Skip to content

Programmarekening

De Programmarekening is de financiële verantwoording van het beleid in het afgelopen jaar. Is het geld dat de gemeenteraad in de Programmabegroting had bestemd voor de uitvoering van allerlei taken ook aan die taken besteed? 

Almere laat over 2017 positief resultaat zien

De jaarrekening laat voor 2017 een positief resultaat zien van € 11,4 miljoen. Hiervan wordt € 9,0 miljoen gereserveerd om werkzaamheden af te ronden die in 2017 nog niet volledig zijn uitgevoerd. Hierdoor kan er per saldo € 2,4 miljoen worden toegevoegd aan de algemene reserve. Omdat vanuit de grondexploitatie ook € 32,7 miljoen beschikbaar is, kan de financiële positie van de gemeente verder versterkt worden. Met de Programmarekening 2017 legt het college verantwoording af over de wijze waarop zij het afgelopen jaar invulling heeft gegeven aan haar beleidsinhoudelijke doelstellingen en wat dit heeft gekost.

Programmarekening 2017 (pdf, 4 MB)

Archief

Naar boven

Wat vindt u van onze website?