Skip to content

2018

Dienstreis van burgemeester Weerwind naar Brussel (België)

4 december 2018, 1 dag

Aanleiding en doel van de reis: Op 4 december 2018 wordt in Brussel de burgemeesterstop (Mayors Summit) gehouden voor het initiatief  ‘Digital Cities Challenge’ (DCC).  De  burgemeester van Almere, die de trekker is van het thema Digitale Connectiviteit bij de Amsterdam Economic Board, is gevraagd om de Metropoolregio Amsterdam bij dit evenement te vertegenwoordigen.

De DCC is een initiatief van de Europese Commissie om economische groei en sociaal welzijn te stimuleren door een digitale transformatie en Europese steden innovatievere en betere woonplaatsen te laten worden. Aan deze Challenge doen nu 41 Europese steden mee, waaronder Amsterdam, samen met de regio. De deelnemende steden krijgen een begeleiding van de experts van de Europese Commissie in de ontwikkeling van digitaal beleid. Tevens leren de steden van elkaar over digitale transitie op stedelijk niveau.

Het doel van de Mayors Summit is de burgemeesters van de deelnemende steden elkaar te laten ontmoeten, kennis en inspiratie te laten uitwisselen en de voortgang van het programma te bespreken.

Aangezien de Metropoolregio Amsterdam een van de voorlopers van digitale transitie in steden is, is de burgemeester van Almere gevraagd om een actieve bijdrage te leveren aan het programma van de top en als spreker en als deelnemer van de paneldiscussie op te treden.

De deelname van de burgemeester aan dit evenement zou bijdragen aan:

 • Een sterkere positionering van de Metropoolregio Amsterdam in Europa als voorloper in de digitale transitie ;
 • De uitbreiding van het relevante netwerk door contacten te leggen met voor het thema digitale transitie relevante Europese instanties;
 • Het vergroten van de kennis binnen de regio over de toegang tot Europese fondsen voor digitale transformatie.

Reiskosten: € 216,- (t.l.v. de Europese Commissie)

Aantal meereizende ambtenaren: 2 

 

Verslag

 

 

Dienstreis van wethouder Hoek naar Barcelona (Spanje)

10 - 13 november 2018

Doel van de reis: Van 11 tot 15 november vindt in Barcelona de jaarlijkse Smart City Expo World Congress plaats (SCEWC). Het jaarlijkse SCEWC in Barcelona is dé ontmoetingsplek voor bedrijven, ondernemers, start-ups, gemeenten en kennis- en onderzoekscentra die zich bezig houden met Smart City. Daarom organiseert de RVO in samenwerking met o.a. de G5 en de VNG een innovatiemissie voor Nederlandse organisaties die actief zijn op het terrein van Smart City, met de ambitie om hun zakelijke activiteiten of hun netwerk internationaal uit te breiden. Delegatieleider is John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven.

Doel van de missie is , het aanbod en de meerwaarde van Nederlandse organisaties, gemeenten en bedrijven op het terrein van Smart City zo concreet mogelijk te presenteren aan de hand van 5 thema’s (tracks) verdeeld over de volgende steden:

 • Veiligheid (Den Haag)
 • Gezond stedelijk leven (Utrecht)
 • Stedelijke mobiliteit (Eindhoven)
 • Klimaat en Energie (Rotterdam)
 • Circulaire economie (Amsterdam)

Voor elke track wordt een inhoudelijk programma opgesteld. Almere zal aansluiten bij het thema Circulaire economie, getrokken door Amsterdam. Voor bestuurders wordt gewerkt aan een gericht bestuurdersprogramma.

Gezien het internationale publiek dat deze expo bezoekt, biedt deelname voor Almere veel mogelijkheden om :

 • Kennis uit te wisselen op het gebied van Smart Cities.
 • Almere te profileren als digitale stad.
 • Floriade te promoten en internationale netwerk uit te breiden.
 • MRA bedrijven een internationale podium te bieden om hun zakelijke activiteiten en of netwerk uit te breiden.

