Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater Noord heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 7 september 2017 tot en met 18 oktober 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage.

Wat houdt het plan in?

Het plangebied ligt in het stadsdeel Almere Stad en wordt begrensd door:
1. bedrijventerrein Gooisekant, de Havendreef en de Stedendreef aan de westzijde en de Stedendreef tevens aan de noordwestzijde;
2. de Flevospoorlijn/ Waddendreef aan de noordkant (deze vallen buiten het plangebied);
3. het stadscentrum van Almere aan de oostkant. Verder naar het zuiden loopt de grens door het Weerwater;
4. het plangebied van het ontwikkelingsplan Centrum Almere Weerwater aan de zuidkant.
Het plan handhaaft grotendeels de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Verder zijn de planregels geactualiseerd en is nieuw beleid verwerkt in de planregels. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de (mogelijke) archeologische waarden als dubbelbestemmingen in het plan opgenomen. Ook zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor woningen verruimd als gevolg van de ruimere mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en krijgen bedrijven op het bedrijventerrein Draaiersplaats meer gebruiksmogelijkheden. Langs de Sas van Gentlaan zijn de verleende vrijstellingen voor het sportgebouw en het schoolgebouw positief bestemd. Verder zijn daar de planologische mogelijkheden voor zover die op korte termijn gerealiseerd worden ook overgenomen. Dit betreft een bestemmingsvlak met maatschappelijk en sport.

De provincie of het rijk heeft tegen dit besluit geen reactieve aanwijzing ingediend.

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2016 tot en met 18 januari 2017 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen deze periode 118 zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd.

Regels

• Artikel 6.1  (omgenummerd naar 7.1): parkeerregels zijn aangepast.
• Horecacategorienummering in hele plan en de Staat van Horeca-activiteiten is aangepast aan de op 8-12-2016 vastgestelde Vestigingsvisie Horeca.
• Als gevolg van de op 8-12-2016 vastgesteld Gemeentelijke Visie op Werklocaties is aan artikel 5.1 de functie dienstverlening toegevoegd, zijn kantoren alleen via afwijking mogelijk.
• Regels bij ‘wonen’ met betrekking tot ‘gs’ zijn geschrapt en met betrekking tot ‘gab’ toegevoegd.
• Regels voor aan-huis-verbonden-beroep of bedrijf zijn geactualiseerd.
• Regels voor bestemming ‘bos’ zijn toegevoegd.

Verbeelding

• Diverse groenstroken langs de busbanen (ter hoogte van school Echnaton) zijn conform het geldende plan voor ‘groen’ bestemd in plaats van voor ‘verkeer-verblijfsgebied’.
• Aantal groenstroken (bij Breukelenbrug, Bredaweg 25-27) zijn bestemd voor ‘groen’ in plaats van voor ‘verkeer-verblijfsgebied’.
• Diverse gronden bij de supermarkt op ’s-Hertogenboschplein zijn bestemd voor ‘gemengd-3 in plaats van voor ‘verkeer-verblijfsgebied’.
• De Fantasie: aan perceel De Fantasie 9 is functie ‘architectenbureau’ toegevoegd, bestemming ‘groen’ bij Fantasie 1 en 4 is gewijzigd wegens verkoop in bestemming ‘wonen-2’.
• Aanduidingen horeca zijn aangepast aan de nieuwe Horecavisie.
• Aanduidingen ‘gs’ zijn geschrapt.
• Bestemmingsvlak gezondheidscentrum aan het ’s-Hertogenboschplein is aangepast ten behoeve van een uitbreiding.
Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar het raadsbesluit.

Hoe kunt u reageren?

Van 7 september tot en met 18 oktober 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater-noord. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn, als gezegd, zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Mede naar aanleiding daarvan, maar ook ambtshalve is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Daarom kunnen belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende in deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
• maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
• donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.
De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Vastgesteld Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade

Vastgesteld Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater - Floriade

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juli 2017 het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 31 augustus 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 11 oktober 2017). 

Wat houdt het plan in?

Het Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan geeft voor de komende 20 jaar regels voor de ontwikkeling van de stadswijk Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Almere 2022 en de directe omgeving. Het plangebied omvat naast het Floriadeterrein: de A6 met het onderliggend wegennet, het gebied ten noorden van bedrijventerrein De Steiger, de Oorweg, het Atlantis- en Fantasiestrand, het Sturmeypad en een deel van het Weerwater en Lumièrepark. Een milieueffectrapport en besluit hogere waarden Wet geluidhinder maken onderdeel uit van het bestemmingsplan.

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie of het rijk plaatsgevonden. 

