Waar kan ik ruimtelijke plannen inzien?

Een flink deel van de Almeerse bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Almere is digitaal in te zien op de landelijke website Ruimtelijkeplannen. Op deze website kunnen bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van alle gemeenten, provincies en het rijk digitaal worden bekeken.

Voor informatie over het proces van de ruimtelijke plannen in Almere en een uitgebreide uitleg over ruimtelijke plannen in het algemeen verwijzen wij je naar de pagina bestemmingsplannen.

Welke plannen liggen op dit moment ter inzage?

Hieronder zie je de bekendmakingen van plannen waarop je kunt reageren. Deze plannen liggen op dit moment ter inzage als onderdeel van de juridische planprocedure.

Bestemmingsplannen zitten redelijk ingewikkeld in elkaar, het zijn juridische documenten. Wij adviseren je daarom een afspraak bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving te maken. Zo kunnen wij je beter uitleggen wat er in het bestemmingsplan staat en wat dit in de praktijk voor je betekent.

Vastgesteld bestemmingsplan Appartementen Sluis (Almere Haven)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2021 het bestemmingsplan Appartementen Sluis (Almere Haven) ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van donderdag 20 januari 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 2 maart 2022).

Wat houdt het plan in?

Het bestemmingsplan maakt realisatie mogelijk van 32 appartementen, bestaande uit 5 tot 6 woonlagen op een onbebouwd terrein aan de oostkant van de Sluisgarage. Herziening van het geldende bestemmingsplan is nodig, omdat ter plaatse de geldende verkeer- en verblijfsbestemming moet worden gewijzigd naar een woonbestemming. Het nieuwe woongebouw, met woningen in het middensegment, maakt onderdeel uit van het stadsvernieuwingsproject Centrum Haven dat eerder al in gang is gezet met de ontwikkeling aan de Kruisstraat.

Tegen dit besluit heeft geen reactieve aanwijzing van de provincie en/of het rijk plaatsgevonden.
Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn binnen de daarvoor geldende termijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Ook heeft de gemeenteraad bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. 
In verband met de geluidsituatie vanwege de ligging langs de busbaan is op 20 november 2020 een besluit Hogere Waarden volgens de Wet geluidhinder genomen. Dit besluit is als bijlage opgenomen in de plantoelichting.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 20 januari 2022 tot en met woensdag 2 maart 2022 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Appartementen Sluis. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Op het raadsbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de Coronacrisis is het vastgestelde bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0034.BP1A09-vg01

De bestanden van het vastgestelde bestemmingsplan kunt u downloaden op:
https://digitaleplannen.nl/0034/ECA4E281-A6D6-463F-8607-6B06EB563F49/

Voor vragen over het vastgestelde bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Ontwerp wijzigingsplan Almere Hout Noord, De Werf met m.e.r.-beoordeling en ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Almere Hout Noord, De Werf een nieuw wijzigingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende m.e.r.-beoordeling en ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt met ingang van donderdag 30 december 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 9 februari 2022). 

Wat houdt het plan in?

Ontwerp wijzigingsplan

In het gebied tussen de Hoge Vaart en Nobelhorst, ten noorden van de Vinkweg is het project De Werf gepland. Het project volgt uit het ontwikkelingsplan Almere Hout Noord en bestaat uit het realiseren van maximaal 140 woningen. Verder zal ten zuiden van de woonbebouwing een horecapaviljoen van circa 300 m2 bvo worden gerealiseerd. Deze horecagelegenheid komt te liggen naast een tegelijkertijd te realiseren waterverbinding tussen de Hoge Vaart en Nobelhorst.
In het ontwerp wijzigingsplan is de bestemming van het gebied, op grond van een wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan, gewijzigd in een bestemming Woongebied, zodat de woningen en de horecagelegenheid juridisch mogelijk worden gemaakt.

