Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Appartementen Sluis, centrum Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 24 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de realisatie van een gebouw met 32 appartementen in het centrum van Almere Haven ter inzage ligt (tot en met woensdag 4 augustus 2021).

M.e.r .-beoordelingsbesluit

De initiatiefnemer heeft aan ons het voornemen bekendgemaakt een gebouw met 32 appartementen in 5 tot 6 bouwlagen te willen realiseren aan de Sluis in centrum Almere Haven. Bij de deze ontwikkeling gaat het om een inbreiding op een plek waar op grond van het huidige bestemmingsplan een verkeers- en verblijfsbestemming rust. Omdat de bestemming voor deze ontwikkeling moet worden gewijzigd loopt er momenteel een planherziening voor deze locatie. Naar verwachting vindt de vaststelling van dat postzegel bestemmingsplan omstreeks september 2021 plaats.

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten genoemd waarvoor een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Activiteiten in onderdeel D, categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het gaat daarbij om een stedelijk ontwikkelingsproject. Om die reden moet voorafgaand aan de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning of de vaststelling van het bestemmingsplan beoordeeld worden of er een m.e.r.- procedure moet worden doorlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 1 juni 2021 besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit besluit is genomen op grond van een door een adviesbureau opgestelde aanmeldingsnotitie.

Waar kun je het besluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het m.e.r-beoordelingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het besluit is in te zien als bijlage bij deze bekendmaking: M.e.r.-beoordelingsbesluit Appartementen Sluis, centrum Almere Haven (PDF, 0,9 MB)

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Procedure

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor - los van het voor te bereiden besluit over de omgevingsvergunning - rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Wel worden de  aanmeldnotitie en m.e.r.-beoordelingsbesluit opgenomen als bijlagen bij de plantoelichting. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan staat voor belanghebbenden t.z.t. beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorbereidingsbesluit Havenhoofd en De Steiger

Burgemeester en wethouders van Almere maken bekend dat de gemeenteraad op 10 juni 2021 heeft besloten te verklaren dat voor een tweetal gebieden een bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gaat globaal om de gebieden Havenhoofd en een deel van De Steiger in Almere Haven.

Op grond van het voorbereidingsbesluit is het verboden om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen of te laten wijzigen binnen het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt.

Met het voorbereidingsbesluit wordt beoogd om vooruitlopend op de noodzakelijke herziening van verouderde bestemmingsplannen mogelijke ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor één jaar. In dat jaar worden nieuwe bestemmingsplannen voorbereid.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment dat voor het gehele gebied waarop het voorbereidingsbesluit betrekking heeft bestemmingsplannen in werking zijn getreden.

Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Waar kun je het voorbereidingsbesluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het voorbereidingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het voorbereidingsbesluit is in te zien via de landelijke website

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Vastgesteld bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 april 2021 het bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende Besluit hogere waarden Wet geluidhinder en overige stukken met ingang van donderdag 10 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 21 juli 2021).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan omvat de vernieuwde Vomar supermarkt aan de Kruisstraat in het centrum van Almere Haven met erboven de realisatie van 23 appartementen in het middeldure segment. Herziening van het  bestemmingsplan is nodig omdat maximale bouwhoogte moest worden verhoogd. Het geldende bestemmingsplan stond maximaal 9 meter toe en dat is voor twee bouwlagen boven de supermarkt niet voldoende. 
Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn 4 zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Deze hadden met name betrekking op mogelijke schaduwwerking van de nieuwbouw op aangrenzende panden. De zienswijzen en de beantwoording door de gemeente zijn opgenomen in een nota van beantwoording. Deze is opgenomen als bijlage bij de plantoelichting. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. 

In verband met de geluidsituatie vanwege de ligging langs de busbaan is op 20 november 2020 een besluit Hogere Waarden volgens de Wet geluidhinder genomen. Dit besluit ligt met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage.  

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Kruisstraat Almere Haven en Besluit Hogere Waarden. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het vastgestelde bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website.

De bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u hier downloaden.

Het Besluit hogere waarden geluidhinder is als bijlage bij deze bekendmaking gevoegd.

