Skip to content

2017

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Ljubljana (Slovenië)

16 - 17 november 2017

Aanleiding

Sinds 2011 is Almere een geassocieerd lid van de Europese netwerkorganisatie Eurocities. Het netwerk Eurocities bestaat uit meer dan 140 steden in heel Europa. De organisatie is gericht op lobby, kennisuitwisseling, netwerken en het realiseren van gezamenlijke projecten tussen Europese steden. Jaarlijks organiseert Eurocities een politieke conferentie voor de burgemeesters en de bestuurders van de deelnemende steden met als doel de politieke dimensie van het netwerk te versterken door de bestuurders van grote en middelgrote Europese steden elkaar te laten ontmoeten en een debat aan te gaan over een actueel thema. Dit jaar is de gastheer van de ontmoeting de stad Ljubljana. Het thema van de conferentie is 'Circular cities' (Circulaire steden). Ljubljana en Eurocities willen een debat met de deelnemers aangaan over de rol van de steden in de transitie naar een circulaire economie. Aangezien Almere met het programma 'Energy on Upcyling' actief inzet op de implementatie van circulaire economie in de stad en een aantal innovatieve projecten realiseert die al buiten Almere en Nederland bekend zijn geworden, heeft Eurocities burgemeester Weerwind uitgenodigd om spreker te zijn (naast de wethouder van Amsterdam, A. Choho, en de burgemeester van Rotterdam, A. Aboutaleb) bij een van de rondetafelgesprekken die wordt gehouden in het kader van het programma van de conferentie. Burgemeester Weerwind is gevraagd een panellid te zijn aan de ronde tafel met als thema 'circular business'. Daarnaast is Almere met haar project 'Van Waterplanten tot Papier' genomineerd voor de Eurocities Awards (naast Brussel en Lille) in de categorie 'innovatie'. Tijdens de conferentie wordt de winnaar bekend gemaakt.

Doel

 • Bijdrage leveren aan het politieke debat omtrent de rol van de steden in de transitie naar een circulaire economie met de expertise en kennis die wij als stad hebben opgebouwd bij de realisatie van projecten als Upcycle City Competitie of van Waterplanten tot Papier; 
 • Met oog op de Floriade de zichtbaarheid van de stad Almere in Europa te vergroten en ons te profileren als een stad die al concrete stappen neerzet in de transitie naar circulaire economie; 
 • Uitbreiding van het netwerk in Europa. Aan de conferentie zullen Europese commissieleden, Europarlementariërs, bestuurders en raadsleden van steden als Edinburgh, Gent, München, Birmingham, Oslo, Genua, e.a. deelnemen; Burgemeester Weerwind wordt in deze reis begeleid door een adviseur van Europese en Internationale zaken van de Dienst Bestuurszaken en Control en een programmamanager Circulaire economie bij de Dienst Economische Zaken.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: € 725 (reis en verblijf). Burgemeester Weerwind reist naar Ljubljana vanuit Parijs, waar hij op 14 en 15 november het Bureau International des Expositions (BIE) bezoekt (zie dienstreis hieronder). De reiskosten betreffen hiermee de vlucht Parijs-Ljubljana-Amsterdam.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind en wethouder Herrema naar Parijs (Frankrijk)

14-15 november 2017

Aanleiding

Op 15 november 2017 krijgt de Floriade de formele erkenning van het Bureau International des Expositions (BIE) als A1 wereldtuinbouwtentoonstelling. Een belangrijk moment, want alleen met deze erkenning mag de Nederlandse overheid andere landen uitnodigen om deel te nemen als exposant aan de expo. De erkenning van het BIE wordt symbolisch bezegeld met de overhandiging van een vlag aan de organisatoren van Floriade Almere 2022.

Doelen

Primair doel van het bezoek aan Parijs is daarom het verkrijgen van de erkenning door het BIE. Dit moment benutten we tevens voor het internationaal promoten van Almere/Floriade en we maken met een stevige delegatie ook naar het BIE duidelijk dat we het belangrijk vinden en een breed draagvlak hebben. Behalve vertegenwoordigers van de gemeente Almere en de Floriade BV bestaat de delegatie uit vertegenwoordigers van het Rijk, Nederlandse Tuinbouw raad (NTR) en provincie Flevoland. Tevens heeft omroep Flevoland aangegeven aanwezig te willen zijn bij de erkenning door het BIE. Aanvullend op het BIE-programma, zullen we de gelegenheid ook benutten om de overeenkomsten tussen Almere en Parijs te vinden op het thema van de Floriade 'Growing Green Cities'. We gaan met de stad Parijs in gesprek over de uitdaging waar (wereld)steden voor staan, de groene leefbare stad Parijs organiseert in 2024 de Olympische Zomerspelen en wij zijn benieuwd naar hoe Parijs omgaat met dit grootschalig evenement en wat we over en weer van elkaar kunnen leren. Hoe wordt het project ingezet om een duurzame bijdrage te laten leveren aan de stadsontwikkeling en de inwoners van Parijs? Er wordt gewerkt aan een ontmoeting met de loco burgemeester van Parijs. Tevens geeft architectenbureau BPD Marignan een presentatie over hun groene stadsproject 'In Vivo' waarmee ze de 'City Award 'Réinventer Paris' hebben gewonnen. Dit project zal in 2018 in Parijs worden gerealiseerd. Het is een voorbeeld van vernieuwende groene stad, met groene gevels van de gebouwen, waarvan één volledig wordt bekleed met microalgen. Deze algen produceren een hoogwaardige biomassa, die in de toekomst kan worden ingezet in de gezondheidsindustrie.

BIE

Het BIE is opgericht in 1928 om toezicht te houden op met name de kwaliteit en frequentie van wereldtentoonstellingen. Sinds 1960 kent het BIE de tuinbouwtentoonstelling als een categorie binnen de wereldtentoonstellingen. Een erkenning als wereldtuinbouwtentoonstelling wordt toegekend op voorspraak van de AIPH, Association Internationale des Producteurs d'Horticulture. Het secretariaat van het BIE is gevestigd in Parijs met aan het hoofd een secretaris-generaal. Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken fungeert als depositaris en verzorgt de formaliteiten bij de Verenigde Naties.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente:  € 1.493 (reis en verblijf). Dit is inclusief 1 extra overnachting voor burgemeester Weerwind die op 16 november vanuit Parijs doorvliegt naar Ljubljana voor de Eurocities bijeenkomst (zie dienstreis hierboven).

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag

Dienstreis wethouder Herrema naar Valencia (Spanje)

20 - 21 oktober 2017

Aanleiding en doel

Op 15 oktober 2015 heeft Almere tijdens de eerste Mayor’s Summit in Milaan, de Urban Food Policy Pact (UFPP) ondertekend, gericht op het realiseren van een duurzame, rechtvaardige en toegankelijk lokaal voedselsysteem

Op 19-21 oktober 2017 vindt als onderdeel van de World Food Day alweer de derde Mayor’s Summit in Valencia plaats, bestaande uit een meer thematische/inhoudelijke dag op 19 oktober, de daadwerkelijke Mayor Summit op 20 oktober, en een Netwerkdag op 21 oktober. Gedurende deze 3 dagen worden best practices gepresenteerd, ideeën uitgewisseld en worden de uitvoering en de vorderingen m.b.t. de doelstellingen van het Pact in de verschillende steden met elkaar gedeeld. Tot heden bedraagt het aantal deelnemers wereldwijd 248, waarvan 92 steden en 26 burgemeesters.

De gemeente Oss zal in samenspraak met de gemeente Almere en RUAF de inbreng van de Nederlandse steden verzorgen. . Hiervoor zal burgemeester Wobine Buijs – Glaudemans op 19 oktober deelnemen aan de paneldiscussie met als thema: ‘The role of cities in orienting sustainable food systems: Nutrition Security in urban planning’. Het streven is om vanuit de City Deal een gezamenlijke boodschap uit te dragen door het inbrengen van Nederlandse ervaringen, strategieën en beleidsvoorstellen die voortkomen uit de City Deal en waarbij de Floriade 2022 als ‘stip op de horizon’ en mogelijk platform voor uitwisseling en profilering van best practices in binnen en buitenland wordt gepositioneerd.

Gedurende de overige twee dagen is er gelegenheid tot netwerken en het leggen van contacten met verschillende steden en organisaties, die relevant zijn voor Almere in het kader van Growing Green cities (GG-Cities) en de Floriade.

Kort samengevat zijn de doelen van deze reis:

 • Uitwisselen van ideeën/ervaringen m.b.t. uitvoering MUFPP met betrokken steden.
 • Namens de Nederlandse steden toelichten van de stand van zaken betreffende samenwerking rondom voedselvraagstukken in Nederland (City Deal Voedsel)
 • Internationaal promoten van Almere en de Floriade.
 • Verstevigen en verder uitbouwen van een internationaal netwerk van steden in het kader van GG-Cities/Floriade.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere: € 1.635 (reis- en verblijfskosten all-in)

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Brussel (België)

18 oktober 2017

Aanleiding en doel

In navolging van de MRA-bestuurdersreis naar Brussel in 2016 wordt er op 18 oktober 2017 een event door het MRA-bureau en de Amsterdam Economic Board in Brussel georganiseerd. In de MRA-agenda 2016-2020 is besloten om de Europese samenwerking in de regio verder te intensiveren door focus aan te brengen op een aantal beleidsinhoudelijke thema's. Daarom richt zich dit event, net zoals vorig jaar, op het verbinden van de Europese agenda met de Grootstedelijke Uitdagingen van de Amsterdam Economic Board, nl. Digitale Connectiviteit en Circulaire Economie. Voortbouwend op de conclusies van de MRA-bestuurders reis in 2016 heeft dit event als doel niet alleen om te oriënteren en kennis en netwerk vanuit Brussel op te halen, maar vooral kennis vanuit de Metropoolregio Amsterdam te brengen en te laten zien wat de regio doet op de bovengenoemde thema's. Tevens richt zich het event met als doorsnijdend thema 'het opschalen van innovatieprojecten gericht op maatschappelijke transities', op het leggen van de juiste verbindingen. Aan het event zullen Europarlementariërs, Europese Commissie-ambtenaren, relevante Europese netwerken zoals Eurocities, ERRIN en Metrex en de vertegenwoordigingen van andere regio's in Brussel deelnemen.

Almere zet als tweede stad in de Metropoolregio Amsterdam sterk in op regionale samenwerking. Voor deze reis is Almere de trekker van het thema 'digitale connectiviteit'. De burgemeester is als lid van de Amsterdam Economic Board de delegatieleider op dit thema. De burgemeester is uitgenodigd om aan de paneldiscussie deel te nemen waarin hij voorbeelden van regionale en Almeerse projecten op het gebied van digitale connectiviteit gaat presenteren. Tevens gaat de burgemeester in gesprek met de aanwezigen over de betekenis van Metropoolregio Amsterdam (als een van de belangrijkste digitale hubs ter wereld) voor Europa, als het gaat om innovaties op het gebied van big data, e-dienstverlening en digitale infrastructuur. Daarnaast zal het gesprek gaan over de rol die de Europese Commissie kan spelen om de Metropoolregio Amsterdam te helpen met verdere transitie naar digitale economie. Deze reis zal bijdragen aan: - De versterking van de positie van Almere binnen de regio op het thema digitale connectiviteit; - Het leggen van de juiste verbindingen met de Europese Commissie en andere Europese regio's die ten gunste kunnen komen voor gemeentelijke projecten; - De profilering in Brussel als de regio/stad die ambities en potentie heeft om de meest innovatieve data-drijven regio in Europa te zijn.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Geraamd bestuurlijke kosten voor de gemeente: € 230 (reiskosten)

Verslag

Dienstreis wethouder Pol naar München (Duitsland)

4 oktober 2017

Aanleiding en doel

Bezoek Expo Real, de belangrijkste en grootste vastgoedbeurs van Europa die jaarlijks in oktober wordt gehouden. Het doel van het bezoek is het voeren van gesprekken met marktpartijen (zoals eigenaren/beleggers, projectontwikkelaars en makelaars) in het kader van de uitgifte van bedrijventerreinen in Almere. Om het bezoek zo effectief mogelijk te maken wordt voorafgaand een programma opgesteld en worden afspraken gemaakt met marktpartijen.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere:1

Geraamde bestuurlijke kosten: € 292,70 (reiskosten) plus € 475 (beursbezoek)

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind en wethouder Pol naar Taipei, Taichung en Tainan (Taiwan)

23 september 2017 - 30 september 2017 (burgemeester Weerwind)

23 september 2017 - 28 september 2017 (wethouder Pol)

Aanleiding en doel

Nederland staat in Taiwan bekend als koploper in de circulaire economie. Een onderwerp dat door de nieuwe regering in Taiwan tot één van de nationale pijlers is benoemd. De Taiwanese overheid wil met het oog op een duurzame toekomst in de komende jaren grote stappen gaan maken in het toepassen van circulaire principes en ontwerpstrategieën en trekt daarvoor miljarden euro's uit. Aangezien Nederland veel kennis en technologie heeft ontwikkeld op het gebied van circulaire economie (en deze in Taiwan vaak nog ontbreekt), kunnen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde organisaties inspelen op de kansen die nu beschikbaar komen. Vanuit Nederland wordt ingezet op het bouwen van een meerjarig samenwerkingstraject met Taiwan op dit onderwerp. Een eerste stap is een kennis en technologische innovatie missie. De gemeente Almere onderhoudt goede relaties met Taiwan, wat zich uit in de stedenbanden die er zijn met Taipei, Tainan en Taichung. Daarnaast is circulaire economie voor Almere een belangrijk beleidspeerpunt. Om deze redenen heeft het Netherlands Trade and Investment office in Taiwan (NTIO ) Almere gevraagd om eind september i.s.m. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Holland Circular Hotspot (HCH) en) een landelijke innovatiemissie naar Taiwan te organiseren op het thema Circulaire Economie onder leiding van burgmeester Weerwind. De innovatiemissie heeft als hoofddoel om enerzijds beter inzicht te krijgen in de circulaire economie ontwikkelingen in Taiwan en anderzijds de mogelijkheden voor langdurige samenwerking met Taiwan nader te verkennen en/of te benutten. De afgeleide doelen zijn het onderhouden en verder versterken van de zusterrelaties Almere en de Taiwanese steden Taipei, Taichung en Tainan en het promoten van de Floriade 2022 door het verkennen van draagvlak/haalbaarheid van deelname in elkaars expo's Om de interesse onder de ondernemers en kennisinstellingen in Nederland te peilen zijn voorafgaand aan deze missie twee verkennende bijeenkomsten gehouden. Op basis van deze verkenning is geconstateerd dat er onder de ondernemers en kennisinstellingen voldoende belangstelling bestaat en is er een missieprogramma opgesteld. Deze omvat op basis van de doelstellingen en de interesses van de ondernemers en kennisinstellingen onder andere bezoeken aan Taipei, Taichung en Tainan voor deelname aan verschillende Circulaire Economie forums en matchmaking sessies. Verder staan ook diverse site visits en round tables (met lokale overheden) op de planning. Specifiek voor Almere zullen ook (tegen)bezoeken worden gebracht aan de burgemeesters van de zustersteden Taipei, Taichung en Tainan. Tevens zullen bedrijfsbezoeken worden gebracht aan de hoofdkantoren van de Taiwanese bedrijven die in Almere/MRA gevestigd zijn. Met de Floriade BV zal worden deelgenomen aan het jaarlijkse congres van Association of Horticultural Producers (de AIPH), dat dit jaar in Taichung plaatsvindt De rollen van de twee bestuurders tijdens de missie zijn als volgt: Burgemeester Franc Weerwind zal als bestuurlijke vertegenwoordiger van BV Nederland en Almere/MRA de landelijke innovatiemissie leiden. Wethouder Mark Pol zal als bestuurlijke vertegenwoordiger van Almere/MRA de bedrijfsbezoeken leiden.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2 namens Almere en 1 namens MRA/AIB

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: € 11.900 (vervoer en hotel voor de 2 bestuurders)

Verslag

Dienstreis wethouder Pol naar Brussel (België)

12 juli 2017

NB Door omstandigheden is deze reis van wethouder Pol niet doorgegaan.

Aanleiding en doel van de reis:

Gedeputeerde Appelman van de Provincie Flevoland heeft de wethouder Economische Ontwikkeling M. Pol uitgenodigd om samen met de wethouders Economische Zaken van de Flevolandse gemeenten een werkbezoek af te leggen aan Brussel. Doel van het bezoek is de wethouders kennis te laten maken met lobby-werkzaamheden van de provincie Flevoland in Brussel en die in verband te brengen met de actuele thema's die spelen op lokaal/regionaal niveau en een relatie hebben met Europa. De thema's van het werkbezoek zijn onder andere circulaire economie en de toekomst van het cohesiebeleid en Europese fondsen/programma's.