Reiskosten: ca. € 950

Deelnemerskosten congres/symposium: € 5.000 t.l.v. Amsterdam Trade

Aantal meereizende ambtenaren: 3

Verslag 

Dienstreis burgemeester Weerwind en wethouder Veeningen naar Taipei, Taichung en Tainan (Taiwan)

Vertrekdatum en duur van de reis:

Burgemeester Weerwind 31 oktober 2018 - 7 november 2018

Wethouder Veeningen 31 oktober 2018 - 6 november 2018

Doel van de reis: Sinds 2016 is circulaire economie onderdeel van het Taiwanese economische beleid. De overheid en het bedrijfsleven maken grote stappen in het toepassen van circulaire principes en ontwerpstrategieën. De Nederlandse aanpak is hiervoor dé referentie en dit zorgt voor een unieke marktpositie. Zo heeft de stad Taipei onlangs het Circulair Taipei beleid (en projecten) voor 2018-2022 aangekondigd. Hierin staan circulair bouwen, het verwerken van biomassa en het hergebruik van water centraal. Er zijn concrete kansen, met name in de genoemde sectoren voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Omdat de gemeente Almere goede relaties onderhoudt met de Taiwanese steden Taipei, Taiwan en Taichung en circulaire economie voor Almere een belangrijk beleidspeerpunt is, is eind september 2017 i.s.m. het Netherlands Trade and Investment office in Taiwan (NTIO,) de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Holland Circular Hotspot (HCH)) een landelijke innovatiemissie naar deze steden georganiseerd met als thema Circulaire Economie. Deze missie stond onder leiding van de burgemeester van Almere, F.M. Weerwind.

Deze missie was succesvol en heeft o.a. geleid tot CE-projecten tussen Nederlandse en Taiwanese bedrijven en kennisinstellingen. Ook hebben Taichung en Almere het voornemen uitgesproken te zullen deelnemen aan elkaars expo’s. In vervolg op deze missie wordt nu i.s.m. NTIO en RVO een tweede CE-missie naar Taiwan georganiseerd.

Hoofddoelen van deze missie zijn enerzijds het bieden van ingangen aan Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen bij de overheid, bedrijven en kennisinstellingen in Taiwan en anderzijds het promoten van de Floriade door deelname aan de Taichung World Flora Expo. Daarnaast versterkt het de zusterrelaties tussen Almere en de Taiwanese steden Taipei, Taichung en Tainan.

Concrete resultaten:

 • Ondertekening van een Letter of Intent(LOI) tussen Taichung en Almere betreffende deelname van Taichung aan de Expo 2022 Floriade Amsterdam-Almere.
 •  Kennisuitwisseling op het thema Circulaire Economie
 • Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ingangen bieden bij de overheid, bedrijven en kennisinstellingen in Taiwan.

Het programma bestaat als voorbereiding op de Floriade 2022 in Almere uit het openen van het Holland Paviljoen op de Taichung World Flora Expo door burgemeester Weerwind. Het paviljoen heeft als thema ‘Almere Growing Green Cities’ en wordt het eerste circulaire gebouw in Taiwan met als hoofdpartners AkzoNobel, Royal DSM, ING, Signify (voormalig Philips Lighting) en TaiSugar Corp. Vertegenwoordigers en CE-experts van deze bedrijven nemen ook deel aan de missie. Daarnaast zijn er individuele matchmaking, netwerkevenementen en workshops op het gebied van circulaire economie. Op die manier krijgen meereizende Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen toegang tot een groot netwerk en kunnen zij de zakelijke kansen voor hun bedrijf onderzoeken. Verder zullen ook bezoeken worden gebracht aan de burgemeesters van de zustersteden Taipei, Taichung en Tainan en aan de hoofdkantoren van de Taiwanese bedrijven met een vestiging in Almere/MRA om ze te interesseren voor de Floriade.

Om de interesse onder de ondernemers en kennisinstellingen in Nederland voor deze missie te peilen werd op 5 oktober een verkennende bijeenkomst gehouden. Twintig bedrijven en organisaties hebben interesse getoond voor deze missie.

