Skip to content

Bestemmingsplannen

Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op deze website. Klik op onderstaande link om direct naar deze plannen te gaan. Het betreft zowel plannen die nog in procedure zijn, als onherroepelijke plannen. Deze kaart werkt alleen met Internet Explorer.

Direct naar de digitale ruimtelijke plannen van Almere

Om juridische redenen is een klein deel van de plannen die in procedure gaan, helaas nog niet via bovenstaande link te bekijken. Deze plannen zijn wel beschikbaar onder onderstaand kopje 'Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?'.

Behalve op de gemeentelijke raadpleegomgeving zijn de Almeerse digitale plannen ook in te zien op de landelijke website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij u naar de pagina Meer info bestemmingsplannen

Naar boven

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder ziet u de bekendmakingen van plannen waarop u kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren u daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij u beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor u betekent.

Vooraankondiging ter inzage legging vastgesteld bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 juni 2019 het bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn één of meer wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd en heeft de raad bij amendement wijzigingen aangebracht. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 1 augustus 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 12 september 2019). Vanwege de zomervakantie vindt de aankondiging van de bekendmaking nu al plaats. U kunt het plan echter pas inzien en beroep indienen met ingang van 1 augustus 2019 (t/m 11 september).

Wat houdt het plan in?

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied van Duin en het gebied van Poort Oost, dit is Olympiakwartier-West (Zandpoort), Olympiakwartier-Oost (stadsdeelcentrum), Europakwartier Oost (het te ontwikkelen woongebied Stadstuinen), de bedrijventerreinen Hogekant en Lagekant en het gebied De Voortuin (gelegen nabij de A6).

Er heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.

Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een amendement heeft de gemeenteraad bij de vaststelling wijzigingen in het plan aangebracht.

Belanghebbenden die op tijd een zienswijze omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij hiertoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen beroep instellen.

Tegen de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan kan iedere belanghebbende beroep instellen.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

 • Bij amendement is artikel 11 Gemengd-6 dat betrekking heeft op het gebied van Muiderduin uit het bestemmingsplan geschrapt. Ook is dit gebied van de plankaart verwijderd.
 • De regeling dat er geluidsisolatie zou moeten worden aangebracht aan de woningen die in Duin worden gebouwd vanwege het geluid van de evenementen voorzover deze nog plaatsvinden op de huidige locatie, is geschrapt.
 • De parkeerregeling is aangepast zodat nu duidelijk is dat deze regeling alleen betrekking heeft op nieuwe situaties en alleen op het bouwen;
 • De regeling die betrekking heeft op de aan te houden afstand tot de aanwezige damwand in Duin is verduidelijkt.
 • De Algemene afwijkingsregels zijn aangepast zodat de afwijkingsmogelijkheid van 10% geen betrekking heeft op een supermarkt.
 • In het gebied van CSMART is een andere verdeling opgenomen van de toegestane bebouwing waardoor het mogelijk wordt een om een tweede gastenverblijf te realiseren naast het bestaande gastenverblijf. Het totaal van de toegestane bebouwing is niet veranderd.

Voor een volledig overzicht van alle wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 20 juni 2019 en de daarbij behorende Nota zienswijzen.

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

Het ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder (wegverkeer- en spoorweglawaai) heeft tegelijkertijd met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. In deze periode zijn hiertegen geen zienswijzen ingediend. Bij besluit van 31 augustus 2018 zijn de hogere waarden ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp, verleend. Dit besluit is opgenomen in bijlage 2 van de Regels van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp besluit kunnen gedurende de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan beroep instellen.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 1 augustus 2019 tot en met woensdag 12 september 2019 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Almere Poort Oost en Duin.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u naast het indienen van een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven).

Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 1 augustus 2019 ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij een van de medewerkers van deze afdeling. U kunt een bestemmingsplan inzien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt online een afspraak maken (zie bovenaan deze pagina) of telefonisch op nummer 14036.

De digitale versie kunt u met ingang van 1 augustus inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan met ingang van 1 augustus inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening parkeren en conceptnota Parkeernormen 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor heel Almere een partiële bestemmingsplanherziening wordt voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van woensdag 3 juli 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met dinsdag 13 augustus 2019).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan bevat een nieuwe regeling waarmee het realiseren van voldoende parkeergelegenheid wordt geëist. Het vervangt de bestaande parkeerregeling van de geldende bestemmingsplannen óf voegt een parkeerregeling toe aan de geldende bestemmingsplannen die geen parkeerregeling bevatten. De parkeerregeling heeft ook betrekking op het realiseren van parkeergelegenheid voor fietsen.