Milieueffectrapport

De Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot een onderzoek naar de milieueffecten. Deze effecten zijn beschreven in het Milieueffectrapport Almere Centrum Weerwater (MER). In het MER zijn de milieueffecten van drie situaties onderzocht:

•           het evenement Floriade 2022;

•           de Floriadewijk (na 2022);

•           de gebiedsontwikkeling Almere Centrum Weerwater (2030).

Het MER is opgenomen in Bijlage 5 van de toelichting van het bestemmingsplan.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het besluit hogere waarden heeft betrekking op het vaststellen van hogere waarden voor geluid in het plangebied van het bestemmingsplan. In een deel van het gebied wordt de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder namelijk overschreden. Het besluit is opgenomen in Bijlage 3 van de regels van het bestemmingsplan. 

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn onder andere de volgende wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan: 

Regels

 • Artikel 2 Bos: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 4 Floriade Brug: functie ‘hulpverleningsdiensten’ toegevoegd
 • Artikel 5 Floriade Evenement: functies toegevoegd zoals: ‘speelvoorzieningen’, ‘functies voor de waterhuishouding’, ‘nutsvoorzieningen’, ‘groenvoorzieningen’, ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied en parkeren’, ‘stadslandbouw’, ‘markthal’, maximaal aantal bezoekers, bezoekende auto’s en touringcars van het evenement Floriade toegevoegd, functie ‘supermarkt’ verwijderd
 • Artikel 6 Floriade Evenement Rand: functies toegevoegd zoals: ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied’, ‘parkeren’ en ‘stadslandbouw’, ‘horeca tot en met categorie B’, maximum aantal woningen en ondernemingen gewijzigd naar 60, regeling voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegevoegd
 • Artikel 7 Floriade Jachthaven: functies toegevoegd zoals: ‘functies voor de waterhuishouding’, ‘nutsvoorzieningen’, ‘groenvoorzieningen’, ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied’, ‘parkeren’, maximaal aantal ligplaatsen gewijzigd naar 450, waarvan maximaal 12 woonschepen, ‘2 bedrijfswoningen’ en ‘2 blokhutten’ toegevoegd
 • Bestemming Floriade Kampeerterrein verwijderd
 • Artikel 8 Floriade Stadswijk: functies toegevoegd zoals: ‘speelvoorzieningen’, ‘evenementen en ondergeschikte workshops met een maximum aantal bezoekers van 5000 per evenement’, ‘functies voor de waterhuishouding’, ‘nutsvoorzieningen’, ‘groenvoorzieningen’, ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied’, ‘parkeren’, ‘stadslandbouw’, ‘markthal’, maximum van 11.750 m2 brutovloeroppervlak voor kantoren toegevoegd, regeling voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis gewijzigd, functie ‘supermarkt’ verwijderd
 • Artikel 9 Floriade Stadswijk Rand: functies toegevoegd zoals: ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied’, ‘parkeren’, ‘recreatieve voorzieningen’, ‘stadslandbouw’, ‘horeca tot en met categorie B’, maximum aantal woningen en ondernemingen gewijzigd naar 60, regeling voor aan-huis-verbonden beroepen en bedrijfsmatige activiteiten aan huis toegevoegd
 • Artikel 12 Hinderzone – bedrijf: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 14 Horeca 1, Artikel 15 Horeca 2, Artikel 16 Horeca 3: ‘horeca tot en met categorie B’ toegestaan, functies toegevoegd zoals: ‘activiteiten en voorzieningen die functioneel zijn verbonden met de horeca’, ‘functies voor de waterhuishouding’, ‘nutsvoorzieningen’, ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied’ en ‘groenvoorzieningen’
 • Artikel 18 Recreatie: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 19 Veiligheidszone Hoogspanningsverbinding: artikel gewijzigd voor wat betreft  het gebruik van bouwwerken en gronden voor langdurig verblijf van kinderen tot 15 jaar
 • Artikel 26 Verkeer en Artikel 28 Water: functie ‘voorzieningen voor ontsluiting van het gebied’ toegevoegd
 • Artikel 30 Archeologie 1 – bouwen: aan het bouwverbod toegevoegd ‘dieper dan 150 cm ten opzichte van maaiveld’
