Direct naar paginainhoud

Poort Oost en Duin

Voor de delen Poort Oost en Duin in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Duin heeft betrekking op het woongebied dat binnendijks is gelegen. Poort Oost heeft betrekking op de gebieden Olympiakwartier, Europakwartier Oost, Cascadepark Oost, Middenkant, Voortuin en de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant. Voor de overige gebieden Poort West, Pampushout en Poort Buitendijks komen er aparte bestemmingsplannen.

Stand van zaken

Het ontwerp bestemmingsplan voor dit deel van Almere Poort heeft van 7 december 2017 tot 18 januari 2018 ter inzage gelegen. In deze periode zijn zienswijzen over dit ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend.

Vervolg procedure

De ingekomen zienswijzen worden voorzien van een ambtelijk advies. Het voorbereiden en opstellen van dit advies kost enige tijd. Na afronding van het ambtelijk advies wordt aan het college van burgemeester en wethouders een voorstel gedaan over de verwerking van de zienswijzen en of en hoe deze leiden tot wijziging van het plan. Het college neemt hierover een besluit en stelt de gemeenteraad voor het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd vast te stellen. Voordat de raad beslist, worden degenen die deze zienswijzen hebben ingediend schriftelijk geïnformeerd over het collegebesluit en is er de gelegenheid om tijdens de politieke markt in te spreken.

De digitale versie van de bestemmingsplan van Poort Oost en Duin kun je inzien via het kaartje hieronder. Ook kun je het digitale plan inzien via ruimtelijkeplannen of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening