Skip to content

Financiën

Financiën

Keuzes maken over de besteding van gemeenschapsgeld

De gemeente Almere wil inwoners, ondernemers en instellingen in de stad zo goed mogelijk bedienen. De financiële middelen zijn echter beperkt. Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Keuzes als: gaan we de gemeentelijke belastingen verhogen of gaan we bezuinigen op subsidies? Gaan we meer geld besteden aan onderwijs of aan wegonderhoud?

Inkomsten van de gemeente

Gemeenten ontvangen hun geld op verschillende manieren. Het grootste deel van de inkomsten ontvangen gemeenten van het Rijk. Dit gebeurt via het gemeentefonds (geld waarover gemeenten zelf mogen bepalen waaraan het wordt uitgegeven) en via taakgebonden uitkeringen (geld dat alleen voor specifieke taken mag worden gebruikt). Gemeenten ontvangen ook geld via eigen belastingen zoals de onroerend zaakbelasting, via heffingen zoals voor het ophalen en verwerken van afval en door verkoop van grond.

Uitgaven van de gemeente

De gemeentelijke uitgaven zijn zeer divers. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij het maken van financiële keuzes. De behandeling van de perspectiefnota, in het voorjaar, is hét moment voor de gemeenteraad om zich uit te spreken over hoe het geld moet worden ingezet. In deze perspectiefnota staat beschreven wat de plannen van het college zijn voor de komende jaren wat deze naar verwachting gaan kosten. Nadat de raad heeft laten weten hoe het hier tegenover staat, worden de plannen vertaald in de meerjarenbegroting, die in het najaar wordt opgesteld. Na afloop van het begrotingsjaar wordt de programmarekening opgesteld, waarin wordt aangegeven wat er van de plannen geworden is.

Overzicht van alle perspectiefnota’s, begrotingen en jaarrekeningen

Alle begrotings- en verantwoordingsdocumenten zijn overzichtelijk terug te vinden op deze verzamelpagina. De laatste paar documenten die hier worden weergegeven, zijn in digitale vorm beschikbaar. Dit biedt meer overzicht in het totaal en geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om naar meer gedetailleerde informatie door te klikken. Oudere documenten worden in pdf-vorm weergegeven.

 

 

Naar boven

Leges

 

 

 

Wat vindt u van onze website?