Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging van het college 2018 – 2022 aan. Tevens maken wij in dit document de gegevens openbaar met betrekking tot de nevenfuncties van de collegeleden. Wanneer van toepassing of wettelijk voorgeschreven, vermelden wij de hoogte van inkomsten uit deze nevenfuncties; het gaat hierbij om brutobedragen per jaar. Tevens vermelden wij jaarlijks per april van een jaar de daadwerkelijke inkomsten uit nevenfuncties van het voorafgaande kalenderjaar, conform de opgave die de betreffende portefeuillehouder aan de belastingdienst doet.

Burgemeester en wethouders van Almere:

Besluiten

Met ingang van 25 februari 2020

De portefeuilleverdeling college 2018 – 2022 en onderlinge vervanging als volgt vast te stellen:

A.T.B. Bijleveld-Schouten (Burgemeester)

Bestuur, Openbare Orde, Veiligheid, Internationale Samenwerking en Digitalisering

A. bestuursorgaan burgemeester

 • Coördinatie van veiligheidsvraagstukken en veiligheidsregio
 • Openbare orde
 • Politie
 • Brandweer
 • Crisis- en rampenbestrijding
 • Vergunning verlening
 • Toezicht en handhaving
 • VNG-coördinatie college

B. bestuursorgaan college

 • Internationale betrekkingen
 • Europa
 • MRA
 • Regionale samenwerking
 • Coördinatie Lobby agenda
 • Straatnaamgeving
 • Digitalisering
  • De digitale stad
  • ICT intern
  • Informatieveiligheid/Privacy

H.I. van Garderen (VVD)

Beheer Openbare Ruimte, Kunst & Cultuur, Stadsvernieuwing, Communicatie en (City)marketing

 • 1e loco-burgemeester
 • Stadsvernieuwing
 • Beheer en onderhoud
 • Marketing en communicatie
 • Almere City Marketing
 • Kunst en cultuur
 • Collegiaal bestuur
 • Dierenwelzijn

Bestuurlijk trekker van opgave:

Stadsvernieuwing:

 • Binnenring Haven
 • Centrum Almere Buiten

Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Versterken cultuur, recreatie en toerisme

J.P. Lindenbergh (VVD)

Financiën, Wonen, Mobiliteit, Sport en Dienstverlening

 • Financiën
 • Wonen
 • Sport
 • Mobiliteit (excl. regio)
 • Dienstverlening (incl. burgerzaken)
 • Vergunningen, toezicht, handhaving
 • Bedrijfsvoering (incl. HRM)

Bestuurlijk trekker van de opgave Wonen

M. Veeningen (D66)

Ruimtelijke & Economische Ontwikkeling, Onderwijs-Arbeidsmarkt

 • Economische zaken

- werkgelegenheid/vestigingsbeleid

 • Grondbeleid
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Regie fonds verstedelijking
 • Recreatie en toerisme
 • Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt
 • Beleid vergunningverlening
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Internationale betrekkingen
 • Markt
 • Vastgoed
 • Regionale samenwerking

Bestuurlijk trekker van opgave:

 • Aantrekkelijk vestigingsbeleid voor bedrijven

Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Versterken hart van de stad

J. Hoek (GroenLinks)

Floriade, Duurzaamheid en Democratische Vernieuwing

 • Floriade
 • Duurzame ontwikkelingen
  • Milieu
  • Energietransitie
  • Circulaire economie
  • Aardgasloos
  • Groen/blauw
  • Afval
  • Warmtevisie
 • Bestuurlijke verbetering
  • Participatie
  • Democratisering
 • Regie Almere 2.0
 • Innovatie
 • Regionale mobiliteit
 • Omgevingswet en Omgevingsvisie

Bestuurlijk trekker van opgave:

 • Verduurzaming
 • Floriade

Lijn Fonds Verstedelijking Almere:

 • Energy on upcycling
 • Groenblauw

R. Bosch (ChristenUnie)

Welzijn, Jeugd, Onderwijs, Ouderen en Gezondheid

 • Jeugd & gezin, inclusief jeugdhulp
 • Onderwijs
 • Sluitende aanpak zorg en onderwijs
 • Publieke gezondheidszorg
 • Welzijn
 • Wijkteams
 • Laaggeletterdheid

