Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark, Almere Stad

1Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 2018 het bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 12 april 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 23 mei 2018).

Wat houdt het plan in?

Het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark omvat de woonwijk Kruidenwijk, de stadsweiden en de volkstuincomplexen bij de woonwijk, de begraafplaats aan de Kruidenweg, het Beatrixpark, het bedrijventerrein Frezerplaats en het Rie Mastenbroeksportpark. Het plangebied ligt ten zuiden van het Hoge Ring, ten oosten van de Muziekdreef, en ten noorden van de Waddendreef. Aan de oostkant grenst het plangebied aan de bestemmingsplangebieden Staatsliedenwijk en Markerkant.

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan is voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Het toestaan van functiemenging op het bedrijventerrein Frezersplaats. Dit betekent dat er naast bedrijven en kantoren ook andere werkfuncties zoals (semi) maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening zijn toegestaan.
 • Verruiming van de woonbestemming door globalere bouwregels en meer mogelijkheden voor beroep en bedrijf aan huis.
 • In het ontwerp bestemmingsplan is de woningbouwontwikkeling aan de Pimpernelstraat, hoek Korianderweg meegenomen. Daar worden 12 rug-aan-rug woningen en 38 appartementen gerealiseerd.
 • Transformatie naar 16 woningen van het leegstaande pand Pepermuntstraat 3.

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 30 maart tot en met 10 mei 2017 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn vijf zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Deze hebben geleid tot wijzigingen van het plan. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Regels

1. aantal begrippen ten aanzien van horeca (artikel1) is aangepast naar aanleiding van de nieuwe Horecavisie.

2. regels met betrekking tot erf- en terreinafscheidingen (artt. 3.2, 6.2, 7.2 en 9.2) zijn aangepast aan de meest recente standaarden.

3. regels met betrekking tot veiligheidszones lpg, propaan, vervoer gevaarlijke stoffen en geluidzone (art 23) zijn aangepast aan de meest recente standaarden.

Verbeelding

1. gastransportleiding is nu op de juiste wijze weergegeven.

2. bestemming grasveldje achter Pepermuntstraat 3 is gewijzigd in ‘groen’.

3. diverse bouwvlakken en bebouwingspercentages zijn aangepast.

4. bouwvlak kantine op Rie Mastenbroeksportpark is vergroot ten behoeve van een uitbreiding.

5. diverse groenstroken zijn bestemd voor ‘verkeer-verblijfsgebied’ in plaats van ‘groen’.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar de nota van zienswijzen en/ of het raadsbesluit.

Crisis en herstelwet 

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de gevolgen zie bij ‘Hoe kunt u reageren?’

Reactieve aanwijzing

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Hoe kunt u reageren?

Van 12 april tot en met 23 mei 2018 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U moet in het beroepschrift vermelden, dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?                                                              

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 februari 2018 het bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark gewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 5 april 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 16 mei 2018).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Sportpark: de huidige mogelijkheden (sport en recreatie) worden overgenomen.  Daarnaast worden, al dan niet via een afwijking, maatschappelijke voorzieningen toegestaan, omdat daar behoefte aan is en dit past binnen het sportbeleid. Te denken valt aan fysiotherapie, medische begeleiding van sporters en kinderopvang.
 • Archeologie: het Archeologiebeleid uit 2016 is verwerkt door dubbelbestemmingen Waarde-archeologie op te nemen.
 • Horeca: op grond van de Kansenkaart vrijetijdseconomie is de mogelijkheid voor een kleinschalige horecavoorziening opgenomen aan de Leeghwaterplas.
 • AZC: het AZC heeft een overschot van 500 bedden. Dit kan (tijdelijk) door bv. starters worden ingevuld. Hiervoor zal het AZC in overleg met de gemeente moeten gaan. Het gebruik als wonen past in het huidig bestemmingsplan en zal dus ook in het nieuwe plan worden overgenomen.
 • Bos der Onverzettelijken: het Bos wordt omgevormd tot een duurzaam park. Dit past in het huidige en nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is de oppervlakte voor bouwwerken voor de scouting/ Jeugdland vergroot van 600 naar 750 m² in verband met de bouw van een nieuwe loods ter vervanging van een aantal verspreid liggende oude gebouwen. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering.

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 26 oktober tot en met 6 december 2017 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Wel heeft de gemeenteraad ambtshalve een aantal wijzigingen in het plan aangebracht:

Regels

1. bouwhoogte bestemming ‘Gemengd-2’ is verhoogd naar 8 m;

2. benaming gebiedsaanduiding veiligheidszone-leiding is gewijzigd in 'veiligheidszone-magneetveldzone';

Verbeelding

1. bestemming verkeer bij Bos der Onverzettelijken is gewijzigd in verkeer-verblijfsgebied;

2. aanduiding kdv op bestaande kinderopvang i.p.v. maatschappelijk;

3. benaming op verbeelding inclusief legenda van ‘veiligheidszone-leiding’ is gewijzigd in ‘veiligheidszone-magneetveldzone’.

Reactieve aanwijzing

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Hoe kunt u reageren?

