Aanwijzingsbesluiten

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezichtgebied Almere Haven Centrum

De burgemeester van de gemeente Almere; Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • Almere Haven centrum een gebied is waar concentraties van personen en voor publiek toegankelijke gebouwen aanwezig zijn;
 • in dergelijke gebieden de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;
 • dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van deze gebieden en leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • sinds begin 2022 sprake is van een verslechterde veiligheidssituatie in Almere Haven centrum vanwege een aantal delicten dat is gepleegd (overvallen en straatroven) en een toename van overlast in het centrumgebied;
 • Almere Haven centrum een kwetsbare locatie kent (omgeving De Brink), waar met regelmaat ernstige overlast wordt veroorzaakt door een groep personen;
 • bewoners en ondernemers in het gebied hebben aangegeven zich onveilig te voelen door de incidenten en overlast in het gebied;
 • politie en Stadstoezicht reeds extra toezicht houden in Almere Haven centrum en extra controles uitvoeren op scooters en andere voertuigen;
 • fysieke maatregelen in het gebied zoals verbetering van de verlichting en barrières om vluchten te bemoeilijken niet het gewenste effect hebben gehad;
 • cameratoezicht, naast alle andere maatregelen die nog steeds van kracht zijn, een belangrijke rol speelt bij het de-escaleren van de overlast in de omgeving van de Brink en het voorkomen van nieuwe overvallen op winkels, bedrijven en/of woningen (preventie);

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • het Beleidskader cameratoezicht 2021-2024;
 • de afstemming met de officier van justitie en het sectorhoofd van de politie district Flevoland over de duur van de aanwijzing;

 

Besluit:

 1. Het gebied, aangegeven op bijlage I van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Binnenhof, Middenhof, Stadswerf, Parkwerf, Schoolwerf, Sluis, Sluiskade en Houtstraat (met inbegrip van wegen) aan te wijzen als gebied waar camera’s worden geplaatst voor de periode 12 augustus 2022 tot 15 maart 2023 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Het genoemde gebied via een arcering nader te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart;
 3. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 12 augustus 2022.

Aldus vastgesteld te Almere op 11 augustus 2022,

de burgemeester,

A.T.B. Bijleveld-Schouten

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Almere Stad Centrum en Almere Buiten Centrum B

De burgemeester van de gemeente Almere;

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum gebieden zijn waar concentraties van personen en voor publiek toegankelijke gebouwen (waaronder uitgaansgelegenheden) aanwezig zijn;
 • in dergelijke gebieden de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;
 • dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van deze gebieden en leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • de burgemeester voor het eerst in 2008 in Almere Stad centrum en in 2010 in Almere Buiten centrum heeft besloten tot het instellen van tijdelijk cameratoezicht;
 • het tijdelijk cameratoezicht sindsdien steeds aansluitend opnieuw is ingesteld en de burgemeester voor het laatst bij besluit van 29 oktober 2021 heeft besloten tijdelijk camera’s te plaatsen in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • dit aanwijzingsbesluit op 1 februari 2022 afloopt;
 • vóór afloop van dit aanwijzingsbesluit een besluit moet worden genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • uit de Evaluatie cameratoezicht gemeente Almere 2016-2019 over het cameratoezicht in Almere volgt dat de veiligheidssituatie in Almere Stad centrum aanleiding geeft tot het continueren van het cameratoezicht;
 • uit deze evaluatie tevens volgt dat de noodzakelijkheid en proportionaliteit van het cameratoezicht in Almere Buiten centrum onvoldoende kan worden onderbouwd;
 • sinds het instellen van het cameratoezicht in Almere Buiten centrum het aantal overvallen sterk is afgenomen, tot eind 2020 in korte tijd weer overvallen op twee telefoonwinkels werden gepleegd;
 • meerdere ondernemers in Almere Buiten Centrum hebben aangegeven dat het cameratoezicht sterk bijdraagt aan het gevoel van veiligheid met name als het gaat om ernstige delicten als winkelovervallen;
 • momenteel projecten in het kader van stedelijke vernieuwing in Almere Buiten centrum worden uitgevoerd, maar nog niet goed aan te geven is of en welk (positief) effect deze zullen hebben op het gebied in het kader van de openbare orde;
 • Almere Buiten centrum momenteel meerdere kwetsbare locaties kent (omgeving Oslostraat en omgeving Detroitpad), waar met regelmaat drugs worden verhandeld en overlast door blowende jongeren, wildplassen en seksuele activiteiten plaatsvindt;
 • Gebleken is dat wanneer het toezicht in de omgeving van het Detroitpad intensief wordt ingezet, de overlast zich verplaatst naar andere plekken in het centrum van Almere Buiten;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • de afstemming met de officier van justitie en het sectorhoofd van de politie district Flevoland over de duur van de aanwijzing;

Besluit:

 1. Het gebied, aangegeven op bijlage I van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door J. Algrapad, Stadswetering, Weerwater van Stadswetering tot Oeverpromenade, Oeverpromenade van Stedenwijkstrand tot Zwolleweg, Zwolleweg vanaf Oeverpromenade, Openbaar vervoerbaan van Zwolleweg tot Coevordensingel, Coevordensingel, Delfzijlsingel, Ter Apelpad tot Hoogezandstraat, Hoogezandstraat tot Waddendreef, Landvoogdpad tot J. Algrapad, opnieuw aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst voor de periode 1 februari 2022 tot 1 februari 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Het gebied, aangegeven op bijlage II van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Evenaar, Mathieu Cordangpad, Detroitpad, New Yorkweg, Chicagostraat, het water dat grenst aan het Piet Moeskopspad, Londenhof, Dublinhof, Santiagostraat, Bogotastraat, Rio de Janeiroplein en Rio de Janeirostraat, aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst van 1 februari 2022 tot 1 februari 2024 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 3. De genoemde gebieden middels een arcering nader te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaarten;
 4. Dit besluit treedt op 1 februari 2022 in werking. 

Aldus vastgesteld te Almere op 1 februari 2022,

de burgemeester,
A.T.B. Bijleveld-Schouten