Direct naar paginainhoud
menu

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

Ontwerpwijzigingsplan Leemwierde en m.e.r.-beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Leemwierde een nieuw wijzigingsplan wordt voorbereid. 23 maart heeft het college van Burgemeester en wethouders besloten dat voor het wijzigingsplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het m.e.r-besluit en het ontwerp wijzigingsplan liggen met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 8 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 19 mei 2021).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen wijzigingsplanherziening)

Wat houdt dit in?

Ontwerpwijzigingsplan Leemwierde

Het bestemmingsplan De Wierden is in 2014 vastgesteld. Nog niet alle plannen ter verbetering van het gebied waren destijds concreet genoeg uitgewerkt. Ook was er onduidelijkheid over het voortbestaan van het zorgcentrum, de school en de apotheek. Daarom zijn in bestemmingsplan De Wierden met een wijzigingsbevoegdheid zes ontwikkellocaties opgenomen. Voor de ontwikkellocatie in Leemwierde zijn de plannen nu duidelijk en verwerkt in voorliggend wijzigingsplan Leemwierde. Het leegstaande gezondheidscentrum West wordt gesloopt. Een tweelaags zorggebouw met 60 zorgappartementen voor 24-uurszorg komt hiervoor in de plaats. Aan de zijde van het water worden twee appartementengebouwen gebouwd. In het tweelaagsgebouw komen 15 sociale huurwoningen en in het drielaagsgebouw komen 23 koopappartementen. In beide gebouwen kunnen Havenaren met voorrang komen wonen.

Vormvrij M.e.r –besluit

Omdat het om een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft vraagt het Besluit M.e.r om (voorafgaand aan de terinzagelegging) te beoordelen of het voor deze ontwikkeling nodig is een MER op te stellen. Om dit te kunnen beoordelen is door Antea-group een aanmeldnotitie opgesteld. Hieruit blijkt dat deze ontwikkeling niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ter plaatse.

Op basis van de aanmeldnotitie en verrichte onderzoeken heeft het college van Burgemeester en wethouders op 23 maart 2012 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor  wijzigingsplan Leemwierde. Het vormvrij m.e.r.-besluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is (tenzij dit besluit een belanghebbende - los van het ontwerpwijzigingsplan - rechtstreeks in zijn belang treft). Aanmeldnotitie en m.e.r.-beoordelingsbesluit maken deel uit van het ontwerpwijzigingsplan. Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het vormvrij m.e.r.- besluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van de ontwerp.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 8 april 2021 tot en met woensdag 19 mei 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure . Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp Wijzigingsplan Leemwierde’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het wijzigingsplan is in te zien via de landelijke website

Ook kunt u de bestanden van het wijzigingsplan downloaden.

Voor vragen over het wijzigingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Oosterwold een nieuw wijzigingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp wijzigingsplan en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 18 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 28 april 2021).

Wat houdt het plan in?

Ontwerp wijzigingsplan

Initiatiefnemers in Oosterwold moeten aantonen dat hun initiatief voldoet aan de normen voor milieu- en omgevingsfactoren. Dit doen zij aan de hand van beslisbomen die zijn opgenomen in het Chw bestemmingsplan Oosterwold. Met het Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold worden de beslisbomen voor de onderwerpen slagschaduw, geluid, archeologie, water en ecologie geactualiseerd. Het plangebied van het wijzigingsplan is fase 1 van de gebiedsontwikkeling Oosterwold.

Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het ontwerp wijzigingsplan vervangt de beslisbomen voor geluid uit het vigerende Chw bestemmingsplan Oosterwold. Op grond van de gewijzigde beslisbomen voor geluid mogen geluidgevoelige objecten en gevoelige terreinen worden gerealiseerd tot een geluidbelasting van maximaal 53 dB Lden. Met het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder worden voor deze geluidsgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld op grond van de artikelen 83 en  110a van de Wet geluidhinder tot maximaal 53 dB Lden.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 18 maart 2021 tot en met woensdag 28 april 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan indienen. Je kunt ook digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website. Hiervoor heb je jouw DigiD nodig.

