Skip to content

Soorten beleidsdocumenten

Wij gaan uit van een brede definitie van een beleidsdocument: elk vastgesteld document dat richting geeft aan ons handelen als bestuurder of ambtenaar, en dat al dan niet bindend is voor de burger.

Beleidsdocumenten zijn openbaar, tenzij ze op grond van een uitzondering van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geheim zijn verklaard.

We onderscheiden de volgende soorten:

Beleidsnota's

Het gaat hier om de formele categorie beleidsregels.

Een beleidsregel is een bij besluit vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, over de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan. Dit is de bestuursrechtelijke definitie van beleid. Beleidsregels beschrijven wat de burger mag verwachten van de overheid en hoe het bestuur van een bevoegdheid gebruik zal maken. Ze zijn het gevolg van beleidskeuzen en beleidsvrijheid. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld beleidsvisies en beleidsplannen (vaak onder de expliciete titel beleidsregel), soms ook werk- en actieplannen (op de rand van beleid en uitvoering).

Via de rubrieken zijn de documenten te raadplegen. Beleidsnota's van andere overheden en instanties die ook van invloed zijn op ons beleid worden niet genoemd.

Verordeningen

Verordeningen (en nadere regels hierop) zijn lokale regels. In juridische termen gaat het om rechtsregels. Dit zijn algemeen verbindende voorschriften waar de burger of het bestuursorgaan zich aan moet houden. De documenten worden genoemd onder de rubrieken. De verordeningen zijn ook te raadplegen via http://www.overheid.nl.

Aanwijzingsbesluiten

Ook aanwijzingsbesluiten zijn lokale regels. Het zijn geen beleidsregels en geen rechtsregels maar zogenaamde besluiten van algemene strekking. De documenten worden genoemd onder de rubrieken. Aanwijzingsbesluiten zijn nog niet allemaal opgenomen in de overzichten.

Overeenkomsten

Hier gaat het om gemeenschappelijke regelingen, convenanten, bestuursakkoorden, bestuursovereenkomsten, intentie- en samenwerkingsovereenkomsten en soms ook om uitvoeringsovereenkomsten. Ze zijn meestal gebaseerd op beleidsregels of bevatten richtinggevende beleidsuitspraken.

Het gaat hierbij in ieder geval om door Almere met andere bestuursorganen gesloten overeenkomsten. Maar ook beleidsrelevante overeenkomsten met privaatrechtelijke rechtspersonen, soms op de rand van beleid en uitvoering, zijn opgenomen.

De documenten zijn via de rubrieken te raadplegen.

De gemeenschappelijke regelingen staan ook in een apart register vermeld.

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen vormen een bijzondere categorie. Ze zijn bindend voor de burger maar geen pure rechtsregels.

Zie hier de link naar bestemmingsplannen.

Externe wetten en regels

Vastgesteld door andere overheden maar wel van invloed op ons handelen. Zo zijn bijvoorbeeld vele verordeningen direct gebaseerd op wetten en regels van de Rijksoverheid.

De meest relevante wetten en regels worden bij de rubrieken genoemd. Om wetten in te zien: klik hier

[Terug naar hoofdpagina]

Naar boven

Wat vindt u van onze website?