Burgemeester Weerwind zal als bestuurlijke vertegenwoordiger van BV Nederland en Almere/MRA de landelijke innovatiemissie leiden. Wethouder Veeningen zal als bestuurlijke vertegenwoordiger van Almere/MRA de bedrijfsbezoeken leiden.

Totale reiskosten (beide bestuurders) € 12.500

Aantal meereizende ambtenaren: 2

Verslag

Dienstreis burgemeester naar Bristol (Engeland)

21-24 oktober 2018  

NB 28/9/2018 Door omstandigheden gaat deze reis van de burgemeester niet door.

Aanleiding en doel van de reis 

Het college is in de rondvraag van 10 juli 2018 geïnformeerd en akkoord gegaan met deelname aan de Global Parliament of Mayors (GPM) Summit op 21-24 oktober 2018 in Bristol (UK), gecombineerd met een bezoek aan het gemeentebestuur en Universiteit van Bristol met als inzet:

 ·         Een beter beeld krijgen van de mogelijke inzet van GPM voor Almeerse projecten en programma’s teneinde een zorgvuldig afgewogen besluit te nemen t.a.v. Almeerse lidmaatschap.

 ·         Verkennen samenwerking met de gemeente Bristol rond de thema’s van de Floriade.

 ·         Versterken samenwerking tussen de Aeres hogeschool en UWE door het ondertekenen van een MoU.

 ·         Verkennen mogelijkheden samenwerking tussen WHF en de universiteiten van Bristol.

Met het uitbrengen van een advies inzake Almeerse lidmaatschap GPM wordt gewacht tot na bevindingen burgemeester Top in Bristol. 

In vervolg op dit besluit volgt nu de officiële aanvraag en een nadere toelichting op dit beslispunt.

Aanleiding bezoek en doel GPM

Burgemeester Weerwind is door het Global Parliament of Mayors (GPM) uitgenodigd voor de GPM-Mayors Summit (burgermeesterstop) op 21-23 oktober in Bristol. Het GPM is een platform van, voor en door burgemeesters dat in 2016 is opgericht. Het wereldwijde platform van burgemeesters is een idee van de vorig jaar overleden Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber, die in 2013 het boek ‘If mayors ruled the world’ uitbracht. Volgens hem zijn burgemeesters de aangewezen leiders bij de oplossing van internationale kwesties, zoals klimaatverandering veiligheid en migratie. Zij moeten uit hoofde van hun functie pragmatisch handelen en kunnen daarom slagen waar staten tekortschieten. Het gedachtengoed van Barber heeft burgemeesters over de hele wereld geïnspireerd en in 2016 geleid tot de oprichtingsvergadering van het GPM in Den Haag met 63 deelnemers.

Sinds september 2017 is het GPM een vereniging die vanuit Den Haag opereert. Het GPM is geen gekozen parlement, maar de leden hebben wel stemrecht. Op een virtueel platform kunnen ze stemmen over zowel verenigingszaken als inhoudelijke thema’s. Elke stad heeft een gelijke stem, los van het aantal inwoners. Het netwerk kent geen ambtelijke werkgroepen die uitvoering kunnen geven aan gezamenlijk projecten, wel is er een dagelijks bestuur (GPM Executive Committee) van negen leden, die ondersteund wordt door een secretariaat. Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering in Stavanger (Noorwegen) is deze GPM Executive Committee onder leiding van burgemeester Patricia de Lille van Kaapstad gekozen. De thema’s ‘empowered cities’ en ‘city leadership’ met een focus op veiligheid, migratie, gezondheid en innovatie staan in 2018 in het GPM centraal.

Het platform is gericht op kennisuitwisseling, lobby/beïnvloeding en netwerken. Als GPM-lid hebben steden toegang tot een wereldwijd netwerk van burgemeesters van grote, middelgrote en kleinere steden die elkaar eenmaal per jaar op een tweedaagse burgemeesterstop ontmoeten en op een virtueel platform hun stem op alle GPM onderwerpen kunnen uitbrengen.

