Skip to content

Bestemmingsplannen

Meer info

  • mailabonnement bekendmakingen (alleen bekendmakingen die in de Staatscourant worden gepubliceerd en publicaties (Wabo)
  • Voortoets bestemmingsplan

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Voorbereidingsbesluit supermarkten Oosterwold

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied waar de ontwikkelregels van het Chw bestemmingsplan Oosterwold van kracht zijn.

Op grond van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen of laten wijzigen voor een supermarkt. Onder een supermarkt wordt verstaan: detailhandel met een verkoopvloeroppervlak van tenminste 500 m² winkelvloeroppervlak en een grote verscheidenheid aan artikelen, merendeels levens- en genotmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door klanten. Ondergeschikte detailhandel valt niet onder het begrip supermarkt. 

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel om de benodigde tijd te creëren om samen met de partners in Oosterwold een passende regeling voor supermarkten in het bestemmingsplan te maken. Niet om de ontwikkeling van supermarkten tegen te gaan en ook niet om afbreuk te doen aan de ontwikkelfilosofie van Oosterwold.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. In dat jaar wordt de herziening van het Chw bestemmingsplan Oosterwold voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment waarop de herziening van het bestemmingsplan, ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Waar kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het voorbereidingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het voorbereidingsbesluit is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0034.VB0065-vg01 

De bestanden van het voorbereidingsbesluit kunt u downloaden op: ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.VB0065-vg01

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Kabelbaan Floriade Almere 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van dinsdag 30 juni 2020 gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit Kabelbaan Floriade Almere 2022 ter inzage ligt (tot en met dinsdag 11 augustus 2020).

M.e.r .-beoordelingsbesluit

De Floriade Almere 2022 B.V. heeft het initiatief genomen om een kabelbaan te realiseren op het Floriadeterrein. Met de kabelbaan kunnen bezoekers zich gedurende de openstelling van de Floriade Almere 2022 gemakkelijk en comfortabel tussen het noorden en het zuiden van het Floriadeterrein verplaatsen. De kabelbaan zal worden gerealiseerd door de firma  Doppelmayr Cable Car Gmbh & Co uit Oostenrijk.  Voor de realisatie van de kabelbaan moet worden afgeweken van het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade.

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten genoemd waarvoor een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Activiteiten in onderdeel D, categorie 10 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het gaat daarbij om de aanleg, wijziging of uitbreiding van skihellingen, skiliften, kabelspoorwegen en bijbehorende voorzieningen. De aanleg van een kabelbaan is onder andere m.e.r.- beoordelingsplichtig als de activiteit betrekking heeft op 250.000 bezoekers of meer per jaar.

Om die reden moet voorafgaand aan de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van de kabelbaan beoordeeld worden of er een m.e.r.- procedure moet worden doorlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 16 juni 2020 besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit besluit is genomen op grond van een door het adviesbureau Arcadis opgestelde aanmeldingsnotitie.

Waar kunt u het besluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het m.e.r-beoordelingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het besluit is via onderstaande links in te zien:

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036. 

Procedure

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor - los van het voor te bereiden besluit over de omgevingsvergunning - rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning. De ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zal op de gebruikelijke wijze via gemeenteblad.almere.nl bekendgemaakt worden.

Wat vindt u van onze website?