Op het programma van het werkbezoek staan gesprekken met de vertegenwoordigers van de Europese Investeringsbank, de Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: geen

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: geen; er zijn geen verblijfskosten en de reiskosten zijn voor rekening van de provincie Flevoland.

Dienstreis wethouder Herrema naar Valencia (Spanje)

21-23 juni 2017

Aanleiding

Jaarlijks organiseren G32, NEPROM en de ministeries van BZK en IenM een gezamenlijke stedenreis naar een Europese stad. De reis van komend jaar heeft Valencia als bestemming. Valencia is van oudsher een belangrijke handelsstad en heeft een prachtig historisch centrum. In deze compacte stad is in de afgelopen decennia veel aan stadsontwikkeling gedaan, waarbij de rijke historie is gerespecteerd en met 'nieuw' gecombineerd. Opvallend is de twaalf kilometer lange oude rivierbedding van de Turia, die omgevormd is tot een prachtige parkomgeving midden in de stad, die zich bij uitstek leent voor een guided tour op de fiets. Uiteraard bezoeken we dan ook de monumentale bouwwerken van architect Calatrava, waarmee Valencia zich internationaal in de picture heeft gespeeld. Interessant zijn ook de ontwikkelingen rond de haven, waarbij het binnenhalen van de beroemde America's Cup heeft gefungeerd als motor voor de gebiedsontwikkeling. Tussen haven en stad ligt de populaire, traditionele wijk Cabanyal, waarvoor tot voor kort ingrijpende plannen waren om de aansluiting tussen centrum en haven te verbeteren. Na jaren van protest heeft de nieuwe gemeenteraad hieraan een einde gemaakt en is overgeschakeld op kleinschalige stadsvernieuwing in samenwerking met de bewoners. Tijdens de reis komt ook het zogenoemde 'Valenciaans Model' aan de orde, met verhandelbare bouwrechten en een geavanceerd herverkavelingsinstrument, wat bij veel ontwikkelingen een belangrijke rol heeft gespeeld.

Doel

Is ontmoeting tussen markt en overheden en het gezamenlijk opdoen van ervaringen in het buitenland om deze te vertalen naar de eigen opgaven. Met een gevarieerd programma gaan we op zoek naar de Valenciaanse aanpak, nemen we ontwikkelingen en gebieden onder de loep en gaan we met verschillende spelers in gesprek. Niet minder belangrijk is de gelegenheid die deze reis biedt om ook met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen in onze steden. Deelnemers zijn wethouders (RO, Wonen, Economie) en directeuren ontwikkelingsbedrijven van grote en middelgrote steden, directieleden van de NEPROM-lidbedrijven en de ambtelijke top van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Binnenlandse Zaken.

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: € 995 (all in)

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Stockholm (Zweden)

31 mei - 2 juni 2017

Aanleiding

De burgemeester is gevraagd door het Europese netwerk METREX (the Network of European Metropolitan Regions and Areas) en tevens door het bestuur van Stockholm City Council uitgenodigd om de keynote spreker te zijn op de jaarlijkse conferentie van METREX die van 31 mei tot en met 2 juni 2017  in Stockholm (Zweden) plaats gaat vinden. Het thema van de conferentie is "Planning for social cohesion and Implementing EU strategies and programmes."

De burgemeester zal de conferentie openen met een speech, waarin hij aan de hand van het voorbeeld van Almere en de metropoolregio van Amsterdam reflecteert op de impact van de ruimtelijke ontwikkeling van Europese metropoolregio's op sociale inclusie. Daarnaast is de burgemeester gevraagd om op de afsluitende dag van de conferentie een bijdrage te leveren aan een paneldiscussie met andere sprekers van de conferentie, waaronder vertegenwoordigers van de Europese Commissie.

METREX, het Europese netwerk voor metropoolregio's, heeft als doel om aan haar leden het platform te bieden voor kennisuitwisseling en expertise op het gebied van metropoolregio ontwikkeling in meerdere aspecten: van ruimtelijke ordening tot sociale vraagstukken. Het netwerk telt ca 50 leden, c.q. metropoolregio's uit Europa, waaronder Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Milaan, Oslo en andere grote regio's van Europa. Het netwerk streeft er naar om aan het Europese beleid en Europese programma's en projecten een metropolitane dimensie te geven.

