Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Bloemen- en Faunabuurt een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 juli 2017).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan is voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het toestaan van functiemenging op het bedrijventerrein Faunabuurt. Dit betekent dat er naast bedrijven ook andere werkfuncties zoals (semi) maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening zijn toegestaan.
• Verruiming van de woonbestemming door globalere bouwregels en meer mogelijkheden voor beroep en bedrijf aan huis;
• vanwege de fusie van basisschool De Torteltuin, Asterstraat 41, bestaat de mogelijkheid dat de school gaat sluiten. Daarom is in het bestemmingsplan een wijzigingsmogelijkheid opgenomen om op de plek van de school woningen te bouwen.

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 13 juni 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur, een informatiebijeenkomst (inloopavond) gehouden in basisschool De Torteltuin, Asterstraat 41. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan. 

Hoe kunt u reageren?

Van 8 juni 2017 tot en met 19 juli 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Centrum Almere Buiten en Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Centrum Almere Buiten heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder liggen met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerpbestemmingsplan Centrum Almere Buiten handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Wijzigingen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn twee zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook enige ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:

Regels:

• Artikel 1: De volgende begrippen toegevoegd/aangepast conform Horecavisie 2016begrippen: horeca, vergader- en congresfaciliteiten, hotel, pension, B&B, restaurant cafetaria/snackbar/afhaalrestaurant, lunchroom, ijssalon, koffie-en theehuis, café, eetcafé, discotheek/bar-dancing/danscafé en partycentrum.
• Artikel 3.1, 4.1 5.1, 8.1 en 9.1: toegevoegd ondergeschikte workshops.
• Artikel 3.1: toegevoegd ‘specifieke vorm van centrum- kiosk’. Is verplaatst van verkeer verblijfsgebied naar centrum-1.
• Artikel 3.1: Toegevoegd casino.
• Artikel 3.3, 5.3 en 14.3: Regel aan-huis-verbonden beroep of bedrijfsmatige activiteit aangepast, conform de nieuwe standaard.
• Artikel 3.4, 4.4, 5.4, 7.3, 8.4, 9.3 en 14.4: Afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor afwijken parkeernorm, afmeting parkeerplaats en B&B, conform de nieuwe standaard.
• Artikel 5.1 onder c: Wonen toegevoegd.
• Artikel 6.1: Horeca categorie 1 toegevoegd voor paviljoens, conform nieuwe horecavisie.
• Artikel 12.1 onder c en 12.2 onder a: Verwijderd specifieke vorm van detailhandel-kiosk + bijbehorende bouwregel. Mogelijkheid is verplaatst naar bestemming Centrum-1.
• Bijlage 2: Staat van Horeca-activiteiten aangepast, conform nieuwe Horecavisie.

Verbeelding:

• Bouwblok voor het pand aan de New Yorkweg/Washingtonstraat/Bostonweg/Westeinde is aangepast conform het bouwblok van het oude bestemmingsplan.
• Voor het zuidelijke gedeelte van blok 5 de aanduiding ‘Cultuur en ontspanning t/m categorie C’ van de functiemengingslijst opgenomen, conform het vigerende plan.
• Blok 7: Aanduiding casino opgenomen.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 12 oktober 2016 hogere waarden vastgesteld vanwege het wegverkeer en het railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige objecten binnen het plangebied. Het ontwerpbesluit hogere waarden heeft gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit hogere waarden is binnen de termijn van terinzageligging geen zienswijze ingediend. Het besluit hogere waarden is opgenomen in de bijlage van de toelichting van het bestemmingsplan.

Hoe kunt u reageren?

Van 1 juni tot en met 12 juli 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Centrum Almere Buiten. U kunt tegelijkertijd ook beroep indienen tegen het besluit hogere waarden Wet geluidhinder o.v.v. Besluit hogere waarden bestemmingsplan Centrum Almere Buiten.
Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 april 2017 het bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 1 juni 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 12 juli 2017).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het stadsdeel Almere Pampus, dat ligt in de noordwesthoek van de gemeente (ten noorden van het stadsdeel Poort). Het plangebied bestaat uit een binnendijks gebied met als grenzen de Pampushout, de Pampusdreef, de Hogering en de wijk Noorderplassen-west. Het er om heen gelegen buitendijks water inclusief het deel van de Markermeer ten noordwesten van het stadsdeel Almere Buiten behoort ook tot het plangebied.

