Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Op deze pagina staat de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging van het college 2022 – 2026. Ook maken we de gegevens openbaar over de nevenfuncties van de collegeleden. Wanneer van toepassing of wettelijk voorgeschreven, vermelden wij de hoogte van inkomsten uit deze nevenfuncties; het gaat hierbij om brutobedragen per jaar. Elk jaar in april geven wij de daadwerkelijke inkomsten uit nevenfuncties van het voorafgaande kalenderjaar, conform de opgave die de betreffende portefeuillehouder aan de belastingdienst doet.

A.T.B. Bijleveld-Schouten (Burgemeester)

Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid en Externe Betrekkingen

Bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis- en rampenbestrijding
 • Integriteit

Bestuursorgaan college

 • Externe betrekkingen (Representatie en coördinatie, MRA, VNG, G40)
 • Internationale samenwerking
 • Strategie en communicatie
 • Participatie
 • Straatnaamgeving
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Versterken regionale en strategische inzet

J.P. Lindenbergh (VVD)

Bouwen, Wonen en Bereikbaarheid

 • 1e locoburgemeester
 • Wonen
 • Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Almere 2.0 (coördinatie)
 • Grondbedrijf
 • Mobiliteit (inclusief parkeren)
 • Programmalijn Almere 2.0: Vernieuwend Wonen
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Pampus en IJmeerverbinding

M. Veeningen (D66)

Economische Ontwikkeling, Mbo en hbo, Ontwikkeling Centrum Stad, Stedelijke vernieuwing, Sport, Diversiteit en Inclusiviteit

 • 2e locoburgemeester
 • Economie
  • Werkgelegenheid/vestigingsbeleid
  • Circulaire economie
  • Revitalisering bedrijventerreinen
  • Toerisme en recreatie
  • Marketing
  • Markt
 • Ontwikkeling centrum Stad (exclusief Oostkavel en Stationskwartier)
 • Stedelijke vernieuwing Buiten en Haven
 • Onderwijs
  • Mbo en hoger onderwijs
  • Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 • Sport
 • Diversiteit en inclusiviteit
 • Programmalijn Almere 2.0: Hart van de Stad, Leer- en werkomgeving
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: AlmereLAB, Economie

A.Y. Sprong (SP)

Milieu en klimaat, Omgevingsplan, Omgevingsvergunningen, Handhaving en Vastgoed

 • Milieu en klimaat
  • Asbestaanpak en luchtkwaliteit
  • Omgevingsdienst
  • Omgevingswet
  • Duurzaamheidsmaatregelen mobiliteit inclusief laadpalenbeleid
  • Warmte en energietransitie
 • Voorkomen en bestrijden energiearmoede
 • Vergunningen, toezicht en handhaving (Omgevingsvergunningen)
 • Bestemmingsplannen (Omgevingsplan)
 • Vastgoed
 • Programmalijn Almere 2.0: Circulaire economie en Energie
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Smart Mobility

J. Luijendijk (Partij voor de Dieren)

Dierenwelzijn, Openbare ruimte, Klimaatadaptatie, Biodiversiteit en Natuur

 • Beheer openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Biodiversiteit
 • Dierenwelzijn
 • Natuur en water
 • Stadslandbouw en voedselvoorziening
 • Coördinatie Duurzaamheidsagenda
 • Programmalijn Almere 2.0: Groene en waterrijke identiteit
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Ecologie IJmeer Markermeer

C. Ahles (Leefbaar Almere)

Financiën, Organisatie, Dienstverlening, Stadsreiniging, Kunst en cultuur

 • Financien
 • Organisatie
  • HRM
  • Digitalisering/ICT
  • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Stadsreiniging
 • Kunst en cultuur
 • Programmalijn Almere 2.0: Cultuur, toerisme en sport

R. Bosch-Nijeboer (ChristenUnie)

Jeugd en gezin, Onderwijs, Welzijn en Leefbaarheid

 • Jeugd(hulp) en gezin
 • Onderwijs
  • Primair en voortgezet onderwijs
  • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
 • Welzijn
 • Leefbaarheid

F.T. de Jonge (CDA)

Werk en inkomen, Armoede, Wonen en zorg, Integratie en Volksgezondheid

 • Werk en inkomen
 • Armoede en schulden
 • WMO en woon-zorgvoorzieningen (inclusief Veilig thuis)
 • Asiel en inburgering
 • Volksgezondheid
 • Wijk- en buurtgericht werken
 • Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst: Preventieve wijkaanpak