 • Artikel 31 Bos-bouwen: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 32 Entreegebied – bouwen: regel voor kunstobject De Energienaald verwijderd
 • Artikel 33 Entreegebied – bouwen 1 en Artikel 34 Entreegebied – bouwen 2: nieuwe artikelen toegevoegd
 • Artikel 35 Floriade Brug – bouwen: minimum onderdoorvaarthoogte van 4 meter toegevoegd
 • Bestemming Floriade Evenement - bouwen verwijderd
 • Artikel 36 Floriade Evenement – bouwen 1, Artikel 37 Floriade Evenement – bouwen 2, Artikel 38 Floriade Evenement – bouwen 3, Artikel 39 Floriade Evenement – bouwen 4, Artikel 40 Floriade Evenement – bouwen 5, Artikel 41 Floriade Evenement – bouwen 6, Artikel 42 Floriade Evenement – bouwen 7, Artikel 43 Floriade Evenement – bouwen 8, Artikel 44 Floriade Evenement – bouwen 9: nieuwe artikelen toegevoegd
 • Artikel 46 Floriade Evenement Rand – bouwen: maximum bouwhoogte gewijzigd naar 9 meter
 • Bestemming Floriade Jachthaven – bouwen verwijderd
 • Artikel 47 Floriade Jachthaven – bouwen 1 en Artikel 48 Floriade Jachthaven – bouwen 2: nieuwe artikelen toegevoegd
 • Bestemming Floriade Stadswijk – bouwen verwijderd
 • Artikel 49 Floriade Stadswijk – bouwen 1, Artikel 50 Floriade Stadswijk – bouwen 2, Artikel 51 Floriade Stadswijk – bouwen 3, Artikel 52 Floriade Stadswijk – bouwen 4, Artikel 53 Floriade Stadswijk – bouwen 5, Artikel 54 Floriade Stadswijk – bouwen 6, Artikel 55 Floriade Stadswijk – bouwen 7, Artikel 56 Floriade Stadswijk – bouwen 8: nieuwe artikelen toegevoegd
 • Artikel 57 Floriade Stadswijk Rand – bouwen: maximum bouwhoogte gewijzigd naar 9 meter, toegevoegd dat voor de toegestane functies voldoende parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd conform de parkeernormen in Bijlage 9 Parkeernormen
 • Bestemming Horeca 1 – bouwen, Horeca 2 – bouwen en Horeca 3 – bouwen zijn verwijderd
 • Artikel 61 Horeca 1 – bouwen 1, Artikel 62 Horeca 1 – bouwen 2, Artikel 63 Horeca 2 – bouwen 1, Artikel 64 – Horeca 2 – bouwen 2, Artikel 65 Horeca 3 – bouwen 1 en  Artikel 66 Horeca 3 – bouwen 2: nieuwe artikelen toegevoegd
 • Artikel 68 Recreatie – bouwen: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 71 Water – bouwen: minimum onderdoorvaarthoogte van 2,5 meter toegevoegd
 • Artikel 73 Archeologie 1 – aanlegregels: toegevoegd ‘dieper dan 150 cm’
 • Artikel 76 Afwijken van de toegelaten functies: afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor: opslaan van stoffen, materialen en werktuigen, voor maximaal aantal bezoekers, bezoekende auto’s en bezoekende touringcars, voor bouwen binnen Hinderzone – Bedrijf, voor aan-huis-verbonden beroep en bedrijfsmatige activiteiten aan huis, voor bed & breakfast; afwijkingsbevoegdheid verwijderd voor 100 extra woningen  
 • Artikel 77 Afwijken van de bouwregels: afwijkingsbevoegdheid toegevoegd voor het bouwen van één reclamemast met een maximum bouwhoogte van 35 meter; afwijkingsbevoegdheid verwijderd om voor maximaal 5% van het bestemmingsvlak een maximum bouwhoogte van 60 meter toe te staan
 • Artikel 87 Verkeer – wijziging: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 88 Parkeernormen – wijziging: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 90 APV: bepalingen over snuffelmarkten verwijderd
 • Artikel 91 Bouwen: gewijzigd in overeenstemming met de Bouwverordening
 • Artikel 95 Begrippen: de begrippen ‘plan’, ‘detailhandel’, ‘intensieve veehouderij’ en ‘peil’ zijn gewijzigd; de begrippen ‘markthal’ en ‘stadslandbouw’ zijn toegevoegd; de begrippen ‘supermarkt’ en ‘toename van stikstofemissie’ zijn verwijderd
 • Artikel 96 Wijze van meten: ‘de hoogte van een windmolen’ gewijzigd, ‘de rotordiameter van een kleinschalige windmolen’ toegevoegd
 • Artikel 99 Algemene gebruiksregels: strijdig gebruik in verband met stikstofdepositie voor evenement Floriade toegevoegd, strijdig gebruik in verband met stikstofemissie voor stadswijk Floriade toegevoegd
 • Artikel 100 Voorwaarden, voorschriften en beperkingen voor vergunningen als bedoeld in artikel 2.7 Wet natuurbescherming: nieuw artikel toegevoegd
 • Artikel 102 Algemene wijzigingsregels: de wijzigingsbevoegdheid voor evenementenlocaties gewijzigd
 • Bijlage 3 Besluit hogere waarden aangepast
 • Bijlage 9 Parkeernormen toegevoegd 

