Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Consultatie en inloop concept ontwerp bestemmingplan Almere Poort Buitendijks uitgesteld

Afgelopen week heeft de gemeente zowel online als in Almere Deze Week bekend gemaakt dat voor Almere Poort Buitendijks een concept ontwerp bestemmingsplan is opgesteld en dat daarvoor op 21 februari  aanstaande een inloopbijeenkomst wordt gehouden op Marina Muiderzand, in het Harborhouse aan Marinaweg 4 te Almere Poort.
Deze inloopbijeenkomst gaat niet door en wordt enkele weken uitgesteld. Zo gauw  de nieuwe datum bekend is zal een nieuwe publicatie online en in de krant plaatsvinden.
Onze excuses voor de als gevolg van deze wijziging  ontstane overlast. 

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 december 2017 het bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 8 februari 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 21 maart 2018).

Wat houdt het plan in?

Het plangebied ligt in het stadsdeel Almere Buiten en wordt begrensd door de Buitenhoutsedreef en de Evenaar aan de west- en noordzijde. Aan de zuidzijde vormt de Lage Vaart de begrenzing van het plangebied, terwijl dat aan de oostzijde de Fluittocht langs het Meridiaanpark is. Het plan handhaaft grotendeels de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. Verder zijn de planregels geactualiseerd en is nieuw beleid verwerkt in de planregels. Als gevolg daarvan zijn bijvoorbeeld de (mogelijke) archeologische waarden als dubbelbestemmingen in het plan opgenomen. Ook zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor woningen verruimd als gevolg van de ruimere mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen en krijgen bedrijven meer gebruiksmogelijkheden.

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 8 juni 2017 tot en met 19 juli 2017 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is binnen deze periode 1 zienswijze ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd:

  • de omvang van het wijzigingsgebied als bedoeld in artikel 7.6 van de regels is op de verbeelding zodanig aangepast dat dit gebied alleen betrekking heeft op de voormalige schoollocatie;
  • ter hoogte van de voormalige basisschool De Torteltuin wordt de straatnaam ‘Asterstraat’ op de verbeelding vermeld.

Bovendien heeft de gemeenteraad, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, bij de vaststelling enkele wijzigingen aangebracht:

  • de maximum bouwhoogte van de bestemming ‘Wonen-2’ is gewijzigd van 8 naar 10 meter;
  • de bestemming ‘Tuin’ van de woningen aan de Kamelenhof (kwadrantwoningen) te wijzigen in de bestemming ‘Wonen-1’, zodat de mogelijkheid bestaat voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken;
  • de aanduiding ‘Veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen 3’ en de aanduiding ‘Veiligheidszone-vervoer gevaarlijke stoffen 4’ worden van de verbeelding verwijderd;
  • de bestemming van het perceel Leeuwstraat 85 is gewijzigd van ‘Maatschappelijk’ in ‘Wonen-1’.

Reactieve aanwijzing

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Hoe kunt u reageren?

Van 8 februari 2018 tot en met 21 maart 2018 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Bloemen- en Faunabuurt.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. U kunt hiernaar vragen bij één van de medewerkers van deze afdeling. De stukken zijn in te zien op de volgende tijden:

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor alle vragen kunt u verder terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie van het bestemmingsplan inclusief de bijbehorende stukken is in te zien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het inzien via de landelijke website, of de technische bestanden ervan downloaden. Het is ook mogelijk alle stukken op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij één van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?