Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

Ontwerp bestemmingsplan Wooncluster Jacques Tatilaan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Wooncluster Jacques Tatilaan (terrein voormalige tennisclub Joymere) een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 29 december 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 8 februari 2023). 

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners. 

Wat houdt het plan in? 

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de locatie van de voormalige tennisvereniging Joymere aan de Jacques Tatilaan in de Filmwijk. Hier is een plan voor woningbouw ontwikkeld. Het woonprogramma omvat 10 tot 15 grondgebonden woningen en 40 tot 45 appartementen in de vorm ‘urban villa’s’ in 4 bouwlagen. Van de appartementen zal een derde in het middeldure en twee derde in het duurdere segment worden uitgevoerd. Voor deze ontwikkeling is een planherziening nodig om de huidige sportbestemming te wijzigen in een woonbestemming. Vanwege de ligging grenzend aan het Laterna Magikapark krijgt een deel van de 1,2 hectare grond een groene bestemming om het groene karakter van de woonomgeving binnen het plan te borgen. 

Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder 

In verband met de geluidsituatie vanwege de ligging nabij de Veluwedreef zijn voor een aantal woningen aan de oostzijde hogere waarden volgens de Wet geluidhinder nodig. De Omgevingsdienst Flevoland heeft hiervoor een ontwerp besluit opgesteld. 

Met het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder worden voor deze geluidsgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld op grond van de artikelen 83 en 110a van de Wet geluidhinder tot maximaal 57 dB Lden. 

Hoe kun je reageren? 

Van donderdag 29 december 2022 tot en met woensdag 8 februari 2023 kan een ieder digitaal, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze (reactie) op het ontwerp bestemmingsplan indienen. Je kunt digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure. Hiervoor heb je je DigiD nodig. 

Je kunt je schriftelijke zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp bestemmingsplan Wooncluster Jacques Tatilaan’. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van de datum, je naam, adres en handtekening. Een zienswijze kan niet per e-mail worden ingediend.

Het is ook mogelijk je zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kun je een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling SBL op telefoonnummer 14 036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).  

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming tot het vaststellen van het bestemmingsplan.

Hoe verloopt de procedure verder?

De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan zullen worden beoordeeld door burgemeester en wethouders. De zienswijzen worden (geanonimiseerd) samengevat in de ‘Nota van Beantwoording’. Per zienswijze zal worden aangegeven of, en zo ja, op welke wijze, de zienswijze heeft geleid tot een aanpassing ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Vervolgens wordt het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling.

Als het (al dan niet aangepaste) ontwerpbestemmingsplan wordt vastgesteld, volgt daarvan een bekendmaking. In de bekendmaking staat waar en wanneer het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt en hoe daartegen in beroep kan worden gegaan.

Inloopavond 

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 17 januari 2023 van 19.00 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden in het clubgebouw van tennisvereniging Joymere, J. Tatilaan 1 te Almere. 

Waar kun je het plan inzien? 

  • De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0034.BP2K03-on01
    Het ontwerp besluit hogere waarden Geluidhinder is opgenomen in de bijlagen behorend bij de toelichting van het bestemmingsplan. 
  • De bestanden van het ontwerp bestemmingsplan kun je downloaden op: digitaleplannen.nl/0034/A0AEE6C1-7314-4B25-8F7D-571EA07C67FD/
  • De papieren versie is in te zien bij de afdeling Burgerzaken in het Stadhuis van Almere, Stadhuisplein 1. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. Je kunt een bestemmingsplan inzien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
  • Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14 036.