Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari 2019 het bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn een of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 27 maart 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

1. Wonen: de woonbestemming is verruimd op basis van de huidige inzichten in relatie tot vergunningsvrij bouwen.

2. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016, Horecavisie 2016 en Detailhandelsvisie 2014: de gevolgen van deze beleidsnota’s zijn overgenomen in het plan. Zo is functiemenging op het binnenstedelijk bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt toegestaan en zijn afhaalpunten en e-commerce op bepaalde plekken mogelijk gemaakt.

3. Archeologie: bij de vorige bestemmingsplannen was er geen verplichting om archeologische waarden te beschermen via het bestemmingsplan. Deze verplichting is er nu wel: deze waarden worden via dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie beschermd in dit plan

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 9 augustus tot en met 19 september 2018 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn twee zienswijzen ingediend. Deze hebben deels geleid tot aanpassing van het plan. Daarnaast heeft de gemeenteraad ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht. Dit heeft geleid tot de volgende wijzigingen:

Regels

1. begrippen ‘geurgevoelige objecten’, ‘archeologisch onderzoek’, ‘zeer kwetsbaar object’ zijn toegevoegd;
2. begrip ‘ondergeschikte workshops’ is aangepast aan de meest recente standaard;
3. bij bestemming ‘Gemengd-1’ is de regeling met betrekking tot vuurwerk geactualiseerd naar de meest recente standaard;
4. in de bestemming ‘Groen’ de aanduidingen ‘kinderboerderij’ en ‘jongerenontmoetingsplek’ toegevoegd met bijbehorende bouwregels;
5. de dubbelbestemming ‘Leiding-gas’ is opgenomen daar waar de gasleiding zonder andere ruimtelijke relevante leidingen in het gebied ligt met bijbehorende regels;
6. de aanduiding ‘milieuzone – geurzone rwzi’ is toegevoegd met bijbehorende regels;
7. de dubbelbestemmingen ‘Leiding-leidingstrook’, ‘Waarde-archeologie 1’, ‘Waarde-archeologie 4’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;
8. de aanduidingen ‘geluidzone- industrie’, ‘veiligheidszone-effectafstand Bleve’, veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;
9. de parkeerregels bij bestemmingen ‘Wonen-1’, ‘Wonen-2’, ‘Gemengd-1’, ‘Gemengd-2’, ‘Maatschappelijk’, ‘Sport’, ‘Gemengd-1, -2 en -3’ zijn geactualiseerd naar de meest recente standaarden;

Verbeelding

10. de ligging van de hartlijn ondergrondse hoogspanningsleiding is op de verbeelding weergegeven (binnen de dubbelbestemming ‘Leiding-leidingstrook’);
11. de gastransportleiding is weergegeven als dubbelbestemming ‘Leiding-gas’ inclusief de hartlijn ervan, voor zover deze zonder andere ruimtelijk relevante leidingen in het plangebied ligt;
12. op een aantal plekken zijn stukjes grond bestemd voor ‘Groen’ in plaats van voor ‘Verkeer-verblijfsgebied’ en vice versa. Dit betrof structureel groen, zodat dit een groenbestemming krijgt of juist niet;
13. bij een aantal woningen is de maximale bouwhoogte en / of het bouwvlak gewijzigd conform de huidige, vergunde situatie;
14. bij sommige woningen is een maximale goothoogte opgenomen;
15. bij sommige woningen is een aanduiding ‘sba-ovk’ opgenomen, daar waar een bestaande overkapping in de voortuin (bestemming ‘Tuin’) aanwezig is;
16. bij bedrijventerrein Bouwmeesterbuurt zijn twee aanduidingen ‘kinderdagverblijf’ opgenomen, daar waar een kinderdagverblijf legaal aanwezig of vergund is;
17. een aanduiding ‘gemengd’ is toegevoegd aan een woning aan de Klarenbeekstraat. omdat dat conform de verleende vergunning is;
18. aanduidingen ‘garagebox’ is opgenomen op een strook met dergelijke gebouwen aan de E.F. van den Banweg;
19. de aanduiding ‘jongerenontmoetingsplek’ is opgenomen daar waar een bestaande JOP ligt (Polderpark en nabij het Johnsonpad naast de spoorlijn);

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

20. de ligging van de (hartlijn van de) gastransportleiding is aangepast conform de huidige situatie.
21. de kinderboerderij in het Polderpark is conform de feitelijke, bestaande situatie aangeduid.

Hoe kunt u reageren?

Van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Molenbuurt, Bouwmeesterbuurt, Landgoederenbuurt en Polderpark. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het besluit hogere waarden, ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken, waaronder het besluit hogere waarden, is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website, of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Besluit vaststellen van maatregelen en hogere waarden voor de reconstructie van de Botterweg en Godendreef in Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de reconstructie van de Botterweg en Goden-dreef in Almere een besluit voor het vaststellen van maatregelen en hogere waarden is genomen.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 11 oktober 2018 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is een zienswijze ingebracht. De ingediende zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan of wijziging van de maatregelen. Het besluit is ongewijzigd vastgesteld.

Het besluit ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 31 januari 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 13 maart 2019).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren besluit met bijbehorende stukken liggen ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag ernaar bij een van de medewerkers. U kunt het inzien op de volgende tijden:

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Als u vragen heeft of specifieke informatie wilt, kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit kan alleen op afspraak, die u online (www.almere.nl/afspraak) of telefonisch op telefoonnummer 14036 kunt maken.

Digitaal zijn de stukken hieronder in te zien:

Besluit

Akoestisch onderzoek

Brief besluit

Beroep

Er kan gedurende een termijn van zes weken vanaf de dag na terinzagelegging alleen nog beroep worden ingesteld door een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot de ontwerpbeschikking geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of via https://digitaalloket.raadvanstate.nl

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan De Vaart 1,2,3 Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de industrieterrein De Vaart 1,2,3 inclusief de Groene Kadeweg een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 17 januari gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 27 februari 2019).

Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, die uit 1983 tot 2012 stammen. Het plan handhaaft de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, maar wordt wel aangepast aan nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016: bedrijven uit categorie 1 zijn overal toegestaan op het industrieterrein;
  2. Ontwikkelingsplan Groene Kadeweg: de uitgangspunten uit dit Ontwikkelingsplan zijn overgenomen in het bestemmingsplan, zodat recreatieve en maatschappelijke functies zijn toegestaan;
  3. Mac³Park: conform de bestaande situatie zijn kantoren en creatieve bedrijven toegestaan;
  4. voor technische installaties (bouwwerken, geen gebouwen zijnde) zoals silo’s, opvoerbanden is de bouwhoogte verhoogd naar 30 m (was 18 m). Dit is conform de huidige hoogte van dergelijke installaties;
  5. bestaande autobedrijven en detailhandelsbedrijven in tuinartikelen zijn overeenkomstig bestemd.

Informatieavond

Om kennis te kunnen nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 22 januari 2019 van 17.00 uur tot 19.00 uur, een inloopavond gehouden in deVLOER, Bolderweg 2. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 17 januari tot en met woensdag 27 februari 2019 kunnen schriftelijk (geen e-mail) zienswijzen worden ingediend door een ieder omtrent het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan De Vaart 1,2,3. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. Voor het ontwerp bestemmingsplan kunt u daarvoor een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling ROM op telefoonnummer 14036. Ook kunt u daar terecht voor vragen of nadere informatie.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag ernaar bij een van de medewerkers. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

•       maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

•       donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?