Skip to content

2016

Dienstreis wethouder Peeters naar Barcelona (Spanje)

11 november 2016

Aanleiding en doel van de reis:

Bestuurlijk overleg met de board van universiteit BES (Business Engineering School) La Salle ten behoeve van de evaluatie van vijf jaar samenwerking

Aantal meereizende ambtenaren: 1

Bestuurlijke kosten gemeente Almere:

Raming € 371,91 (reiskosten), werkelijke kosten € 371,90  

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Milaan (Italië)

16-18 november 2016

Aanleiding reis:

Sinds 2011 is Almere een geassocieerd lid van de Europese netwerkorganisatie Eurocities. Het netwerk Eurocities bestaat uit meer van 140 steden in heel Europa. De organisatie is gericht op lobby, kennisuitwisseling, het netwerken en het realiseren van gezamenlijke projecten tussen Europese steden. Jaarlijks organiseert Eurocities een politieke conferentie voor de burgemeesters en de bestuurders van de deelnemende steden met als doel om een politieke dimensie van het netwerk te versterken door de bestuurders van grote en middelgrote Europese steden elkaar te laten ontmoeten en een debat aan te gaan over een actueel gekozen thema. Dit jaar is de gastheer van de ontmoeting de stad Milaan. Het thema van de conferentie voor dit jubileumjaar (30-jarig bestaan) voor het netwerk is 'Sharing Cities'. Milaan en Eurocities willen een debat met de deelnemers aangaan over de rol van de steden in het ontwerp van stedelijk beleid dat wordt ontwikkeld op basis van de principes van een nieuwe vorm van economie, de zogenaamde deeleconomie ( 'sharing economy').

Doel van de reis:

- Kennismaking van de burgemeester met het netwerk Eurocities en eventuele heroverweging van de strategische inzet van het netwerk ten behoeve van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en projecten;

- Bijdrage leveren aan het politieke debat omtrent de rol van de steden in deeleconomie gezien de expertise van de burgemeester op het gebied van digitale connectiviteit (een van de aspecten van het concept 'deeleconomie') en de rol van de burgemeester als trekker van deze grootstedelijke uitdaging in Amsterdam Economic Board voor de hele Metropoolregio Amsterdam;

- Met het oog op Floriade de profilering van de stad Almere en de Metropoolregio Amsterdam in Europa als een stad en een regio die deze nieuwe vorm van economie in het beleid op het gebied van digitale connectiviteit, voedselbeleid, circulaire economie steeds meer omarmen.

- Uitbreiding van het netwerk in Europa. Aan de conferentie zullen Europese commissieleden, Europarlementariërs, bestuurders en raadsleden van zulke steden als Kopenhagen, Berlijn, Athene, Gent, Barcelona, Birmingham, Lyon, e.a deelnemen.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten gemeente Almere:

Raming € 440 (reis- en verblijfskosten) plus € 340 (deelname conferentie); werkelijke kosten € 668,84 (reis- en verblijfskosten) plus € 341,60 (deelname conferentie)

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Rome (Italië)

13 - 14 oktober 2016

NB Door omstandigheden is deze reis van de burgemeester niet doorgegaan. De ambtelijke deelname is wel doorgegaan.

Aanleiding en doel van de reis:

Op 15 oktober 2015 heeft Almere tijdens de eerste Mayor’s Summit in Milaan, de Urban Food Policy Pact (UFPP) ondertekend, gericht op het realiseren van een duurzame, rechtvaardige en toegankelijk lokaal voedselsysteem

Op 13-14 oktober 2016 vindt als onderdeel van de World Food Day de tweede Mayor’s Summit in Rome plaats. Deze bijeenkomst biedt de ondertekenaars van het Pact de mogelijkheid tot het uitwisselen van ideeën en het delen van hun vorderingen m.b.t. de doelstellingen van het Pact. Tijdens de bijeenkomst worden aan de hand van de Milan Pact Award best practices gepresenteerd en zullen verschillende burgemeesters het woord voeren over de uitwerking en uitvoering van het UFPP in hun betreffende stad. Omdat meer dan 100 steden het Pact hebben ondertekend is het nodig om met een klein groep steden nationale en regionale netwerken te vormen teneinde gerichte uitvoering te geven aan het Pact. Almere heeft daarom het initiatief genomen om voor de Nederlandse steden, die het pact hebben ondertekend, een coördinerende rol te spelen. Voorgesteld wordt om burgemeester Weerwind namens deze steden het woord te laten voeren voor Nederland. Na afloop van de plenaire gedeeltes is er gelegenheid tot netwerken. Daarbij kunnen contacten met verschillende steden en organisaties, die relevant zijn voor Almere in het kader van Growing Green cities (GG-Cities) en de Floriade, worden aangehaald

Kort samengevat zijn de doelen van deze reis:

-     Uitwisselen van ideeën/ervaringen m.b.t. uitvoering UFPP met betrokken steden.

-     Namens de Nederlandse steden toelichten van de stand van zaken betreffende samenwerking rondom voedselvraagstukken in Nederland

-     Internationaal promoten van Almere en de Floriade.

-     Verstevigen en verder uitbouwen van een internationaal netwerk van steden in het kader van GG-Cities/Floriade.

Aantal meereizende ambtenaren: 2

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere:

Raming € 650 (reis- en verblijfskosten), werkelijke kosten: geen (reis is geannuleerd) 

Dienstreis wethouder Pol naar Brussel (België)

11 oktober 2016

NB Door omstandigheden is deze reis van de wethouder niet doorgegaan. De ambtelijke deelname, en de deelname van de burgemeester (zie elders in het register) is wel doorgegaan.

Aanleiding en doel van de reis:

Het Platform Regionaal-Economische Structuur van de MRA organiseert in samenwerking met Amsterdam Economic Board van 10 t/m 12 oktober 2016 een MRA-bestuurdersreis naar Brussel voor de deelname aan de European Week of Regions and Cities die jaarlijks in oktober in Brussel plaatsvindt. Tijdens dit evenement worden er gedurende enkele dagen diverse inhoudelijke workshops en netwerkactiviteiten georganiseerd voor politici uit steden en regio’s om de kennisuitwisseling tussen de Europese steden en regio’s te bevorderen. Daarnaast biedt de deelname aan deze meeting de mogelijkheid om contacten te leggen met de EC-leden, Europarlementariërs en vertegenwoordigers van relevante Europese netwerken en organisaties. Tevens kunnen actuele stedelijke vraagstukken op de agenda van Brussel worden gezet.

Het doel van de MRA-bestuurdersreis

In de MRA-agenda 2016-2020 is besloten om de Europese samenwerking in de regio verder te intensiveren door focus aan te brengen op een aantal beleidsinhoudelijke thema’s. Daarom richt zich deze reis op het verbinden van de Europese agenda met de Grootstedelijke Uitdagingen van de Amsterdam Economic Board, nl. Digitale Connectiviteit en Circulaire Economie.

Doel van de reis:

-     Profilering van de MRA-regio in de EU;

-     Uitbouw van het netwerk van de MRA-bestuurders in Brussel

De verwachtte uitkomst van de reis is dat er concrete onderlinge afspraken worden gemaakt onder de bestuurders van de MRA per thema (digitale connectiviteit en circulaire economie) met betrekking tot het gezamenlijke optreden van de regio op Europese schaal. De gemaakte afspraken krijgen vervolgens inbedding in de gemeentelijke organisaties.

Doel van de reis specifiek voor Almere:

Almere zet als tweede stad in de Metropoolregio Amsterdam sterk in op regionale samenwerking. Deze reis zal bijdragen aan:

-     De versterking van de positie van Almere binnen de regio op het thema circulaire economie;

-     Het verkennen van kansen voor Europese samenwerking voor Almere;

-     De profilering in Brussel als de regio/stad die ambities en potentie heeft om bij te dragen aan de doelstellingen van Europa op het gebied van duurzame energie en circulaire economie.

Aan de MRA-bestuurdersreis neemt ook de burgemeester Franc Weerwind als de delegatieleider op het thema digitale connectiviteit (van 10 t/m 12 oktober).

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten voor gemeente Almere:

Raming € 230 (reiskosten), werkelijke kosten: geen (reis is geannuleerd)                                          

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Brussel (België)

10 - 12 oktober 2016

Aanleiding en doel van de reis:

Het Platform Regionaal-Economische Structuur van de MRA organiseert in samenwerking met Amsterdam Economic Board van 10 t/m 12 oktober 2016 een MRA-bestuurdersreis naar Brussel voor de deelname aan de European Week of Regions and Cities die jaarlijks in oktober in Brussel plaatsvindt. Tijdens dit evenement worden er gedurende enkele dagen diverse inhoudelijke workshops en netwerkactiviteiten georganiseerd voor politici uit steden en regio’s om de kennisuitwisseling tussen de Europese steden en regio’s te bevorderen. Daarnaast biedt de deelname aan deze meeting de mogelijkheid om contacten te leggen met de EC-leden, Europarlementariërs en vertegenwoordigers van relevante Europese netwerken en organisaties. Tevens kunnen actuele stedelijke vraagstukken op de agenda van Brussel worden gezet.

