Aanwijzingsbesluiten

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Almere Stad Centrum en Almere Buiten Centrum B

De burgemeester van de gemeente Almere;

Overwegende dat:

 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, tot plaatsing van camera’s ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;
 • openbare orde kan worden gedefinieerd als de afwezigheid van ongeregeldheden, overlast en geweldscriminaliteit, maar ook als de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten die invloed hebben op de orde en rust in de gemeente;
 • het stadscentrum van Almere en het centrum van Almere Buiten gebieden zijn waar concentraties van personen en voor publiek toegankelijke gebouwen (waaronder uitgaansgelegenheden) aanwezig zijn;
 • in dergelijke gebieden de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden reëel is;
 • dergelijke verstoringen en incidenten een grote negatieve invloed hebben op het veiligheidsgevoel van bewoners en bezoekers van deze gebieden en leiden tot aantasting van het woon- en leefklimaat;
 • de burgemeester daarom bij besluit van 29 oktober 2019 heeft besloten tijdelijk camera’s te plaatsen in het stadscentrum van Almere en het centrum van Almere Buiten;
 • dit aanwijzingsbesluit op 1 november 2021 afloopt;
 • vóór afloop van dit aanwijzingsbesluit een besluit moet worden genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • de burgemeester er waarde aan hecht om niet vooruitlopend op de consultatie van de raad een definitief besluit te nemen over de toekomst van het cameratoezicht in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • het ondanks alle inspanningen niet gelukt is de raad vóór afloop van bovengenoemd aanwijzingsbesluit te consulteren en dat daardoor nog geen besluit is genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;
 • voortzetting van het huidige cameratoezicht noodzakelijk is, totdat een definitief besluit is genomen over het al dan niet voortzetten van het cameratoezicht in Almere Stad centrum en Almere Buiten centrum;

Voorts overwegende dat:

 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare orde en veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op:

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;
 • de afstemming met de officier van justitie en het sectorhoofd van de politie district Flevoland over de duur van de aanwijzing;

Besluit:

 1. Het gebied, aangegeven op bijlage I van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door J. Algrapad, Stadswetering, Weerwater van Stadswetering tot Oeverpromenade, Oeverpromenade van Stedenwijkstrand tot Zwolleweg, Zwolleweg vanaf Oeverpromenade, Openbaar vervoerbaan van Zwolleweg tot Coevordensingel, Coevordensingel, Delfzijlsingel, Ter Apelpad tot Hoogezandstraat, Hoogezandstraat tot Waddendreef, Landvoogdpad tot J. Algrapad, opnieuw aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst voor de periode 1 november 2021 tot 1 februari 2022 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 2. Het gebied, aangegeven op bijlage II van dit besluit en dat wordt omsloten/begrensd door Evenaar, Straat van Florida, New Yorkweg, het water dat grenst aan het Piet Moeskopspad, Parijsstraat, Romeweg en de Buenos Airesstraat, opnieuw aan te wijzen als gebied waar vaste camera’s worden geplaatst van 1 november 2021 tot 1 februari 2022 ten behoeve van de handhaving van de openbare orde;
 3. De genoemde gebieden middels een arcering nader te duiden op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaarten;
 4. Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld te Almere op 29 oktober 2021.

de burgemeester

F.M. Weerwind

Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht schoolwerf Almere

De burgemeester van Almere;

Overwegende dat:

op 26 november 2021 via de politie informatie kenbaar is geworden dat er aan een adres op de Schoolwerf sprake is van ernstige vrees voor openbare orde verstoringen;

 • in het kader van het lopende politieonderzoek hierover geen nadere informatie gedeeld kan worden;
 • de ernstige vrees voor openbare orde verstoringen bij de woning niet alleen gevaarlijk is voor de bewoners of aanwezigen, maar ook voor omwonenden en voorbijgangers;
 • het hier gaat om een situatie waarin de openbare orde op maatschappelijk onaanvaardbare wijze in het geding is;
 • gezien deze vrees ter preventie noodzakelijke maatregelen dienen te worden genomen om de kans op verstoringen van de openbare orde en incidenten die de leefbaarheid negatief beïnvloeden te voorkomen;
 • de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011 kan besluiten tot plaatsing van camera’s, ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;
 • gelet op de aard en ernst van de informatie van de politie, cameratoezicht een onmisbare schakel is om de openbare orde en veiligheid op een adequate wijze te kunnen handhaven en om het veiligheidsgevoel te verhogen;
 • cameratoezicht tevens een preventieve werking heeft;
 • het aanwijzen van (een gedeelte van) de Schoolwerf als gebied met cameratoezicht zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in het aangewezen gebied in het bijzonder;
 • daarom de inzet van cameratoezicht en het aanwijzen van (een gedeelte van) de Schoolwerf gewenst dan wel noodzakelijk wordt geacht; Voorts overwegende dat:
 • de burgemeester het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy door invoering van cameratoezicht anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen;
 • de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;
 • het cameratoezicht in duur en omvang proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

Gelet op het bepaalde van artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:67 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Almere 2011;

Gehoord de beraadslaging in de gezagsdriehoek van 26 november 2021 met de officier van justitie en het sectorhoofd Flevoland van de politie;

Besluit:

 1. In het belang van de handhaving van de openbare orde, tot plaatsing van camera’s in (een gedeelte van) de Schoolwerf, die wordt begrensd door Schoolwerf, Torensteeg, Kerkgracht, Plaats en Schoolstraat met inbegrip van wegen en water zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.
 2. Dit besluit in werking te laten treden op 27 november 2021 en van kracht te laten zijn tot 27 februari 2022.
 3. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Schoolwerf Almere.

Aldus vastgesteld te Almere op 26 november 2021.

 

F.M. Weerwind