Bestuurlijk trekker van opgave:

 • Gezond in Almere
 • (G)oud in Almere: het verzilveren van de vergrijzing

Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Versterken leer-en werkomgeving

F.T. de Jonge (CDA)

Werk en Inkomen, Integratie en Wonen met Zorg

 • Werk en Inkomen
 • Integratie, diversiteit en inclusie
 • Coördinatie asielzaken
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Vrouwenopvang/crisisopvang
 • Veilig Thuis
 • WMO
 • Individuele ondersteuning
 • Groepsgerichte ondersteuning
 • Hulpmiddelen
 • Schulden voorkomen en oplossen

Bestuurlijk trekker van de opgave:

 • Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag
 • Wonen met zorg

Lijn Fonds Verstedelijking Almere: Vernieuwend wonen


Onderlinge vervanging

Vervanging van de burgemeester vindt plaats in de volgende wethouders volgorde:

 1. H.I. van Garderen
 2. J.P. Lindenbergh
 3. M. Veeningen
 4. J. Hoek
 5. R. Bosch
 6. F.T. de Jonge

De vervanging van de wethouders is als volgt:

 • Wethouder H.I. Van Garderen vervangt wethouder J. Hoek
 • Wethouder J.P. Lindenbergh vervangt wethouder M. Veeningen en wethouder J. Hoek voor het onderdeel Floriade
 • Wethouder M. Veeningen vervangt wethouder J.P. Lindenbergh
 • Wethouder J. Hoek vervangt wethouder H.I. van Garderen
 • Wethouder R. Bosch vervangt wethouder F.T. de Jonge
 • Wethouder F.T. de Jonge vervangt wethouder R. Bosch

Ambtsgebonden nevenfuncties

F.M. Weerwind

 • Voorzitter Veiligheidsregio Flevoland
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA)
 • Boardlid Amsterdam Economic Board (AEB) en uit dien hoofde:
  • Trekker van de uitdaging Digitale Connectiviteit
  • Lid van de Agendacommissie
 • Voorzitter Economic Development Board Almere (EDBA)
 • Voorzitter en bestuurslid van de commissie Informatiesamenleving van de VNG en uit dien hoofde:
  • Voorzitter van de Adviesraad Informatiebeveiligingsdienst;
  • Deelnemer aan het InnovatieKabinet;
  • Lid van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid;
  • Lid bestuur VNG.
 • Tweede vicevoorzitter van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA)        
 • Lid Veiligheidsberaad en Bestuurlijk portefeuillehouder  ‘Informatievoorziening’ en uit dien hoofde:
  • Voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Informatievoorziening.
 • Bestuurlijk trekker ‘cyberweerbaarheid & informatiesamenleving’ G40
 • Voorzitter taskforce ‘Digitale Veiligheid’ Veiligheidscoalitie Midden Nederland
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten
 • Lid van de Benoemingsadviescommissie voor de nieuwe leden van de Onderwijsraad

H.I. van Garderen

 • Lid Stuurgroep Afvalwaterketen Flevoland
 • Voorzitter dagelijks bestuur VNG afdeling Flevoland
 • Lid kerngroep van het platform Slappe Bodem
 • Lid Bestuurlijk Overleg Regionale Evenementenstrategie (MRA).
 • Lid Algemene Vergadering Gastvrije Randmeren

J.P. Lindenbergh

 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Alliander
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Floriade Almere 2022 BV
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Bank Nederlandse Gemeenten
 • Fondsbeheerder Fonds Verstedelijking Almere
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter Georganiseerd Overleg gemeente Almere.
 • Plaatsvervangend lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II.
 • Lid Algemene Vergadering Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Bouwen en Wonen (MRA)