Het GPM wil niet het zoveelste netwerk in een landschap van meer dan 300 stedelijke en thematische netwerken zijn, maar ziet voor zichzelf een belangrijke rol als ‘mayors only network’ weggelegd om bestaande netwerken te verbinden en te ondersteunen door de boodschap((politieke) statements) van steden zo sterk mogelijk uit te dragen naar nationale overheden en internationale organisaties.     

Om deze reden werkt GPM nauw samen met andere stedelijke netwerkorganisaties, zoals de C40, de ICLEI (Local Governments for Sustainability) en de United Cities and Local Governments (UCGL). Daarnaast werkt het platform samen met continentale netwerken, zoals Eurocities en US Conference of Mayors. In Azië, Afrika en Zuid-Amerika zoekt GPM soortgelijke partners. Tot slot heeft het GPM zich aangemeld voor de Global Task Force of Local and Regional Governments en ambieert het een zetel in de Verenigde Naties.

Om de impact te vergroten, is het van belang dat steeds meer steden lid worden. Het maakt nogal uit of een platform namens tientallen of honderden steden spreekt. Momenteel kent het GPM 18 betalende leden: Den Haag (Nederland), Bristol (United Kingdom), Kaapstad (Zuid Afrika), Gjilan (Kosovo), Mannheim (Duitsland), Hebron(Palestina), Hoima (Oeganda), Stavanger, (Noorwegen), Kandahar (Afghanistan), Leicester (United Kingdom)), Monrovia (Liberia), Nansana (Oeganda), Palermo (Italy) Pila (Argentinië), Warsaw (Polen). De vereniging streeft dit jaar naar ca. honderd leden en wil groeien naar duizend leden in 2030.  

Vanuit Nederland hebben na Den Haag ook Amsterdam, Rotterdam en Utrecht aangegeven zich bij het GPM aan te sluiten. Als laatste Nederlandse steden zijn begin dit jaar middels een uitnodigingsbrief ook Almere en Maastricht gevraagd voor het lidmaatschap van het GPM. De contributie is gerelateerd aan het BNP en het aantal inwoners. Het lidmaatschap voor Almere zou uitkomen op € 3.867 per jaar (ter vergelijking onze lidmaatschap van Eurocities bedraagt € 4.420 p/j). De uitnodiging voor lidmaatschap is destijds besproken met de burgemeester. Er is toen besloten om het besluit hierover over de verkiezingen te tillen en voor te leggen aan het nieuwe college.

Mayors’ Summit 2018  

De derde burgemeesterstop vindt van 21-23 oktober 2018 plaats Britse Bristol (UK). Het Global Parliament of Mayors verwacht zo’n honderd burgemeesters en een sterke vertegenwoordiging van andere stedennetwerken, NGO’s, thematische netwerken en internationale organisaties, zoals de World Economic Forum (WEF) en de VN. Het centrale thema van de Summit is Empowered Cities and City Leadership met een focus op inclusive cities, safe cities, healthy cities en innovative cities. Daarnaast komen netwerkallianties aan de orde. De bijeenkomst staat ook open voor niet-leden. Het programma is hierbij ingesloten.

Bristol World Greenest City

Bristol is een stad in het zuidwesten van Engeland met ongeveer 456.000 inwoners (2015) en heeft als World Greenest City (Almere) veel te bieden:

1.            2e op de ranglijst ‘The World’s Top 10 Greenest Cities in 2017’ https://www.youtube.com/watch?v=6DTAj7yqW8c

2.            European Green Capital 2015: http://bristolgreencapital.org/who-we-are/european-green-capital-award/’.

3.            Almere kan veel leren van:

 • ‘Bristol Green Capital Partnership: wereldwijd erkend als het grootste partnerschap in zijn soort, dat meer dan 800 organisatie samenbrengt die zich hebben gecommitteerd aan het streven om van Bristol een duurzame stad te maken met een hoge kwaliteit van leven voor iedereen 'http://bristolgreencapital.org/
 • Bristol method: ‘Kennisoverdracht programma gericht op andere steden die willen leren van de lessen en best practices van Bristol. https://www.bristol2015.co.uk/method/