Het doel van de MRA-bestuurdersreis:

In de MRA-agenda 2016-2020 is besloten om de Europese samenwerking in de regio verder te intensiveren door focus aan te brengen op een aantal beleidsinhoudelijke thema’s. Daarom richt zich deze reis op het verbinden van de Europese agenda met de Grootstedelijke Uitdagingen van de Amsterdam Economic Board, nl. Digitale Connectiviteit en Circulaire Economie.

Doel:

-     Profilering van de MRA-regio in de EU;

-     Uitbouw van het netwerk van de MRA-bestuurders in Brussel

De verwachtte uitkomst van de reis is dat er concrete onderlinge afspraken worden gemaakt onder de bestuurders van de MRA per thema (digitale connectiviteit en circulaire economie) met betrekking tot het gezamenlijke optreden van de regio op Europese schaal. De gemaakte afspraken krijgen vervolgens inbedding in de gemeentelijke organisaties.

Doel van de reis specifiek voor Almere:

Almere zet als tweede stad in de Metropoolregio Amsterdam sterk in op regionale samenwerking. Voor deze reis is Almere de trekker van het thema ‘digitale connectiviteit’. De burgemeester is als lid van de Amsterdam Economic Board de delegatieleider op dit thema

Deze reis zal bijdragen aan:

-     De versterking van de positie van Almere binnen de regio op het thema digitale connectiviteit;

-     Het verkennen van kansen voor Europese samenwerking voor Almere;

-     De profilering in Brussel als de regio/stad die ambities en potentie heeft om de meest innovatieve data-driven regio in Europa te zijn.

Aan de MRA-bestuurdersreis neemt ook wethouder M. Pol deel, bestuurlijke vertegenwoordiger namens Almere in de PRES, (alleen op 11 oktober) als delegatielid voor het thema ‘circulaire economie’.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere/deelname burgemeester:

Raming € 710 reis- en verblijfskosten, werkelijke kosten € 932

Verslag

Dienstreis wethouder Herrema naar München (Duitsland)

4 oktober 2016

Bezoek aan vastgoedbeurs Expo Real. Ontmoeting op de beurs met de bestuurders/directeuren van de grote Nederlandse vastgoedpartijen. Deze afspraken vinden plaats op de stand van Holland Metropole. Een grote stand van Nederland waar iedereen samenkomt die dag. Almere participeert actief op de beurs binnen de samenwerking in de Amsterdamse regio.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 4

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere:

Raming € 320 reiskosten, werkelijke kosten € 318,63

Verslag

Dienstreis wethouder Herrema naar Helsinki (Finland)

15 - 17 september 2016

Jaarlijkse studiereis van het OBA (Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere).

Doel : Nadere kennismaking en voortzetten relatie met OBA. Bezoeken van Helsinki. Een voor Almere interessante referentiegemeente. Het OBA organiseert jaarlijks een buitenlandse studiereis naar een stad die een relatie vormt met de ontwikkeling van Almere. Dit jaar is de keuze gevallen op het economisch en cultureel centrum van Finland - Helsinki. Helsinki is de hoofdstad en tevens grootste stad van Finland. Ongeveer een vijfde van de totale Finse bevolking woont in en rondom de stad. De stad heeft vele bezienswaardigheden. Architectuur en natuur gaan hand in hand. Helsinki heeft evenals Almere een grote uitdaging aan de waterzijde. Met een waterfront van 16 km hebben de inwoners uitstekende mogelijkheden om wonen met werk en recreatie op een bijzondere manier te combineren. Bekeken worden een aantal nieuwe wijken - zowel aan de kust van Helsinki en verder landinwaarts - samen met de uitbreiding en herontwikkeling van een aantal oudere buurten. De kwaliteitseisen voor de bouw zijn streng, met een aantal ecologische zorgen, waar ook rekening mee gehouden wordt bij de planning van nieuwe wijken en gebouwen. Ook wordt een bezoek gebracht aan het Nationaal Park Nuussio dat zich op nog geen 25 km vanaf Helsinki bevindt om te ervaren wat de aanwezigheid van een Nationaal Park op korte afstand van de stad inhoudt. Tot slot wordt een bezoek gebracht aan de vele Tiny House concepten welke Helsinki rijk is.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere:

