Direct naar paginainhoud

Bestuur, inwoners en economie

Samenvatting Visie Werklocaties Almere

In februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Visie Werklocaties Almere (VWA). Met dit beleidskader geeft het college aan welke soorten werklocaties er in Almere nodig zijn voor bedrijven om zich te vestigen, om te groeien en voor de gewenste werkgelegenheid kunnen zorgen.

Het gaat vooral om ruimte bieden aan de vraag naar nieuwe werklocaties, gericht op ontmoeting en interactie, zoals het stadscentrum. Het is belangrijk dat de bestaande werklocaties hun werkfunctie houden voor de werkgelegenheid van Almeerders. Die werkfunctie stond op verschillende plaatsen in Almere onder druk doordat op sommige locaties de werkfunctie veranderde, bijvoorbeeld van werken in wonen. In de nieuwe Visie Werklocaties Almere staat waar deze verandering wel en niet mogelijk is.

Meer weten

Wil je het hele beleidsdocument lezen? Mail dan naar info@almere.nl onder vermelding van “Visie Werklocaties”.

Samenvatting Vestigingsvisie Horeca

De horecavisie heeft twee doelen: 

  1. Nieuwe horeca-initiatieven toetsen of regisseren (het richtinggevende spoor)
  2. Nieuwe horeca-ontwikkeling stimuleren (het ontwikkelingsspoor). 

Almere wil ruimte bieden aan bedrijven, waaronder horeca. Bovendien wil Almere een aantrekkelijke stad zijn, waar inwoners en bezoekers, zakelijke én toeristisch-recreatieve consumenten, toegang hebben tot veel en kwalitatief goede (horeca)voorzieningen. Beleving en leefbaarheid zijn daarbij belangrijk. We willen een zo goed mogelijke mix van functie, vooral in de centra. Goede horeca kan een winkelcentrum op de kaart zetten. En dat trekt ook bezoekers aan van buiten de stad. We willen inspelen op en ruimte geven aan de dynamiek in de horecasector en die afstemmen met andere functies in de stad. We willen ruimte bieden aan mengvormen van horeca met andere functies voor een veerkrachtige binnenstad.

We willen ook ruimte bieden aan initiatiefnemers voor experimenten en daarbij zo nodig af kunnen wijken van bestaand beleid. Dat kan als we innovatieve ontwikkelingen op het gebied van horeca in samenhang met andere (publieksgerichte) functies creatief invullen. Denk bijvoorbeeld aan (her)gebruik van leegstaande panden op minder goed lopende locaties.

Meer informatie

Wil je het hele beleidsdocument lezen? Mail dan naar info@almere.nl onder vermelding van 'Horecavisie'.

Illustratie Almere skyline
Jouw mening