Voor vragen over het vastgestelde bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Vaststellingsbesluit partiële herzieningen Stichtsekant, M.e.r-beoordelingsbesluit Datacenter Stichtsekant, besluit omgevingsvergunning en melding Activiteitenbesluit milieubeheer oprichting datacenter

Burgemeester en wethouders maken, met toepassing van de coördinatieregeling (Wro) en mede namens Gedeputeerde Staten van Flevoland, bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 april 2021 de Partiële herzieningen van bestemmingsplan Stichtsekant Noord en Bedrijvenpark Stichtsekant ongewijzigd ten opzichte van de ontwerp bestemmingsplannen heeft vastgesteld. Tevens maken zij namens Gedeputeerde Staten van Flevoland bekend dat een omgevingsvergunning (bouwen en milieu) is verleend en maatwerkvoorschriften zijn opgelegd. Het besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu is in het kader van bescherming van de boringsvrije zone gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De hiervoor benodigde en onderstaand genoemde besluiten en melding liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 3 juni 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 14 juli 2021):

  1. Partiële herziening bestemmingsplan Stichtsekant Noord;
  2. Partiële herziening bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant;
  3. M.e.r.-beoordelingsbesluit datacenter Stichtsekant (d.d. 9-11-2020);
  4. Besluit omgevingsvergunning bouwen en milieu datacenter Stichtsekant, inclusief opleggen van maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer;
  5. Aanvraag omgevingsvergunning voor de oprichting van een datacenter welke tevens wordt beschouwd als melding Activiteitenbesluit milieubeheer.

Voor de besluiten 1, 2 en 3 is de gemeente het bevoegde gezag om de besluiten te nemen. Het onder 4 genoemde besluit is op 21 mei 2021 door Gedeputeerde Staten van Flevoland genomen. Ten aanzien van 5 is de melding tegelijk met de aanvraag gedaan aan Gedeputeerde Staten van Flevoland.

Wat houden de plannen en besluiten in?

Ad 1 en 2: Partiële herzieningen Stichtsekant

Een datacenter is toegestaan en passend binnen de bedrijvigheid van de vigerende bestemmingsplan `Stichtsekant Noord’, maar vanwege het planologisch vastleggen van een gezoneerd `industrieterrein’ met bijbehorende geluidzone als bedoeld in de Wet geluidhinder, zijn partiële herzieningen van zowel het bestemmingsplan `Stichtsekant Noord’ als het `Bedrijventerrein Stichtsekant’ nodig. Op basis van de aanmeldnotitie is besloten dat het opstellen van een milieueffectrapport voor deze herzieningen niet nodig is. Het (gezoneerde) industrieterrein biedt de mogelijkheid voor de vestiging van een datacenter die
als `grote lawaaimaker’ wordt aangemerkt. Het industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder heeft alleen betrekking op het terrein waar het datacenter zal worden gevestigd. Op grond van de Wet geluidhinder bestaat de verplichting om rondom het industrieterrein een geluidszone vast te stellen, waarbuiten de geluidsbelasting als gevolg van dit terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. De geluidszone ligt overigens in zijn geheel binnen bedrijverterrein Stichtsekant. Binnen de geluidszone zijn geen geluidsgevoelige functies toegestaan, maar die werden toch al niet toegelaten binnen dit bedrijventerrein.

Ad 3: M.e.r beoordelingsbesluit datacenter Stichtsekant

Uit de aanmeldnotitie m.e.r. blijkt dat geen milieueffectrapport nodig is. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere heeft dit op 9 november 2020 bevestigd in een besluit dat in de vorm van een brief aan de aanvrager is gestuurd.

Ad 4 en 5: Besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu datacenter Stichtsekant

Het besluit omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en milieu omvat diverse Wabo activiteiten, zoals bouwen, het oprichten en in werking hebben van een datacenter. De aanvraag milieu wordt tevens beschouwd als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor de daarvoor relevante aspecten. In het besluit van de omgevingsvergunning zijn ambtshalve maatwerkvoorschriften opgelegd in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De wijziging betreft het opnemen van voorschriften aangaande het verrichten van activiteiten in de boringsvrije zone. Door het opnemen van deze voorschriften worden andere belanghebbenden dan de aanvrager niet in hun belang geraakt. Daarom is besloten om het ontwerpbesluit niet opnieuw ter inzage te leggen.

Op 17 mei 2021 is aanvrager over de wijziging geïnformeerd en tegelijkertijd in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven aangaande de wijziging ten opzichte van het ontwerpbesluit. Aanvrager heeft aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de extra opgenomen voorschriften.

Besluit toepassing coördinatieregeling

De gemeenteraad heeft, met instemming van de provincie, op 17 september 2020 besloten de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 Wro toe te passen voor de ontwikkeling van het datacenter op bedrijventerrein Stichtsekant. Hiermee is een overzichtelijke procedure beoogd. Alle benodigde besluiten, uitgezonderd de aanvraag ontgrondingenvergunning en aanvraag Wet natuurbescherming, maken deel uit van de coördinatieregeling. De provincie heeft 24 november 2020 besloten dat een ontheffing of vergunning op basis van de Wet natuurbescherming niet nodig is.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift ‘Vaststellingsbesluiten voor de oprichting van een datacenter op Stichtsekant te Almere’. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Voor schorsing van de besluiten moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Bij het indienen van een beroepsschrift dient u duidelijk kenbaar te maken tegen welk besluit uw beroepsschrift zich richt.