Raming € 850 (all in), werkelijke kosten € 850

Verslag

Dienstreis wethouder Huis naar Gent en Antwerpen (België)

5 en 6 september 2016

In het kader van het waterplan Almere dat de gemeente en het waterschap samen op stellen word er bezoeken gebracht aan diverse instelling om kennis op te doen en te vergroten. Allereerst wordt er een bezoek gebracht aan een collega-waterschap in Rotterdam om kennis te nemen hoe zij omgaan met de effecten van de klimaatverandering en projecten op dat vlak. In Zeeland wordt een rioolwaterzuivering bezocht waar (op kleine schaal) bioplastic PHA wordt gemaakt en de zuivering als grondstoffenfabriek functioneert. Ook de vispassage Maelstede wordt bezocht. Deze is interessant omdat de vissen niet over maar door de dijk worden geleid.

In Gent wordt door de gemeente Gent een toelichting op het Klimaatplan, een geïntegreerde visie op energie én klimaateffecten/veerkracht, gegeven. Hierin is speciale aandacht voor bottom-up processen. Ook wordt er kennis opgedaan over nieuwe sanitatieprojecten. In Antwerpen wordt het museum aan de Stroom (in het oude havengebied) bezocht.

Aantal meereizende ambtenaren: 5

Bestuurlijke kosten voor de gemeente:

Raming € 250, werkelijke kosten € 270,91  

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Osaka en Tokio (Japan)

4 september t/m 9 september 2016

Reis in het kader van Investor Development (behoud/uitbreiding bestaand Japans  bedrijfsleven). Organisatie van deze reis wordt uitgevoerd door Amsterdam Inbusiness (organisatie buitenlandse investeringen Amsterdam, Almere, Amstelveen en Haarlemmermeer).

Tijdens het bezoek worden 9 hoofdkantoren bezocht van in Almere gevestigde Japanse bedrijven. Een aantal bedrijven hebben plannen om hun activiteiten in Almere uit te breiden.

USG People is onlangs overgenomen door het Japanse bedrijf Recruit. Er is een ontmoeting gepland met de directie.

Deze courtesy bezoeken door een hoge bestuurder van de stad waar het bedrijf gevestigd is worden door het Japanse management enorm op prijs gesteld. Men hecht veel waarde aan goede contacten met de lokale overheid.

Deze AIB reis wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Tokyo Netherlands Foreign Investment Agency.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere:

Raming € 5.450 reis- en verblijfskosten, werkelijke kosten: geen (kosten zijn voor rekening genomen door Amsterdam Inbusiness)

Dienstreis wethouder Pol naar Frankfurt (Duitsland)

28 september - 30 september 2016

Ieder jaar organiseert de vereniging Amsterdam Airport Area (AAA) een studiereis waarbij de regiopartners uitgenodigd worden te leren luchthaven-, vastgoed- en logistiek gerelateerde ontwikkelingen in een internationale regio.

Vorig jaar vond de studiereis plaats naar Istanbul. Daarbij kreeg de delegatie goed inzicht in de ontwikkelingen en de ambities van de nieuw te ontwikkelen luchthaven in Istanbul. Deze nieuwe luchthaven wil zich ontwikkelen tot een belangrijke hub voor passagiers,-en vrachtvervoer wereldwijd.

Dit jaar vindt de studiereis plaats naar Frankfurt. Frankfurt bevindt zich net als de MRA op een kruispunt van handelswegen en logistieke stromen, waar onder meer de luchthaven een essentiële rol in speelt. Tijdens een intensief 3-daags programma wordt de delegatie geïnformeerd over de achtergrond en ambities van een aantal belangrijke projecten.

De delegatie van maximaal 30 personen bestaat uit bestuurders, directeuren en andere betrokkenen bij gebieds-, luchthaven- en/of vastgoedontwikkelingen in de Metropoolregio Amsterdam. Partijen die elkaar tegenkomen bij complexe ruimtelijke opgaven en een collectief belang hebben bij het verwerven en delen van kennis over het internationale speelveld waarin zij opereren.

