Jaarverslag integriteit 2020 - Burgemeester en wethouders

Inleiding

Het jaarverslag is gebaseerd op het integriteitsbeleid 2016 en specifiek op de gedragscode integriteit voor burgemeester en wethouders. In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de burgemeester ervoor zorgt dat het
onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in het college en jaarlijks in de raad.

Als basis voor de bespreking in de raad kan dit jaarverslag integriteit B en W gebruikt worden. Tezamen met het jaarverslag integriteit raadsleden en het jaarverslag ambtelijke integriteit vormt dit verslag de bestuurlijke
verantwoording over de uitvoering van het gemeentelijk integriteitsbeleid.

In het jaarverslag leest u de bevindingen over het jaar 2020. Een groot deel van de verantwoording vindt al tijdens het lopende jaar plaats. De collegeleden verantwoorden zich middels verschillende ingestelde registers op de gemeentelijke website die het hele jaar actueel worden gehouden. Zo is op elk moment van het jaar, voor iedere geïnteresseerde, inzicht in integriteit mogelijk. De registers geven inzicht in de buitenlandse dienstreizen, inzicht in de ontvangen geschenken, inzicht in de gedeclareerde bestuurskosten. Dit jaarverslag biedt het overkoepelende beeld over 2020.

De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus hebben invloed gehad op de werkzaamheden van het college van BenW en dit is terug te zien in de verschillende registers. De buitenlandse dienstreizen hebben na februari 2020 niet meer plaatsgevonden. Ook zijn er minder geschenken ontvangen, omdat (werk)bezoeken niet op de reguliere wijze konden plaatsvinden.

Het college hecht waarde aan transparantie over integriteit en daarom biedt het college de raad dit jaarverslag ter bespreking aan.

Bevindingen

1. De gedragscode integriteit B en W is nageleefd. Er zijn geen overtredingen of afwijkingen geweest van de artikelen uit de gedragscode.

Meldenswaardig zijn de volgende bevindingen:

a) Tijdens de collegevergadering op 25 februari zijn wegens het aantreden van wethouder de Jonge de portefeuilleverdeling, de vervangingsregeling, de ambts-gebonden nevenfuncties en de
niet ambts-gebonden nevenfuncties besproken en vastgesteld. Wijzigingen in de nevenfuncties en voornemens tot aanvaarding van een nieuwe nevenfunctie zijn (vooraf) gemeld aan college en raad, conform artikel 2.6.1 en 2.6.2.

Er is een actueel openbaar overzicht van nevenfuncties (artikel 2.6.1 en 2.6.2). Deze pagina is in 2020 2135 keer bezocht.

b) Een aantal keren heeft een collegelid het college geconsulteerd zoals bedoeld in artikel 3.2 over het aanvaarden van een geschenk of een uitnodiging.

c) Wekelijks wordt in het college een interne lijst van uitnodigingen gericht aan het college ingebracht, conform artikel 3.2.3.3.

d) Collegeleden melden in de collegevergadering indien zij een geschenk met een waarde >25 euro hebben ontvangen. Er is een actueel openbaar register ontvangen geschenken (artikel 3.2.1.4).
Deze pagina is in 2020 103 keer bezocht.

e) In de jaarrekening 2020 wordt een overzicht opgenomen van de uitvoering van de wachtgeldregeling voor ex-bestuurders, conform artikel 4.2.

f) Een aanvraag voor een buitenlandse dienstreis wordt besproken in de collegevergadering evenals het verslag van de desbetreffende dienstreis. Er is een actueel openbaar register buitenlandse dienstreizen (artikel 4.3.6). Deze pagina is in 2020 97 keer bezocht.

g) Er is een openbaar declaratieregister van de bestuurskosten (artikel 4.1.6). Deze pagina is in 2020 79 keer bezocht.

h) Er is een openbaar overzicht van de financiële belangen die burgemeester en wethouders hebben in ondernemingen waarmee de gemeente zaken doet of waarin de gemeente een belang
heeft (artikel 2.7.2). Deze pagina is in 2020 27 keer bezocht. In 2020 is de compliance-officer meerdere malen geraadpleegd door het collegeleden over o.a. ontvangen geschenken en het voorkomen van (de schijn) belangenverstrengeling.

i) In het jaar 2020 is wethouder de Jonge gestart als wethouder in het college. Direct na de installatie door de gemeenteraad heeft er een introductiegesprek plaatsgevonden met de
compliance-officer. Tijdens dit gesprek is er expliciet aandacht besteed aan integriteit en de afspraken die hieruit voortvloeien. Tijdens dit gesprek zijn relevante documenten zoals de gedragscode integriteit burgemeester en wethouders overhandigd.

j) In de gedragscode (artikel 7.2) staat dat de burgemeester ervoor zorgt dat het onderwerp integriteit in het algemeen en van de gedragscode in het bijzonder halfjaarlijks wordt besproken in
het college en jaarlijks in de raad. De eerste bespreking heeft plaatsgevonden in de collegevergadering van 17 maart 2020. Tijdens deze collegevergadering heeft het college het jaarverslag integriteit B en W 2019 vastgesteld. Het was als een bespreekstuk geagendeerd op de collegeagenda.

De tweede bespreking heeft in verband met de coronamaatregelen niet in gezamenlijkheid plaatsgevonden. Het college van BenW heeft het grootste deel van het jaar 2020 digitaal vergaderd. Een gesprek over integriteit heeft het meeste effect als de deelnemers elkaar fysiek treffen. Daarvoor in de plaats heeft de compliance-officer met elk collegelid persoonlijk een extra gesprek gevoerd over integriteit. Deze gesprekken vonden fysiek plaats. Uit deze gespreksronde zijn geen bijzonderheden te melden in het kader van de gedragscode integriteit.

2. Er zijn in het jaar 2020 geen klachten uit de stad of de gemeenteraad ontvangen tegen de burgemeester en/of de wethouders.

3. Collegeleden hebben geen privacy datalekken veroorzaakt en geen geheime informatie gelekt.

4. De compliance-officer heeft geen onrechtmatigheden geconstateerd.

5. Er is een themapagina integriteit op Almere.nl. Deze pagina is in 2020 593 keer bezocht.