Direct naar paginainhoud
menu

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Ontwerp bestemmingsplan Veegplan, Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een Veegplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 17 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 28 oktober 2020).
Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel is advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Een Veegplan is een speciaal bestemmingsplan waarin aan de raad wordt voorgesteld correcties aan te brengen in verschillende geldende bestemmingsplannen. Er worden geen nieuwe bestemmingen voorgesteld. Het gaat om correcties in de volgende bestemmingsplannen:

 1. Almere Poort West en Pampushout
 2. Almere Poort Oost en Duin
 3. Almere Hout Noord
 4. Centrum Almere Stad
 5. Oosterwold
 6. Buitenhout en Buitenveld
 7. Boswachterij Almeerderhout
 8. Centrum Almere Buiten
 9. Grote Markt, Almere Stad
 10. Meridiaanpark, Bosrandpark en Oostrandpark'
 11. Onderliggend Wegennet
 12. Gooisekant en Uitgeverij
 13. Bloemen- en Faunabuurt

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 17 september 2020 tot en met woensdag 28 oktober 2020 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Zie hiervoor bovenaan deze pagina. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp bestemmingsplan Veegplan’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.0034.BPPAR05-on01

De bestanden van het bestemmingsplan kunt u downloaden op:
https://digitaleplannen.nl/0034/E846D4DD-331F-4568-8363-7195D025CACD/

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Voorbereidingsbesluit supermarkten Oosterwold

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juli 2020 heeft besloten te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied waar de ontwikkelregels van het Chw bestemmingsplan Oosterwold van kracht zijn.

Op grond van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen of laten wijzigen voor een supermarkt. Onder een supermarkt wordt verstaan: detailhandel met een verkoopvloeroppervlak van tenminste 500 m² winkelvloeroppervlak en een grote verscheidenheid aan artikelen, merendeels levens- en genotmiddelen, waarbij sprake is van zelfbediening door klanten. Ondergeschikte detailhandel valt niet onder het begrip supermarkt. 

Het voorbereidingsbesluit heeft tot doel om de benodigde tijd te creëren om samen met de partners in Oosterwold een passende regeling voor supermarkten in het bestemmingsplan te maken. Niet om de ontwikkeling van supermarkten tegen te gaan en ook niet om afbreuk te doen aan de ontwikkelfilosofie van Oosterwold.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. In dat jaar wordt de herziening van het Chw bestemmingsplan Oosterwold voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment waarop de herziening van het bestemmingsplan, ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Waar kunt u het voorbereidingsbesluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het voorbereidingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het voorbereidingsbesluit is in te zien via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0034.VB0065-vg01 

De bestanden van het voorbereidingsbesluit kunt u downloaden op: ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0034.VB0065-vg01

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Wat vindt u van onze website?