Je kunt jouw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp Wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold’. Het is ook mogelijk je zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kun je een afspraak maken via het secretariaat van afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kun je het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het wijzigingsplan is in te zien via de landelijke website.

Het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder staat in bijlage 2 bij de regels in het wijzigingsplan.

Ook kun je de bestanden van het wijzigingsplan downloaden.

Voor vragen over het wijzigingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Bekendmaking M.e.r.-beoordelingsbesluit Herontwikkeling Wisselweg 1-31, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met ingang van donderdag 11 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de herontwikkeling van de kantorenstrook aan de Wisselweg 1-31 (stationskwartier Almere Centrum) ter inzage ligt (tot en met woensdag 21 april 2021).

M.e.r .-beoordelingsbesluit

RoosRos Architecten heeft aan ons het voornemen bekendgemaakt de herontwikkeling in uitvoering te brengen van de in onbruik geraakte kantorenstrook aan de Wisselweg 1-31 in het noordwestelijke deel van stationskwartier Almere Centrum. Deze ontwikkeling omvat de bouw van ca. 940 woningen, vooral voor studenten, starters en middeninkomens in een hoogstedelijke en natuurinclusieve opzet met diverse plintfuncties en ondergronds parkeren.

In de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit m.e.r. zijn activiteiten genoemd waarvoor een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Activiteiten in onderdeel D, categorie 11.2 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig. Het gaat daarbij om een stedelijk ontwikkelingsproject. Om die reden moet voorafgaand aan de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van de herontwikkeling Wisselweg 1-31 beoordeeld worden of er een m.e.r.- procedure moet worden doorlopen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 19 januari 2021 besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor de aanvraag omgevingsvergunning. Dit besluit is genomen op grond van een door een adviesbureau opgestelde aanmeldingsnotitie.

Waar kunt u het besluit inzien?

In verband met de Coronacrisis is het m.e.r-beoordelingsbesluit alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie zijn via onderstaande links in te zien:

Voor vragen over het besluit of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Procedure

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor - los van het voor te bereiden besluit over de omgevingsvergunning - rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning. De ter inzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zal op de gebruikelijke wijze via gemeenteblad.almere.nl bekendgemaakt worden.

Ontwerpwijzigingsplan Wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, J. Huydecoperweg 2, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de bedrijfswoning J. Huydecoperweg 2 een wijzigingsplan is voorbereid. Het ontwerp ligt met bijbehorende stukken met ingang van 4 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 14 april 2021).

Wat houdt het plan in?

Het wijzigingsplan betreft de wijziging van het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, door de bedrijfswoning J. Huydecoperweg 2 om te zetten in een plattelandswoning.

Hoe kunt u reageren?

Van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk (geen email) of mondeling hun zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan indienen. 

Je kunt jouw zienswijze richten aan: het college van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerpwijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, J. Huydecoperweg 2. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling Stedelijk Beleid via telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid). 

Waar kun je het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website

Ook kun je de bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14036.

Ontwerpwijzigingsplan Wijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, Linnaeusweg 9, Almere Buiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de bedrijfswoning Linnaeusweg 9 een wijzigingsplan is voorbereid. Het ontwerp ligt met bijbehorende stukken met ingang van 4 maart 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 14 april 2021).

Wat houdt het plan in?

Het wijzigingsplan betreft de wijziging van het bestemmingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, door de bedrijfswoning Linnaeusweg 9 om te zetten in een plattelandswoning.

Hoe kunt u reageren?

Van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 kunnen belanghebbenden schriftelijk (geen email) of mondeling hun zienswijze op het ontwerpwijzigingsplan indienen. 

Je kunt jouw zienswijze richten aan: het college van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerpwijzigingsplan Agrarisch gebied Buitenvaart, Linnaeusweg 9. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kun je een afspraak maken via het secretariaat van afdeling Stedelijk Beleid via telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling Stedelijk Beleid). 

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar. De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website.

Ook kun je de bestanden van het bestemmingsplan downloaden.

Voor vragen over het bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kun je terecht bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Je kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14036.

Wat vindt u van onze website?