Het plan handhaaft de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Dit betekent met name het overnemen van de bestemmingen Bos en Agrarisch. Woningbouwmogelijkheden bevat het plan niet. Voor de ontwikkeling van de nieuwe windmolens wordt een aparte procedure  gevoerd. Verder zijn de planregels geactualiseerd en is nieuw beleid verwerkt in de planregels. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de (mogelijke) archeologische en bestaande ecologische waarden (Natura-2000 gebieden en NatuurNetwerken Nederland) als dubbelbestemmingen in het plan opgenomen. 

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Wijzigingen

Tegen het ontwerp bestemmingsplan is binnen de daarvoor geldende termijn één zienswijze bij de gemeenteraad ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook enige ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:

Regels

 •        Artikel 4.2 Artikel ‘Bos’, bouwregels: erf- en terreinafscheidingen: maximale bouwhoogte 1,5 meter.

 •        Artikel 1.37 ‘horeca’ is geactualiseerd (aangepast aan de nieuwste standaard) en vervangen door: een inrichting, gericht op één of meer van de navolgende bedrijfsmatige activiteiten:

 • - het verstrekken van nachtverblijf;

 • - het verstrekken of bereiden van drank of etenswaren voor consumptie;

 • - het exploiteren van zaalaccommodatie.

 •        artikel 4.4 'Bos' nadere eisen is geschrapt, omdat deze regels niet nodig zijn. Artikel 4.1 lid 1 aanduiding cultuurhistorie is geschrapt. Artikel 4.2 lid i oppervlakte is verwijderd;

 •        Artikel 5 'Groen' is toegevoegd voor de archeologische vindplaatsen.

 •        Artikel 6.2 onder a 'Sport' over het verplicht bouwen binnen het bouwvlak is geschrapt, omdat de bestemming geen bouwvlak bevat.

 •        De regels voor de dubbelbestemming 'Waarde-cultuurhistorie' zijn toegevoegd.

 •        Artikel 19.3 aanduiding reservering infrastructuur is toegevoegd.

Verbeelding:

 •        Ter plaatse van de dubbelbestemming 'Waterstaat-waterkering' is de dubbelbestemming 'Waarde-archeologie' verwijderd. Deze gronden met een primaire waterkering zijn al zodanig bewerkt dat een archeologische dubbelbestemming niet noodzakelijk is.

 •        Ter plaatse van de bestemming 'Sport' is de maximale bouwhoogte van 8 m toegevoegd.

 •        De bestemming ‘Groen’ en dubbelbestemming ‘Waarde- archeologie 5’ zijn toegevoegd voor de archeologische vindplaatsen.

 •        De dubbelbestemmingen 'Waarde-archeologie 1 en 4' zijn, voor zover deze samenvallen met de dubbelbestemming 'Waterstaat-waterkering', geschrapt, omdat deze gronden al zijn verstoord.

 •        De dubbelbestemming ‘’Waarde- archeologie 1’ is opgenomen ter hoogte van het moeras.

 •        Dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie’ is toegevoegd ten behoeve van de bescherming van het landschapskunstwerk garden of love and fire en Fort Pampus te Muiden.

 •        Reservering opgenomen voor de IJmeerlijn.

Hoe kunt u reageren?

Van 1 juni tot en met 12 juli 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Almere Pampus en Markermeer. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven).

Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis,

Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, gemeente Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 30 maart 2017 het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 11 mei 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 juni 2017).

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart heeft betrekking op het gelijknamige gebied. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden (agrarisch-glastuinbouw), waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels. Daarnaast is het plan dynamisch en ontwikkelingsgericht, mits dit de bestaande bedrijven niet belemmert en het past in het agrarisch karakter van het gebied. Dit heeft er toe geleid dat de agrarische mogelijkheden zijn verruimd (alle teelt van producten mag), ondergeschikte nevenactiviteiten, bepaalde duurzaamheidsfuncties en paardenhouderijen zijn toegestaan en bestaande, legale gebiedsvreemde functies (caravanstallingen en tuincentrum) zijn positief bestemd.

De provincie of het rijk heeft tegen dit besluit geen reactieve aanwijzing ingediend.

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 25 april en met 6 juni 2016 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen deze periode zeven zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd.

 Regels

• Artikel 1.32 begrip ‘caravanstalling’ is aangepast;
• Aan artikel 3.1 onder o (nieuw) ‘Agrarisch-verbreed’ is toegevoegd dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-plattelandswoning’ een plattelandswoning is toegestaan;
• In artikelen 3.2 en 3.4 onder b ‘Agrarisch-verbreed’ zijn de regels voor bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken, ook voor plattelandswoningen gaan gelden.
• Aan artikel 3.4 onder d ‘Agrarisch-verbreed’ wordt bij paardenhouderijen/ pensionstallingen als gebruiksregel toegevoegd dat maximaal 50 paarden per inrichting zijn toegestaan.
• Opnemen van bijpassende regels in de algemene gebruiksregels (artikel 13.1 (nieuw)) ten aanzien van aanduiding ‘veiligheidszone–bevi’.

