Beheer openbare ruimte en milieu

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Beleidsnota's

Verordeningen

Aanwijzingsbesluiten

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen
 • Burgerlijk Wetboek
 • Financiële-verhoudingswet
 • Gemeentewet
 • Huisvestingswet
 • Invorderingswet 1990
 • Monumentenwet 1988
 • Tracéwet
 • Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
 • Waterwet
 • Waterwet en Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011
 • Wegenwet
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet BDU verkeer en vervoer
 • Wet belastingen op milieugrondslag
 • Wet bevordering eigenwoningbezit
 • Wet bodembescherming
 • Wet geluidhinder
 • Wet inzake de luchtverontreiniging
 • Wet milieubeheer
 • Wet natuurbescherming
 • Wet op de huurtoeslag
 • Wet op de lijkbezorging
 • Wet op het specifiek cultuurbeleid
 • Wet personenvervoer 2000
 • Wet ruimtelijke ordening
 • Wet veiligheidsregio's
 • Wet werk en bijstand
 • Winkeltijdenwet
 • Woningwet
 • Bouwbesluit 2012
 • Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
 • Besluit omgevingsrecht
 • Besluit wegslepen van voertuigen
 • Uitvoeringsbesluit Invorderingswet 1990
 • Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen
 • Regeling omgevingsrecht
 • Leidraad Invordering 2008
 • Circulaire schadevergoedingen
 • Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Naar boven

Wat vindt u van onze website?