De gemeente Amsterdam is lid van het netwerk METREX en neemt actief deel aan het netwerk namens de Metropoolregio van Amsterdam. Amsterdam heeft het verzoek van METREX gesteund om de burgemeester van Almere op de conferentie een keynote speech te verzorgen waarin de ervaringen van de samenwerking in een metropoolregio niet vanuit het perspectief van de grootste stad/hoofdstad worden gedeeld, maar vanuit andere steden die zich rond de grote stad vormen en ontwikkelen.

Doel 

 • Kennismaking van de burgemeester met het netwerk METREX en eventuele overweging van de strategische inzet  van het netwerk ten behoeve van gemeentelijke beleidsdoelstellingen en projecten;
 • Bijdrage leveren aan het debat omtrent de rol van metropoolregio's voor de toekomst van Europa, als het gaat om sociale vraagstukken.
 • Met het oog op Europese/internationale ambities van de MRA en van de stad Almere (o.a. voor de Floriade) bijdrage te leveren aan de profilering van de stad Almere en de MRA als een stad en regio waarin sociale inclusie een belangrijk onderdeel is van de beleidsontwikkeling en implementatie op het gebied van regionale ruimtelijke ordening en economie.
 • Uitbreiding van het netwerk in Europa. Aan de conferentie zullen vertegenwoordigers van de Europese Commissie, bestuurders van Stockholm, experts in urban planning van grote metropoolregio's en onderzoekers van vooraanstaande Europese universiteiten deelnemen.

Aantal meereizende ambtenaren: 1

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: Geen. De reiskosten (€ 222) en verblijfskosten (€ 413) worden vergoed door de uitnodigende partij, Stockholm City Council.

Werkelijke kosten: reis- en verblijfskosten: geen (zie raming), uitgaven ter plaatse: € 150,19 (taxi, lunch/diner)

Noot: De burgemeester zal na de conferentie nog 2 dagen privé en op eigen kosten in Zweden verblijven.

Verslag

Dienstreis wethouder Peeters naar Kopenhagen (Denemarken)

5-8 maart 2017

Aanleiding en doel

Het Kinderopvangfonds organiseert deze reis voor Nederlandse bestuurders en maatschappelijke organisaties. Naast vertegenwoordigers vanuit de kinderopvang en het onderwijs gaan er o.a. vertegenwoordigers van de ministeries van OCW en SZW, gemeenten, wetenschap en diverse sociale partners (PO-raad, VNO, FNV) mee. Het doel is inspiratie en kennis op te doen over de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Aanleiding voor de keuze van Denemarken ( Kopenhagen) is de wijzing van de wet op het primair onderwijs uit 2012-2014 in Denemarken. Centraal in de wetswijziging staat een verlenging van de (school)dag voor kinderen, waarbij de schooldag moet worden gedefinieerd als onderwijs en buitenschools leren als integrale eenheid. Dat betekent ook het streven naar een intensievere samenwerking van onderwijs en buitenschoolse opvang, naast een uitbreiding van vakken en van het curriculum. Deze wetswijziging kwam enerzijds voort uit het streven om de leerprestaties ( zoals gemeten inde PISA studies) van Deense kinderen te verbeteren en anderzijds uit het streven om leerdoelen meer aan te passen aan de zogenaamde 21st century skills. De wetswijziging was zeer omstreden. Op dit moment is de reactie in Denemarken meer genuanceerd. De voordelen zijn zichtbaar maar er zijn ook ( onvoorziene) nadelen. Het programma omvat o.a. een bezoek aan een gemeente die bekend is om zijn eigen uitwerking van de decentralisatie van zorg en jeugdbeleid in combinatie met kinderopvang en primair onderwijs. Daarnaast is een gesprek ingepland met minister Santorini over de politieke motieven van de wetswijziging en worden gesprekken gevoerd met lokale overheden over de decentrale visie op deze wetswijziging. Verder zullen enkele kinderdagverblijven/scholen/BSO's bezocht worden om de praktijk te leren kennen.

Meereizende ambtenaren: geen

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: € 1100 reis- en verblijfskosten

Verslag

Wat vindt u van onze website?