Skip to content

Openbare orde en veiligheid

Hieronder worden de vigerende beleidsdocumenten van deze rubriek genoemd, onderverdeeld naar beleidsnota's, verordeningen (en nadere regels hierop), aanwijzingsbesluiten, overeenkomsten en externe wetten en regels. [Meer info]

Het overzicht wordt regelmatig bewerkt en geactualiseerd. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.  

Onder openbare orde en veiligheid vallen alle beleidsmaatregelen welke betrekking hebben op het handhaven, verlenen van vergunningen en toezicht houden op de openbare orde en de veiligheid in Almere.

Beleidsnota's

Verordeningen

Overeenkomsten

Externe wetten en regels

 • Drank- en Horecawet
 • Gemeentewet
 • Opiumwet
 • Politiewet 2012
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 • Wet op de kansspelen
 • Wet veiligheidsregio's
 • Winkeltijdenwet
 • Woningwet
 • Besluit veiligheidsregio's
 • Speelautomatenbesluit 2000
 • Subsidieregeling programmafinanciering EV-beleid voor andere overheden (2006-2010)

Naar boven

Wat vindt u van onze website?