Verbeelding

 • Ter plaatse van Utopia: Bestemming Floriade Evenement – melden toegevoegd
 • Ten zuidwesten van Utopia: Bestemmingen Water en Water – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement Rand, Floriade Evenement Rand – bouwen, Floriade Evenement Rand – melding, Floriade Stadswijk Rand en Floriade Stadswijk Rand – bouwen
 • Ter plaatse van het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement – bouwen 1 en Floriade Stadswijk – bouwen 1
 • Ter plaatse van het bos op het Weerwatereiland binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 2 en Floriade Stadswijk – bouwen 2
 • Ter plaatse van het water binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 3 en Floriade Stadswijk – bouwen 3
 • Ter plaatse van het water van de jachthaven binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement – bouwen, Floriade Stadswijk – bouwen en Floriade Stadswijk gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 4 en Floriade Jachthaven – bouwen 1 en de bestemmingsgrenzen aangepast
 • Ter plaatse van het terrein van de jachthaven binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement – bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement – bouwen 1, Floriade Stadswijk – bouwen 1 en Floriade Jachthaven – bouwen 2 en de bestemmingsgrenzen aangepast; Bestemming Floriade Jachthaven – bouwen verwijderd
 • Op en rondom het water en het terrein van de jachthaven: Bestemming Hinderzone Bedrijf toegevoegd
 • Ter plaatse van het Weerwatereiland binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 5 en Floriade Stadswijk – bouwen 4
 • Ter plaatse van het oerbos op het Weerwatereiland binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 6 en Floriade Stadswijk – bouwen 5
 • Ter plaatse van de allees ten noorden van de A6 en binnen het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 7 en Floriade Stadswijk – bouwen 6
 • Ter plaatse van de noordwesthoek van het carré van het Floriadeterrein en ter plaatse van Sturmeyweg 15: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 8 en Floriade Stadswijk – bouwen 7
 • Ter plaatse van de zuidoosthoek van het carré van het Floriadeterrein: Bestemmingen Floriade Evenement - bouwen en Floriade Stadswijk – bouwen gewijzigd in de bestemmingen Floriade Evenement - bouwen 9 en Floriade Stadswijk – bouwen 8
 • Ter plaatse van het Weerwatereiland: Bestemming Floriade Kampeerterrein verwijderd
 • Ter plaatse van de reclamemast tussen de A6 en het Sturmeypad: Bestemming Entreegebied – bouwen gewijzigd in Entreegebied – bouwen 1
 • Ter plaatse van het kunstobject De Naald bij het Fantasiestrand: Bestemming Entreegebied – bouwen gewijzigd in Entreegebied – bouwen 2
 • Ter plaatse van het hoofdgebouw Bergsmapad 1: Bestemming Horeca 1 – bouwen gewijzigd in Horeca 1 – bouwen 1
 • Ter plaatse van overige gronden Bergsmapad 1: Bestemming Horeca 1 – bouwen gewijzigd in Horeca 1 – bouwen 2
 • Ter plaatse van hoofdgebouw Oorweg 7: Bestemming Horeca 2 – bouwen gewijzigd in Horeca 2 – bouwen 1
 • Ter plaatse van overige gronden Oorweg 7: Bestemming Horeca 2 - bouwen gewijzigd in Horeca 2 – bouwen 2
 • Ter plaatse van hoofdgebouw Oorweg 3: Bestemming Horeca 3 – bouwen gewijzigd in Horeca 3 – bouwen 1
 • Ter plaatse van overige gronden Oorweg 3: Bestemming Horeca 3 – bouwen gewijzigd in Horeca 3 – bouwen 2
 • Ter plaatse van het carré van het Floriadeterrein en de A6: Bestemmingsgrenzen van Verkeer en Verkeer – bouwen aangepast
 • Ten oosten van de pier aan het Atlantisstrand: Bestemmingen Recreatie en Recreatie – bouwen toegevoegd en ter plaatse de bestemmingen Water Skibaan en Water Skibaan – bouwen verwijderd
 • Ter plaatse van het bos in het Lumièrepark: Bestemmingen Bos en Bos – bouwen toegevoegd

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 31 augustus 2017 tot en met woensdag 11 oktober 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift Chw bestemmingsplan Almere Centrum Weerwater – Floriade. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;

donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. 

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?