Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld wijzigingsplan Centrum Almere Stad, De Voetnoot en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 12 maart 2019 het wijzigingsplan ‘De Voetnoot’ heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd wijzigingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 4 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 15 mei 2019).

Wat houdt het plan in?

De gemeente wil een centrum met een voorzieningenniveau dat past bij een stad waar in de toekomst 300.000 tot 350.000 mensen wonen. In dit geval wordt een onbebouwd deel van het centrum bebouwd met een woontoren met woningen en voorzieningen in de plint. Deze ontwikkeling versterkt de positie van Almere als hart van de regio en past in de ambities van de stad. Het complex zal dé entree van Almere gaan vormen, een markeringspunt in het centrum. Het gebouw wordt maximaal 60 m hoog en zal circa 150 woningen bevatten. In de plint zijn voorzieningen mogelijk zoals winkels, wasserette, restaurant of een koffiebar.

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp wijzigingsplan heeft vanaf 27 september tot en met woensdag 7 november 2018

ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp zijn geen zienswijzen ingediend. Dit heeft dus ook niet tot wijzigingen in het plan geleid. Het college heeft ambtshalve wel enige wijzigingen in het plan aangebracht: 

- naam bestemming 'Centrum-1' is gewijzigd in 'Centrum'. Reden is dat dit dan in overeenstemming is met de bestemmingen in het bestemmingsplan 'Centrum Almere Stad';

- in artikelen 3.1 en 3.6 is een parkeerregeling toegevoegd, omdat er nog geen stadsomvattende parkeerregeling via een bestemmingsplan is en die wel al eerder werd verwacht;

- artikel 3.5 lid d is toegevoegd. Daarin staat dat detailhandel en / of horeca maximaal 50% van het vloeroppervlak van de begane grond (voorzieningen in de plint) mag bedragen. Dit is conform de wijzigingsregels uit het moederbestemmingsplan 'Centrum Almere Stad';

- er is een dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie 1' toegevoegd en het begrip ‘archeologisch onderzoek’. Dit is overeenkomstig het vastgestelde archeologiebeleid;

- de plantoelichting is aangepast of aangevuld: paragraaf 5.7 inzake bedrijven en milieuzonering is aangevuld en de beelden in hoofdstuk 2 zijn geactualiseerd.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Op 22 november zijn voor de ontwikkeling hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder vastgesteld. Het ontwerp besluit heeft tegelijk met het bestemmingsplan ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. 

Crisis- en herstelwet

Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de gevolgen zie bij ‘Hoe kunt u reageren?’

Hoe kunt u reageren?

Van 4 april 2019 tot en met 15 mei 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift wijzigingsplan Centrum Almere Stad, De Voetnoot. U kunt tegelijkertijd ook beroep indienen tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder o.v.v. Besluit hogere waarden wijzigingsplan Centrum Almere Stad, De Voetnoot. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. U moet in het beroepschrift vermelden, dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden, ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het plan en de bijbehorende stukken kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website of de technische bestanden van het wijzigingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?