Het bestemmingsplan verwijst naar de Nota Parkeernormen 2019, waarin de eisen zijn opgenomen waar parkeergelegenheid aan moet voldoen. Het concept van deze nota ligt gedurende dezelfde periode als het bestemmingsplan ter inzage.

Inloopavond

Om kennis te kunnen nemen van het ontwerpbestemmingsplan en de conceptnota Parkeernormen 2019 wordt op woensdag 10 juli 2019 van 17:00 tot 19:00 uur een inloopavond gehouden in kamer Stad op D2 in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hierbij zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor een nadere toelichting en het beantwoorden van vragen over het bestemmingsplan.

Indienen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan

Van woensdag 3 juli 2019 tot en met dinsdag 13 augustus 2019 kan een ieder schriftelijk (geen e-mail) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan indienen.

U kunt uw zienswijze richten aan: de gemeenteraad van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening parkeren. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Indienen reacties op de conceptnota parkeernormen 2019

Van woensdag 3 juli tot en met dinsdag 13 augustus 2019 kan een ieder een reactie op de conceptnota indienen.

U kunt uw reactie richten aan burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. Conceptnota Parkeernormen 2019. Het is ook mogelijk uw reactie mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Mobiliteit op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM).

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij één van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het plan inzien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Bestemmingsplan

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Nota Parkeernormen

Digitaal is de Nota Parkeernormen 2019 hieronder in te zien:

Concept Nota Parkeernormen 2019

Naar boven

Ontwerp bestemmingsplan voor Almere Poort Buitendijks

Op 5 maart 2019 heeft het college ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Almere Poort Buitendijks. In het plan zijn de reacties die eerder zijn ingediend op het concept van dit plan verwerkt. Dit bestemmingsplan maakt de verdere ontwikkeling mogelijk van het buitendijks gelegen deel van stadsdeel Poort. Naast de uitbreiding en opwaardering van de stranden gaat het om verplaatsing van geluiddragende en grootschalige evenementen naar een nieuw evenementenstrand langs de A6. Ook faciliteert het nieuwe plan culturele activiteiten onder de noemer StrandLab op en rond het Almeerderstrand. Het ontwerp ligt voor iedereen ter inzage van donderdag 25 juli tot en met woensdag 4 september 2019 (zes weken). Vanwege de zomervakantie vindt de bekendmaking en ter inzage legging nu al plaats, zodat iedereen al eerder kennis kan nemen van het ontwerp bestemmingsplan. U kunt echter pas zienswijzen indienen met ingang van 25 juli (t/m 4 september).

Wat houdt het plan in?

Almeerderstrand en nieuw evenementenstrand Het huidige Almeerderstrand wordt verbreed en heringericht. Diverse evenementen blijven in het nieuwe plan mogelijk, maar de grotere en geluiddragende evenementen zullen naar verwachting vanaf 2021 plaatsvinden op het verbrede zuidelijke deel, gelegen langs de Flevolijn. Het bestaande deel van het Almeerderstrand behoudt zijn hoofdfunctie voor strandrecreatie en hier kunnen dus de kleinschaliger evenementen blijven plaatsvinden. Ook culturele activiteiten onder de naam StrandLab, zoals artists in residence, kunnen hun plek vinden op en nabij het Almeerderstrand.

Marina Muiderzand

De huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden voor de jachthaven worden grotendeels overgenomen in het nieuwe plan. Nieuw is met name de voorgestelde verplaatsing van het catamaranstrand van de noordzijde naar de noordwestzijde van de jachthaven. Dit kan door landaanwinning waarbij een nieuw strand wordt aangelegd. Een tweede voorgestelde ontwikkeling is de mogelijkheid 40 tot 60 appartementen te realiseren op de zuidoostelijke poot van de jachthaven, met in de plint kleinschalige jachthaven gebonden voorzieningen en bedrijven. De huidige botenopslag op die plek zou dan gedeeltelijk worden verplaatst naar noordwestelijke havenpoot tussen de havenkom en het nieuwe catamaranstrand. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn overigens pas mogelijk via een wijzigingsbevoegdheid. In het momenteel lopende participatietraject met betrokken stakeholders en bewoners van Muiderburght worden nog alternatieve inrichtingsmogelijkheden afgetast.