Verbeelding

• Op het perceel Hugo de Vriesweg 13 wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-plattelandswoning’ gelegd.
• Opnemen van een aanduiding ‘veiligheidszone-bevi’ voor twee gasdrukmeet- en regelstations.

Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook enige ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:

Regels
• als gevolg van de in 2016 vastgestelde Vestigingsvisie Horeca is een aantal begrippen met betrekking tot horeca aangepast/ toegevoegd, zijn de horecacategorie-aanduidingen aangepast en is bijlage 1, de Staat van Horeca-activiteiten, gewijzigd;
• artikel 3.1 ‘Agrarisch-verbreed’ onder d is aangepast: toegevoegd is dat maximaal vijf paardenhouderijen en/ of pensionstallingen zijn toegestaan in het hele plangebied binnen de bestemming;
• in artikel 3.1 ‘Agrarisch-verbreed’ onder e wordt de maximaal aantal toegestane m² aan caravanstallingen gewijzigd van 80.000 m² in 91.210 m².
• aan artikel 3.1 en 3.5 ‘Agrarisch-verbreed’ en 6.1 en 6.3 ‘recreatie’ zijn de parkeerregels  toegevoegd;
• artikel 3.2 ‘Agrarisch-verbreed’ onder q (nieuw) is aangepast: de bedrijfsvloeroppervlakte is verhoogd van 100 naar 500 m² en de zinsnede ‘dan wel de bestaande legaal aanwezige bedrijfsvloeroppervlakte indien dit meer is’ is toegevoegd. Ook is toegevoegd aan het einde van de regel: ‘met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘zorgboerderij’ de totale bedrijfsvloeroppervlakte ten behoeve van de zorgboerderij mag worden gebruikt’.
• De beroep en bedrijf aan huis regels zijn aangepast;
• Artikel 9 ‘Waarde–Archeologie 1’ en artikel 10 ‘Waarde–Archeologie 4’ zijn aangepast aan de nieuwste Archeologieverordening.

Verbeelding

• perceel kadastraal AMR04F, 00917 (deels) is ook voor ‘agrarisch-verbreed’ met aanduiding ‘tuincentrum’ bestemd;
• de bestemmingsvlakken van de dubbelbestemmingen ‘Waarde-archeologie 1’ en ‘Waarde-archeologie 4’ zijn op de verbeelding opgenomen;
• per abuis was de aanduiding ‘caravanstalling’ op het perceel H.W. Heinsiusweg 9-11 gelegd. Dit moet echter H.W. Heinsiusweg 17 zijn;
• aan het perceel Linnaeusweg 20 is de aanduiding ‘caravanstalling’ toegevoegd. In 2016 is namelijk besloten dat ook op dit perceel caravanstallingen zijn toegestaan.
• aan het perceel Linnaeusweg 15 is ter plaatse van de bestaande zorgboerderij de aanduiding ‘zorgboerderij’ toegevoegd.

Amendement

Bij de raadsbehandeling op 30 maart 2017 is een amendement aangenomen. Dit betreft het amendement RG-51/2017 over de gebruiksregels met betrekking tot gewasbeschermings-middelen (zie bijlage bij het bestemmingsplan in de Nota zienswijzen). Het aannemen hiervan heeft tot gevolg dat artikelen 3.4 onder d en 3.5 onder e van de planregels over de aan te houden afstanden tussen gevoelige functies en teelt én de mogelijkheid om hiervan af te wijken, zijn vervallen. De beantwoording van de zienswijzen 6.3 en 7.2 is ook aangepast.

Motie

De aangenomen motie (RG-61/2017, zie bijlage bij het bestemmingsplan in de Nota zienswijzen) roept het college op om samen met het bedrijf ACB te zoeken naar locatiemogelijkheden voor dit bedrijf in Almere en daarbij creatieve oplossingen te zoeken en de grenzen van financieel en ruimtelijk beleid op te zoeken. Deze motie leidt verder niet tot wijzigingen van het bestemmingsplan.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Hoe kunt u reageren?

Van 11 mei tot en met 21 juni 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn, als gezegd, zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Mede naar aanleiding daarvan, maar ook ambtshalve is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?