Onderlinge vervanging

Vervanging van de burgemeester vindt plaats in de volgende wethouders volgorde:

 1. J.P. Lindenbergh
 2. M. Veeningen
 3. A.Y. Sprong
 4. J. Luijendijk
 5. C. Ahles
 6. R. Bosch-Nijeboer
 7. F.T. de Jonge

De vervanging van de wethouders is als volgt:

 • Wethouder J.P. Lindenbergh vervangt wethouder C. Ahles
 • Wethouder M. Veeningen vervangt wethouder J.P. Lindenbergh
 • Wethouder A.Y. Sprong vervangt wethouder J. Luijendijk
 • Wethouder J. Luijendijk vervangt wethouder A.Y. Sprong
 • Wethouder C. Ahles vervangt wethouder M. Veeningen
 • Wethouder R. Bosch-Nijeboer vervangt wethouder F.T. de Jonge
 • Wethouder F.T. de Jonge vervangt wethouder R. Bosch-Nijeboer

Ambtsgebonden nevenfuncties

A.T.B. Bijleveld-Schouten

 • Vicevoorzitter Algemene vergadering MRA
 • Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland

J.P. Lindenbergh

 • Lid Algemene Vergadering Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur
 • Lid Vervoerberaad Flevoland

M. Veeningen

 • Lid Amsterdam Network Council (behorend bij Amsterdam Economic Board)
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • Lid Bestuur Nationaal Park Oostvaardersplassen
 • Lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
 • Lid CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport)
 • Lid Dagelijks Bestuur (G40)
 • Lid Economic Development Board Almere (EDBA)
 • Lid VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu 
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Voorzitter van de Fysieke Pijler (G40)

A.Y. Sprong

 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Lid Bestuurlijk Omgevings Overleg Flevoland
 • Lid Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter Innovatieplatform HVC

J. Luijendijk

 • Lid Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren
 • Lid kerngroep van het platform Slappe Bodem
 • Lid Stuurgroep Afvalwaterketen Flevoland
 • Vervanger van wethouder Ahles in de functie van vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vervanger van wethouder Sprong in de functie van lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

C. Ahles

 • Fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Almere
 • Lid VNG-commissie Financiën
 • Plaatsvervangend lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Alliander
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Floriade Almere 2022 BV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Almere

R. Bosch

 • Bestuurslid van de Wethoudersvereniging
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

F.T. de Jonge

 • Lid Algemeen Bestuur (G40)
 • Lid VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie
 • Vicevoorzitter Sociale Pijler (G40)
 • Voorzitter Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur GGD Flevoland
 • Voorzitter Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

A.T.B. Bijleveld-Schouten

 • Lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Reisopera
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Alzheimer Nederland (per 1 januari 2023)

J.P. Lindenbergh

 • Trainer bij de Haya van Somerenstichting (onbezoldigd)

M. Veeningen

Geen

A.Y. Sprong

 • Bestuurder Zorgcoöperatie Lifetime U.A. te Harderwijk (bezoldigd)
 • Voorzitter SP afdeling Lelystad (tot aan verhuizing) (onbezoldigd)
 • Eigenaar eenmanszaak ambulante begeleiding (bezoldigd)

J. Luijendijk

Geen

C. Ahles

Geen

R. Bosch

 • Eigen bedrijf Pro-Raad (niet actief)

F.T. de Jonge

 • Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut CDA (onbezoldigd)

Overzicht neveninkomsten collegeleden 2021

De Gemeentewet (art. 41b lid 4) schrijft voor dat de inkomsten uit nevenfuncties van collegeleden uit een voorgaand kalenderjaar uiterlijk op 1 april van het volgende jaar openbaar worden gemaakt. Onderstaand overzicht voorziet daarin. 

NaamInkomsten uit functiegebonden nevenfuncties in 2021Inkomsten uit niet-functiegebonden nevenfuncties in 2021Betreffende nevenfuncties in 2021
Burgemeester WeerwindGeen

3.443 euro

Voorzitter adviescommissie Verkenning nationale museale voorziening slavernijverleden
Wethouder Van GarderenGeenGeen 
Wethouder LindenberghGeenGeen 
Wethouder VeeningenGeenn.v.t. 
Wethouder HoekGeenGeen 
Wethouder BoschGeenn.v.t. 
Wethouder De JongeGeen1.750 euroVicevoorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam (tot 1 april 2021)