Meerstrand

Ten noorden van Marina Muiderzand en Muiderburght loopt nu de IJmeerdijk verder in noordooostelijke richting. Hier wordt het Meerstrand mogelijk gemaakt. Dit strand zal een extensiever gebruik kennen, met name ten behoeve van de toekomstige bewoners van de binnendijks gelegen woongebieden. Ook blijft kitesurfen in dit deel van het gebied mogelijk.

IJmeer

Het aangrenzende gemeentelijke deel van het IJmeer maakt deel uit van dit bestemmingsplan. Dit is Natura-2000 gebied en heeft vanwege die status ook een natuurbestemming. Daarnaast heeft het IJmeer onder andere ook een recreatieve functie.

Aanduidingen op de verbeelding, waar rekening mee moet worden gehouden

Er is diverse infrastructuur in het gebied waar rekening mee moet worden gehouden, zoals de dijk die een waterkeringsfunctie heeft. Verder met name de bovengrondse hoogspanningsleiding en de Flevolijn waarmee uit oogpunt van externe veiligheid rekening mee moet worden gehouden. Naar aanleiding van het vooroverleg is ook de vaargeul van Rijkswaterstaat opgenomen.

Milieueffectenrapport (MER)

Het al eerder gemaakte MER is in de bijlagen bij de plantoelichting opgenomen. Er is een oplegnotie opgesteld ter onderbouwing van maximaal 30.000 bezoekers voor grootschalige evenementen op het nieuw aan te leggen evenementenstrand. Deze oplegnotitie ontbreekt nog, maar zal voor aanvang van de formele inzagetermijn worden toegevoegd.

Consultatie gemeenteraad

Alvorens het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen is vanwege de mogelijke nieuwe ontwikkelingen op 11 april 2019 eerst de raad geconsulteerd. Met name de eerder op 24 januari jl. aangenomen motie stond centraal in deze politieke markt op de locatie Marinaterrein in het plangebied. Strekking van die motie was een participatie traject over de uitbreidingsplannen van Marina Muiderzand te doorlopen en door bewoners van Muiderburght ingebrachte alternatieven hierin te betrekken.

Participatie met bewoners en stakeholders Marina Muiderzand

Genoemde motie en uitkomst van de raadsconsultatie hebben er toe geleid dat meerdere gesprekken hebben plaatsgevonden tussen Marina Muiderzand, Amvest (projectontwikkeling Duin), de bewoners van Muiderburght en de gemeente Almere. Komende weken worden de gesprekken nog voortgezet, zodat partijen de uitkomsten hiervan kunnen betrekken in eventueel in te dienen zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan. Mogelijke aanpassingen kunnen worden doorgevoerd in de vaststellingsfase.

Hoe kunt u reageren?

De formele inzage termijn van het ontwerpbestemmingsplan loopt van donderdag 25 juli tot en met woensdag 4 september 2019. Gedurende die periode kan iedereen schriftelijk (geen email) of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van afdeling ROM op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling ROM). Vanwege de zomervakantie vindt de bekendmaking en ter inzage legging nu al plaats, zodat een ieder al eerder kennis kan nemen van het ontwerp bestemmingsplan. Let op: U kunt geen zienswijzen indienen vóór aanvang van de formele inzagetermijn, dus niet voor 25 juli.

Waar kunt u het plan inzien?

Het papieren bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het stadhuis, Stadhuisplein 1 bij de afdeling Burgerzaken. Vraag naar het bestemmingsplan bij één van de medewerkers van deze afdeling. U kunt het plan inzien op de volgende tijden:

 • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur;
 • donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u terecht bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het stadhuis, Stadhuisplein 1. Hier kunt u alleen op afspraak terecht. U kunt een afspraak maken via www.almere.nl/afspraak of telefonisch op telefoonnummer 14036.

De digitale versie kunt u inzien via het kaartje hieronder. Ook kunt u het digitale plan inzien via de landelijke website, of de technische bestanden van het bestemmingsplan downloaden. Het is ook mogelijk het plan op het stadhuis digitaal in te zien. Vraag hiernaar bij een van de medewerkers van de afdeling Burgerzaken.

Naar boven

Wat vindt u van onze website?