Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt, Almere Buiten en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken waaronder het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van donderdag 2 november 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 13 december 2017).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners. Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent strengere eisen aan beroepschriften en een versnelde behandeling van de beroepsprocedure.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
1. Wonen: de woonbestemming is verruimd op basis van de huidige inzichten in relatie tot vergunningsvrij bouwen.
2. Gemeentelijke Visie op Werklocaties 2016, Horecavisie 2016 en Detailhandelsvisie 2014: de gevolgen van deze beleidsnota’s zijn overgenomen in het plan. Zo is functiemenging op het binnenstedelijk bedrijventerrein Striptekenaar toegestaan en zijn afhaalpunten en e-commerce op bepaalde plekken mogelijk gemaakt.
3. Voedselbos: ten noorden van de Sieradenweg is het bestaande bos ‘omgevormd’ tot een voedselbos. Dit plan is tot stand gekomen samen met bewoners. Het gebruik als voedselbos is aan de bestemming toegevoegd.
4. Ontwikkellocaties: het gebied bevat twee ontwikkellocaties: locatie Sieradenweg (ter hoogte van de Diadeemstraat) en voormalig bedrijventerrein Stripmaker. Deze locaties worden bestemd voor wonen en maatschappelijke voorzieningen. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege de ligging nabij de Buitenring hogere waarden van de Wet geluidhinder noodzakelijk zijn. De procedure hiervan loopt gelijk op met de bestemmingsplanprocedure.                    
5. Oostvaarderskliniek: ten zuiden van de Stripmaker is deze Tbs-kliniek gevestigd. Deze is in 2016 uitgebreid vanwege de komst van het Pieter Baancentrum.  Het bestemmingsvlak is in dit bestemmingsplan aan de noordzijde vergroot om parkeerplaatsen te kunnen realiseren.

Ontwerp besluit hogere waarden

Het ontwerp besluit hogere waarden heeft betrekking op het plangebied. Op twee ontwikkellocaties wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet Geluidhinder overschreden. Het ontwerpbesluit is hieronder in te zien.

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 14 november 2017
 van 19.00 uur tot 21.00 uur, een inloopavond gehouden in buurtcentrum De Cartoon, Gerrit Th. Rotmanlaan 28. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 2 november tot en met woensdag 13 december 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) zijn zienswijze indienen omtrent:
1. het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt.
2. het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder en dit richten aan het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp besluit hogere waarden Sieradenbuurt en Stripheldenbuurt.

Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Ontwerpbestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout, MER Almere Poort en ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Almere Poort West en Pampushout’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan, het MER Almere Poort en het ontwerpbesluit Hogere Waarden Wet Geluidhinder liggen met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december). 

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout is in hoofdzaak een actualiseringsplan. Europakwartier West, Columbuskwartier en Homeruskwartier zijn voor het grootste deel gerealiseerd. In en in het nieuwe bestemmingsplan zijn gedetailleerde bestemmingen opgenomen conform het bestaande gebruik en bestaande bebouwingsmogelijkheden. Voor de nog onbebouwde delen zijn de bestaande gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden overgenomen. Ook is nieuw beleid (o.a. archeologie en Gemeentelijke visie Werklocaties Almere) verwerkt in het plan.

Milieueffectrapport

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot een onderzoek naar de milieueffecten. Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffectrapport Almere Poort (het MER). In het MER zijn de milieueffecten voor geheel Poort onderzocht. Het MER zal worden voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Het MER is opgenomen in de bijlage van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wgh

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Wgh) heeft betrekking op het plangebied. In sommige delen van het plangebied wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh overschreden. Het ontwerpbesluit is hieronder in te zien.

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan is er op 14 november van 19:00 – 21:00 uur een informatieavond in het schoolgebouw van Aeres MBO, Heliumweg 1. U kunt tijdens deze avond informatie inwinnen over het plan en vragen stellen aan de aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente. Naast informatie over het bestemmingsplan is er ook informatie over bouwplannen in de wijk.

Hoe kunt u reageren?

Van 26 oktober tot en met 6 december 2017 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze indienen omtrent het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Almere Poort West en Pampushout. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij één van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het plan inzien op de volgende tijden:

•           maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

•           donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de gebieden Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 26 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 6 december 2017).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied, getoetst aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Sportpark: de huidige mogelijkheden (sport en recreatie) worden overgenomen.  Daarnaast worden, al dan niet via een afwijking, maatschappelijke voorzieningen toegestaan, omdat daar behoefte aan is en dit past binnen het sportbeleid. Te denken valt aan fysiotherapie, ontmoetingsplekken en kinderopvang.

Archeologie: het Archeologiebeleid uit 2016 is verwerkt door dubbelbestemmingen Waarde-archeologie op te nemen.

Horeca: op grond van de Kansenkaart vrijetijdseconomie is de mogelijkheid voor een kleinschalige horecavoorziening opgenomen aan de Leeghwaterplas. 

AZC: het AZC heeft een overschot van 500 bedden. Dit kan (tijdelijk) door studenten worden ingevuld. Het gebruik als wonen past in het huidig bestemmingsplan en zal dus ook in het nieuwe plan worden overgenomen. Dit gaat in overleg met de gemeente.

Bos der Onverzettelijken: het Bos wordt omgevormd tot een duurzaam park. Dit past in het huidige en nieuwe bestemmingsplan. Daarnaast is de oppervlakte voor bouwwerken voor de scouting/ Jeugdland vergroot van 600 naar 750 m² in verband met de bouw van een nieuwe loods ter vervanging van een aantal verspreid liggende oude gebouwen. Dit leidt tot een kwaliteitsverbetering.

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 7 november 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst (inloopavond) gehouden in het sportcafé bij sporthal Fanny Blankers-Koen, Marathonlaan 12. Medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan.  

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 26 oktober tot en met woensdag 6 december 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Hannie Schaftpark en Fanny Blankers-Koenpark. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM). 

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan Schateiland

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied ‘Schateiland’ een nieuw bestemmingsplan is voorbereid. Hiermee wordt de verplaatsing van camping Waterhout, welke nu aan het Weerwater is gevestigd, mogelijk gemaakt. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 29 november 2017). Op 6 november is er van 19:00 – 21:00 uur een inloopavond in restaurant BoatHouse, Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere.

Wat houdt het bestemmingsplan in?

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op Schateiland en de toegangsweg Trekvogelweg nabij Noorderplassen. In de huidige situatie is Schateiland bestemd voor dagrecreatie. Met de wijziging van het bestemmingsplan wordt voor Schateiland ook verblijfsrecreatie mogelijk. Aan de noordzijde van Schateiland komt een nieuwe vaargeul met beweegbare fietsbrug. De huidige verbinding Trekvogelweg – Schateiland wordt voorzien van een nieuwe vaste brug.

Inloopavond bestemmingsplan

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan organiseert de gemeente op 6 november een inloopavond in restaurant BoatHouse, Noorderplassenweg 150, 1316 VV Almere. U kunt vrij inlopen tussen 19:00 en 21.00 uur. U kunt tijdens deze avond informatie inwinnen over het plan en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren.

Hoe kunt u reageren?

Van 19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze indienen omtrent het ontwerp bestemmingsplan en dit richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Schateiland. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij één van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het plan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?