4.   Bristols duurzaamheidsthema’s komen overeen met die van Almere/Floriade:

 • Food city: ‘Bristol heeft al de ‘Sustainable Food Cities Silver Award in 2016 gewonnen en gaat nu voor de ‘Gold Award Sustainable Food City’ in de UK.
 • The energy-efficient city: minder energie verbruik per huishouden van heel Engeland, £140 miljoen ‘energy investment programme’ gericht op het bevorderen van duurzame energie.
 • The healthy, accessible city: hoogste aantal fietsgebruikers van heel de UK.
 • Smart mobility: meer dan 400 miljoen pond aan investeringen in de vervoersinfrastructuur, met inbegrip van een lage emissie-systeem van bussen en plannen ter bevordering van alternatieven voor het autogebruik, bestrijding van congestie en verhoging van de veiligheid'.
 • Zero waste city A resource-efficient city: 29% afvalreductie, stijging van recycling en compostering van 13% naar ca 50%, vermindering van afvaldumping met 75% en 25% van lokale energie uit afval.
 • Nature/ Quality of life: ‘Eenderde van de stad is groen of blauw open ruimte (beschermd tijdens de recente groei van de stad) terwijl 95% van de ontwikkeling op braakliggende 'brownfield' is geweest.
 • A thriving green economy: In het midden van de recessie groeide de groene economie met 4,7% in 2012, met meer dan 1.000 bedrijven, goed voor ruim 9.000 banen in Bristol en ca. 19.000 in West of England'

 5.     Meer info, bekijk ook de volgende sites en video’s:

Belang van deelname voor Almere

Deelname aan de Mayors Summit 2018 in Bristol heeft voor Almere de volgende meerwaarde:

1.            Er kan op mondiaal niveau kennis en best practices worden uitgewisseld op het gebied van inclusive cities, safe cities, healthy cities en innovative cities. Het GPM is een knooppunt in innovatie verbanden.

2.            Door deelname kan inzicht worden verkregen in het belang van het netwerk voor Almeerse projecten en programma’s teneinde een gedegen afweging te maken t.a.v. Almeerse lidmaatschap.

3.            Op 10 april 2018 is een verkennend gesprek geweest tussen Floriade BV, de gemeente Almere (ZPO) en het GPM Secretariaat over de mogelijke inzet van het GPM bij de internationale communicatie over de Floriade 2022. Het GPM kan Almere in verbinding brengen met andere steden en netwerken. Daarvoor is het wel nodig dat Almere lid wordt van het netwerk.

 4.            Bristol behoort tot een van de groenste steden van de UK met grote ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie, waarbij de duurzaamheidsthema’s overeenkomen met thema’s van de Floriade. Om deze redenen kan de stad belangrijk zijn voor de Floriade. Het GPM kan ons in contact brengen met het gemeentebestuur van Bristol om de samenwerking te verkennen.

5.            De Aeres hogeschool heeft goede contacten met de ‘University of the West of Engeland in Bristol’ (UWE Bristol) wat zich onder meer uit in deelname van UWE Bristol aan de onlangs gehouden Floriade Dialogue in Almere. Aeres wil de samenwerking verder versterken door het afsluiten van een MoU en stelt ondersteuning vanuit de gemeente Almere door aanwezigheid van burgemeester Weerwind bij de ondertekening hiervan zeer op prijs.

6.            Ook WHF is geïnteresseerd in samenwerking met Bristol en wil graag de mogelijkheden verkennen.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: € 375 (vervoer en hotel)
Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Dienstreis wethouder Veeningen naar Bilbao (Spanje)

13 september – 15 september

Doel: Nadere kennismaking en voortzetten relatie met het Overlegorgaan Bouwnijverheid.

Het Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere organiseert jaarlijks een studiereis naar een stad die een relatie vormt met de ontwikkeling van Almere. Dit jaar is de keuze gevallen op Bilbao.  