M.e.r.-beoordeling

Omdat het een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft, vraagt het Besluit milieueffectrapportage om (voorafgaand aan de terinzagelegging) te beoordelen of het voor deze ontwikkeling nodig is een milieueffectrapport op te stellen. Daarvoor is een vormvrije m.e.r.-beoordeling gemaakt. In deze beoordeling is per milieuaspect beschreven in hoeverre er in het projectgebied, of in de omgeving van het projectgebied, belangrijke nadelige effecten vanwege de ontwikkeling te verwachten zijn. Uit de onderzoeken die zijn gedaan voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling kan worden geconcludeerd dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn als gevolg van deze ontwikkeling. Derhalve hebben wij op 21 december 2021 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor het wijzigingsplan.
Het vormvrij m.e.r.-besluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat er tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is (tenzij dit besluit een belanghebbende - los van het ontwerp wijzigingsplan - rechtstreeks in zijn belang treft). Het m.e.r.-besluit maakt deel uit van het ontwerp wijzigingsplan. Belanghebbenden kunnen wel hun opvatting over het vormvrij m.e.r.-besluit via een zienswijze kenbaar maken in het kader van de terinzagelegging van het ontwerp wijzigingsplan.

Ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde voor geluid vanwege de A6 zal worden overschreden. Met dit besluit worden voor de te projecteren woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld.
Met het ontwerp besluit hogere waarden Wet geluidhinder worden voor deze geluidsgevoelige bestemmingen hogere waarden vastgesteld op grond van de artikelen 83 en 110a van de Wet geluidhinder tot maximaal 53 dB Lden.

Hoe kunt u reageren?

Van donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen. Zie hiervoor bovenaan deze pagina. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerp wijzigingsplan Almere Hout Noord, De Werf’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de coronacrisis is het ontwerp wijzigingsplan alleen digitaal beschikbaar.
De digitale versie van het ontwerp wijzigingsplan is in te zien via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?planidn=NL.IMRO.0034.WP5C01-on01 

De m.er.-beoordeling is opgenomen in paragraaf 5.1 van de toelichting op het ontwerp wijzigingsplan.

Het ontwerp besluit hogere waarden Wet Geluidhinder staat in bijlage 5 bij de regels in het ontwerp wijzigingsplan.

De bestanden van het ontwerp wijzigingsplan kunt u downloaden op:
https://digitaleplannen.nl/0034/FC17D89F-32A9-4EB9-B424-1021B2AE4E8B/

Voor vragen over het ontwerp wijzigingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.

Ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation De Strubbenweg 37

Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor het gebied Transformatorstation De Strubbenweg 37 een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid. Het ontwerp bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van 9 december 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 20 januari 2022).

Deze publicatie dient tevens te worden opgevat als de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro (melding voornemen bestemmingsplanherziening). Voor bovengenoemd bestemmingsplan wordt geen milieueffectrapport opgesteld. Wel wordt advies ingewonnen bij de wettelijke overlegpartners.

Wat houdt het plan in?

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om de capaciteit van het bestaande transformatorstation uit te breiden en de voor veiligheidsredenen noodzakelijke bliksemspitsen te plaatsen. Om in de nabije toekomst te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit is het noodzakelijk om de capaciteit van het transformatorstation uit te breiden.

Hoe kunt u reageren?

Van 9 december 2021 tot en met 20 januari 2022 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via de gemeentelijke website www.almere.nl/ruimtelijkeplanneninprocedure 
Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

U kunt uw zienswijze richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, o.v.v. ‘ontwerpbestemmingsplan Transformatorstation De Strubbenweg 37’. Het is ook mogelijk uw zienswijze mondeling in te dienen. In dat geval kunt u een afspraak maken via het secretariaat van de afdeling SBL op telefoonnummer 14036 (vraag naar het secretariaat van de afdeling SBL).

Waar kunt u het plan inzien?

In verband met de coronacrisis is het ontwerp bestemmingsplan alleen digitaal beschikbaar.

De digitale versie van het ontwerp bestemmingsplan is in te zien via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0034.BP2W03-on01 

De bestanden van het ontwerp bestemmingsplan kunt u downloaden op:https://digitaleplannen.nl/0034/C4859E99-41A1-40C4-8139-A22324FB7523/ 

Voor vragen over het ontwerp bestemmingsplan of hulp bij het inzien, kunt u terecht bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken op telefoonnummer 14036.