Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Inloopbijeenkomst concept ontwerp bestemmingsplan voor de delen Almere Poort Oost en Duin

Voor de delen Duin en Poort Oost in Almere Poort is een nieuw concept bestemmingsplan opgesteld.

Duin heeft betrekking op het woongebied dat binnendijks is gelegen. 

Poort Oost heeft betrekking op de gebieden Olympiakwartier, Europakwartier Oost, Cascadepark Oost, Middenkant, Voortuin en de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant. 

Voor de overige gebieden ‘Almere Poort West en Pampushout’ en ‘Almere Poort Buitendijks’ komen er aparte bestemmingsplannen.

Inloopbijeenkomst 9 mei 2017

Het concept ontwerp bestemmingsplan kunt u bekijken op dinsdag 9 mei 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur, tijdens een inloopbijeenkomst in het Groenhorst College, Heliumweg 1, 1362 JA Almere Poort. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor nadere toelichting op het plan en voor het beantwoorden van uw vragen. 

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.  

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark, Almere Stad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Kruidenwijk en Beatrixpark een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 30 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 10 mei 2017).

Wat houdt het plan in?

Het plangebied van het ontwerp bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark omvat de woonwijk Kruidenwijk, de stadsweiden en de volkstuincomplexen bij de woonwijk, de begraafplaats aan de Kruidenweg, het Beatrixpark, het bedrijventerrein Frezerplaats en het Rie Mastenbroeksportpark. Het plangebied ligt ten zuiden van het Hoge Ring, ten oosten van de Muziekdreef, en ten noorden van de Waddendreef. Aan de oostkant grenst het plangebied aan de bestemmingsplangebieden Staatsliedenwijk en Markerkant.

Het nieuwe ontwerp bestemmingsplan is voornamelijk een actualisatie van de geldende bestemmingsplannen in het gebied aan nieuwe wetgeving en nieuw beleid. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het toestaan van functiemenging op het bedrijventerrein Frezersplaats. Dit betekent dat er naast bedrijven en kantoren ook andere werkfuncties zoals (semi) maatschappelijke voorzieningen en dienstverlening zijn toegestaan.
• Verruiming van de woonbestemming door globalere bouwregels en meer mogelijkheden voor beroep en bedrijf aan huis.
• In het ontwerp bestemmingsplan wordt ook de woningbouwontwikkeling aan de Pimpernelstraat, hoek Korianderweg als mogelijkheid meegenomen. In het najaar 2016 heeft de ontwikkelaar (ISPA Vastgoed BV) omwonenden van de Pimpernelstraat geïnformeerd en op 11 oktober 2016 hierover een informatieavond gehouden.

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 11 april 2017 van 18.30 uur tot 20.30 uur, een informatiebijeenkomst (inloopavond) gehouden in het gebouw Het Karwij aan het Lavendelplantsoen 59. Zowel medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan, als ook de ontwikkelaar (ISPA Vastgoed BV) voor het nieuwbouwplan aan de Pimpernelstraat, hoek Korianderweg. 

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 30 maart 2017 tot en met woensdag 10 mei 2017 kan een ieder schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerp bestemmingsplan Kruidenwijk en Beatrixpark. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van DSO/ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Informatieavond

Om kennis te nemen van het ontwerp bestemmingsplan wordt op dinsdag 11 april 2017 van 18.30 uur tot 20.30 uur, een informatiebijeenkomst (inloopavond) gehouden in het gebouw Het Karwij aan het Lavendelplantsoen 59. Zowel medewerkers van de gemeente zijn hierbij aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan, als ook de ontwikkelaar (ISPA Vastgoed BV) voor de nieuwbouwplan aan de Pimpernelstraat, hoek Korianderweg. 

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.  

Naar boven

Vastgesteld bestemmingsplan Muziekwijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 januari 2017 het bestemmingsplan Muziekwijk heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 23 maart 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 3 mei 2017).  

Wat houdt het plan in?

Het ontwerp bestemmingsplan Muziekwijk heeft betrekking op de gelijknamige wijk in Almere Stad. Het plan handhaaft in grote lijnen de bestaande gebruiks- en bouwmogelijkheden, waarbij de bouwregels zijn geactualiseerd en actueel beleid is verwerkt in de planregels.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Wijzigingen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 2 mei 2016 tot en met 13 juni 2016 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen deze periode zienswijzen ingediend. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten gewijzigd. Daarnaast heeft de gemeenteraad bij de vaststelling ook enige ambtshalve wijzigingen in het plan aangebracht:

Regels

  • Toegevoegd artikel 1.55, hobbymatig houden van landbouwhuis(dieren): een activiteit waarbij dieren worden gehouden uitsluitend bestemd om te worden aangewend voor recreatief gebruik en er geen activiteiten voor en door derden worden uitgevoerd, met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van activiteiten die onder de Wet milieubeheer vallen.
  • Toegevoegd artikel 1.92, stadsweide. Definitie gewijzigd in: een perceel grond dat gebruikt wordt voor het hobbymatig houden van (landbouwhuis)dieren.
  • Gewijzigd artikel 10.4 onder a Het is verboden de gronden te gebruiken voor: toegevoegd lid 4: het bedrijfsmatig gebruik van een stadsweide.
  • Toegevoegd artikel 10.1 onder l: voor het maximum aantal dieren per stadsweide, met een maximum van 50 punten, geldt de tabel uit bijlage 5. Bijlage 5 is toegevoegd aan de regels.
  • Gewijzigd artikel 9.5.1, additionele gronduitgifte: Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Groen', uitgezonderd ter plaatse van de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook', te wijzigen in de bestemming 'Wonen - 1', 'Wonen - 2' of 'Tuin', indien in het kader van een verzoek om additionele gronduitgifte positief is beslist en de eigendom van de gronden is overgedragen. Door de wijziging mag geen onevenredige afbreuk worden gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen.
  • Gewijzigd artikel 19.1 bestemmingsomschrijving: De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), primair bestemd voor
  • Gewijzigd artikel 9.2 bouwregels: Op de als 'Leiding - Leidingstrook' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de dubbelbestemming 'Leiding - Leidingstrook' worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 m.

Verbeelding

Aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – stadsweiden’ is verkleind tot de huidige locatie van de stadsweide aan de Youri Egorovweg.

Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 23 maart 2017 tot en met woensdag 3 mei 2017 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Muziekwijk.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen. Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kunnen belanghebbenden binnen deze termijn beroep instellen.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
  • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder (kaart werkt alleen met internet explorer). Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?