Het bezoek richt zich op de transformatie van de oude haven- en staalindustriegebieden, de moderne architectuur en de functie van Bilbao voor het omliggende gebied. Bilbao is de grootste stad van Spaans Baskenland. Gesticht in 1300 groeide de stad sterk in de 17e eeuw mede door de winning van ijzererts in de  omliggende bergen. Daarna bleef de stad een belangrijke rol spelen in het noorden van Spanje. In de laatste decennia heeft Bilbao echter een grote verandering doorgemaakt. Net als elders in Europa werd de stad geconfronteerd met de neergang in de staalindustrie en andere meer traditionele bedrijvigheid. Sindsdien richt Bilbao zich ook meer op toerisme en recreatie en tracht met bezienswaardigheden bezoekers te trekken. Een van de meest opvallende gebouwen die veel bezoekers aantrekt is het Guggenheim Museum van ontwerper Frank Gehry. Maar naast dit museum heeft Bilbao veel meer te bieden.    

Aanleiding en doel van de reis: Jaarlijkse studiereis van de OBA ( Overlegorgaan Bouwnijverheid Almere)   

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere: de kosten voor de studiereis zijn all-inclusive en bedragen € 1200

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1  

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Gent (België)

14 - 15 juli

Aanleiding van de reis:

De burgemeester van Gent, Daniel Termont, heeft de burgemeester van Almere uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het burgemeestersdebat tijdens de opening van de Gentse feesten op 14 juli 2018. De Gentse feesten is één van de grootste culturele festivals in Europa met nationale en internationale deelnemers en diverse culturele en maatschappelijke activiteiten. De feesten trekken in totaal ruim 1.3 miljoen bezoekers aan en 100.000 bezoekers per dag. Tijdens deze 175de editie van het festival wordt er een burgemeestersdebat georganiseerd met als thema ‘Kunnen de steden de wereld redden?’.  De focus ligt daarbij op stedelijkheid, burgerparticipatie en inclusie. Aan het debat gaan naast de burgemeester van Gent ook de burgemeester van Mechelen, Bart Somers, Groen gemeenteraadslid van de stad Antwerpen, Ikrame Kastit, emeritus gewoon hoogleraar antropologie van de Universiteit van Gent, Rik Pinxten en andere stedelijke experts.

De aanleiding voor deze uitnodiging is de uitwisseling tussen beide burgemeesters tijdens het bezoek van de burgemeester Franc Weerwind aan Gent op 25 april jl. Uit dit gesprek kwam naar voren dat beide steden, Gent en Almere, ongeacht de verschillende historische achtergrond, wel veel overeenkomsten hebben, en vooral in het streven om burgers zo veel mogelijk actief te betrekken bij alle ontwikkelingen die in de stad gaande zijn. Het motto van de stad Gent is ‘the city of people’ dat gelijk staat aan de Almeerse principle ‘mensen maken de stad’.

Doel van de reis:

 • Uitwisseling van expertise en kennis over hoe een gemeente het proces van burgerparticipatie, inclusie en democratisering op het lokale niveau kan bevorderen.
 • Vergroten van zichtbaarheid en profilering van Almere door de gemeentelijke aanpak op het gebied van burgerparticipatie en inclusie met andere deelnemers en experts te delen.  
 • Versterking van de samenwerking met de stad Gent die eventueel kan leiden tot gezamenlijke Europese projecten.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere: € 190 reiskosten plus € 224 hotelkosten

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 1

Verslag

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Beiroet en westelijke Bekaa vallei (Libanon)

11 - 14 mei 2018

Aanleiding en doel 

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken startte op 1 september 2015 het 'Local Government Resilience Programme', afgekort LOGOREP. Het programma wordt uitgevoerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal, afgekort VNGi. Onderdeel van het programma is een project ter assistentie van Libanese gemeenten die worden geconfronteerd met de instroom van 1,5-1,8 miljoen Syrische vluchtelingen. De gemeenten Den Haag en Almere stellen op verzoek van VNGi gemeentelijke kennis en expertise beschikbaar binnen het project; deze inzet is volledig gefinancierd door het ministerie. De huidige einddatum van het project betreft 31 december 2018.

