Skip to content

Beheer openbare ruimte en milieu

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Beheer en milieu 
Vervoer en parkeren

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Burgerlijk Wetboek
 • Financiële-verhoudingswet
 • Gemeentewet
 • Huisvestingswet
 • Invorderingswet 1990
 • Monumentenwet 1988
 • Tracéwet
 • Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 • Waterwet
 • Waterwet en Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011
 • Wegenwet
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet BDU verkeer en vervoer
 • Wet belastingen op milieugrondslag
 • Wet bevordering eigenwoningbezit
 • Wet bodembescherming
 • Wet geluidhinder
 • Wet inzake de luchtverontreiniging
 • Wet milieubeheer
 • Wet natuurbescherming
 • Wet op de huurtoeslag
 • Wet op de lijkbezorging
 • Wet op het specifiek cultuurbeleid
 • Wet personenvervoer 2000
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wet veiligheidsregio's
 • Wet werk en bijstand
 • Winkeltijdenwet
 • Woningwet
 • Bouwbesluit 2012
 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 • Besluit omgevingsrecht
 • Besluit wegslepen van voertuigen
 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 • Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
 • Regeling omgevingsrecht
 • Leidraad Invordering 2008
 • Circulaire schadevergoedingen
 • Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Naar boven

Wat vindt u van onze website?