Van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?                                                              

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website, of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Concept ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Buitendijks

Als derde in de rij is nu ook voor het deel Almere Poort Buitendijks een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld. Het buitendijkse gebied omvat de stranden van Almere Poort, de jachthaven Marina Muiderzand, de Muiderburcht (3 ovale flats) en het aangrenzende deel van het IJmeer. De voet buitenkant IJmeerdijk vormt de oostgrens van het plangebied.

Voor de beide overige gebieden Poort West en Pampushout en Poort Oost en Duin zijn de bestemmingsplanprocedures al in 2017 gestart.

De verschillende bestemmingsplannen zijn op bovenstaand kaartje aangegeven.

 
Wat houdt het plan in?

Almeerderstrand

Het huidige Almeerderstrand wordt verbreed en heringericht. Diverse evenementen blijven in het nieuwe plan mogelijk, maar de grotere en geluiddragende evenementen zullen volgens planning vanaf 2019 plaatsvinden op het verbrede zuidelijke deel, gelegen langs de Flevolijn. Het bestaande deel behoudt zijn hoofdfunctie voor strandrecreatie en hier kunnen dus de kleinschaliger evenementen blijven plaatsvinden.

Marina Muiderzand

De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de jachthaven worden grotendeels overgenomen in het nieuwe plan. Nieuw is met name de mogelijke verplaatsing van het catamaranstrand van de noordzijde naar de noordwestzijde van de jachthaven. Dit kan door landaanwinning waarbij een nieuw strand wordt aangelegd. Een tweede nieuwe ontwikkeling is de mogelijkheid 40 tot 60 appartementen te realiseren op  de zuidelijke poot van de jachthaven, met in de plint kleinschalige jachthaven gebonden voorzieningen en bedrijven. De huidige botenopslag op die plek kan dan gedeeltelijk worden verplaatst naar noordwestelijke havenpoot tussen de havenkom en het nieuwe catamaranstrand. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn pas mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid.       

Meerstrand

Ten noorden van de Marina Muiderzand en Muiderburcht loopt nu de IJmeerdijk verder in noordooostelijke richting. Hier wordt het Meerstrand mogelijk gemaakt door uitbreiding van het IJmeerstrand. Dit strand zal een extensiever gebruik kennen, met name te behoeve van de toekomstige bewoners van de binnendijks gelegen woongebieden.

IJmeer 

Het aangrenzende gemeentelijke deel van het IJmeer maakt deel uit van dit bestemmingsplan. Dit is Natura-2000 gebied en heeft vanwege die status ook een natuurbestemming.

Aanduidingen op de plankaart, waar rekening mee moet worden gehouden
Er is diverse infrastructuur in het gebied waarmee rekening mee moet worden gehouden, zoals de dijk die een waterkeringsfunctie heeft. De bovengrondse hoogspanningsleiding, een ondergrondse hoogspanning en de Flevolijn waarmee uit een oogpunt van externe veiligheid rekening mee moet worden gehouden.

Geluid

Er is een nieuw geluidonderzoek met het oog op de verplaatsing van het evenemententerrein uitgevoerd waarmee bij de realisering van geluidgevoelige bestemmingen (Duin en Buitendijks) rekening moet worden gehouden.

Milieueffectenrapport (m.e.r.)

Vanwege de ontwikkelingen die in de drie bestemmingsplannen voor Almere Poort mogelijk worden gemaakt is een m.e.r. benodigd. De procedure m.e.r. is in 2016 gestart, waarbij de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage heeft gelegen. Hier zijn zienswijzen over ingediend en de commissie m.e.r. heeft op 20 juli 2016 een advies uitgebracht over deze Nota. Deze zienswijzen en advies van de commissie worden betrokken bij de m.e.r. In 2017 heeft het ontwerp MER ter inzage gelegen bij de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout.
Eind 2017 heeft de commissie m.e.r. voorlopig advies uitgebracht. Geadviseerd werd het rapport op enkele punten aan te vullen. Begin 2018 heeft (onder meer) voor het buitendijkse deel die aanvulling plaatsgevonden. Dit betrof het onderdeel natuur ten behoeve van het Natura-2000 gebied, waarvoor een passende beoordeling is opgesteld. Op 22 februari 2018 heeft de Commissie m.e.r een positief advies uitgebracht. Het MER is als bijlage bij de het bestemmingsplan gevoegd.

Inloopbijeenkomst 3 april 2018

Het concept ontwerp bestemmingsplan kunt u bekijken op dinsdag 3 april van 19.00 uur tot 21.00 uur, tijdens een brede inloopavond voor Almere Poort in Sterrenschool De Ruimte, Nimfenplein 1, 1363 SV Almere Poort. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor nadere toelichting op het plan en voor het beantwoorden van uw vragen.
Daarnaast kunt u op deze avond informatie inwinnen over de stand van zaken omtrent de andere bestemmingsplannen binnen Almere Poort en over de feitelijke ontwikkelingen (lopende initiatieven, uitvoeringsaspecten, etc.).


Hoe kunt u reageren?

Tijdens de inloopbijeenkomst is het mogelijk om een reactie op het concept ontwerp bestemmingsplan in te dienen.
Tevens is het mogelijk om tot en met 25 april 2018 een schriftelijke reactie in te dienen via het contactformulier onder vermelding van ‘bestemmingsplan Poort Buitendijks’.

Waar kunt u het plan inzien?

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.  

Naar boven

Wat vindt u van onze website?