M. Veeningen

 • Lid Omgevingsraad Schiphol (vervalt per 01.01.2022)
 • Lid Bestuurlijke Regiegroep Schiphol
 • Lid CROL (Commissie Regionaal Overleg Lelystad Airport)
 • Lid Amsterdam Network Council (behorend bij Amsterdam Economic Board)
 • Vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Omala NV/CV
 • Lid Economic Development Board Almere (EDBA)
 • Lid Agendacommissie Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Lid Bestuur Nationaal Park Oostvaardersplassen
 • Lid Comité van Toezicht EFRO Kansen voor West II
 • Voorzitter van de Fysieke Pijler van de G40

J. Hoek

 • Lid Vervoerberaad Flevoland
 • Lid Platform Mobiliteit (MRA)
 • Lid Programmaraad Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (MRA)
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (MRA)
 • Lid Bestuurlijk Omgevings Overleg Flevoland
 • Lid Portefeuillehoudersoverleg Regionale Energietransitie Flevoland
 • Voorzitter Innovatieplatform HVC
 • Vervanger van wethouder Lindenbergh in de functie van vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering NV Huisvuilcentrale
 • Vervanger van wethouder Lindenbergh in de functie van vertegenwoordiger in aandeelhoudersvergadering Floriade Almere 2022 BV
 • Vervanger van wethouder Lindenbergh in de functie van lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

R. Bosch

 • Voorzitter van het Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur GGD Flevoland
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep

F.T. de Jonge

 • Voorzitter Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Tomingroep
 • Voorzitter Regionaal Werkbedrijf Flevoland
 • Lid VNG-commissie Participatie, Schulden en Integratie
 • Duovoorzitter G40 themagroep Vergunninghouders en Asiel

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

F.M. Weerwind

 • Lid deelredactie Bestuurskracht en democratie Platform O i.o. (onbezoldigd)
 • Lid van de Raad van Toezicht van Het Vergeten Kind (onbezoldigd)
 • Ambassadeur van Buurtbemiddeling (onbezoldigd)
 • Voorzitter landelijke Fietsersbond (onbezoldigd)
 • Lid BPD Cultuurfonds (onbezoldigd)
 • Beschermheer Almeers Jeugd Symfonie Orkest (onbezoldigd) 
 • Beschermheer Muziekids Almere (onbezoldigd)
 • Beschermheer Stichting Diligence Almere (onbezoldigd)
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (onbezoldigd)
 • Voorzitter adviescommissie Verkenning nationale museale voorziening slavernijverleden

H.I. van Garderen

 • Voorzitter van de stichting Miep Diesel (onbezoldigd)

J.P. Lindenbergh

 • Trainer bij de Haya van Somerenstichting (onbezoldigd)

M. Veeningen

Geen

J. Hoek

 • Bestuurslid van ‘Stichting kringloopbedrijf De Lokatie’ / Stichting Dienstenbureau De Lokatie (onbezoldigd)

R. Bosch

Geen

F.T. de Jonge

 • Bestuurslid Wetenschappelijk Instituut CDA (onbezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam – tot 1 april 2021 (€ 7.000,- per jaar)

Overzicht neveninkomsten collegeleden 2020

De Gemeentewet (art. 41b lid 4) schrijft voor dat de inkomsten uit nevenfuncties van collegeleden uit een voorgaand kalenderjaar uiterlijk op 1 april van het volgende jaar openbaar worden gemaakt. Onderstaand overzicht voorziet daarin. Het overzicht wordt toegevoegd aan het de Portefeuilleverdeling, Vervangingsregeling en Overzicht Nevenfuncties dat ter openbare inzage ligt en is gepubliceerd op de website van de gemeente.

 

NaamInkomsten uit functiegebonden nevenfuncties in 2020Inkomsten uit niet-functiegebonden nevenfuncties in 2020Betreffende nevenfuncties in 2020
Burgemeester WeerwindGeenGeen 
Wethouder Van GarderenGeenn.v.t. 
Wethouder LindenberghGeenGeen 
Wethouder VeeningenGeenn.v.t. 
Wethouder HoekGeenGeen 
Wethouder BoschGeenn.v.t. 
Wethouder De Jonge (vanaf 13 februari 2020)Geen€ 7.000,- per jaarVice-voorzitter Raad van Toezicht Huisartsenposten Amsterdam