Doel van deze studiereis is het leren van luchthaven-, vastgoed/gebieds- en logistiek gerelateerde ontwikkelingen in Frankfurt. De ervaring leert dat de leer- en verbeterpunten voor de MRA tijdens de AAA studiereis direct door de delegatie worden besproken.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere: 

Raming € 1.995 all in, werkelijke kosten € 2.222

Verslag

 

 

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Rendsburg (Duitsland)

28 juli - 2 augustus 2016

Bezoek Jeugdspelen welke van 29 juli tot en met 1 augustus in de Duitse partnerstad Rendsburg worden georganiseerd. De spelen worden georganiseerd voor jeugdige sporters in de leeftijd van veertien tot zestien jaar. Almere zal honderd deelnemers en begeleiders afvaardigen. Zij zullen gaan strijden in de disciplines atletiek, badminton, golf, judo, roeien, tafeltennis en zwemmen. De steden Aalborg, Rendsburg, Lancaster en Almere organiseren ieder om de vier jaar de International Youth Games.

Naast Almere en Rendsburg geven ook Aalborg/Denemarken, Haapsalu/Estland, Kristanstad/Zweden, Kreis Racibórz/Polen, Rathenow/Brandenburg en Vierzon/Frankrijk acte de presence.

Tevens zijn ook de bestuurders (civics) van de betreffende steden uitgenodigd. Zij zullen naast het aanmoedigen van hun sporters, ook de medaille-uitreikingen, civics-diner, leadersavond en de sluitingsceremonie bijwonen. Burgemeester Weerwind zal bij de belangrijkste momenten aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het college van B&W Almere.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten voor de gemeente:

Raming € 136 reiskosten, hotelkosten voor rekening gastgemeente; werkelijke reiskosten € 355,15

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Shenzhen (China)

29 mei-3 juni 2016

De gemeente Almere onderhoudt sedert 21 juni 2013 een vriendschapsrelatie met de stad Shenzhen. Deze relatie heeft inmiddels geresulteerd in een vijfjarige opdracht aan INTI (International Newtown Institute), gefinancierd door Guangming (Shenzhen) met Almeerse expert in het kwaliteitsteam op het gebied van Greening en Energizing the City. Ook is een uitwisselingstraject gestart tussen CAH uit Almere en het Polytechnic College uit Shenzhen en is er eind november 2014 een handelsmissie naar Shenzhen georganiseerd met Almeerse bedrijven en bedrijven uit de regio op het gebied van elektrisch vervoer.

De stad Shenzhen heeft Almere nu gevraagd om de onderlinge relatie op te waarderen, van het niveau van 'Friendly City' naar 'Sister City'. Dit is (gelet op onze omvang en de korte relatie die we met Shenzhen hebben) niet alleen uitzonderlijk, maar heeft voor Almere ook een belangrijke extra waarde, omdat we zo tot de binnenste cirkel van de internationale relaties van Shenzhen treden. Daarmee wordt de samenwerking formeler en breder en krijgen we goede toegang tot hun internationale netwerk, bedrijven, universiteiten en natuurlijk de overheid zelf. De opwaardering zal het tekenen van een Memorandum of Understanding (intentieovereenkomst) inhouden, tussen de burgemeesters Weerwind en Xu. De ondertekening zal plaatsvinden tijdens het officieel werkbezoek van burgemeester Weerwind aan Shenzhen op 29 mei-3 juni 2016.

Het doel van dit werkbezoek is:

 • Het versterken van de relatie Almere-Shenzhen middels het ondertekenen van de intentieovereenkomst 'Sister city'.
 • Het versterken van het hoger onderwijs in Almere door het afsluiten van een MoU tussen CAH Vilentum en Polytechnic College resulterend in uitwisseling van onderwijsprogramma's en studenten.
 • Het bevorderen van economische ontwikkeling door bedrijven uit Almere en regio op een gemakkelijke manier inzicht en ingangen te bieden bij Chinese bedrijven, instellingen en overheden middels bedrijfsbezoeken, matchmaking en kennisuitwisseling op het gebied van digitale connectiviteit, smart cities en e-commerce
 • Bijdrage aan de Floriade door uitwisseling van innovatieve en praktische oplossingen als voorbereiding op de 'Expertmeetings en de New Town Day' die eind juni in Almere plaatsvinden.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere: 

Raming € 4.800 reis- en verblijfskosten, werkelijke kosten € 4.364

Verslag

Dienstreis wethouder Huis naar Neuss (Duitsland)

