde is en dat nog niet alle gronden in het gebied zijn verworven. De dynamiek in de organisatie voor het programma Floriade is in de afgelopen tijd groot geweest, dit blijkt ook uit de rapportage. Het college is derhalve niet verrast door de uitkomsten. In de stoplichtenrapportage wordt gemeld dat voor het realiseren van de ambities een kwalitatief en kwantitatief sterkere programmaorganisatie nodig is dan nu het geval is. Het college neemt deze aanbeveling over. Samen met de nieuwe programmadirecteur zijn reeds de eerste stappen tot verbetering gezet, met uitbreiding van de organisatie en het direct plaatsen van de programmadirecteur onder de gemeentesecretaris.

Een ander kwetsbaar punt is de inkomstenkant. Zo is er nog geen overeenstemming over de inhoudelijke onderbouwing van de financiële bijdrage van provincie en het Rijk.  Met de provincie zijn in recent overleg inmiddels afspraken gemaakt die het in de rapportage genoemde risico aanzienlijk beperken. Het college gaat er vanuit dat ook met het Rijk tot goede afspraken gekomen zal worden. De werklijn Gebiedsinrichting krijgt een oranje stoplicht omdat er nog geen afspraken zijn over de verwerving en verplaatsing van de camping. De gesprekken hierover met de camping zijn nog in volle gang.

Risicoanalyse

Ook een risicoanalyse maakt onderdeel uit van de stoplichtenrapportage. Dit is volgens een methode gedaan die vaak wordt toegepast bij complexe projecten. De vertaling ervan laat zien dat de risico’s nu € 4 miljoen hoger zijn dan de risicoreservering van € 7 miljoen. Dit betekent dat er beheersmaatregelen nodig zijn om het risicoprofiel te verlagen. Die worden in de stoplichtenrapportage ook genoemd en daarop wordt gestuurd. Bij de jaarrekening zal zoals gebruikelijk beoordeeld worden wat de omvang en kans van de risico’s op dat moment zijn.  Het college neemt alle aanbevelingen uit de analyse over, zoals het goed in beeld brengen van de beheersmaatregelen, regelmatige actualisatie van de risicoanalyse en de toevoeging van risico’s zodra deze zich vanuit de projectvoortgang  aandienen.

Kansen

Er wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een gebiedsvisie. Na de daaropvolgende marktverkenning wordt duidelijk in hoeverre er mogelijkheden zijn om de kwaliteit van het terrein op te hogen. De huidige marktsituatie is beter dan ten tijde van de voorbereiding van het Masterplan. Naast de Innovatiewerkplaats en de Flevocampus zijn er diverse initiatieven voor een permanente ‘erfenis’. Dit onderdeel van de kansenstrategie biedt perspectief voor kwaliteitsverhoging voor expo en stadswijk. De provincie is daarbij zeer actief in de zoektocht naar cofinanciering voor realisering van de ambities.

Agendaverzoek

De stoplichtenrapportage biedt veel helderheid over de voortgang van het Floriade-programma. Het geeft aan waar actie nodig is. Actie die reeds in gang is gezet. Maar het geeft ook het vertrouwen dat in 2022 een succesvolle Floriade zal plaatsvinden en er daarna een fraaie stadswijk tot stand komt.

De raad krijgt de beschikking over alle rapportages. Het college wil deze graag met de raad bespreken en heeft daartoe een informerend agendaverzoek bij de raad ingediend.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met de perstelefoon van de gemeente Almere: 0651002107. Al onze persberichten kunt u ook volgen via twitter: @almerepers

Wat vindt u van onze website?