In maart 2016 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Almere-VNGi ten behoeve van dit programma. De inzet van gemeentelijke kennis en expertise vanuit Almere heeft zich op verzoek van Libanese gemeenten en de VNGi met name gericht op advieswerkzaamheden over afvalmanagement, watermanagement, GEO-informatie en ruimtelijke planning. Met de inzet van kennis en expertise over gebied van afvalmanagement is tijdens de projectperiode bijvoorbeeld met twee concrete pilotprojecten in twee Libanese gemeenten een model voor afvalinzameling ontwikkeld dat breder ingezet kan worden door Libanese gemeenten. Met dit model zetten Libanese gemeenten eerste stappen in hun omgang met afval richting een circulaire economie, waarbij afval grondstof blijkt en lokale bedrijven de gescheiden grondstoffen kopen voor hun productieprocessen. De gemeentelijke kringloop (ophalen, verwerken, grondstoffen verkopen aan afnemers) wordt op deze wijze gesloten. Het model biedt daarmee een lokaal antwoord op de plotselinge decentralisatie van afvalbeheer na de 'afvalcrisis' die eind 2015 in Libanon ontstond nadat verschillende private afvaldiensten het werk neerlegden met afvalstromen op straat tot gevolg.

Hoofddoel van de dienstreis is kennis nemen van de geboekte resultaten binnen het project die mede mogelijk zijn gemaakt door de inzet van Almeerse kennis en expertise.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente: Geen. De dienstreis wordt georganiseerd door de VNGi. De reis- en verblijfskosten worden geheel gedekt vanuit het programmabudget beschikbaar gesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. VNGi draagt zorg voor het organiseren van de logistiek zoals vliegtickets t.b.v. de dienstreis, inclusief een verplichte veiligheidstraining in Nederland en de reisverzekering tijdens de dienstreis. 

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag van deze dienstreis (pdf)

Dienstreis burgemeester Weerwind naar Gent (België)

24-25 april 2018

Aanleiding van de reis

Sinds 2011 is Almere een geassocieerd lid van de Europese netwerkorganisatie Eurocities. Het netwerk Eurocities bestaat uit meer dan 140 steden in heel Europa. De organisatie is gericht op lobby, kennisuitwisseling, netwerken en het realiseren van gezamenlijke projecten tussen Europese steden. De voorzitter van Eurocities is de burgemeester van Gent, Daniel Termont. Tijdens de laatste jaarlijkse bestuurlijke conferentie van Eurocities in Ljubljana in november 2017 heeft de burgemeester van Almere met hem kennisgemaakt. De burgemeester van Gent heeft toen de burgemeester van Almere uitgenodigd om een bezoek aan Gent te brengen om de toekomst van het netwerk Eurocities te bespreken en tevens de strategische inzet van de stad Almere voor het netwerk. Almere heeft aan een aantal beleidsprogramma’s, zoals circulaire economie, voedsel, duurzaamheid en andere, een internationale (Europese) dimensie gekoppeld. Dit vertaalt zich in kennisuitwisseling met andere Europese steden en het zoeken naar innovatieve oplossingen voor stedelijke uitdagingen in het kader van Europese (subsidie)projecten met andere Europese regio’s. Eventuele versterking van de zichtbaarheid en positie van Almere in het netwerk kan Almere verder helpen om de aan lokale en regionale beleidsstukken gekoppelde Europese ambities te realiseren.

Doel van de reis

 • Verkenning van de mogelijkheden voor een meer gerichte strategische inzet van de stad Almere ten behoeve van het netwerk Eurocities, maar ook van de inzet van het netwerk voor Almeerse projecten en programma’s;
 • Bijdrage leveren aan de discussie omtrent de toekomst van het netwerk Eurocities; 
 • Kennis maken met innovatieve programma’s en projecten van de stad Gent op het gebied van circulaire economie en digitale connectiviteit. De burgemeester wordt in deze reis begeleid door een adviseur van Europese en Internationale zaken beleidsadviseur van Stadsreiniging.

Geraamde bestuurlijke kosten voor de gemeente Almere: € 182 reiskosten plus € 130 hotelkosten

Aantal meereizende ambtenaren gemeente Almere: 2

Verslag

Wat vindt u van onze website?