20 mei 2016

Aanleiding en doel van de reis

In het kader van Almere 2.0 is de cultuurvisie uitgewerkt in een projectenboek. Aan dit projectenboek lagen naast vele gesprekken met partijen in de stad en experts, inspiratieprojecten ten grondslag. Een van de inspiratieprojecten is het museum Insel Hombroich. Dit project sprak alle partijen die zijn betrokken bij de totstandkoming van het projectenboek aan: wethouder, raadsleden, bewoners, e.a. De wethouder, de gedeputeerde en de raadsleden die zijn gesproken wilden graag een bezoek brengen aan Insel Hombroich om te leren en geïnspireerd te raken. Het bezoek is bedoeld om een beeld te vormen hoe een dergelijk museum tot stand is gekomen, wat het daar betekent en of een vergelijkbaar initiatief interessant zou zijn voor Almere.

Deelnemers aan het bezoek zijn de heer Huis, wethouder Cultuur van de gemeente Almere, de heer Rijsberman, gedeputeerde bij de provincie voor Kunst en cultuur, raadsleden en statenleden. Tevens gaan een tweetal DOCA-leden en een aantal gemeente en provincie ambtenaren mee die betrokken zijn bij het fonds verstedelijking en bij cultuur in Almere.

Het Museum Insel Hombroich in Holzheim bij Neuss is een nieuw soort museum in de openlucht (Open Air Museum) met als motto „kunst parallel aan de natuur". Dit sluit goed aan bij Almere. Almere en Flevoland beschikken over een unieke collectie landschapskunstwerken. Daarnaast wordt het landschap gebruikt door onze podiumkunsteninstellingen, Vis a Vis in Almere Poort en Suburbia op de Kemphaan. Het museum bestaat uit meerdere delen. Op de eerste plaats een parkachtig landschap (Beeldenpark) met her en der verspreide tentoonstellingsgebouwen waar moderne en hedendaagse kunst wordt tentoongesteld. In de buurt hiervan ligt een voormalige raketbasis die is omgevormd tot een suburbaan landschap met gebouwen en instellingen ten behoeve van hedendaagse kunst en architectuur. Daar staat ook een nieuw gebouw van Tadao Ando voor de Langen Foundation. Het geheel valt binnen de Stiftung Insel Hombroich. Het museum behoorde tot het Duits/Nederlandse samenwerkingsverband Crossart.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 4

Bestuurlijke kosten voor de gemeente: 

€ 199, werkelijke kosten € 276,02

Verslag

Dienstreis wethouder Herrema naar Antalya (Turkije)

10-12 mei 2016

Van 23 april tot 30 oktober 2016 vindt er een wereldtuinbouwtentoonstelling plaats in Antalya, Turkije, de Expo 2016. Op 12 mei a.s. vindt de Hollanddag plaats op de Expo waarvoor ook de wethouder is uitgenodigd. Het programma wordt nog nader uitgewerkt, maar globaal ziet het er als volgt uit: 

 • Ochtend: een seminar/presentatie van Nederland, aansluitend lunch
 • Middag: bezoek aan Holland Paviljoen en de Expo zelf
 • Avond: netwerkreceptie

Voor 11 mei a.s. is een inhoudelijk programma opgesteld. Het programma van 11 mei stelt Almere in de gelegenheid om in gesprek te gaan met de directie en organisatoren van de expo in Antalya, Turkije, om te leren van de ervaring bij de realisatie hiervan. Het programma is opgebouwd uit een aantal ontmoetingen om kennis uit te wisselen over de volgende onderwerpen:

 • Motivatie organiseren Expo
 • Sponsoring, partnerships en nationale en internationale deelnemers 
 • Traffic Management
 • Operations en beveiliging van de Expo 
 • Programma van de Expo 
 • Masterplan van de Expo 
 • Aanleg, bouw en onderhoud van het terrein

De gesprekken vinden deels plaats op locatie van de Expo, waar 'in het veld' de gevolgen van gemaakte keuzes kunnen worden toegelicht en besproken.

Doel van het bezoek is kortom het versterken van het internationale netwerk, het ophalen van ervaringen met de organisatie van een wereldtuinbouwtentoonstelling en het onder de aandacht brengen van de Floriade Amsterdam-Almere 2022.

Meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1 

Bestuurlijke kosten voor de gemeente: 

Raming € 1000 reis- en verblijfskosten, werkelijke kosten  € 387,23

Verslag

Wat vindt u van onze website?