Waar kunt u de genoemde (Vaststellings-)besluiten en melding inzien?

In verband met de Coronacrisis zijn de partiële planherzieningen (inclusief met bijlage het m.e.r.- beoordelingsbesluit) alleen digitaal beschikbaar. De digitale versie van bestemmingsplan Stichtsekant Noord, eerste partiële herziening, is in te zien via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewplanidn=NL.IMRO.0034.BP1R05-vg01 

De bestanden van dit bestemmingsplan kunt u downloaden op:
https://digitaleplannen.nl/0034/E57C000E-DF05-44EB-84D6-5E83CAE593B1/ 

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Stichtsekant, eerste partiële herziening en het m.e.r.-beoordelingsbesluit kunt u inzien via onderstaande pdf bestanden (downloads):

Ook het besluit bouwen en milieu inclusief en de maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer, met de in het besluit genoemde bijbehorende stukken, en de aanvraag welke als melding Activiteitenbesluit milieubeheer wordt aangemerkt, liggen vanwege de Coronacrisis niet fysiek ter inzage. U kunt de stukken wel digitaal opvragen en dan via het aanvraagformulier archiefinzage dossier, of telefonisch via telefoonnummer 14036. Vanaf donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021 zijn deze gegevens digitaal beschikbaar. Wij doen er alles aan om u van dienst te zijn als u de stukken wilt inzien.

Ontwerp bestemmingsplan Barracudastraat - Snoekstraat

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Barracudastraat – Snoekstraat een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. 23 april 2021 heeft de gemeenteraad besloten dat voor het bestemmingsplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.  Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken (waaronder het m.e.r- beoordelingsbesluit) met ingang van donderdag 20 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 30 juni 2021). 

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel wordt advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan betreft de percelen tegenover Barracudastraat 2 tot en met 14 en is opgesteld om de bouw van 56 seniorenwoningen (sociale huur) mogelijk te maken. Vanwege de vergrijzing is er een grote vraag naar seniorenwoningen. Op dit moment zijn er onvoldoende geschikte woningen voor ouderen die binnen de wijk willen doorstromen. Met dit plan wordt tegemoetgekomen aan deze wens. Het project Leeghwaterhof aan de Barracudastraat is in april 2019 aangewezen voor de voordeelregeling: Bouwen voor de buurt. Hiermee worden de woningen met voorrang beschikbaar gesteld aan senioren uit de wijk en komen er gezinswoningen vrij voor (jonge) gezinnen. In de toelichting van het bestemmingsplan is een vormvrije m.e.r-beoordeling opgenomen. Hieruit blijkt dat de bouw geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Zie hiervoor bovenaan deze pagina. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp Barracudastraat – Snoekstraat . Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL). 

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het ontwerp bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website.

De bestanden van het ontwerp bestemmingsplan kunt u hier downloaden.

Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Vastgesteld wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, Linnaeusweg 9 in Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college op 29 april 2021 het wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, Linnaeusweg 9 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp wijzigingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 13 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 23 juni 2021).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan betreft de wijziging van het Agrarisch gebied Buitenvaart, door de bedrijfswoning Linnaeusweg 9 om te zetten in een plattelandswoning.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 13 mei 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, Linnaeusweg 9. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het vastgestelde wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar. De digitale versie van het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0034.WP3Z05-vg01

De bestanden van het vastgestelde wijzigingsplan kunt u downloaden op: https://digitaleplannen.nl/0034/DE803D84-2569-4AF0-8FB9-67EE70398D54/

Voor vragen over het vastgestelde wijzigingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Vastgesteld wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, J. Huydecoperweg 2 in Almere

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college op 29 april 2021 het wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, J. Huydecoperweg 2 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 13 mei 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 23 juni 2021).

Wat houdt het plan in?

Het wijzigingsplan betreft de wijziging van het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, door de bedrijfswoning J. Huydecoperweg 2 om te zetten in een plattelandswoning.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 13 mei 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, J. Huydecoperweg 2. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het vastgestelde bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar. De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0034.WP3Z04-vg01

De bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u downloaden op: https://digitaleplannen.nl/0034/98E67A50-A1F2-49B6-9B91-6CB165133829/

Voor vragen over het vastgestelde bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.