Direct naar paginainhoud
menu

Ontwerp Bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater aangeboden aan de raad

Het ontwerp Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade is deze week door het college ter consultatie aangeboden aan de raad. Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, het evenement Floriade, en de directe omgeving.

Het concept ontwerp bestemmingsplan en concept milieueffectrapportage zijn te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Elementen ontwerp bestemmingsplan

Het evenement Floriade heeft in het bestemmingsplan een voorlopige bestemming ‘Floriade Evenement’ gekregen. Deze bestemming geldt tot 1 november 2022. Hierbinnen is een wereldtuinbouwtentoonstelling toegestaan waar in een ‘living lab’ nieuwe technologieën op het gebied van voedselproductie, reststromen, energiewinning, mobiliteit, water en waterzuivering worden onderzocht en toegepast. Er geldt een maximum bouwhoogte van 16 meter. Voor 5% van het bestemmingsvlak kan worden afgeweken tot een bouwhoogte van maximaal 60 meter.

De stadswijk Floriade heeft een definitieve bestemming ‘Floriade Stadswijk’ gekregen. Deze bestemming geldt vanaf 1 november 2022. Functies voor de stadswijk mogen al voor 1 november 2022 worden gerealiseerd als zij  geen negatieve invloed hebben op het evenement Floriade. Naast traditionele functies, zoals wonen, maatschappelijke voorzieningen, kantoren en detailhandel, zijn binnen de stadswijk Floriade ook functies toegestaan die invulling geven aan het living lab en de 4 thema’s Feeding, Healthying, Greening en Energizing. In de stadswijk zijn 600 woningen en 47.000 m² voor bedrijven en voorzieningen toegestaan. De maximum bouwhoogte is hetzelfde als bij Floriade Evenement. Voor de twee resterende bedrijven die zich nog in het gebied bevinden, is in het bestemmingsplan rekening gehouden met een ontwikkelpositie voor de jachthaven op het eigen terrein en een mogelijke vestiging van een camping op het weerwatereiland.

In het gebied ten westen van het Floriadeterrein zijn op het Weerwater maximaal 100 drijvende woningen en ondernemingen toegestaan. De bouwhoogte mag maximaal 8 meter bedragen (gemeten vanaf de waterlijn).

Groen

Voor de nieuwe stadswijk en de wereldtuinbouwtentoonstelling moet een deel van de begroeiing gekapt worden. De meest waardevolle bosvakken en bomen van hoge kwaliteit blijven echter behouden. Het gaat daarbij vooral om de oostzijde van het Weerwatereiland, waar een groene strook met bomen blijft staan, in overeenstemming met de wens van veel bewoners. Voor de Floriade komt weer veel nieuwe en gevarieerde beplanting terug. In het ‘Groenplan’, dat eind 2016 op een informatiebijeenkomst wordt gepresenteerd, wordt beschreven waaruit die nieuwe beplanting bestaat. De nieuwe stadswijk biedt extra mogelijkheden voor wonen in het groen, en voor cultuur, horeca, sport.

Milieueffectrapportage

De milieueffecten van de nieuwe ontwikkelingen zijn onderzocht in het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater. Dit rapport is als bijlage opgenomen bij het bestemmingsplan. In het milieueffectrapport zijn de effecten van drie situaties onderzocht: het evenement Floriade 2022, de Floriadewijk (na 2022) en de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (2030). Almere Centrum Weerwater omvat naast de Floriade en de rijksweg A6 nog de volgende deelgebieden: de Kasteellocatie en omgeving, De Steiger Noord en Zuid en de toekomstige Schakelwijk. 

Inspraaktraject

Het bestemmingsplan wordt nu ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad. Na consultatie van de raad wordt het ontwerp bestemmingsplan officieel ter inzage gelegd en kan het bekeken worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het formele inspraaktraject zal komende winter plaatsvinden. Officiële zienswijzen kunnen dan ingediend worden.

In 2022 is Almere het toneel voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. Op deze zevende editie staat de innovatiekracht van de Nederlandse tuinbouwsector centraal. Maar de Almeerse Floriade gaat verder: kennis, producten en technologieën uit de tuinbouw worden ingezet om oplossingen te vinden voor urgente en mondiale verstedelijkingsvraagstukken op het gebied van voedsel, energie, water en gezondheid. De Floriade vormt de opmaat voor de ontwikkeling van een stadswijk van de toekomst: Almere Floriade, een groene tegenhanger voor het ‘rode’ stadscentrum aan de overkant van het Weerwater en een mooie vestigingsplaats voor bewoners, instellingen en bedrijven die zich willen vestigen in de Noordelijke randstad.

Wat vindt u van onze website?